Dostęp doszpikowy

advertisement
Użycie wkłuć
doszpikowych
Przygotowane przez: rat. med. Mateusz Wszół
Po odbyciu tego kursu uczestnik
powinien umieć:
•
Omówić wskazania do założenia dojścia doszpikowego.
•
Omówić przeciwwskazania oraz możliwe powikłania w
wykonaniu dostępu doszpikowego.
•
Wskazać orientacyjne punkty anatomiczne wykonania
wkłucia.
•
Znać podstawowy sprzęt potrzebny do założenia dostępu
doszpikowego .
Przygotowane przez: rat. med. Mateusz Wszół
Historia wkłuć doszpikowych
Technika dojścia doszpikowego została po raz
pierwszy opisana w 1922 r. Była szeroko
stosowana w latach 30- tych, 40- tych
ubiegłego wieku podczas dożylnych
przetoczeń krystaloidów, leków i krwi.
Przygotowane przez rat. med. Mateusz Wszół
Kiedy stosujemy metodę
wkłuć doszpikowych?
Dostęp doszpikowy jest szybką i skuteczną drogą
podawania leków, płynów i uzyskiwania materiału do
badań laboratoryjnych
• Stosowana niezależnie od wieku pacjenta.
• W stanach nagłego zagrożenia życia.
• Podczas konieczności szybkiego podania leków i
płynów infuzyjnych gdy niemożliwe jest uzyskanie
dostępu żylnego.
Przygotowane przez: rat. med. Mateusz Wszół
W jamie szpikowej znajduje się szpik kostny, którego
zadaniem jest produkcja komórek krwi.
Szpik kostny produkowany jest w:
• nasadach kości długich,
• kościach płaskich,
• niektórych kościach różnokształtnych.
Przygotowane przez rat. med. Mateusz Wszół
Wskazania do założenia dojścia
doszpikowego:
• Brak możliwości szybkiego założenia obwodowego
wkłucia dożylnego.
• W praktyce podczas resuscytacji krążeniowo
oddechowej gdy w ciągu kilku pierwszych minut nie
uda się uzyskać dostępu dożylnego.
• U poszkodowanych z hipowolemią u których nie
można założyć szybkiego dostępu dożylnego.
Przygotowane przez rat. med. Mateusz Wszół
Przeciwwskazania do założenia
dojścia doszpikowego:
• Przeciwwskazaniem bezwzględnym do
nakłucia jest złamanie kończyny
• Osteoporoza
• Wstrząs septyczny
• Zmiany zapalne, oparzenie
Przygotowane przez: rat. med. Mateusz Wszół
Powikłania dotyczące założenia
dostępu doszpikowego:
• Wlew podokostny w wyniku nieprawidłowego
założenia
• Zapalenia szpiku
• Posocznica
• Zator tłuszczowy
• Uszkodzenie szpiku
• Złamanie piszczeli jeśli igła jest za gruba
Przygotowane przez: rat. med. Mateusz Wszół
Sprzęt niezbędny do założenia
wkłucia IO
•
•
•
•
•
•
•
•
Jałowe rękawiczki
Płyn dezynfekcyjny
Pojemniki na odpady medyczne
Waciki
Zestaw do wkłucia doszpikowego [np. EZ-IO Vidacare ® ,
BIG ® , Jamshidi® itp.]
Plaster bez opatrunku
Zestaw do infuzji
Aparat do podawania płynów pod ciśnieniem
Przygotowane przez: rat. med. Mateusz Wszół
Automat BIG – Bone Injection Gun®
Przygotowane przez: rat. med. Mateusz Wszół
Igła doszpikowa Jamshidi®
A – Mandryn
B – Igła
C – Wskaźnik głębokości
D – Nakrętka
Przygotowane przez: rat. med. Mateusz Wszół
Przykłady zestawów
EZ-IO Vidacare®
Przygotowane przez: rat. med. Mateusz Wszół
Miejsca wkłucia - 1
1-2 cm przyśrodkowo i 1 cm proksymalnie w stosunku do guzowatości
piszczelowej.
U dzieci poniżej 6 roku życia i u starszych kobiet rekomendowane
miejsce znajduje się 1-2 cm przyśrodkowo i 1-2 cm dystalnie do
guzowatości.
Miejsce wkłucia - dorosły
Przygotowane przez: rat. med. Mateusz Wszół
Miejsce wkłucia - dziecko
Miejsca wkłucia - 2
1-2 cm proksymalnie do podstawy kostki przyśrodkowej
(4-5 cm powyżej końca kostki przyśrodkowej).
Przygotowane przez: rat. med. Mateusz Wszół
Miejsca wkłucia - 3
Przednia powierzchnia głowy kości
ramiennej.
Orientacja ramienia przed
wyznaczeniem miejsca wkłucia
Przygotowane przez: rat. med. Mateusz Wszół
Bibliografia:
• Wytyczne Resuscytacji 2010 Europejskiej Rady
Resuscytacji (www.erc.edu)
• www.prc.krakow.pl
• www.vidacare.com
• International Trauma Life Support Ratownictwo
przedszpitalne w urazach John Emory Campbell
Przygotowane przez: rat. med. Mateusz Wszół
Download