urazy nerek – objawy i diagnostyka renal injuries – symptoms and

advertisement
© Pediatr Med Rodz 2013, 9 (3), p. 263–266
Tomasz Ząbkowski1, Ryszard Skiba1, Agnieszka Grabińska1,
Artur Maliborski2, Tomasz Syryło1, Henryk Zieliński1
Received: 18.10.2013
Accepted: 31.10.2013
Published: 29.11.2013
Urazy nerek – objawy i diagnostyka
Renal injuries – symptoms and diagnostics
Klinika Urologii Ogólnej, Czynnościowej i Onkologicznej WIM w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Henryk Zieliński
Zakład Radiologii Lekarskiej WIM w Warszawie. Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Romana Bogusławska-Walecka
Adres do korespondencji: Dr n. med. Tomasz Ząbkowski, Klinika Urologii CSK MON WIM, ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa,
tel.: 791 533 555, e-mail: [email protected]
Praca finansowana ze środków własnych
1
2
Streszczenie
Autorzy przedstawiają klasyfikację, objawy i metody diagnostyczne urazów nerek. Urazy te mogą zagrażać życiu,
jednak większość z nich ma łagodny przebieg i można je leczyć zachowawczo. Aż 75% pacjentów, u których stwier‑
dzono uszkodzenia nerek, to mężczyźni. Grupę szczególnie narażoną stanowią młodzi mężczyźni uprawiający
sport, uczestnicy wypadków drogowych, ofiary wypadków w domu lub w miejscu pracy, ofiary bójek i napadów.
Z przeprowadzonych badań wynika, że objawami urazu nerek mogą być: krwiomocz, bóle i zasinienia w okolicach
lędźwiowych, złamania żeber, napięty brzuch. Wyróżnia się urazy tępe i penetrujące oraz pięciostopniową klasyfi‑
kację urazów nerek według stopnia odniesionych obrażeń – AAST. Klasyfikacja ta pozwala na dokonanie pewnej
standaryzacji różnych grup pacjentów i wyboru właściwej terapii oraz stwarza możliwość przewidywania wyników
leczenia. Mechanizm urazu, jego umiejscowienie i ciężkość stanowią podstawowe wytyczne w wyborze metod dia‑
gnostycznych oraz postępowania leczniczego. Niezbędnym elementem diagnostyki urazu jamy brzusznej z podej‑
rzeniem uszkodzenia nerek jest wykonanie badań obrazowych. Wśród badań obrazowych mających zastosowanie
w diagnostyce urazów układu moczowo-płciowego oraz nerek należy wymienić: ultrasonografię, tomografię kom‑
puterową, urografię, angiografię i arteriografię. Tomografia komputerowa jamy brzusznej z dożylnym podaniem
środka cieniującego stanowi złoty standard w diagnostyce urazów nerek. Przy braku dostępności tomografii kom‑
puterowej zalecane jest wykonanie ultrasonografii jako badania pierwszego rzutu.
Słowa kluczowe: nerka, uraz, krwiomocz, objawy, metody diagnostyczne
Summary
The authors present the classification, symptoms and diagnostic methods of renal injuries. These injuries can be
life-threatening, but most of them are mild and can be managed conservatively. No less than 75% patients who
were diagnosed with renal injuries are men. The group which is particularly exposed to renal injuries are young
men doing sports, the injured of road accidents, victims of accidents in the house or at work, victims of fights and
assaults. The results of conducted studies indicate that haematuria, pain and ecchymosis in the lumbar region,
fractured ribs as well as abdominal mass can be the symptoms of renal injury. There are blunt and penetrating renal
injuries as well as a 5-level classification of kidney injuries according to a degree of injuries – AAST. This classifi‑
cation enables to perform a standardization of different patient groups to choose a proper therapy and to predict
the results of treatment. The mechanism of injury, its placement and severity are the standard guidelines within
a choice of diagnostic methods and indications for treatment’s strategy. The imaging examinations are necessary
in diagnostics of abdomen injuries with a suspicion of renal injury. Among the imaging examinations used in diag‑
nostics of injuries of urogenital system and renal injuries it is to enumerate: ultrasonography, computed tomogra‑
phy, urography, arteriography and angiography. Computed tomography of abdomen with contrast injected into an
intravenous line is a gold standard in diagnostics of renal injuries. If computed tomography is not available,
it is recommended to perform ultrasonography as an examination of first choice.
Key words: kidney, injury, haematuria, symptoms, diagnostic methods
263
Pediatr Med rodz Vol 9 Numer 3, p. 263–266
p r ac e o ryg i n a l n e i p o g l ą d o w e / O r i g i n a l co n t r i b u t i o n s
WSTĘP
B
udowa anatomiczna układu moczowo-płciowe‑
go stwarza wysokie ryzyko narażenia go na liczne
urazy mechaniczne. Jego uszkodzenia stwierdza się
u około 10% pacjentów po urazie; najczęściej są to uszko‑
dzenia nerek, które stanowią 1–5% ogólnej liczby ura‑
zów(1–3). Grupą szczególnie narażoną na urazy urologiczne
są mężczyźni. Pod względem liczby odniesionych obrażeń
stosunek mężczyzn do kobiet wynosi 3:1(4–6). Mogą one za‑
grażać życiu, jednak większość z nich ma łagodny przebieg
i kwalifikuje się do leczenia zachowawczego.
Wyróżnia się dwie grupy urazów nerek: tępe i penetrujące.
Wypadki komunikacyjne stanowią główną przyczynę pra‑
wie połowy tępych urazów nerek(5,6), natomiast urazy pene‑
trujące są najczęściej wynikiem ran postrzałowych i kłutych.
W celu dokonania pewnej standaryzacji różnych grup
pacjentów i wyboru właściwej terapii oraz stworzenia
możliwości przewidywania wyników leczenia sporzą‑
dzono skalę urazów nerek(7). Została ona opracowana
przez American Association for the Surgery of Trauma
(AAST) i wprowadzona w latach 80. ubiegłego wieku.
Określa uszkodzenie nerki według stopnia odniesionych
obrażeń(3):
•I stopień – stłuczenie lub mały, niepowiększający się
krwiak podtorebkowy bez uszkodzenia nerki;
Rys. 1. Tomografia komputerowa z użyciem jodowego środka cieniującego, faza tętnicza badania. Motocyklista –
stłuczenie nerki prawej, obrzęk i brak zakontrastowania górnego bieguna. Źródło: Archiwum Zakładu Radiologii Lekarskiej i Kliniki Urologii WIM
•II stopień – krwiak okołonerkowy, uszkodzenie korowe
<1 cm głębokości;
•III stopień – uszkodzenie korowe >1 cm głębokości, bez
zacieku moczu;
•IV stopień – uszkodzenie całej grubości kory i rdzenia
nerki lub uszkodzenie tętnicy segmentalnej nerki bądź
żyły z krwiakiem;
•V stopień – rozerwanie nerki lub oderwanie głównych
naczyń.
OBJAWY URAZÓW NEREK
Do głównych objawów uszkodzenia układu moczowo‑
-płciowego należy krwiomocz, jednak odnotowano wiele
przypadków urazów urologicznych, które przebiegały bez
krwiomoczu. Może on wystąpić na skutek uszkodzenia
każdego odcinka układu moczowo-płciowego, możliwe
są również współistniejące urazy wielonarządowe. Me‑
chanizm urazu, jego umiejscowienie i stopień ciężkości
spełniają ważną funkcję w wyborze metod diagnostycz‑
nych i schematu postępowania leczniczego(1).
Głównymi dolegliwościami pacjentów po urazach ne‑
rek są bóle pleców, okolicy bocznej, klatki piersiowej lub
brzucha(8). Większość chorych z bezpośrednim urazem
nerki doznała uderzenia w linię boczną ciała, co powo‑
duje wystąpienie bólu w okolicy lędźwiowej. Po pewnym
Rys. 2. Tomografia komputerowa, faza natywna badania
(przed podaniem kontrastu). Jatrogenny uraz nerki
lewej, stan po biopsji. Krwiak okołonerkowy. Źródło:
Archiwum Zakładu Radiologii Lekarskiej i Kliniki Urologii WIM
264
Pediatr Med rodz Vol 9 Numer 3, p. 263–266
p r ac e o ryg i n a l n e i p o g l ą d o w e / O r i g i n a l co n t r i b u t i o n s
czasie pojawiają się u nich krwiomocz makroskopowy,
a także kolka nerkowa. Podczas badania klinicznego u ta‑
kiego pacjenta można zaobserwować zasinienie okolicy
lędźwiowej lub górnych kwadrantów brzucha oraz bo‑
lesność uciskową tej okolicy. Urazy współistniejące albo
uszkodzenie szypuły nerki mogą prowadzić do wstrząsu.
Przy niewielkiej sile urazu może nastąpić tylko przerwa‑
nie błony wewnętrznej w naczyniach szypuły, czego skut‑
kiem jest zakrzep.
DIAGNOSTYKA URAZÓW NEREK
Mechanizm urazu, jego umiejscowienie i ciężkość sta‑
nowią podstawowe wytyczne w wyborze metod diagno‑
stycznych oraz schematu postępowania leczniczego.
Z przeprowadzonych badań wynika, że objawem ura‑
zu nerek mogą być krwiomocz, bóle i zasinienia w oko‑
licy lędźwiowej, złamania żeber, napięty brzuch, obrona
mięśniowa, a także wyczuwalna masa w brzuchu. Nale‑
ży jednak pamiętać, że znaczna część uszkodzeń tego na‑
rządu może przebiegać bez krwiomoczu – w szczególno‑
ści istotne urazy szypuły nerki lub urazy z przerwaniem
połączenia miedniczkowo-moczowodowego. W badaniu
Easthama i wsp. krwiomoczu nie odnotowano u 9% pa‑
cjentów z ranami kłutymi i stwierdzonym urazem nerki(9).
Chorzy z objawami urazu nerek powinni mieć wykona‑
ne podstawowe badania laboratoryjne – badanie ogól‑
ne moczu, oznaczanie wskaźnika hematokrytowego oraz
stężenia kreatyniny są najważniejszymi testami laborato‑
ryjnymi wykonywanymi w celu oceny urazu nerki. Bada‑
nie ogólne moczu jest bardzo ważne u pacjentów z podej‑
rzeniem uszkodzenia nerki, a makroskopowy krwiomocz
wskazuje na konieczność pogłębionej analizy przypadku
w zakresie urazu nerek(10). Nasilenie krwiomoczu zazwy‑
czaj nie koreluje w prosty sposób z rozległością urazu.
Seryjnie powtarzane oznaczenia liczby hematokrytowej
mogą wskazywać na utratę krwi związaną z uszkodze‑
niem nerki, jednak należy pamiętać, iż pogarszanie się
wartości morfologii krwi może wynikać także z urazów
współistniejących. Pacjenci z podejrzeniem urazu nerek,
krwinkomoczem mikroskopowym oraz makroskopowym
krwiomoczem powinni zostać poddani badaniom obra‑
zowym nerek, ze szczególnym uwzględnieniem tomogra‑
fii komputerowej jamy brzusznej z kontrastem.
BADANIA OBRAZOWE STOSOWANE
U PACJENTA Z PODEJRZENIEM
URAZU NERKI
Niezbędnym elementem diagnostyki urazu jamy brzusznej
z podejrzeniem uszkodzenia nerek jest wykonanie badań
obrazowych. Wśród badań obrazowych mających zasto‑
sowanie w diagnostyce urazów układu moczowo-płcio‑
wego oraz nerek należy wymienić: ultrasonografię, tomo‑
grafię komputerową, urografię, angiografię i arteriografię.
Najwięcej cennych informacji na temat urazów nerek
Pediatr Med rodz Vol 9 Numer 3, p. 263–266
dostarcza tomografia komputerowa z kontrastem, która
stanowi złoty standard postępowania diagnostycznego.
Ultrasonografia jest popularnym sposobem obrazowania
w początkowej ocenie urazu brzusznego. Metoda ta po‑
zwala określić stopień uszkodzenia nerki, ale nie umożli‑
wia definitywnej oceny głębokości danego urazu i nie do‑
starcza istotnych informacji na temat czynności nerki oraz
zacieku moczu. Podczas oceny urazu tępego analiza do‑
konana dzięki ultrasonografii jest bardziej czuła i specy‑
ficzna niż urografii w urazach nerki w stopniu I–III. Ba‑
danie USG służy do wstępnej selekcji pacjentów i oceny
urazów tępych jamy brzusznej w następstwie urazów ko‑
munikacyjnych. Wyselekcjonowani podczas ultrasonogra‑
fii chorzy kwalifikowani są do tomografii komputerowej.
Urografia, zwana inaczej dożylną pielografią (intravenous pyelogram, IVP), była preferowaną metodą badań
do czasu rozpowszechnienia tomografii komputerowej.
Czułość IVP jest wysoka i wynosi > 92% dla wszystkich
stopni urazów(11) – badanie to należy wykonać u niesta‑
bilnych pacjentów wyselekcjonowanych do natychmiasto‑
wego zabiegu operacyjnego. IVP ma ogromne znaczenie
przy podejmowaniu decyzji w krytycznym momencie na‑
głej laparotomii – odnośnie do urazu nerki, jak również
stanu nerki funkcjonującej po przeciwnej stronie(12).
Patel i Walker wykazali, iż pozytywna przewidywana oce‑
na urografii w przypadku brzusznych urazów penetru‑
jących wynosi zaledwie 20%. Okazało się, że u 80% ba‑
danych pacjentów jednorazowe IVP nie wystarczyło, aby
stwierdzić uraz nerki(13). W wyniku przeprowadzonych
analiz udowodniono, iż tzw. krótka urografia nie pozwala
na szczegółową ocenę chorych po urazach penetrujących
nerek kwalifikowanych do leczenia operacyjnego i powin‑
na być wykonywana tylko w przypadku urazów tępych(14).
Tomografia komputerowa (computed tomography, CT)
jamy brzusznej z dożylnym podaniem środka cieniują‑
cego stanowi złoty standard w ocenie stopnia zaawan‑
sowania uszkodzenia nerek. Spiralna CT może określić
uszkodzenia naczyń z wynaczynieniem krwi z tętnic i żył
nerkowych po dożylnym podaniu środka cieniującego(15).
Znacznie dokładniej wskazuje lokalizację urazu, łatwiej
wykrywa stłuczenia, uszkodzone segmenty, uwidacznia
zapalenie przestrzeni pozaotrzewnowej i krwiaki oraz
daje pełny obraz zarówno jamy brzusznej, jak i miednicy
mniejszej. Pozwala zlokalizować miejsce wypływu kon‑
trastu poza układ moczowy i precyzuje głębokość urazu
nerki. Charakteryzuje rozległość towarzyszących urazów
jamy brzusznej, a także określa stan nerki po przeciwnej
stronie(1,8,16,17).
Rezonans magnetyczny bardzo dokładnie uwidacznia
anatomię nerki, jednak nie przewyższa CT, a ponad‑
to ma mniejszą czułość w wykrywaniu wynaczynienia.
Okazał się niezwykle przydatny w wykrywaniu krwiaków
okołonerkowych i uprzednich nieprawidłowości nerek
oraz w ocenie zdolności życiowych fragmentów nerki(2).
Niestety, nie uwidacznia wycieku moczu (2). Wskaza‑
niem do zastosowania obrazowania metodą rezonansu
265
p r ac e o ryg i n a l n e i p o g l ą d o w e / O r i g i n a l co n t r i b u t i o n s
PIŚMIENNICTWO:
BIBLIOGRAPHY:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Rys. 3. Tomografia komputerowa, faza urograficzna badania.
Uraz komunikacyjny, stłuczenie i rozerwanie nerki prawej z widocznym krwiakiem okołonerkowym i płynem
w zachyłku Morisona jamy otrzewnowej. Źródło: Archiwum Zakładu Radiologii Lekarskiej i Kliniki Urologii WIM
magnetycznego po urazie nerek jest uczulenie pacjenta
na środek cieniujący.
W klasyfikacji urazów nerek tomografia komputerowa za‑
stąpiła angiografię, która jest mniej specyficzna, bardziej
pracochłonna oraz inwazyjna. Z drugiej strony dokład‑
niej określa lokalizację i stopień obrażeń naczyniowych.
Z tego względu należy ją rozważyć przy planowaniu se‑
lektywnej embolizacji w przypadku leczenia stałego lub
opóźnionego krwawienia z rozgałęziających się naczyń
nerkowych(17). Angiografia pozwala ocenić uszkodzenie
nerki, wynaczynienie i uraz szypuły naczyniowej – u sta‑
bilnych pacjentów może pomóc ocenić uraz szypuły na‑
czyniowej, jeżeli wyniki badań tomografii komputerowej
są niewystarczająco precyzyjne(9).
Innym rodzajem badania wykorzystywanego w oce‑
nie urazów nerek i ich układu naczyniowego jest
arteriografia. Arteriogram wykonywany jest szczegól‑
nie w przypadku podejrzenia zakrzepicy naczyń nerko‑
wych lub tętnicy segmentalnej. Możliwe jest wykorzysta‑
nie arteriografii w leczeniu z następową embolizacją bądź
wprowadzeniem stentu(1).
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Peitzman A.B., Rhodes M., Schwab C.W. i wsp.: The Trauma
Manual: Trauma and Acute Care Surgery. Lippincott Williams
& Wilkins, 2007: 323–327.
Baverstock R., Simons R., McLoughlin M.: Severe blunt renal
trauma: a 7-year retrospective review from a provincial trauma
centre. Can. J. Urol. 2001; 8: 1372–1376.
Meng M.V., Brandes S.B., McAninch J.W.: Renal trauma:
indications and techniques for surgical exploration. World J.
Urol. 1999; 17: 71–77.
Herschorn S., Radomski S.B., Shoskes D.A. i wsp.: Evaluation
and treatment of blunt renal trauma. J. Urol. 1991; 146: 274–277.
Kristjánsson A., Pedersen J.: Management of blunt renal trau‑
ma. Br. J. Urol. 1993; 72: 692–696.
Danuser H., Wille S., Zöscher G., Studer U.: How to treat
blunt kidney ruptures: primary open surgery or conservative
treatment with deferred surgery when necessary? Eur. Urol.
2001; 39: 9–14.
Moore E.E., Shackford S.R., Pachter H.L. i wsp.: Organ injury
scaling: spleen, liver, and kidney. J. Trauma 1989; 29: 1664–1666.
Sebastià M.C., Rodriguez-Dobao M., Quiroga S. i wsp.: Renal
trauma in occult ureteropelvic junction obstruction: CT find‑
ings. Eur. Radiol. 1999; 9: 611–615.
Eastham J.A., Wilson T.G., Larsen D.W., Ahlering T.E.: Angi‑
ographic embolization of renal stab wounds. J. Urol. 1992;
148: 268–270.
Carroll P.R., McAninch J.W., Klosterman P., Greenblatt M.:
Renovascular trauma: risk assessment, surgical management,
and outcome. J. Trauma 1990; 30: 547–554.
Abel M.E., Chiu Y.S., Russell T.R., Volpe P.A.: Autologous
fibrin glue in the treatment of rectovaginal and complex fistu‑
las. Dis. Colon Rectum 1993; 36: 447–449.
Morey A.F., McAninch J.W., Tiller B.K. i wsp.: Single shot
intraoperative excretory urography for the immediate evalua‑
tion of renal trauma. J. Urol. 1999; 161: 1088–1092.
Patel V.G., Walker M.L.: The role of “one-shot” intravenous
pyelogram in evaluation of penetrating abdominal trauma.
Am. Surg. 1997; 63: 350–353.
Nagy K.K., Brenneman F.D., Krosner S.M. i wsp.: Routine
pre-operative “one-shot” intravenous pyelography is not indi‑
cated in all patients with penetrating abdominal trauma.
J. Am. Coll. Surg. 1997; 185: 530–533.
Santucci R.A., Wessells H., Bartsch G. i wsp.: Evaluation and
management of renal injuries: consensus statement of the
renal trauma subcommittee. BJU Int. 2004; 93: 937–954.
Steinberg D.L., Jeffrey R.B., Federle M.P., McAninch J.W.:
The computerized tomography appearance of renal pedicle
injury. J. Urol. 1984; 132: 1163–1164.
Kawashima A., Sandler C.M., Corl F.M. i wsp.: Imaging
of renal trauma: a comprehensive review. Radiographics 2001;
21: 557–574.
PODSUMOWANIE
Tomografia komputerowa jamy brzusznej z dożylnym
podaniem środka cieniującego stanowi złoty standard
w diagnostyce urazów nerek. Przy braku dostępności to‑
mografii komputerowej zalecane jest wykonanie ultraso‑
nografii jako badania pierwszego rzutu.
266
Pediatr Med rodz Vol 9 Numer 3, p. 263–266
Download