Rola i zadania pielęgniarki w opiece nad dzieckiem z pourazowym

advertisement
Rola i zadania pielęgniarki w
opiece nad dzieckiem z
pourazowym krwawieniem
wewnątrzczaszkowym
Elżbieta Janiszewska
Praca licencjacka
UM w Łodzi
URAZ GŁOWY
 Najczęstsza przyczyna pourazowej śmierci i kalectwa u
dzieci
 Stanowi 50 % wszystkich urazów
 Jest przyczyną 25% zgonów urazowych
 Wynikiem urazu jest:
- uszkodzenie
- niedokrwienie
- niedotlenienie mózgu
 Ciężkość urazu zależy od:
- wieku pacjenta
- siły urazu
- czasu działania siły
- obecności innych urazów
PRZYCZYNY URAZÓW GŁOWY U DZIECI
 Wypadki komunikacyjne
 Upadki - w poziomie lub z
wysokości
 Urazy na rowerze
 Urazy sportowe
 Pobicia
 Zespół dziecka maltretowanego
,,shaken baby syndrom”
URAZ PIERWOTNY OUN
BEZPOŚREDNI URAZ TKANKI NERWOWEJ
Urazy przenikające
Urazy tępe:
siła zewnętrzna działająca na
powierzchnię czaszki
zasada trzech zderzeń
mechanizm „coup”
„contre-coup” z odbicia
MECHANIZM „COUP” – „CONTRCOUP”
URAZ WTÓRNY OUN
PRZYCZYNY
POZACZASZKOWE
Hipotensja
Hipoksja
Hiperkarbia
Hiperglikemia
Hipoglikemia
PRZYCZYNY
WEWNĄTRZCZASZKOWE
Nadciśnienie wewnątrzczaszkowe
Niskie ciśnienia przepływu
mózgowego
Wgłobienie mózgu
Pourazowy skurcz naczyniowy
PODZIAŁ URAZÓW CZASZKOWOMÓZGOWYCH
Uszkodzenie powłok czaszki
Złamania linijne kości sklepienia czaszki (nie wymagają
leczenia operacyjnego, towarzyszą ciężkim urazom głowy)
Wstrząśnienie mózgu
Stłuczenie mózgu
Pourazowy obrzęk mózgu
i obrzmienie mózgu
Pourazowe krwawienie
podpajęczynówkowe
Krwawienia
wewnątrzczaszkowe
(nad i podtwardówkowe,
śródmózgowe)
DIAGNOSTYKA – BADANIA OBRAZOWE

TK – pilnie przed upływem 2-4 godzin od
przyjęcia pacjenta

MR
 RTG – wykluczenie złamań kości czaszki
 USG – przezciemiączkowe
METODY LECZENIA DZIECI PO CIĘŻKIM
URAZIE GŁOWY
Ciągłe Monitorowanie Stanu Pacjenta Celem
Podjęcia Decyzji o Rodzaju Leczenia
(Intensywna Terapia, Nadzór i Pielęgnacja)
LECZENIE ZACHOWAWCZE (P/OBRZĘKOWE I
NEUROPROTEKCYJNE)
LECZENIE OPERACYJNE
 Kraniotomia
 Kraniektomia odbarczająca
 Drenaż dokomorowy
KRWAWIENIA
WEWNĄTRZCZASZKOWE
KRWIAK NADTWARDÓWKOWY
 Zbiornik krwi między
oponą twardą i
kością
 Źródło krwawienia –
tętnica oponowa
środkowa
 W TK – kształt
dwuwypukłej
soczewki jednolicie
hiperdensyjnej
 Ostry (podostry i
przewlekły rzadko u
dzieci)
KRWIAK PODTWARDÓWKOWY
OSTRY
PRZEWLEKŁY
Przystąpienie do operacji usunięcia krwiaka podtwardówkowego
po czasie powyżej 4 godzin 3-krotnie zwiększa śmiertelność.
Ewakuacja krwiaka podtwardówkowego
KRWIAK ŚRÓDMÓZGOWY
 Wynaczynienie krwi
do miąższu tkanki
mózgowej
 W TK – wygląd
plamistego obszaru
o podwyższonej
gęstości
 Leczenie –
kraniotomia, czasami
kraniektomia
odbarczająca
DZIAŁANIA PRZEDSZPITALNE
Utrzymanie drożności dróg oddechowych – ABCDE,
wraz ze stabilizacją kręgosłupa szyjnego (kołnierz
Schanza)
Zapobieganie niedotlenieniu mózgu (hipoksemii)
Zapobieganie hipotensji (późny objaw wstrząsu u dzieci)
Unikanie profilaktycznej hiperwentylacji
Zapobieganie aspiracji
Ocena stanu świadomości i reakcji ruchowej,
zanotowanie wg GCS (intubacja na ≤ 8 pkt )
Ocena reakcji źrenic na światło, ich szerokości,
ustawienia oraz ruchomości gałek ocznych
Sedacja i analgezja (leki uspokajające i p/bólowe)
Kontrola temperatury (unikanie hipertermii)
Utrzymanie prawidłowej glikemii
Profilaktyka p/drgawkowa
ROLA PIELĘGNIARKI RATUNKOWEJ
Wstępna ocena ciężkości urazów i organizacja bezpiecznego
transportu chorego do szpitala
Samodzielne podejmowanie i wszczęcie technik monitorowania
funkcji życiowych pacjenta
Aktywne wykonywanie zadań ratunkowych w trakcie resuscytacji u
dzieci i dorosłych
Samodzielne wykonywanie zaawansowanych czynności
medycznych tj. intubacja dotchawicza, defibrylacja w stanach
nagłych (po odbyciu przeszkolenia)
Wykonywanie dostępów donaczyniowych, zestawów infuzyjnych i
przetaczanie płynów
Zaopatrzenie ran jałowymi opatrunkami i doraźne unieruchomienie
złamań
Zapobieganie utraty ciepła – ogrzanie dziecka
Wykrywanie wczesnych objawów powikłań pourazowych mózgu
ODDZIAŁY RATUNKOWE – ZADANIA
PIELĘGNIARKI
Przygotowanie oddziału
Skuteczne i szybkie dokonanie wstępnej oceny
stanu dziecka przyjętego z wypadku
Zapewnienie bezpieczeństwa
Sprawna resuscytacja
Znajomość aparatury, stałe monitorowanie i
analiza parametrów życiowych co 3 minuty
Pobieranie wstępnych próbek krwi do badań
Rejestrowanie nadchodzących wyników badań i
ich odpowiednie przekazanie zespołowi
Ocena i monitorowanie bólu oraz innych objawów
w stanach ciężkich, zagrażających życiu dziecka
Podejmowanie decyzji o zastosowaniu przymusu
bezpośredniego w sytuacjach zagrożenia
Upewnienie się telefoniczne o gotowości przyjęcia
pacjenta przez oddział wskazany do podjęcia
leczenia ostatecznego
Nie opóźnianie i bezpieczne przekazanie dziecka
do oddziału
Opieka nad rodziną i najbliższymi dziecka
Zastosowanie procedury medycznej w przypadku
dawców i biorców organów
Postępowanie zgodnie z etyką zawodową i
obowiązującym prawem
SZCZEGÓŁOWE DZIAŁANIA
PIELĘGNIARSKIE
Działania opiekuńcze
Działania terapeutyczne
Działania rehabilitacyjne
Działania profilaktyczne
Działania edukacyjne
PODSUMOWANIE
Szybkość wdrożenia właściwego postępowania w
opiece nad chorym pourazowym
Kierowanie się kompleksowymi i wielokierunkowymi
standardami postępowania w poszczególnych
etapach pomocy medycznej
Ciągłość monitorowania poszczególnych
parametrów życiowych oraz wnikliwa obserwacja
stanu klinicznego pacjenta
Wiedza, wysokie kwalifikacje i umiejętności
pielęgniarek wpływające na jakość terapii oraz
upoważniające do podejmowania decyzji
leczniczych w sytuacjach nagłych lub powikłaniach
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ.
Download