Załącznik nr 2 do SIWZ - bip.powiat.klodzko.pl

advertisement
Starostwo Powiatowe w Kłodzku
Ul. Okrzei 1
Kłodzko
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony poniżej 207.000 euro
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa urządzeń elektronicznych
i oprogramowania do Starostwa Powiatowego w Kłodzku
Nr sprawy: ORG 272.5.2015
Zatwierdzam
………………………………
Kłodzko. 26.02.2015 r.
Przetarg nieograniczony poniżej 207.000 euro – Dostawa urządzeń elektronicznych
i oprogramowania do Starostwa Powiatowego w Kłodzku
I. Zamawiający:
Powiat Kłodzki reprezentowany przez:
1. Starostę Kłodzkiego –Macieja Awiżenia,
2. Wicestarostę – Małgorzatę Jędrzejewską-Skrzypczyk
Siedziba zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Kłodzku. Ul. Okrzei 1. 57-300 Kłodzko.
Fax. 074 867 32 32, www: bip.powiat.klodzko.pl
Jednostka prowadząca postępowanie: j.w.
II. Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z oferentami jest:
1. W zakresie postępowania - Piotr Zilbert tel. 074 865 75 81, fax 074 867 32 32
2. W zakresie warunków technicznych zamówienia – Grzegorz Gredys tel. 074 865 7501
III. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa następujących urządzeń do Starostwa Powiatowego w
Kłodzku ul. Okrzei 1:
1) Komputery stacjonarne – 16 sztuk,
2) Zasilacz awaryjny UPS – 17 sztuk,
3) Monitor – 19 sztuk,
4) Drukarka kolorowa laserowa – 2 sztuki,
5) Drukarka laserowa monochromatyczna – 15 sztuk,
6) Skaner – 1 sztuka,
7) Laptop – 1 sztuka,
8) Urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne A4 - 1 sztuka,
9) Drukarka wielkoformatowa atramentowa – 1 sztuka,
10) Oprogramowanie
Zgodnie z opisem minimalnych wymagań technicznych urządzeń – Załącznik nr 1 do SIWZ
Specyfikacja techniczna sprzętu
CPV: 30213000-5 komputery osobiste,
30231310-3 wyświetlacze płaskie,
30232000-4 sprzęt peryferyjny,
30232110-8 drukarki laserowe,
48700000-5 pakiety oprogramowania użytkowego.
35100000-5 urządzenia awaryjne i zabezpieczające.
IV. OFERTY CZĘŚCIOWE, WARIANTOWE, ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE, WADIUM,
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY, UMOWA RAMOWA, DYNAMICZNY
SYSTEM ZAKUPÓW, AUKCJA ELEKTRONICZNA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.
Zamawiający nie ustanawia wadium.
Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty przy zastosowaniu aukcji
elektronicznej.
V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Zgodnie z art. 22 Ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy
spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy
nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Oferentów zostanie dokonana na podstawie
dokumentów i oświadczeń wymaganych przez Zamawiającego potwierdzających zdolność
Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia w szczególności w odniesieniu do jego
rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia, po sprawdzeniu czy nie podlega wykluczeniu
na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
VI. WYKAZ WYMAGANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE WINIEN DOSTARCZYĆ
WYKONAWCA
W
CELU
POTWIERDZENIA
SPEŁNIENIA
WARUNKÓW
UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest
przedłożyć oświadczenie, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) –
Załącznik nr 3 do SIWZ
VII. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW JAKIE WINIEN DOSTARCZYĆ WYKONAWCA
W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA.
1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) – załącznik nr 3 do
SIWZ
2. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2
pkt 5 Prawa zamówień publicznych, albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do
grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SIWZ
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, właściwe dokumenty
muszą być złożone przez każdy podmiot.
VIII. W CELU POTWIERDZENIA, ŻE DOSTAWY ODPOWIADAJĄ WYMAGANIOM
OKREŚLONYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO.
1. Wykonawca obowiązany jest przedłożyć opis wszystkich urządzeń (z podaniem nazwy
urządzenia, modelu, nazwy producenta) z którego jednoznacznie wynikać będzie, że
spełniają one wszystkie minimalne wymagania techniczne określone w załączniku nr 1 do
SIWZ – Specyfikacja techniczna sprzętu.
2. Dla komputerów stacjonarnych opisanych w załączniku nr 1 do SIWZ– Specyfikacja
techniczna (pozycja I), Zamawiający wymaga przedstawienia następujących dokumentów:
1) certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli
komputerów z systemem operacyjnym Windows 7 32bit i 64bit (załączyć wydruk ze strony
Microsoft WHCL) oraz Windows 8 32bit i 64bit (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL),
2) deklarację zgodności CE dla oferowanego sprzętu,
3) wymagany wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu
http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov – dopuszcza się wydruk ze
strony internetowej,
4) dokument potwierdzający, że oferowany sprzęt wykonany/wyprodukowany został
w systemie zapewnienia jakości ISO 9001.
3. Dla monitorów opisanych w załączniku nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna (pozycja III)
Zamawiający wymaga przedstawienia następujących dokumentów:
1) Certyfikaty: ISO9241-307,
2) dokumenty potwierdzające, ze monitory są wykonane zgodnie ze standardem Energy
Star 6.0
– lub inne dokumenty wdane przez niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości,
potwierdzające, że dostarczone monitory odpowiadają wskazanym normom.
4. Dla monitorów opisanych w załączniku nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna (pozycja IV)
Zamawiający wymaga przedstawienia dokumentów potwierdzających, że są wykonane
zgodnie normami i posiadają certyfikaty: TCO 6.0, ISO9241-307, EPEAT Gold, Energy Star
6.0 – lub inne dokumenty wdane przez niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości,
potwierdzające, że dostarczone monitory odpowiadają wskazanym normom.
5. Dla laptopa opisanego w załączniku nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna (pozycja X)
Zamawiający wymaga przedstawienia następujących dokumentów
1) dokumenty potwierdzające, że procesor osiąga w teście wydajności PassMark
Performance Test co najmniej wynik 2680 punktów Passmark CPU Mark,
2) deklaracja zgodności CE,
3) potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Windows Logo'd Products List na
daną platformę systemową (wydruk ze strony)
4) certyfikat EnergyStar 5.2 – komputer musi znajdować się na liście zgodności dostępnej
na stronie www.energystar.gov
IX. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM:
1.
2.
3.
4.
Dokładne informacje na temat zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego:
Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający obowiązany jest udzielić wyjaśnień pod
warunkiem że wniosek wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Pytania powinny być sformułowane na piśmie i złożone na adres Zamawiającego. Zamawiający
udzieli pisemnej odpowiedzi zainteresowanemu Wykonawcy przed upływem terminu składania
ofert. Kopie odpowiedzi wraz z treścią pytań będą przekazane pozostałym Wykonawcom, bez
ujawniania autora pytań.
W postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje winny być
przekazywane pisemnie. W/w dokumenty mogą być przekazywane za pomocą faksu.
X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Wykonawca jest obowiązany przygotować ofertę zgodnie z ustawą oraz wymaganiami
określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – niezachowanie powyższych
wymogów (poza określonymi w pkt 10) spowoduje odrzucenie oferty.
Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
nieważności (na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką).
Złożenie przez jednego Wykonawcę oferty zawierającej rozwiązania alternatywne spowoduje
jej odrzucenie.
Ofertę stanowi wypełniony „FORMULARZ OFERTOWY” (przygotowany zgodnie ze wzorem
podanym w Załączniku nr 2 do SIWZ) wraz z wypełnionymi załącznikami oraz wymaganymi
dokumentami, zaświadczeniami i oświadczeniami.
Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik obowiązane są podpisać:
– „FORMULARZ OFERTOWY” wraz z załącznikami,
– miejsca, w których naniesione zostały poprawki (poprawki w treści oferty muszą być
naniesione w sposób czytelny).
W przypadku, kiedy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne,
konsorcja), obowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą
solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. W przypadku wyboru oferty złożonej przez
podmioty występujące wspólnie, podmioty te są obowiązane przed dniem zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą ich
współpracę jako Wykonawców.
Jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a nie wynika to bezpośrednio z dokumentów
załączonych do oferty, to do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego
zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
W przypadku, gdy informacje składane w trakcie postępowania stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do
których Wykonawca zastrzegł, że nie mogą być udostępniane, muszą być oznaczone klauzulą:
„NIE
UDOSTĘPNIAĆ.
INFORMACJE
STANOWIĄ
TAJEMNICĘ
PRZEDSIĘBIORSTWA
W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (t.j.
Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.). Zastrzeżenie to Wykonawca może złożyć nie
później niż do upływu terminu składania ofert, nie może ono dotyczyć informacji określonych
w art. 86 ust. 4 ustawy. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowane jako jednoznaczne
z wyrażeniem zgody na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji
postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w ustawie.
Wszystkie kserokopie załączonych dokumentów muszą być potwierdzone „za zgodność z
oryginałem” przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Dokumenty
sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniami na język polski.
Oferta musi być złożona na kolejno ponumerowanych stronach, a numeracja musi rozpoczynać
się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty. Zamawiający nie wymaga
numerowania czystych stron. Każda strona oferty musi być podpisana przez osobę
upoważnioną do podpisywania oferty. Wszystkie dokumenty tworzące ofertę muszą być spięte
lub zszyte.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że
uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty
wymagają zachowania formy pisemnej.
Do oświadczeń Wykonawcy dotyczących zmiany lub wycofania oferty stosuje się odpowiednio
punkt 16. Na kopercie zewnętrznej należy dodatkowo umieścić zastrzeżenie: „ZMIANA
OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”. W trakcie sesji otwarcia ofert w pierwszej kolejności będą
otwierane koperty oznaczone „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.
Brak oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów
potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożenie dokumentów zawierających błędy,
spowoduje wykluczenie Wykonawcy, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą,
z zastrzeżeniem pkt 14.
Zamawiający wezwie Wykonawców, który nie złożyli oświadczeń i dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty
zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że pomimo ich
uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku
postępowania ponosi Wykonawca – z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący
zachowanie poufności jej treści oznakowanej w następujący sposób.
Starostwo Powiatowe w Kłodzku
Dostawa urządzeń elektronicznych i oprogramowania
dla Starostwa Powiatowego w Kłodzku
nie otwierać przed godziną 12 00 dnia 12.03.2015 r.
Uwaga:
1. W przypadku niezachowania powyższych warunków Zamawiający nie ponosi
odpowiedzialności za skutki mogące stąd wyniknąć, m. in. przypadkowe otwarcie oferty
przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą kurierską –
za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.
2. Za terminowe złożenie oferty wyłączną odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
XI. KRYTERIA OCENY OFERTY I ICH ZNACZENIE.
1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryterium oceny ofert
określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Postępowanie zostanie rozstrzygnięte w przypadku złożenia co najmniej jednej oferty nie
podlegającej odrzuceniu.
3. Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta,
wynosi 100 pkt.
4. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami oraz ich
wagami:
1) kryterium: cena – K1, waga: max 90 pkt obliczone według wzoru: Waga = cena
minimalna brutto / cena badanej oferty x 90 pkt
2) kryterium: termin płatności – K2, waga 10 punktów gdzie:
- termin płatności do 14 dni, od dnia otrzymania faktury przez zamawiającego – 5 pkt,
- termin płatności od 15 do 30 dni, od dnia otrzymania faktury przez zamawiającego – 10
pkt
Najkorzystniejsza oferta (N (pkt)) : za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna ofertę
która uzyska największą ilość punktów wynikającą z sumy punktów w każdym z kryteriów
tj. N (pkt) = K1 + K2
5. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o
udzielenie zamówienia.
XII. FORMULARZ SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MOŻNA
ODEBRAĆ:



osobiście w siedzibie Zamawiającego,
pocztą (koszty przesyłki SIWZ pokrywa Wykonawca),
drogą elektroniczną
UWAGA: Pobierający SIWZ obowiązany jest śledzić zmiany dokonywane w Biuletynie
Informacji Publicznych Zamawiającego.
XIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:



Termin składania ofert upływa dnia 12 marca 2015 r. o godzinie 09.30.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, pok. 8.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego 12 marca 2015 r., godz. 12.00
XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania oferta rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert.
XV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Wymagany termin realizacji zamówienia: 14 dni od dnia zawarcia umowy.
XVI. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO.
1.
2.
Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę dla poszczególnych części zamówienia
określonych w Dziale III SIWZ zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik do
niniejszej specyfikacji .
W zawiadomieniu wysyłanym do Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający
określi miejsce i termin zawarcia umowy.
XVII. WZÓR UMOWY:
Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY
W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:
Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień
publicznych.
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której
zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
4) odrzucenia oferty odwołującego.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać
żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do
jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za
pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 Pzp.
6. Odwołanie wnosi się:
1) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę
jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Pzp, albo w terminie
10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest
mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.
2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w
trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli
wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 Pzp.
3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w przypadku zamówień,
których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 Pzp - w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności
można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
XIX. ZAŁĄCZNIKI DO
Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ
Załącznik nr 5 do SIWZ
SPECYFIKACJI:
– Specyfikacja techniczna
– Formularz oferty
– Oświadczenie o spełnianiu warunków i nie podleganiu wykluczeniu,
– Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
– Wzór umowy
Załącznik nr 1 do SIWZ
Specyfikacja techniczna
I Komputer stacjonarny - 16 szt.
1
2
Parametr lub
warunek
Producent:
Model:
3
Typ
4
Zastosowanie
5
Wydajność
obliczeniowa
6
Pamięć operacyjna
7
Parametry pamięci
masowej
8
Wydajność grafiki
9
Wyposażenie
multimedialne
10
Obudowa
11
Zgodność z
systemami
operacyjnymi i
standardami
12
BIOS
LP
Minimalne wymagania techniczne dla Komputera stacjonarnego
Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz
producenta
Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych,
aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna
baza danych,
Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest (wynik
dostępny: http://www.passmark.com/products/pt.htm) co najmniej wynik 7000 punktów
Passmark CPU Mark
Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia w/w warunku dla oferowanego
sprzętu. W tym celu Zamawiający może zażądać od Oferenta udostępnienia
licencjonowanego oprogramowania testującego, komputera do testu oraz dokładnego
opisu metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w
terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego.
2 x 4 GB 1600 MHz możliwość rozbudowy do min 32GB
Min. 1000 GB SATA, 7200 obr./min. zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą
odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii
bez dodatkowych nośników.
Grafika zintegrowana z procesorem powinna umożliwiać pracę trzech monitorów ze
wsparciem dla DirectX 11.1, Open CL 1.2, Shader 5.0 – z możliwością dynamicznego
przydzielenia do 1 GB pamięci.
Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, porty słuchawek
i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy, obudowa wyposażona w
głośnik.
1. Typu SFF z obsługą kart PCI Express wyłącznie o niskim profilu, wyposażona w min.
3 kieszenie: 1 szt 5,25” zewnętrzne, 1 szt 3,5” wewnętrzne, 1 szt 3,5” zewnętrzne.
2. Zasilacz o mocy max 280W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i
efektywności min. 90%, przy 50% obciążeniu.
3. W celu szybkiej weryfikacji usterki w obudowę komputera musi być wbudowany
akustyczny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania
problemów z komputerem i jego komponentami;
Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający
poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym
Windows 7 32bit i 64bit (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL) oraz Windows 8
32bit i 64bit (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL)
1. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub
innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji
o:

wersji BIOS,

ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM,

typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L1, L2 i
L3, pojemności zainstalowanego dysku twardego

rodzajach napędów optycznych

MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej

kontrolerze audio
2. Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego,
(gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia
wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS)
3. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych
urządzeń
4. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub
innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na
poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia
następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła
pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora.
5. Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a
hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie
po podaniu hasła systemowego.
6. Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej,
modułu TPM, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez
uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych,
podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.
7.
13
Dodatkowe
oprogramowanie
14
Ergonomia
15
System operacyjny
Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer
nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu
operacyjnego porty USB są aktywne.
8. Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów
znajdujących się na przedzie obudowy, tylko tylnych portów.
1. Oprogramowanie dostarczone przez producenta komputera pozwalające na zdalną
inwentaryzację komputerów w sieci, lokalną i zdalną inwentaryzację komponentów
komputera, umożliwiające co najmniej:

Informowanie administratora o otwarciu obudowy

Zdalne wyłączanie, restart oraz hibernacje komputera w sieci,

Otrzymywanie informacji WMI – Windows Management Interface,

Tworzenie raportów stanu jednostki,

Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS,

Aktualizację BIOS do najnowszej wersji zarówno dla pojedynczej maszyny jak i
grupy,

Tworzenie kopii zapasowych BIOS wraz z ustawieniami

Tworzenie indywidualnych numerów dla poszczególnych użytkowników,

Włączenie lub wyłączanie BOOTowania portów USB
2. W pełni automatyczną instalację sterowników urządzeń opartą o automatyczną
detekcję posiadanego sprzętu
1. Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana
zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie jałowym (IDLE)
wynosząca maksymalnie 22 dB
2. Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na
demontaż kart rozszerzeń i napędów bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się
użycia wkrętów, śrub motylkowych);
3. Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia
narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych) oraz
powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem
zarządzająco – diagnostycznym producenta komputera.
4. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki
metalowej, kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki)
5. Suma wymiarów obudowy (wysokość + szerokość + głębokość mierzona po
krawędziach zewnętrznych) nie może wynosić więcej niż 859mm.
System operacyjny klasy desktop musi spełniać następujące wymagania poprzez
wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:
1. Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika:
a. Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy,
b. Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub
monitorach dotykowych,
2. Interfejsy użytkownika dostępne w wielu językach do wyboru w czasie instalacji – w
tym Polskim i Angielskim,
3. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz
multimediów, pomoc, komunikaty systemowe,
4. Wbudowany system pomocy w języku polskim;
5. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim,
6. Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modułem
„uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego.
7. Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem
głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika.
8. Możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek w ramach wersji systemu
operacyjnego poprzez Internet, mechanizmem udostępnianym przez producenta systemu
z możliwością wyboru instalowanych poprawek oraz mechanizmem sprawdzającym, które
z poprawek są potrzebne,
9. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm
zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego,
10. Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu
operacyjnego,
11. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych;
zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i
v6;
12. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu
oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami,
13. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek,
urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi),
14. Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do
której podłączony jest komputer,
15. Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki grupowe – przez politykę
rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub
aplikacji,
16. Rozbudowane, definiowalne polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu
operacyjnego i dla wskazanych aplikacji,
17. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz
aktualizowania systemu, zgodnie z określonymi uprawnieniami poprzez polityki grupowe,
18. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników
zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.
19. Mechanizm pozwalający użytkownikowi zarejestrowanego w systemie
przedsiębiorstwa/instytucji urządzenia na uprawniony dostęp do zasobów tego systemu.
20. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu,
tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna
systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez
użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych,
21. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z
urządzeniami zewnętrznymi.
22. Obsługa standardu NFC (near field communication),
23. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo
widzących);
24. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach
reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny;
25. Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509;
26. Mechanizmy logowania do domeny w oparciu o:
a. Login i hasło,
b. Karty z certyfikatami (smartcard),
c. Wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM),
27. Mechanizmy wieloelementowego uwierzytelniania.
28. Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5,
29. Wsparcie do uwierzytelnienia urządzenia na bazie certyfikatu,
30. Wsparcie dla algorytmów Suite B (RFC 4869),
31. Wsparcie wbudowanej zapory ogniowej dla Internet Key Exchange v. 2 (IKEv2) dla
warstwy transportowej IPsec,
32. Wbudowane narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych
polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk;
33. Wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 4.x – możliwość uruchomienia
aplikacji działających we wskazanych środowiskach,
34. Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń,
35. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji
zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem,
36. Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z
aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu
operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową,
37. Rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację,
38. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na
dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć
kopie zapasowe,
39. Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki,
modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe
40. Udostępnianie modemu,
41. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne
wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji
wcześniejszej,
42. Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci,
43. Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny,
zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z
predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania
plików itp.),
44. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą
polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu),
45. Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor, umożliwiający, zgodnie z
uprawnieniami licencyjnymi, uruchomienie do 4 maszyn wirtualnych,
46. Mechanizm szyfrowania dysków wewnętrznych i zewnętrznych z możliwością
szyfrowania ograniczonego do danych użytkownika,
47. Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania partycji systemowych komputera, z
możliwością przechowywania certyfikatów w mikrochipie TPM (Trusted Platform Module)
w wersji minimum 1.2 lub na kluczach pamięci przenośnej USB.
48. Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania dysków przenośnych, z możliwością
centralnego zarządzania poprzez polityki grupowe, pozwalające na wymuszenie
szyfrowania dysków przenośnych
49. Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do
szyfrowania partycji w usługach katalogowych.
50. Możliwość instalowania dodatkowych języków interfejsu systemu operacyjnego oraz
możliwość zmiany języka bez konieczności reinstalacji systemu.
51. Możliwość zainstalowania oprogramowania użytkowanego w starostwie firm: RADIX,
16
Wymagania
dodatkowe
17
Normy i standardy
18
Wsparcie techniczne
producenta
19
Pakiet biurowy
VULCAN, GEOPOLIS, WASKO, ABC Grytner
1. Wbudowane porty minimalnie:

1 x DVI

1 x D-Sub

1 x Display Port

1 x RS-232

2 x PS/2

1 x RJ-45

1 x Audio: line-in

1 x Audio: line-in/mikrofon

1 x Audio: line-out

1 x Audio: mikrofon z przodu obudowy

1 x Audio: słuchawki z przodu obudowy

12 szt USB w tym: minimum 4 porty z przodu obudowy minimum 6 portów z tyłu
obudowy (w tym min. 2 x USB 3.0), minimum 2 porty wewnątrz obudowy.

Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB
nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.
2. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną,
wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika)
3. Komputer i monitor muszą być wyprodukowane przez tego samego producenta
4. Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i
zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie
to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na
dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego.
5. Płyta główna z wbudowanymi:

2 złącza PCI-Express x1

1 złącze PCI-Express 2.0 x4 (mech. x16)

1 złącze PCI-Express 3.0 x16

Obsługa kart wyłącznie o niskim profilu, minimum 4 złącza DIMM z obsługą do
32GB DDR3 pamięci RAM, min. 5 złącz SATA NCQ w tym min 4 złącza SATA 3.0,
płyta musi być trwale oznaczona logo producenta komputera
6. Klawiatura USB w układzie QWERTY US
7. Mysz laserowa USB z trzema klawiszami oraz rolką (scroll) min 800dpi
8. Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania i odtwarzania płyt
Komputery mają spełniać normy i posiadać deklaracje zgodności (lub inne dokumenty
potwierdzające spełnienie norm) w zakresie:

Deklaracja zgodności CE

normy Energy Star 5.0

Wymagany wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym
katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov –
dopuszcza się wydruk ze strony internetowej

Być wykonane/wyprodukowane w systemie zapewnienia jakości ISO 9001
1. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz
warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub
jego przedstawiciela.
1. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu
realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta
numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony.
Pakiet biurowy musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy,
bez użycia dodatkowych aplikacji:
1.Dostępność pakietu w wersjach 32-bit oraz 64-bit umożliwiającej wykorzystanie ponad
2 GB przestrzeni adresowej,
2.Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika:
a. Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika z możliwością przełączania wersji
językowej interfejsu na inne języki, w tym język angielski.
b. Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym
umiejętności technicznych.
c. Możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową (Active
Directory lub funkcjonalnie równoważną) – użytkownik raz zalogowany z poziomu
systemu operacyjnego stacji roboczej ma być automatycznie rozpoznawany we
wszystkich modułach oferowanego rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go
o ponowne uwierzytelnienie się.
3. Możliwość aktywacji zainstalowanego pakietu poprzez mechanizmy wdrożonej usługi
Active Directory.
4 .Narzędzie wspomagające procesy migracji z poprzednich wersji pakietu i badania
zgodności z dokumentami wytworzonymi w pakietach biurowych.
5. Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w
ustalonym standardzie, który spełnia następujące warunki:
a. posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu,
b. ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Załącznikiem 2 do
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych
(Dz. U., poz. 526),
c. umożliwia wykorzystanie schematów XML,
d. wspiera w swojej specyfikacji podpis elektroniczny w formacie XAdES,
6. Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb
instytucji.
7. Oprogramowanie musi umożliwiać opatrywanie dokumentów metadanymi.
8. W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające
automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język
makropoleceń, język skryptowy).
9. Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim.
10. Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać:
a. Edytor tekstów
b. Arkusz kalkulacyjny
c. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji
d. Narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem,
kontaktami i zadaniami)
e. Narzędzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub notatek odręcznych na
ekranie urządzenia typu tablet PC z mechanizmem OCR.
11. Edytor tekstów musi umożliwiać:
a. Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w
zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika
wyrazów bliskoznacznych i autokorekty.
b. Edycję i formatowanie tekstu w języku angielskim wraz z obsługą języka angielskiego
w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością
słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty.
c. Wstawianie oraz formatowanie tabel.
d. Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych.
e. Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne).
f. Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków.
g. Automatyczne tworzenie spisów treści.
h. Formatowanie nagłówków i stopek stron.
i. Śledzenie i porównywanie zmian wprowadzonych przez użytkowników w dokumencie.
j. Zapamiętywanie i wskazywanie miejsca, w którym zakończona była edycja dokumentu
przed jego uprzednim zamknięciem.
k. Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności.
l. Określenie układu strony (pionowa/pozioma).
m. Wydruk dokumentów.
n. Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z
arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną.
o. Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 lub Microsoft
Word 2007 i 2010 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i
atrybutów dokumentu.
p. Zapis i edycję plików w formacie PDF.
q. Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem
modyfikacji.
r. Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi
umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska kreowania aktów normatywnych i
prawnych, zgodnie z obowiązującym prawem.
s. Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi
(kontrolki) umożliwiających podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym
dokumentem przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami
obowiązującego w Polsce prawa.
12.Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać:
a. Tworzenie raportów tabelarycznych
b. Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych
c. Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły
przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz
operacje na danych finansowych i na miarach czasu.
d. Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy
danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice)
e. Obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych.
Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i
rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych
f. Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę
wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych
g. Wyszukiwanie i zamianę danych
h. Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego
i. Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie
j. Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności
k. Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem
l. Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku.
m. inteligentne uzupełnianie komórek w kolumnie według rozpoznanych wzorców, wraz z
ich możliwością poprawiania poprzez modyfikację proponowanych formuł.
n. Możliwość przedstawienia różnych wykresów przed ich finalnym wyborem (tylko po
najechaniu znacznikiem myszy na dany rodzaj wykresu).
o. Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą
oprogramowania Microsoft Excel 2003 oraz Microsoft Excel 2007 i 2010, z
uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń..
p. Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem
modyfikacji
13. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać:
a. Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą:
b. Prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego
c. Drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek
d. Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu.
e. Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji
f. Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera
g. Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań
dźwiękowych i wideo
h. Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego
i. Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym
arkuszu kalkulacyjnym
j. Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów
k. Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym
monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera, z
możliwością podglądu następnego slajdu.
l. Pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS
PowerPoint 2003, MS PowerPoint 2007 i 2010.
14.Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem,
kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać:
a. Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego,
b. Przechowywanie wiadomości na serwerze lub w lokalnym pliku tworzonym z
zastosowaniem efektywnej kompresji danych,
c. Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy
zablokowanych i bezpiecznych nadawców,
d. Tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną,
e .Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule,
f. Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do
określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i
odbiorcy,
g. Oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia, oddzielnie dla
nadawcy i adresatów,
h. Mechanizm ustalania liczby wiadomości, które mają być synchronizowane lokalnie,
i. Zarządzanie kalendarzem,
j. Udostępnianie kalendarza innym użytkownikom z możliwością określania uprawnień
użytkowników,
k. Przeglądanie kalendarza innych użytkowników,
l. Zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne
wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach,
m. Zarządzanie listą zadań,
n. Zlecanie zadań innym użytkownikom,
o. Zarządzanie listą kontaktów,
p. Udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom,
q. Przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników,
r. Możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników,
2. s. Możliwość wykorzystania do komunikacji z serwerem pocztowym mechanizmu
MAPI poprzez http.
Współpraca pakietu
biurowego z innymi
aplikacjami
Aplikacje pakietu biurowego współpracujące z oprogramowaniem firm Radix, Vulcan, ABC
Grytner
1.
20
Gwarancja na sprzęt
2.
3.
4.
Na okres co najmniej 36 miesięcy - świadczonej w siedzibie Zamawiającego, chyba
że niezbędne będzie naprawa sprzętu w siedzibie producenta ,lub autoryzowanym
przez niego punkcie serwisowym - wówczas koszt transportu do i z naprawy
pokrywa Oferent,
Czas reakcji na zgłoszoną reklamację gwarancyjną - do końca drugiego dnia
roboczego
Naprawy gwarancyjne urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub
Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta,
W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego
II Zasilacz awaryjny UPS - 16 szt.
LP
1
2
3
4
5
Parametr lub
warunek
Producent:
Model:
Moc wyjściowa
Napięcie wyjściowe
Częstotliwość na
wyjściu
(synchronicznie z
siecią)
Minimalne wymagania techniczne dla UPSa
210W / 350 VA
230V
47–63 Hz
6
Gniazda wyjściowe
(1) IEC 320 C13 (Ochrona przeciwprzepięciowa)
(3) IEC 320 C13 (Zasilanie zapasowe)
(2) IEC Jumpers (Zasilanie zapasowe)
7
Typ gniazda
wejściowego
IEC-320-C14 inlet
8
Długość przewodu
zasilania
1.8 m
9
Typ akumulatora
Bezobsługowy szczelny akumulator kwasowo-ołowiowy z elektrolitem w postaci żelu
szczelny
11
Typowy czas pełnego
ładowania
akumulatora
Port komunikacyjny
12
Panel przedni
13
Alarm dźwiękowy
14
Filtracja
15
16
Ochrona linii danych
Waga netto
17
Wymiary
18
Środowisko
operacyjne
0 - 40 °C
19
Wilgotność względna
podczas pracy
0 - 95%
20
Odprowadzanie ciepła
19.00 BTU/godz.
21
Potwierdzenia
zgodności
Znak C, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, GOST, VDE
22
Okres gwarancji
2 lata na naprawę lub wymianę
23
Zgodność z normami
RoHS
PEP
EOLI
10
6 godziny
Opcjonalny kabel RS232 z prostą sygnalizacją, USB
Wyświetlacz statusu LED ze wskaźnikiem pracy online: Zasilanie akumulatorowe:
Wskaźniki Wymień baterię i Przeciążenie
Alarm przy zasilaniu akumulatora: alarm przy bardzo niskim poziomie naładowania
akumulatora: ciągły sygnał dźwiękowy sygnalizujący przeciążenie
Nieprzerwane filtrowanie zakłóceń na wielu biegunach: Przepuszczanie przepięć 5% wg
IEEE: zerowy czas powstrzymywania przepięcia: spełnia wymogi UL 1449
Analogowa linia telefoniczna dla telefonu/faksu/modemu/DSL (złącze RJ-45)
Max 6.4 KG
Wysokość max 167 mm
Szerokość max 93mm
Głębokość max 286 mm
III Monitor – 13 szt.
3
Parametr lub
warunek
Producent:
Nazwa i typ
produktu:
Typ ekranu
4
5
Jasność
Kontrast
LP
1
2
Minimalne wymagania techniczne dla Monitora
Panoramiczny; ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TN 21,5”
250 cd/m2
1000:1
6
Kontrast dynamiczny
10 000 000:1
7
Wielkość plamki
0.248 mm
8
9
10
11
12
13
14
Kąty widzenia
(pion/poziom):
Czas reakcji matrycy
Rozdzielczość
minimalna
Powłoka powierzchni
ekranu
Zakres pochylenia
monitora
Złącza
Średnie użycie
energii (EPA)
15
Inne
16
Normy i standardy
17
Gwarancji jakości
producenta
min. 176°/170°
5ms
1920x1080
Przeciwodblaskowa
Od -4° do +15°
15-stykowe złącze D-Sub, DVI (z HDCP)
16,8 W, tryb uśpienia: 0,24 W, soft switch off: 0,17 W

Monitor musi posiadać usuwalną podstawę montażową; kompatybilność z VESA 100
mm, Kensington Lock
Monitory muszą być wykonane zgodnie normami i posiadać Certyfikaty: ISO9241-307,
Energy Star 6.0 – lub inne dokumenty wdane przez niezależny podmiot uprawniony do
kontroli jakości, potwierdzające, że dostarczone monitory odpowiadają wskazanym
normom.

Na okres co najmniej 36 miesięcy - świadczonej w siedzibie Zamawiającego, chyba
że niezbędne będzie naprawa sprzętu w siedzibie producenta lub autoryzowanym
przez niego punkcie serwisowym - wówczas koszt transportu do i z naprawy
pokrywa Wykonawca,

Czas reakcji na zgłoszoną reklamację gwarancyjną - do końca następnego dnia
roboczego

W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 48 godzin, zamawiającemu musi zostać
dostarczony monitor zastępczy

Naprawy gwarancyjne urządzeń muszą być realizowany przez Producenta lub
Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta,
IV Monitor – 6 szt.
3
Parametr lub
warunek
Producent:
Nazwa i typ
produktu:
Typ ekranu
4
5
6
Jasność
Kontrast
Kontrast dynamiczny
250 cd/m2
1000:1
20 000 000:1
7
Wielkość plamki
0.277 mm
LP
1
2
8
9
10
11
12
13
14
Kąty widzenia
(pion/poziom):
Czas reakcji matrycy
Rozdzielczość
minimalna
Powłoka powierzchni
ekranu
Zakres pochylenia
monitora
Złącza
Średnie użycie
energii
15
Inne
16
Normy i standardy
17
Gwarancji jakości
producenta
Minimalne wymagania techniczne dla Monitora
Panoramiczny; ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TN 24”
min. 176°/170°
5ms
1920x1080
Przeciwodblaskowa
Od -5° do +35°
15-stykowe złącze D-Sub, DVI (z HDCP), 1 x HDMI
18W, Max 24W, tryb uśpienia 0,3W

Monitor musi posiadać usuwalną podstawę montażową, wbudowane 2 głośniki min.
1,5W, hub USB min. 4x USB 2.0; kompatybilność z VESA 100mm, Kensington Lock,
wbudowany zasilacz
Monitory muszą być wykonane zgodnie normami i posiadać Certyfikaty: TCO 6.0,
ISO9241-307, EPEAT Gold, Energy Star 6.0 – lub inne dokumenty wdane przez niezależny
podmiot uprawniony do kontroli jakości, potwierdzające, że dostarczone monitory
odpowiadają wskazanym normom.

Na okres co najmniej 36 miesięcy - świadczonej w siedzibie Zamawiającego, chyba
że niezbędne będzie naprawa sprzętu w siedzibie producenta lub autoryzowanym
przez niego punkcie serwisowym - wówczas koszt transportu do i z naprawy
pokrywa Wykonawca,

Czas reakcji na zgłoszoną reklamację gwarancyjną - do końca następnego dnia


roboczego
W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 48 godzin, zamawiającemu musi zostać
dostarczony monitor zastępczy
Naprawy gwarancyjne urządzeń muszą być realizowany przez Producenta lub
Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta,
V Zasilacz awaryjny UPS – 1 szt.
LP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Parametr lub
warunek
Producent:
Model:
Moc pozorna
Napięcie wyjściowe
Topologia
(klasyfikacja IEC
62040-3)
Sprawność przy
pracy normalnej
(100% obc.)
Minimalne wymagania techniczne dla UPSa
5000 VA
4500 W
On-line z korekcją współczynnika mocy
>93,5%
Sprawność w trybie
podwyższonej
sprawności (100%
obc.)
Współczynnik mocy
Czas przełączenia na
baterię
>98%
Możliwość pracy
równoległej
Liczba, typ gniazd
wyjściowych
Typ gniazda
wejściowego
Czas podtrzymania
dla 100% obciążenia
dla pf=0,9
Czas podtrzymania
przy 50% obciążenia
dla pf=0,9
Dodatkowe baterie
Tak
Napięcie znamionowe
0,9
0 ms
Listwa zaciskowa, 8 x IEC C13 (2 grupy gniazd sterowalnych za pomocą oprogramowania
oraz z poziomu wyświetlacza) po 4 x IEC C13, 2 x IEC C19 16A
Listwa zaciskowa
3 min
11 min
Możliwość dodania do 12 dodatkowych modułow baterii w celu wydłużenia czasu
podtrzymania do 242 minut dla 100% obciążenia przy pf=0,9
200/208/220/230/240/250 V
Tolerancja napięci
prostownika
Częstotliwość
znamionowa
176V – 276 V (100-276V przy 40% obciążenia)
40– 70 Hz
20
Tolerancja
częstotliwości
Kształt napięcia
21
Napięcie znamionowe
wyjściowe
230 V (domyślnie) / możliwość wyboru 200/208/220/240 V
Zakres zmian
napięcia
Częstotliwość
wyjściowa
Współczynnik szczytu
Dopuszczalny zakres
współczynnika mocy
obc. Liniowego
Baterie wymieniane
przez użytkownika
"na gorąco"
Ochrona przed
przeładowaniem
Ochrona przed
głębokim
+/-1% napięcia nominalnego
17
18
19
22
23
24
25
26
27
28
50/60 Hz autodetekcja
Sinusoidalny
50/60 Hz +/-0,5%
3:1
0,5 indukcyjny - 0,5 pojemnościowy
Tak
Tak (ograniczenie prądu ładowarki, wyłączenie ładowarki / alarm)
Tak
rozładowaniem
29
30
31
32
33
34
35
Okresowy
automatyczny test
baterii
System zarządzania
pracą baterii
Zdolność zwarciowa
Możliwość
uruchomienia bez
napięcia w sieci
Baterie wewnętrzne o
pojemności nie
mniejszej niż
Czas ładowania
baterii do poziomu
90%
Interfejs
komunikacyjny
Panel sterowania z
wyświetlaczem LCD
36
Sygnały akustyczne
37
38
39
40
Przyciski sterujące i
wskaźniki diodowe
LED
Kolor
Typ obudowy
Wyposażenie
standardowe
41
Dołączone
oprogramowanie
42
Tak
System nieciągłego ładowania baterii. Do oferty dołączyć należy opis algorytmu ładowania
nieciągłego baterii. W opisie znaleźć się muszą informacje nt. trwania okresów ładowania
forsującego, konserwującego i okresu spoczynkowego (tzw. restingu). Okres
spoczynkowy w jednym cyklu nie może być krótszy niż 14 dni. Opis powinien być
materiałem firmowym producenta lub musi być przez niego potwierdzony.
90A
Tak
5Ah 12V, minimum 15 szt.
< 1,5 godz. do 90% pojemności użytkowej
• USB
• RS232 DB-9 żeński (HID)
• styki przekaźnikowe
• miniport wyłącznik ON/OFF
• SNMP/Ethernet
• Panel LCD obrotowy (do ułatwienia odczytów przy obu wariantach montażu UPSa).
Dostarcza informacji o : stanie pracy urządzenia, stanie obciążenia, pomiarach i
ustawieniach. Funkcje ustawień i odczytów: lokalne, wyjścia (napięcie wyjściowe ,
częstotliwość wyjściowa), baterii (test baterii), pomiary i dane (numer seryjny,napięcie i
częstotliwość wejściowa i wyjściowa, poziom obciążenia, pozostały czas podtrzymania,
wydajność, zużycie energii).
• Poziomy rząd przycisków sterowania
• Poziomy rząd wskaźników stanu : zasialanie z siec(zielony), trybu bateryjnego (żółty),
usterki (czerwony)
• Sygnalizator akustyczny
• Awaria
• Niski stan naładowania baterii
• Przeciążenie
• Serwis
• Przycisk Escape (anulowanie)
• Przyciski funkcyjne (przewijanie w górę i w dół)
• Przycisk Enter (potwierdzający)
• Przycisk ON/OFF załączenia i wyłączenia
• LED trybu zasilania z siec i(kolor zielony)
• LED trybu baterii (kolor żółty)
• LED usterki (kolor czerwony)
Czarny RAL 9005
Uniwersalna Tower/Rack 3U
UPS, instrukcja obsługi(CD), instrukcja bezpieczeństwa
1 x kabel szeregowy RS-232,
1 x kabel komunikacyjny USB
1 x CD Oprogramowanie
2 x kable wyjściowe IEC 10A
uchwyty kablowe
1 x zestaw szyn montażowych 19’
podstawki do montażu wieżowego
1x karta sieciowa SNMP/Ethernet
Tak, monitorujące i zarządzające UPS, umożliwiające automatyczne zamykanie serwerów
zasilanych z systemu i pracujących pod kontrolą systemów operacyjnych:
- Windows:
7 / 8 / 2008 / Vista / 2003 / XP
- Microsoft SCVMM 2012
- Linux:
Debian GNU Linux: Lenny,
SUSE/Novell: SLES 11, OpenSUSE 11.2,
Redhat Enterprise Linux: RHEL 5.3, 5.4, 5.5, Fedora core 12
Ubuntu: 10.04
- VMWare: vCenter / ESXi 5.1
- Citrix XEN 6.0
Oprogramowanie musi posiadać funkcjonalność integracji (plug-in) z platformą
wirtualizacyjną Vmware: vCenter Server.
Tak
49
Zgodność ze
standardem Energy
Star
Maksymalna
szerokość
Maksymalna
wysokość
Maksymalna
głębokość
Maksymalny ciężar
Poziom hałasu w odl.
1m
Znaki bezpieczeństwa
50
Gwarancja
producenta
24 miesiące dla elektroniki oraz baterii
Tak
51
Bypass elektroniczny
automatyczny i
mechaniczny z
obrotowym
przełącznikiem
(standardowo)
43
44
45
46
47
48
440 mm
130 mm
685 mm
48 kg
do 45 dBA dla pracy normalnej
CE, C-Tick, UL
VI Drukarka kolorowa laserowa - 2 szt.
LP
1
2
3
4
5
6
Parametr lub
warunek
Producent:
Nazwa i typ
produktu:
Technologia Druku
Rozdzielczość
Prędkość druku
Czas wydruku
pierwszej strony
7
Pamięć
8
Porty
9
10
Karta sieciowa
druk dwustronny
11
Obsługiwane formaty
nośników
12
Gramatura
obsługiwanych
nośników
13
Podajniki papieru
14
Odbiornik papieru
Wydajność
miesięczna
Rekomendowana
ilość wydruków
miesięcznie
15
16
17
Zgodność z
systemami
Minimalne wymagania techniczne dla Drukarki laserowej monochromatycznej
Laserowa, kolorowa
1200 x 1200 dpi
32 str./min
11 s
1 024 MB
Dysk SSD 8GB
1 port hosta Hi-Speed USB 2.0
1 port urządzeń Hi-Speed USB 2.0
1 port sieci Gigabit Ethernet 10/100/1000T
1 gniazdo integracji sprzętu
2 wewnętrzne porty hosta USB
1 port hosta Hi-speed USB 2.0 do drukowania bezpośredniego przez USB
wbudowana karta Gigabit Ethernet
Automatyczny
Podajnik 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, envelopes (B5, C5 ISO, C6,
DL ISO); Podajnik 2: A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6; Opcjonalny podajnik 3:
A4, A5, B5 (JIS)
Podajnik 1: 60 do 216 g/m² (zwykły papier), 105 do 220 g/m² (błyszczący papier);
Podajnik 2: 60 do 163 g/m² (zwykły papier), 105 do 220 g/m² (błyszczący papier);
Opcjonalny podajnik 3: 60 do 176 g/m² (zwykły papier), 105 do 220 g/m² (błyszczący
papier)
Podajnik nr 1: 100 arkuszy
Podajnik nr 2: 500 arkuszy
250 arkuszy
75 000 stron A4
1 500–5 000 stron
Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003
(SP1+), Windows Server 2008 (wszystkie wersje 32-bit i 64-bit), Windows Server 2008
R2 (64-bit)
Mac OS X v10.5, v10.6
Citrix i Windows Terminal Services
Novell
Linux
UNIX
18
Materiały
eksploatacyjne
dostarczone z
urządzeniem
Cztery zainstalowane fabrycznie wkłady z tonerem (wydajność ok. 5500 tys. stron
czarno-białych i ok. 6000 stron kolorowych)
moduł do zbierania zużytego toneru
dołączona dokumentacja (Skrócona instrukcja obsługi)
sterowniki i dokumentacja na płycie CD
kabel zasilający
Wbudowany serwer druku
Gniazdo do integracji sprzętu
Podajnik wielofunkcyjny 1 na 100 arkuszy
podajnik wejściowy 2 na 500 arkuszy
wbudowany moduł automatycznego druku dwustronnego
Przedni port USB
19
Poziom ciśnienia
akustycznego emisji
obok urządzenia
(aktywność,
drukowanie)
52 dB(A)
20
Zużycie energii
(maksymalne)
21
22
Wyświetlacz
Gwarancja
605 W (drukowanie), 51 W (tryb czuwania), 6,9 W (tryb uśpienia), 1 W (automatyczne
wyłączenie), 0,3 W (ręczne wyłączenie)
Typowy pobór prądu (TEC): 4,053 kWh/tydz.
Ekran LCD, 4 wiersze (kolor., graficzny)
12 miesięcy
VII Drukarka laserowa monochromatyczna – 15 szt.
LP
1
2
3
4
5
6
7
Parametr lub
warunek
Producent:
Nazwa i typ
produktu:
Technologia Druku
Rozdzielczość
Prędkość druku
Czas wydruku
pierwszej strony
Pamięć
8
Porty
9
10
Karta sieciowa
druk dwustronny
Obsługiwane formaty
nośników
Gramatura
obsługiwanych
nośników
11
12
13
Podajniki papieru
14
Odbiornik papieru
Wydajność
miesięczna
Rekomendowana
ilość wydruków
miesięcznie
15
16
17
Zgodność z
systemami
Minimalne wymagania techniczne dla Drukarki laserowej monochromatycznej
Laserowa, kolorowa
1200 x 1200 dpi
33 str./min
8s
256 MB
1 port USB 2.0 Hi-Speed
1 port hosta USB
1 port sieci Ethernet 10/100/1000T
1 niezależny port USB
wbudowana karta Gigabit Ethernet
Automatyczny
A4; A5; A6; B5 (JIS)
Podajnik 1: Od 60 do 163 g/m² (prosta ścieżka papieru dla nośników specjalnych);
Podajnik 2, opcjonalny podajnik 3 o pojemności 500 arkuszy: Od 60 do 120 g/m²
Uniwersalny podajnik o pojemności 50 arkuszy, podajnik o pojemności 250 arkuszy,
moduł automatycznego druku dwustronnego
Opcjonalny podajnik o pojemności 500 arkuszy
250 arkuszy
50 000 stron A4
750–3000 stron
Pełna instalacja oprogramowania obsługiwana w systemach: Windows 8, Windows 7 (32bit i 64-bit), Windows Vista (32-bit i 64-bit), Windows XP (32-bit) (wersja SP2 lub
nowsza)
Instalacja samego sterownika obsługiwana w systemach: Windows Server 2008 (32-bit i
64-bit), Windows Server 2003 (32-bit) (wersja SP3 lub nowsza)
Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7
Linpus Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux (5.0, 6.0), OpenSUSE Linux (11.3,
11.4), Fedora (14, 15), Ubuntu (10.04, 10.10, 11.04), Debian (5.0, 6.0 i HPUX11i)
18
19
20
Materiały
eksploatacyjne
dostarczone z
urządzeniem
Poziom ciśnienia
akustycznego emisji
obok urządzenia
(aktywność,
drukowanie)
Zużycie energii
(maksymalne)
21
Wyświetlacz
22
Gwarancja
Wkład z czarnym tonerem (wydajność ok. 2700 stron)
Instrukcja instalacji, instrukcja wprowadzająca, ulotka dotycząca pomocy technicznej,
informacje o gwarancji
Dokumentacja i oprogramowanie drukarki na płycie CD
Kabel zasilania
51 dB(A)
570 W (drukowanie), 7,3 W (tryb gotowości), 1,68 W (tryb uśpienia), 0,1 W (urządzenie
wyłączone). Średnie zużycie energii: 1,394 kWh/tydzień.
Panel sterowania z ekranem dotykowym CGD (Colour Graphic Display) o przekątnej 8,89
cm
12 miesięcy
VIII Oprogramowanie, pakiet biurowy - 1 szt.
LP
1
2
3
Parametr lub
warunek
Producent:
Nazwa i typ
produktu:
Funkcjonalność
Minimalne wymagania techniczne dla pakietu biurowego
Pakiet biurowy musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy,
bez użycia dodatkowych aplikacji:
1.Dostępność pakietu w wersjach 32-bit oraz 64-bit umożliwiającej wykorzystanie ponad
2 GB przestrzeni adresowej,
2.Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika:
a. Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika z możliwością przełączania wersji
językowej interfejsu na inne języki, w tym język angielski.
b. Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym
umiejętności technicznych.
c. Możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową (Active
Directory lub funkcjonalnie równoważną) – użytkownik raz zalogowany z poziomu
systemu operacyjnego stacji roboczej ma być automatycznie rozpoznawany we
wszystkich modułach oferowanego rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go
o ponowne uwierzytelnienie się.
3. Możliwość aktywacji zainstalowanego pakietu poprzez mechanizmy wdrożonej usługi
Active Directory.
4 .Narzędzie wspomagające procesy migracji z poprzednich wersji pakietu i badania
zgodności z dokumentami wytworzonymi w pakietach biurowych.
5. Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w
ustalonym standardzie, który spełnia następujące warunki:
a. posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu,
b. ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Załącznikiem 2 do
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych
(Dz. U., poz. 526),
c. umożliwia wykorzystanie schematów XML,
d. wspiera w swojej specyfikacji podpis elektroniczny w formacie XAdES,
6. Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb
instytucji.
7. Oprogramowanie musi umożliwiać opatrywanie dokumentów metadanymi.
8. W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające
automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język
makropoleceń, język skryptowy).
9. Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim.
10. Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać:
a. Edytor tekstów
b. Arkusz kalkulacyjny
c. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji
d. Narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem,
kontaktami i zadaniami)
e. Narzędzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub notatek odręcznych na
ekranie urządzenia typu tablet PC z mechanizmem OCR.
11. Edytor tekstów musi umożliwiać:
a. Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w
zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika
wyrazów bliskoznacznych i autokorekty.
b. Edycję i formatowanie tekstu w języku angielskim wraz z obsługą języka angielskiego
w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością
słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty.
c. Wstawianie oraz formatowanie tabel.
d. Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych.
e. Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne).
f. Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków.
g. Automatyczne tworzenie spisów treści.
h. Formatowanie nagłówków i stopek stron.
i. Śledzenie i porównywanie zmian wprowadzonych przez użytkowników w dokumencie.
j. Zapamiętywanie i wskazywanie miejsca, w którym zakończona była edycja dokumentu
przed jego uprzednim zamknięciem.
k. Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności.
l. Określenie układu strony (pionowa/pozioma).
m. Wydruk dokumentów.
n. Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z
arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną.
o. Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 lub Microsoft
Word 2007 i 2010 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i
atrybutów dokumentu.
p. Zapis i edycję plików w formacie PDF.
q. Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem
modyfikacji.
r. Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi
umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska kreowania aktów normatywnych i
prawnych, zgodnie z obowiązującym prawem.
s. Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi
(kontrolki) umożliwiających podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym
dokumentem przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami
obowiązującego w Polsce prawa.
12.Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać:
a. Tworzenie raportów tabelarycznych
b. Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych
c. Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły
przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz
operacje na danych finansowych i na miarach czasu.
d. Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy
danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice)
e. Obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych.
Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i
rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych
f. Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę
wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych
g. Wyszukiwanie i zamianę danych
h. Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego
i. Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie
j. Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności
k. Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem
l. Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku.
m. inteligentne uzupełnianie komórek w kolumnie według rozpoznanych wzorców, wraz z
ich możliwością poprawiania poprzez modyfikację proponowanych formuł.
n. Możliwość przedstawienia różnych wykresów przed ich finalnym wyborem (tylko po
najechaniu znacznikiem myszy na dany rodzaj wykresu).
o. Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą
oprogramowania Microsoft Excel 2003 oraz Microsoft Excel 2007 i 2010, z
uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń..
p. Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem
modyfikacji
13. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać:
a. Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą:
b. Prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego
c. Drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek
d. Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu.
e. Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji
f. Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera
g. Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań
dźwiękowych i wideo
h. Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego
i. Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym
arkuszu kalkulacyjnym
j. Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów
k. Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym
monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera, z
możliwością podglądu następnego slajdu.
l. Pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS
PowerPoint 2003, MS PowerPoint 2007 i 2010.
14.Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem,
kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać:
a. Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego,
b. Przechowywanie wiadomości na serwerze lub w lokalnym pliku tworzonym z
zastosowaniem efektywnej kompresji danych,
c. Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy
zablokowanych i bezpiecznych nadawców,
d. Tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną,
e .Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule,
f. Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do
określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i
odbiorcy,
g. Oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia, oddzielnie dla
nadawcy i adresatów,
h. Mechanizm ustalania liczby wiadomości, które mają być synchronizowane lokalnie,
i. Zarządzanie kalendarzem,
j. Udostępnianie kalendarza innym użytkownikom z możliwością określania uprawnień
użytkowników,
k. Przeglądanie kalendarza innych użytkowników,
l. Zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne
wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach,
m. Zarządzanie listą zadań,
n. Zlecanie zadań innym użytkownikom,
o. Zarządzanie listą kontaktów,
p. Udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom,
q. Przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników,
r. Możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników,
s. Możliwość wykorzystania do komunikacji z serwerem pocztowym mechanizmu MAPI
poprzez http.
4
Współpraca z innymi
aplikacjami
Aplikacje współpracujące z oprogramowaniem firm Radix, Vulcan, ABC Grytner
IX Skaner - 1 szt.
LP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Parametr lub
warunek
Producent:
Nazwa i typ
produktu:
Tryb pracy
Przetworniki
Źródło światła
Format skanowania
Rozdzielczość
optyczna
Podajnik
Gramatura papieru
dla automatycznego
podajnika
Tryb długiego
dokumentu
Detekcja podwójnych
wciągnięć
Bezpieczeństwo
papieru
Interfejs
Obciążenie dzienne
Szybkość skanowania
monochromatycznie i
w kolorze
Przetwarzanie koloru
Minimalne wymagania techniczne dla skanera
Skanowanie jednostronne i dwustronne (jednoprzebiegowo) w kolorze, odcieniach
szarości, monochromatycznie
3 przetworniki CCD
LED
Format skanowania A4-A8
Min. 600 dpi
Automatyczny podajnik (ADF) na min. 80 kartek A4 (80g/m2) oraz skaner płaski formatu
A4
27-413g/m2
Min. 2,5m
Skaner musi być wyposażony w ultradźwiękową detekcję podwójnych pobrań wraz z
inteligentną funkcją pomijania dołączonych arkuszy
Skaner musi być wyposażony w aktywną foniczną funkcję ochrony papieru
USB 3.0
Min. 4000 skanów
W rozdzielczości 300 dpi, dla A4: min. 60str/min jednostronnie i min. 120 obrazów/min.
dwustronnie.
Wyjście: 24bit kolor, 8bit odcienie szarości
17
18
Pobór mocy
Sterowniki
Dołączone
oprogramowanie
19
20
Systemy operacyjne
Zgodność z Energy Star
Płyta CD/DVD ze sterownikami TWAIN/ISIS
Aplikacja do skanowania z funkcjami poprawy jakości skanowanych dokumentów:
Automatyczne wykrywanie rozmiaru strony i prostowanie
Omijanie pustej strony
Rozpoznawanie kierunku tekstu
Automatyczne wykrywanie koloru
Wygładzanie tła
Usuwanie śladów perforacji
Ustawienie obszaru skanowania
Dołączona aplikacja umożliwiająca monitorowanie statusu skanerów oraz zdalne
uaktualnienie aplikacji do skanowania i sterowników skanerów na wielu stacjach
jednocześnie
Obsługiwane systemy operacyjne: Windows XP, Vista, 7 i wyższe
X Laptop – 1 szt.
LP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Parametr lub warunek
Producent:
Nazwa i typ produktu:
Zastosowanie
Przekątna Ekrenu
Procesor
Płyta główna
Pamięć RAM
Pamięć masowa
Karta graficzna
Napęd optyczny
Klawiatura
Multimedia
12
13
14
15
Bateria i zasilanie
Waga i wymiary
Obudowa
Wirtualizacja
16
BIOS
17
Minimalne wymagania techniczne dla laptopa
Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji
edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej,
jako lokalna baza danych, stacja programistyczna
Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15,6" o rozdzielczości: HD (1366 x 768) z
podświetleniem LED, jasność 200 nits, rozmiar plamki : max. 0,252mm.
Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark Performance Test co najmniej
wynik 2680 punktów Passmark CPU Mark.
Wynik dostępny na stronie : http://www.passmark.com/products/pt.htm
Wyposażona przez producenta w dedykowany chipset dla oferowanego procesora.
Zaprojektowana na zlecenie producenta i oznaczona trwale na etapie produkcji nazwą lub
logiem producenta oferowanego komputera.
4GB (1x4096MB) DDR3 1600MHz możliwość rozbudowy do min 8GB,
Min. 500 GB SATA, 5400 RMP, z wbudowana 8GB pamiecia flash cache
Zintegrowana
Nagrywarka DVD-RW
Klawiatura z powłoką antybakteryjna z wydzieloną strefą klawiszy numerycznych, (układ
US -QWERTY), min 102 klawiszy,
dwukanałowa (24-bitowa) karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High
Definition, wbudowane głośniki stereo o średniej mocy 2x 2W, wbudowany wewnętrzny
wzmacniacz głośników o mocy 2W,
cyfrowy mikrofon z funkcja redukcji szumów i poprawy mowy wbudowany w obudowę
matrycy.
Kamera internetowa o rozdzielczości min. 1280x720 pixels trwale zainstalowana w
obudowie matrycy, dioda informująca użytkownika o aktywnej kamerze.
Min. 4-cell.[40WHr]
Czas pracy na baterii min 320 minut
Waga max 2,4 kg z baterią 4-cell [40WHr]
Obudowa notebooka wzmocniona, szkielet i zawiasy notebooka wykonany z
wzmacnianego metalu. Kąt otwarcia notebooka min 140 stopni.
Sprzętowe wsparcie technologi wirtualizacji procesorow, pamięci i urządzeń I/O
realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty główej oraz w BIOS systemu
(możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych
komponentów systemu).
•
Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego
komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS
informacji o:

wersji BIOS,

nazwie modelu

nr seryjnego komputera,

ilości zainstalowanej pamięciami RAM,

typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L1, L2 i
L3,

pojemności zainstalowanego dysku twardego
•
Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych
urządzeń.
•
Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z USB
•
Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego
komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła
na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego
•
Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora
Diagnostyka
18
Certyfikaty
19
20
Ergonomia
System operacyjny
21
a hasłem systemowym tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie
po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora
przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe.
•
Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, portów USB,
•
Możliwość włączenia/wyłączenia hasła dla dysku twardego
Wbudowany dźwiękowy system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i
diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, a w szczególności musi
sygnalizować:
uszkodzenie lub brak pamięci RAM
uszkodzenie układu Video
uszkodzenie dysku twardego
błąd lub uszkodzenie kontrolera klawiatury
awarię BIOS’u
błąd testowania podręcznej pamięci procesora
awarię LCD
Deklaracja zgodności CE
- Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Windows Logo'd Products List na
daną platformę systemową (wydruk ze strony)
- Certyfikat EnergyStar 5.2 – komputer musi znajdowac się na liście zgodności dostępnej
na stronie www.energystar.gov oraz http://www.eu-energystar.org
Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana
zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE)
wynosząca maksymalnie 16dB
System operacyjny klasy desktop musi spełniać następujące wymagania poprzez
wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:
1. Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika:
a. Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy,
b. Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub
monitorach dotykowych,
2. Interfejsy użytkownika dostępne w wielu językach do wyboru w czasie instalacji – w
tym Polskim i Angielskim,
3. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz
multimediów, pomoc, komunikaty systemowe,
4. Wbudowany system pomocy w języku polskim;
5. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim,
6. Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modułem
„uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego.
7. Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem
głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika.
8. Możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek w ramach wersji systemu
operacyjnego poprzez Internet, mechanizmem udostępnianym przez producenta systemu
z możliwością wyboru instalowanych poprawek oraz mechanizmem sprawdzającym, które
z poprawek są potrzebne,
9. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm
zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego,
10. Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu
operacyjnego,
11. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych;
zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i
v6;
12. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu
oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami,
13. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek,
urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi),
14. Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do
której podłączony jest komputer,
15. Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki grupowe – przez politykę
rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub
aplikacji,
16. Rozbudowane, definiowalne polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu
operacyjnego i dla wskazanych aplikacji,
17. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz
aktualizowania systemu, zgodnie z określonymi uprawnieniami poprzez polityki grupowe,
18. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników
zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.
19. Mechanizm pozwalający użytkownikowi zarejestrowanego w systemie
przedsiębiorstwa/instytucji urządzenia na uprawniony dostęp do zasobów tego systemu.
20. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu,
tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna
systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez
użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych,
22
Dodatkowe
oprogramowanie
21. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z
urządzeniami zewnętrznymi.
22. Obsługa standardu NFC (near field communication),
23. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo
widzących);
24. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach
reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny;
25. Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509;
26. Mechanizmy logowania do domeny w oparciu o:
a. Login i hasło,
b. Karty z certyfikatami (smartcard),
c. Wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM),
27. Mechanizmy wieloelementowego uwierzytelniania.
28. Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5,
29. Wsparcie do uwierzytelnienia urządzenia na bazie certyfikatu,
30. Wsparcie dla algorytmów Suite B (RFC 4869),
31. Wsparcie wbudowanej zapory ogniowej dla Internet Key Exchange v. 2 (IKEv2) dla
warstwy transportowej IPsec,
32. Wbudowane narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych
polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk;
33. Wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 4.x – możliwość uruchomienia
aplikacji działających we wskazanych środowiskach,
34. Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń,
35. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji
zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem,
36. Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z
aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu
operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową,
37. Rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację,
38. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na
dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć
kopie zapasowe,
39. Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki,
modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe
40. Udostępnianie modemu,
41. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne
wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji
wcześniejszej,
42. Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci,
43. Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny,
zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z
predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania
plików itp.),
44. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą
polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu),
45. Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor, umożliwiający, zgodnie z
uprawnieniami licencyjnymi, uruchomienie do 4 maszyn wirtualnych,
46. Mechanizm szyfrowania dysków wewnętrznych i zewnętrznych z możliwością
szyfrowania ograniczonego do danych użytkownika,
47. Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania partycji systemowych komputera, z
możliwością przechowywania certyfikatów w mikrochipie TPM (Trusted Platform Module)
w wersji minimum 1.2 lub na kluczach pamięci przenośnej USB.
48. Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania dysków przenośnych, z możliwością
centralnego zarządzania poprzez polityki grupowe, pozwalające na wymuszenie
szyfrowania dysków przenośnych
49. Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do
szyfrowania partycji w usługach katalogowych.
50. Możliwość instalowania dodatkowych języków interfejsu systemu operacyjnego oraz
możliwość zmiany języka bez konieczności reinstalacji systemu.
Nośnik z sterownikami dla wersji 32bit lub 64bit dla oferowanego systemu operacyjnego
Porty i złącza
Wbudowane porty i złącza :
1x 15-pin VGA
1x RJ-45 (10/100/1000) z LOM
2x USB 3.0
2x USB 2.0
czytnik kart multimedialny wspierający min. karty SD 4.0
współdzielone złącze słuchawkowe stereo i złącze mikrofonowe tzw. combo
port zasilania
moduł bluetooth 4.0
touchpad z strefą przewijania w pionie, poziomie wraz z obsługą gestów
Zintegrowana w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express karta sieci
WLAN obsługująca łącznie standardy IEEE 802.11
Warunki gwarancji
3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, Czas reakcji serwisu - do
końca następnego dnia roboczego.
Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera
Serwisowego.
Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków
gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego
przedstawiciela.
Mysz optyczna producenta laptopa
Torba na laptopa producenta laptopa
23
24
25
Wyposażenie
dodatkowe
XI Urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne A4 (drukarka, skaner, kopiarka, fax) – 1 szt.
Drukowanie
Szybkość drukowania
40 str./min
Czas pierwszego wydruku
5 sekund
Rozdzielczość
1200 x 1200 dpi
Czcionki druku
Języki druku
Zespół drukowania
Skanowanie
87 skalowanych czcionek PCL
PCL5e, PCL6(XL), IBM-PPR, Epxon-FX, XPS
Dupleks mechaniczny
Rozdzielczość skanowania
600 x 600 dpi
Szybkość skanowania
Do 6 s/stronę w kolorze i 2 s/stronę w trybie monochromatycznym
Głębia kolorów
Wejście 48 bit/Wyjście 24 bit
Podawanie dokumentów
Automatyczny podajnik dokumentów wraz z duplexem na 50 arkuszy,
skaner płaski
Format
M-TIFF, PDF, XPS, JPEG, GIF, PNG
Książka adresowa
LDAP lub 300 adresów e-mail i 20 grup adresowych
Skanowanie do
FTP, HTTP, E-mail, TWAIN, CIFS, pamięci USB
Kopiowanie
Czas wykonania pierwszej kopii
10 sekund
Szybkość kopiowania
do 37 kopii/min
Rozdzielczość kopiowania
do 600 x 600dpi
Zmniejszanie/powiększanie
Zoom 25-400%
Maksymalna liczba kopii
99
Faksowanie
Złącza
RJ11 x 2 (Line/Tel), PSTN, Linia PBX
Szybkość
ITU-T G3(Super G3) do 33,6kbps, do 2 s/str.
Szybkie wybieranie
Lista rozgłaszania
40 numerów w wybieraniu jednodotykowym, 100 numerów szybkiego
wybierania
Maksimum 100
Pamięć stron
4MB
Interfejs i oprogramowanie
Złącza
Komunikacja bezprzewodowa
Kompatybilność z systemami
operacyjnymi
Port USB 2.0, Ethernet 10/100/1000BaseTX
Nie
Windows 7 (32-bit & 64-bit), Windows 8 (32-bit & 64-bit), Windows 8.1
(32-bit & 64-bit), Windows Server 2003 (32-bit & 64-bit), Windows Vista
(32-bit & 64-bit), Windows Server 2008 (32-bit & 64-bit), Windows
Server 2008 R2 (64-bit), Windows Server 2012 (64-bit), Windows
Server 2012 R2 (32 bit & 64 bit); Linux PPD; Mac OS 10.6.8 - 10.7,
10.8, 10.9
Dodatkowe oprogramowanie
Oprogramowanie producenta drukarki lub równoważne do monitorowania
wykorzystania urządzenia oraz nakładania ograniczeń posiadające
następujące funkcje:
- funkcjonować w środowisku Windows;
- obsługiwać zarówno drukarki sieciowe (czyli podłączone do sieci
Ethernet poprzez wbudowaną w drukarkę wewnętrzną kartę sieciową)
jak i drukarki podłączone lokalnie (przez port USB i/lub LPT)
- podawać nazwy użytkowników (np. ich loginy) drukujących
poszczególne wydruki;
- podawać nazwy drukowanych plików, liczbę stron, datę i godzinę
przeprowadzenia danego wydruku;
- możliwość wpisania kosztów materiałów eksploatacyjnych, oraz kosztu
użycia zwykłej kartki, folii i nalepek;
- podawać koszt przeprowadzonego wydruku z możliwością rozróżnienia
wydruków o małym i dużym pokryciu (wymagane jest rozróżnianie
przynajmniej 5 różnych poziomów pokrycia, i przyznawanie im
odpowiednich kosztów);
- możliwość nakładania ograniczeń ilościowych na liczbę drukowanych
stron oraz na koszty wydruku, w ujęciu dziennym, tygodniowym i
miesięcznym.
Podawanie papieru
Pojemność papieru
Podajnik 1: 250 arkuszy 80 g/m2;
Podajnik uniwersalny: 100 arkuszy 80 g/m2;
Możliwość instalacji dodatkowego podajnika papieru o pojemności 530
arkuszy 80g/m2
Podajnik 1: A4, A5, B5, A6
Podajnik uniwersalny: A4, A5, B5, A6, Monarch, Com-9, Com-10, DL,
C5, C6, nośniki (baner) do 130 cm długości
Druk dwustronny: A4, B5, A5
Format papieru
Gramatura papieru
Podajnik 1: 60 – 160 g/m2;
Druk dwustronny: 60 – 120 g/m2;
Podajnik uniwersalny: 60 – 160 g/m2
Podajnik skanera: 60 – 105 g/m2
Do 150 arkuszy stroną zadrukowaną do dołu
Odbiornik papieru
Pozostałe parametry techniczne:
Pamięć
Standardowa pamięć RAM: 512 MB, 3 GB pamięci eMMC
667 MHz
Szybkość procesora
Obciążenie
Maksymalne obciążenie do 80 000 stron miesięcznie
Wymaganie dodatkowe:
3 lata gwarancji producenta drukarki - naprawa w miejscu instalacji w
ciągu 24h od daty zgłoszenia lub sprzęt zastępczy.
Gwarancja
Funkcjonalność
Dwustronne drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie
XII Drukarka wielkoformatowa atramentowa
1
2
3
4
Parametr lub
warunek
Producent:
Model:
technologia druku
Rysunki liniowe
5
Kolorowe obrazy
22,4 m²/h na nośnikach powlekanych; 2,9 m²/h na nośnikach
błyszczących
6
minimalna grubość
linii
0,02 mm
7
Gwarantowana min
szerokość wiersza
0,07 mm (ISO/IEC 13660:2001(E))
8
pamięć
1024 MB
9
Marginesy (górny x
dolny x lewy x
prawy)
Rolka: 5 x 5 x 5 x 5 mm
Arkusz: 5 x 17 x 5 x 5 mm
LP
Minimalne wymagania techniczne
atramentowa
35 s/str., 70 wydruki w formacie A1 na godzinę
10
typ atramentu
11
rozdzielczość druku
12
13
14
15
16
Barwnikowe (błękitny, purpurowy, żółty); pigmentowe (czarny)
Do 2400 x 1200 dpi po optymalizacji z wejściowych 1200 x 1200 dpi po
wybraniu funkcji optymalizacji dla papieru fotograficznego.
Objętość kropli
atramentu
Ilość dysz głowicy
drukującej
Dokładność linii
Maks. gęstość
optyczna
5,5 pl (błękitny, purpurowy, żółty); 12 pl (czarny)
1376
+/- 0.1%
Maksymalna gęstość optyczna czerni 2,10 (8 L*min.)
Obsługa nośników
Podajnik arkuszy; rolka podająca; podajnik wejściowy; automatyczna gilotyna
17
Typy nośników
Papier typu bond i powlekany (bond, powlekany, papier powlekany o dużej
gramaturze, ekologiczny, zwykły, śnieżnobiały), papier techniczny (typowa kalka
kreślarska, kalka techniczna), folia (przezroczysta, matowa), papier
fotograficzny (satynowy, błyszczący, półbłyszczący, premium, polipropylen),
papier samoprzylepny (samoprzylepny, polipropylen)
18
Waga nośników
Od 60 do 280 g/m² (rolka/podawanie ręczne); Od 60 do 220 g/m² (podajnik
wejściowy)
19
Format nośników
20
Grubość nośników
Podajnik wejściowy: od 210 x 279 do 330 x 482 mm; podawanie
ręczne: od 330 x 482 do 610 x 1897 mm; rolka: od 279 do 610 mm
Do 0,3 mm
21
Ciśnienie dźwięku
48 dB(A), < 16 dB(A) (tryb czuwania)
22
Moc dźwięku
6,5 B(A), < 3,4 B(A) (tryb czuwania)
23
języki drukarki
HP-GL/2, HP-RTL, HP PCL 3 GUI, JPEG, CALS G4
24
interfejsy
Szybki Ethernet (100Base-T); Hi-Speed USB 2.0; WiFi
25
Max wymiary
szerokość 987 mm
głębokość 530 mm
wysokość 932 mm
26
waga produktu
(netto)
Max 34 kg
27
zużycie energii
< 35 W (drukowanie), < 4,5 W (tryb oszczędzania energii), < 0,3 W (tryb
czuwania)
28
gwarancja
12 miesięcy na miejscu u klienta
XIII wymagane oświadczenia i inne dokumenty
LP
Dotyczy pozycji SIWZ
1
I Komputer
stacjonarny - 16 szt.
2
3
III Monitor – 13 szt.
IV Monitor – 3 szt.
1.
4
X Laptop – 1 szt.
2.
3.
4.
Warunek / wymaganie
1. Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft,
potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z
systemem operacyjnym Windows 7 32bit i 64bit (załączyć wydruk ze strony
Microsoft WHCL) oraz Windows 8 32bit i 64bit (załączyć wydruk ze strony
Microsoft WHCL)
2. Deklaracja zgodności CE dla oferowanego sprzętu
3. Wymagany wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym
katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov –
dopuszcza się wydruk ze strony internetowej
4. Dokument potwierdzający, że oferowany sprzęt wykonany/wyprodukowany
został w systemie zapewnienia jakości ISO 9001
Monitory muszą być wykonane zgodnie normami i posiadać Certyfikaty: ISO9241-307,
Energy Star 6.0 – lub inne dokumenty wdane przez niezależny podmiot uprawniony do
kontroli jakości, potwierdzające, że dostarczone monitory odpowiadają wskazanym
normom.
Monitory muszą być wykonane zgodnie normami i posiadać Certyfikaty: TCO 6.0,
ISO9241-307, EPEAT Gold, Energy Star 6.0 – lub inne dokumenty wdane przez
niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości, potwierdzające, że dostarczone
monitory odpowiadają wskazanym normom.
1. Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark Performance Test co
najmniej wynik 2680 punktów Passmark CPU Mark. Oferent załączy wydruk
4. Deklaracja zgodności CE
5. Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Windows Logo'd Products List na
daną platformę systemową (wydruk ze strony)
6. Certyfikat EnergyStar 5.2 – komputer musi znajdować się na liście zgodności
dostępnej na stronie www.energystar.gov
Nazwa Wykonawcy:
Adres Wykonawcy:
NIP, REGON:
Tel./faks:
Załącznik nr 2 do SIWZ
...................................
...................................
...................................
...................................
FORMULARZ OFERTOWY
Dostawa sprzętu elektronicznego do Starostwa Powiatowego w Kłodzku
1.
Oferujemy wykonanie dostaw określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:
L.p.
Rodzaj urządzenia
1.
Komputer stacjonarny - 16 sztuk
2.
Zasilacz awaryjny UPS - 16 sztuk
3.
Monitor – 13 sztuk
4.
Monitor – 6 sztuki
5.
Zasilacz awaryjny UPS – 1 sztuka
6.
8.
Drukarka kolorowa laserowa –
2 sztuki
Drukarka laserowa
monochromatyczna – 15 sztuk
Skaner - 1 sztuka
9.
Laptop – 1 sztuka
10.
Urządzenie wielofunkcyjne
monochromatyczne A4 (drukarka,
skaner, kopiarka, fax) – 1 sztuka
Drukarka wielkoformatowa
atramentowa – 1sztuka
Oprogramowanie, pakiet biurowy 1 sztuka
7.
11.
12.
Nazwa urządzenia
nazwa producenta
oferowanego,
13
14
model,
Cena
brutto
jednostkowa
Cena brutto
za całość
Razem
Cena brutto
Cena netto
VAT 23%
…………………
…………………
…………………
Termin płatności od dnia otrzymania faktury przez zamawiającego
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
……………… dni
Termin wykonania zamówienia, okres gwarancji oraz warunki płatności – zgodnie z zapisami
przedstawionymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej
zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty oraz
wykonania zamówienia.
Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy został przez nas
zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej
wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
Oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
oraz złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków.
Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczamy, że zamierzamy/nie
zamierzamy powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom (niepotrzebne skreślić, w razie
skreślenia
drugiej
odpowiedzi
opisać
część
zamówienia
powierzoną
do
wykonania
podwykonawcom)………………………………………………………………………………………………………………………………
W przypadku wybrania naszej oferty, osobą uprawnioną do podpisania umowy będzie:
……………………………………………………………………………………………….
Na ........... kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty.
Miejscowość, data: ........................
.................................
Podpis osoby upoważnionej
Załącznik nr 3 do SIWZ
Nazwa Wykonawcy:
Adres Wykonawcy:
NIP, REGON:
Tel./faks:
...................................
...................................
...................................
...................................
Oświadczenie, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
zgodnie z art. 22 oraz o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907)
Oświadczam, że zgodnie z art. 22 ust 1 oraz art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) spełniam warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy
nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania
odpowiednim
potencjałem
technicznym
oraz
osobami
zdolnymi
do wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
oraz nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy.
Miejscowość, data: ........................
…….................................
podpis osób uprawnionych do
składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy
Załącznik nr 4 do SIWZ
Nazwa Wykonawcy:
Adres Wykonawcy:
NIP, REGON:
Tel./faks:
...................................
...................................
...................................
...................................
Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej
zgodnie z art. 26 ust 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2013, poz. 907)
Oświadczam, że zgodnie z art. 26 ust 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 907)
1.
Nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.),*
2.
Należę do grupy kapitałowej w której skład wchodzą następujące podmioty:*
1) …………………………………………………………………………………………………………………………..
2) ……………………………………………………………………………………………………………………………
Miejscowość, data: ........................
*UWAGA: Niepotrzebne skreślić
…….................................
podpis osób uprawnionych do
składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy
Załącznik nr 5 do SIWZ
UMOWA nr ......................
zawarta w dniu …………………………………….. 2015 r. w Kłodzku, pomiędzy:
Powiatem Kłodzkim z siedzibą w Kłodzku ul. Okrzei 1 , reprezentowanym przez:
1. ………………………………………..
2. …………………………………………
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, a
…………………………………….reprezentowaną przez:…………………….., zwaną dalej Wykonawcą
W rezultacie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 907), została
zawarta umowa o treści następującej:
§1
Przedmiot umowy
Wykonawca zobowiązuje się sprzedać, dostarczyć i zainstalować na rzecz Zamawiającego w
budynku Starostwa Powiatowego w Kłodzku, ul. Okrzei 1 zgodnie z ofertą wykonawcy,
następujących urządzeń:
1) Komputery stacjonarne – 16 sztuk,
2) Zasilacz awaryjny UPS – 17 sztuk,
3) Monitor – 19 sztuk,
4) Drukarka kolorowa laserowa – 2 sztuki,
5) Drukarka laserowa monochromatyczna – 15 sztuk,
6) Skaner – 1 sztuka,
7) Laptop – 1 sztuka,
8) Urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne A4 - 1 sztuka,
9) Drukarka wielkoformatowa atramentowa – 1 sztuka,
10) Oprogramowanie,
spełniających wymagania zgodnie z opisem minimalnych wymagań technicznych urządzeń
stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna.
§ 2.
Termin realizacji umowy i warunki dostawy
1. Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu wyłącznie przedmiot umowy fabrycznie
nowy, bez wad i z dokumentacją techniczną, tak by umożliwić Zamawiającemu pełne
wykorzystanie potencjału wszystkich urządzeń.
3. Przyjęcie przedmiotu umowy do używania nastąpi po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego
przez osoby upoważnione przez Zamawiającego i Wykonawcę. Protokół będzie podstawą do
wystawienia faktury, pod warunkiem, że nie będzie zawierał jakichkolwiek zapisów odnośnie wad,
usterek lub niekompletności. Data podpisania protokołu odbioru jest datą wykonania przedmiotu
umowy.
4. Jeśli jakikolwiek ze sprzedanych i zainstalowanych przez Wykonawcę sprzętów nie spełni
warunków odbioru jakościowego będzie wymieniony przez Wykonawcę na nowy i wolny od wad, w
terminie 3 dni roboczych od daty negatywnie zakończonej próby uruchomienia lub wystąpienia
innych nawet drobnych problemów technicznych.
§ 3.
Wartość przedmiotu umowy
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie całego przedmiotu umowy wynosi:
brutto (słownie : ………………………………………………………………… złotych)
Netto ……………………………….zł
VAT ……………………………….zł
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje też wszelkie dodatkowe koszty jakie poniesie
Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z niniejszą umową realizacji przedmiotu umowy.
§ 4.
Warunki płatności
1. Zapłata będzie dokonana na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę, w terminie
……….. dni od doręczenia faktury wraz z oryginałem protokołu zdawczo-odbiorczego do siedziby
Zamawiającego.
2. Płatność będzie dokonana na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze VAT.
§ 5.
Warunki gwarancji
1. Wykonawca udziela na urządzenia gwarancji na warunkach określonych w załączniku nr 1 do
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Specyfikacja techniczna.
2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się na wezwanie Zamawiającego na miejscu
usuwać nieodpłatnie wszelkie awarie, usterki, wady i nieprawidłowości w działaniu zainstalowanego
przedmiotu umowy, przy czym czas reakcji serwisu będzie nie dłuższy niż do końca następnego
dnia roboczego od dnia wezwania.
3. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się z chwilą dokonania przez Zamawiającego odbioru całości
przedmiotu umowy bez zastrzeżeń na podstawie protokołu.
4. W przypadku naprawy dokonanej w ramach gwarancji, okres gwarancyjny dla poszczególnych
naprawionych urządzeń będzie wydłużony o czas naprawy. W przypadku wymiany przedmiotu
umowy lub któregokolwiek z podzespołów na nowe w ramach gwarancji, okres gwarancyjny tych
urządzeń biegnie na nowo, licząc od dnia wydania tych urządzeń.
5. W przypadku awarii dysków twardych podlegających wymianie, uszkodzony dysk twardy
pozostaje u Zamawiającego.
§ 6.
Kary umowne
1. W razie wystąpienia opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się
do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,2% wartości brutto wynagrodzenia za
przedmiot umowy, za każdy dzień zwłoki.
2. W razie wystąpienia opóźnienia w wykonaniu obowiązków wynikających z gwarancji określonych
w § 5 ponad terminy ustalone, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości
0,2% wartości wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, za każdy dzień zwłoki.
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z jego winy, zapłaci on Zamawiającemu
karę umowną w wysokości 15% wartości wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy.
4. Zamawiający może dodatkowo dochodzić od Wykonawcy na zasadach ogólnych odszkodowania
przewyższającego kary umowne.
§ 7.
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności,
i przy zachowaniu warunków opisanych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego
oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Niniejsza umowa wchodzi w życie w dniu jej zawarcia przez strony.
5. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może przenieść wierzytelności pieniężnych
wynikających z tej umowy na osoby trzecie.
6. Niniejsza umowa została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego
3 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
Zamawiający
Załącznik:
1. Oferta Wykonawcy,
Wykonawca
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Download