Document

advertisement
Studia dzienne / zaoczne
Nazwisko Grupa Godz.
i imię
ćwiczeń
1
Data zaliczenia .................
2 3 4 5 6 7 
ocena
1) Przynieść wydrukowane pytania
2) Przynieść Papier A4
3) W rogu kartki przepisać tabele powyżej
trud
ność
1
2
ZADANIA
Jaki jest warunek równowagi w prostym modelu dochodu Keynesa dla liniowej funkcji konsumpcji C
= C0 +cY, gdy:
Y = C + I0 ;
z
C = C(Y).
Zinterpretuj rozwiązanie.
Zad. (Allen 1975 str. 36)
z Rozwiązania oraz interpretacja modeli parametrycznych z wykładu.
trud
ność
TEORIA
Całość wykładu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1 Co oznacza termin makroekonomia? Jakimi zależnościami zajmuje się ta dziedzina nauki?
Co oznaczają w odniesieniu do modeli ekonomicznych następujące pojęcia:
 definicje i tożsamości,
2
 zależności funkcjonalne,
 warunki modelu.
Na ogół, z jakimi kategoriami w modelach ekonomii matematycznej powiązane są pochodne?
2 Podaj przykłady zastosowania rachunku różniczkowego w modelowaniu ekonomicznym (Jakie
rodzaje problemów rozwiązuje rachunek różniczkowy).
1 Jakimi zagadnieniami zajmuje się ekonomia matematyczna?
Dlaczego w modelach ekonomii matematycznej korzystając z pochodnej funkcji x – zmiana
2
argumentu funkcji – powinna dążyć do zera?
1 Co to jest mnożnik inwestycyjny?
2 O czym mówi krańcowa stopa substytucji? Dlaczego jest ona malejąca?
Przy funkcji produkcji F = Q(L) – do jakiego momentu i przy jakich założeniach opłaca się
1 przedsiębiorcy produkować?
(Allen 1975 str. 54)
Jaki rodzaj zależności przedstawia funkcja produkcji Cobba-Douglasa
2 Q = a K L ?
(Allen 1975 str. 58)
Co przedstawia funkcja produkcji CES Q - = aK- + bL- ?
2
(Allen 1975 str. 64)
Co oznaczają pojęcia:
1  funkcja produkcji ze stałymi przychodami względem skali,
 funkcja produkcji ze zmiennymi przychodami względem skali.
2 Czym różni się równowaga statyczna od równowagi dynamicznej?
1
13
2
14
3
15
1
16
2
17
1
18
1
19
2
20
21
1
22
1
23
1
24
2
25
2
26
1
27
2
28
29
2
30
1
31
1
32
1
33
1
34
2
35
2
(Allen 1975 str. 84)
Jak wyznaczamy ścieżkę równowagi w prostym modelu równowagi dynamicznej przy przesunięciu
krzywych popytu i podaży ?
(Allen 1975 str. 87)
Metody matematyczne stosowane w analizie równowagi:
 statycznej –
 analizie okresowej –
 analizie ciągłej (Allen 1975 str. 91)
Co jest punktem równowagi przedsiębiorstwa wolnokonkurencyjnego?
(Dach str. 122)
W jakich okolicznościach przedsiębiorcy opłaca się zwiększać produkcję, a kiedy powinno ono
produkcję zmniejszać?
(Dach str. 121)
O czym mówi prawo wydajności nieproporcjonalnej czynników produkcji?
(Dach str. 70)
O czym mówi prawo wydajności proporcjonalnej czynników produkcji?
(Dach str. 75)
Jakie zastosowanie ma pojęcie produktywności krańcowej w teorii przedsiębiorstwa?
Jakie zależności występują w firmie między produkcją całkowitą, przeciętną i marginalną?
(Dach str. 80)
O czym mówią krzywe jednakowego produktu?
(Dach str. 121)
W jaki sposób różnią się izokwanty w zależności od charakteru stopy substytucji (stała, zmienna)?
(Dach str. 88)
Co mierzy techniczna krańcowa stopa substytucji?
(Dach str. 89)
W jaki sposób firma znajduje najtańszą kombinację nakładów?
(Dach str. 92)
Jaką kombinację czynników produkcji wybierze producent?
(Dach str. 92)
W jakim okresie działa prawo wydajności nieproporcjonalnej czynników produkcji, a jakim prawo
wydajności proporcjonalnej?
(Dach str. )
Jak wyznaczamy maksymalny zysk przedsiębiorstwa wolnokonkurencyjnego?
(Dach str. 123)
Czym różni się równowaga przedsiębiorstwa wolnokonkurencyjnego od tego stanu dla
przedsiębiorstwa monopolistycznego?
(Dach str. 124)
Gdzie znajduje się poziom równowagi dla gałęzi w warunkach wolnej konkurencji?
(Dach str. 122)
Jaka jest cena równowagi dla przedsiębiorstwa monopolistycznego?
(Dach str. 125)
Jak wyznaczamy maksymalny zysk przedsiębiorstwa monopolistycznego?
(Dach str. 125)
Jak można zdefiniować konkurencję firmy?
(Dach str. 128)
Dlaczego ceny ustalone na rynku oligopolistycznym nie mają tendencji do zmiany?
(Dach str. 134-5)
Na czym polegają główne rodzaje analizy działalności przedsiębiorstwa: analiza marginalna i
programowanie liniowe?
(Allen 1960 str. 661, 672)
Na czym polega analiza marginalna działalności przedsiębiorstwa?
2
36
37
38
39
40
41
(Allen 1960 str. 661, 672)
Na czym polega zjawisko Ricarda?
3
(Allen 1960 str. 698-9)
Co to jest użyteczność z punktu widzenia konsumenta?
1
(Allen 1960 str. 712) (Dach str. )
Jakie rodzaje równowagi obejmuje model równowagi krótkookresowej w ujęciu klasycznej teorii
2 ekonomii?
(Allen 1975 str. 108-11)
Jaka jest interpretacja parametrów równania (Coubba Douglasa ) równowagi dla siły roboczej w
ujęciu klasycznej teorii ekonomii?
2
(Allen 1975 str. 112)
Jak w klasycznym modelu równowagi wyznaczana jest stopa procentowa równowagi popytu na
2 inwestycje i podaży oszczędności?
(Allen 1975 str. 113)
Jak w klasycznym modelu równowagi należy interpretować warunek równości inwestycji i podaży
oszczędności?
2
42
2
43
3
44
3
45
2
(Allen 1975 str. 113)
Jakie relacje pozostają w centrum zainteresowania modelu dochodu Keynesa?
(Allen 1975 str. 119-20)
Wyjaśnij zasadę mnożnika w modelu Keynesa.
Y=A/s
A – wydatki autonomiczne
s - krańcowa skłonność do oszczędzania
(Allen 1975 str. 120-1)
Wyjaśnij zasadę mnożnika w modelu Keynesa.
Y =  A / (s – b)
A – wydatki autonomiczne
s - krańcowa skłonność do oszczędzania
b - krańcowa skłonność do inwestowania
(Allen 1975 str. 121-2)
Wyjaśnij zasadę mnożnika w modelu Keynesa.
I(r) = S(Y)
I – inwestycje
r – stopa procentowa
S – oszczędności
Y – dochód
(Allen 1975 str. 123)
Co w modelu Keynesa oznacza stwierdzenie, że równowaga na rynku pracy jest dana łącznie
warunkami 1 i 2:
1)
46
3 2)
(Allen 1975 str. 129-30)
3
Jakie warunki obejmuje kompletny modelu Keynesa?
47
3
(Allen 1975 str. 131-2)
Różnice pomiędzy modelem Keynesa, a odpowiednimi modelami klasycznymi.
48
49
50
3
(Allen 1975 str. 136)
Jakich ważnych kategorii charakterystycznych dla równowagi długookresowej nie obejmuje model
równowagi krótkookresowej Keynesa?
(Allen 1975 str. 317)
Czy mnożnik statyczny (stosunek między produkcją i inwestycjami) nadaje się do modelowania
3 zmian w produkcji (przyspieszenia/opóźnienia)?
(Allen 1961 str. 69-71)
Jakie czynniki uwzględnia prosty model akceleratora bez przesunięć?
51
3
52
3
Do modelowania jakich zjawisk ma on zastosowanie?
(Allen 1961 str. 71)
Na czym się opiera teoria wzrostu Harroda-Domara? Jakie elementy obejmuje model wzrostu
Harroda-Domara?
Y = C + A + I tj.: Y = cY + v(dY/dt) + A
(Allen 1961 str. 74)
4
Download