ZAPYTANIE OFERTOWE Departament Rybołówstwa MRiRW

advertisement
ZAPYTANIE OFERTOWE
Departament Rybołówstwa MRiRW zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej
zgodnie z przedstawionymi wymogami.
I.
Przedmiot zamówienia
1. Wykonanie raportu o stanie krajowej różnorodności biologicznej w zakresie zasobów
genetycznych
gatunków
organizmów
wodnych
w
wodach
śródlądowych
i akwakulturze oraz w morskich wodach wewnętrznych i wodach Morza Bałtyckiego
podlegających jurysdykcji Polski.
2. Na potrzeby wykonania dzieła przeprowadzona zostanie szczegółowa analiza stanu
krajowej różnorodności biologicznej w zakresie zasobów genetycznych gatunków
organizmów wodnych utrzymywanych przez człowieka oraz ich dzikich krewniaków
pozostających w obszarach wodnych podlegających krajowej jurysdykcji, mających
istotne znaczenie dla sektora rybołówstwa i dla wyżywienia, z uwzględnieniem zmian
zachodzących w zakresie wykorzystania organizmów wodnych, stanu ich ochrony ex
situ i in situ, wpływu czynników antropogenicznych i zmian klimatycznych, a także
wskazanie działań mających na celu powstrzymanie i odwrócenie tendencji do
ograniczania różnorodności gatunków zwierząt wodnych, które mają istotne znaczenie
ze względów ekonomicznych oraz dla realizacji Wspólnej Polityki Rybackiej.
II.
Cel zamówienia
Problematyka stanu zasobów organizmów wodnych i jego wpływu na różnorodność
biologiczną zwierząt i roślin oraz znaczenie tych zasobów dla wyżywienia, rolnictwa
i rybactwa jest istotnym elementem Wspólnej Polityki Rybackiej. Efektem wykonania
raportu będzie uzyskanie informacji o stanie krajowej różnorodności biologicznej
w zakresie zasobów organizmów wodnych mających istotne znaczenie ze względów
ekonomicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tendencji i zachodzących zmian.
Opracowany dokument powinien zostać włączony do pierwszego światowego raportu
o stanie bioróżnorodności biologicznej dla wyżywienia i rolnictwa opracowywanego
przez FAO, a także być wykorzystany do sporządzenia krajowego raportu o stanie
wodnych zasobów genetycznych oraz krajowego raportu o stanie bioróżnorodności
biologicznej dla wyżywienia i rolnictwa.
III.
Zakres prac
Raport powinien zawierać analizę następujących elementów:
1) zasoby
organizmów
wodnych
w
wodach
śródlądowych
i
akwakulturze
z uwzględnieniem:
a) określenia stanu krajowej różnorodności biologicznej w zakresie zasobów
genetycznych
gatunków
organizmów
wodnych
utrzymywanych
przez
człowieka,
b) zmian zachodzących w zakresie stanu i wykorzystania organizmów wodnych,
c) stanu ochrony ex situ i in situ organizmów wodnych,
d) wskazania istotnych czynników antropogenicznych i zmian klimatycznych oraz
ich wpływu na zasoby genetyczne organizmów wodnych,
e) wskazania
działań
powstrzymujących
i
odwracających
tendencje
do
ograniczania różnorodności gatunków organizmów wodnych;
2) zasoby organizmów wodnych w morskich wodach wewnętrznych oraz w wodach
Bałtyku podlegających jurysdykcji Polski z uwzględnieniem:
a) określenia stanu krajowej różnorodności biologicznej w zakresie
zasobów genetycznych gatunków organizmów wodnych w obszarach
wodnych podlegających krajowej jurysdykcji,
b) zmian zachodzących w zakresie stanu i wykorzystania organizmów
wodnych, w tym związanych ze zmianami klimatycznymi oraz
czynnikami antropogenicznymi,
c) stanu ochrony ex situ i in situ organizmów wodnych,
d) wskazania działań powstrzymujących i odwracających tendencje do
ograniczania różnorodności gatunków organizmów wodnych;
e) wykazu gatunków poławianych, składających się na wodne zasoby
genetyczne,
które
mają
istotne
znaczenie
ze
względów
ekonomicznych;
3) ocena krajowego stanu wodnych zasobów genetycznych i ich znaczenie dla
różnorodności biologicznej z uwzględnieniem wpływu tych zasobów na osiągnięcie
bezpieczeństwa żywnościowego w ramach Wspólnej Polityki Rybackiej;
4) wnioski z dokonanej analizy.
IV.
Wynik prac
Jako wynik prac uważa się wykonanie raportu w języku polskim oraz języku angielskim
w trzech egzemplarzach w formie papierowej i w trzech egzemplarzach w wersji
elektronicznej na nośniku CD oraz przekazanie raportu do Departamentu Rybołówstwa
w MRiRW.
V.
Termin realizacji zamówienia
Raport zostanie wykonany w terminie 60 dni od dnia zawarcia umowy.
VI.
Kryteria oceny ofert
Cena - 30 pkt
Doświadczenie Wykonawcy - 70 pkt
Oceniane będzie doświadczenie Wykonawcy w sporządzaniu raportów w zakresie
zasobów genetycznych gatunków organizmów wodnych. Ponadto w zakresie zbierania,
gromadzenia i zarządzania danymi niezbędnymi do realizacji Wspólnej Polityki Rybackiej
UE; prowadzenia działań w zakresie monitoringu i oceny jakości wód oraz oceny
i ochrony zasobów genetycznych ryb; wykonywania prac nad monitoringiem ichtiofauny
w wodach śródlądowych oraz w strefie wód przejściowych i przybrzeżnych;
przeprowadzania oceny stanu ekologicznego wód; realizowania działań mających na celu
ochronę zasobów genetycznych organizmów wodnych.
VII.
Wymagania co do oferty cenowej
Oferta powinna zawierać cenę wykonania raportu stanowiącego przedmiot zamówienia
z podziałem na cenę netto i brutto.
VIII. Osoba uprawniona do kontaktu
Pani Mariola Błaszczyk, tel. 22 623 26 16, e-mail: [email protected]
IX.
Termin złożenia oferty
1 października 2014 r.
X.
Sposób złożenia oferty
Ofertę należy złożyć elektronicznie na adres poczty: [email protected]
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania MRiRW do zawarcia umowy.
Wybór oferty zostanie dokonany zgodnie z przedstawionymi kryteriami oceny ofert.
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

2-2=0

2 Cards jogaf85537

Create flashcards