DZP_-_2610-132010zalaczniki_1-5_do_SIWZ

advertisement
Załącznik Nr 1 do SIWZ
pieczęć Wykonawcy
FORMULARZ OFERTOWY
Ja(my) niżej podpisany(i)____________________________________________________________________
działając w imieniu i na rzecz _________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na usługi
sprzątania obiektu2, zgodnie z wymaganiami określonymi we wzorze umowy oraz w Specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
Przedmiot
Cena jedn. netto
za 1 m2 (zł)
Podatek VAT
(%)
Podatek VAT
(zł)
Cena jedn. brutto
za 1 m2 (zł)
[a]
[b]
[c]
[d]
[e] = [b] + [d]
Sprzątnięcie 1m powierzchni
2
objętej usługą
cena jednostkowa netto słownie: ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________
cena jednostkowa brutto słownie: ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Oświadczamy, że:
1.
Realizację przedmiotu zamówienia wykonamy w terminach określonych w rozdziale V Specyfikacji
istotnych warunków zamówienia oraz wzorze umowy.
2.
Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
3.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w tym ze
wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.
4.
Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
5.
Oświadczamy, że wadium w wysokości 44.000 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące złotych) wnieśliśmy
w dniu________ w formie________________________________________________.
6.
Wadium wniesione w formie pieniądza należy zwrócić na rachunek bankowy nr ______________________
prowadzony w banku ________________________________, natomiast w przypadku wniesienia wadium
w innej formie (gwarancji lub poręczenia) na adres____________________________________________.
7.
W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiającego.
8.
Dokumenty wymienione od strony _____ do strony _______ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie
mogą być ujawnione pozostałym uczestnikom postępowania.
9.
Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:
(a) wykonanie zamówienia w części (zakres prac)____________________________________________.
Zakup usługi sprzątania obiektu
1
Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny
i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.)
____________________, dn. ____________
____________________________________
(podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(-ób) upoważnionej (-ych)
do reprezentowania Wykonawcy)
Zakup usługi sprzątania obiektu
2
Załącznik Nr 2 do specyfikacji
pieczęć Wykonawcy
OŚWIADCZENIE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY ORAZ BRAKU PODSTAW DO
WYKLUCZENIA
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na zakup usługi sprzątania obiektu,
oświadczam(-y), że:
Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich
posiadania,
II. Posiadamy wiedzę i doświadczenie,
III. Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
IV. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
V. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, który mówi,
iż „z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1.
Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta
została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania,
2.
Wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidację lub, których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców,
którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego,
3.
Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
4.
osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego
5.
spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo
udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego
6.
spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego,
7.
spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także
za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
8.
osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa
lub przestępstwa skarbowego,
9.
podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
10. Wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania
lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba, że udział
tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji, przepisu nie stosuje się do Wykonawców, którym
udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2,
11. Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub
w terminie, o którym mowa w art. 46 ust.3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.
12. Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego
postępowania,
13. Wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.
I.
Usługa sprzątania obiektu
3
____________________, dn. ____________
____________________________________
(podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(-ób) upoważnionej (-ych)
do reprezentowania Wykonawcy)
Usługa sprzątania obiektu
4
Załącznik Nr 3 do specyfikacji
pieczęć Wykonawcy
OŚWIADCZENIE — WYKAZ ZAMÓWIEŃ
Okres realizacji
Lp
Zamawiający
(nazwa, adres)
(Pożądany: nr
telefonu i nazwisko
osoby odbierającej
prace)
Wykonawca
zamówienia
Opis zamówienia
(tylko zamówienia
dotyczące prac o
podobnym
charakterze)
Wartość
brutto
(zł)
[a]
[b]
[c]
[d]
[e]
Rozpoczęcie
[DD-MMRRRR]
Zakończenie
[DD-MMRRRR]
[f]
[g]
Podmiot (inny
niż Wykonawca
składający
ofertę)
wskazany w
kolumnie [c]
będzie brał
udział w
realizacji części
zamówienia
[TAK/NIE]*
[h]
1
2
3.
*Jeżeli
podmiot (inny niż wykonawca składający ofertę), wskazany w kolumnie [c] będzie brał udział w realizacji części
zamówienia należy złożyć dokument zgodnie z zapisem rozdziału VII lit (k) niniejszej specyfikacji.
Uwaga!
Na
potwierdzenie
spełnienia
warunku,
Wykonawca
załączy
dokumenty
potwierdzające,
że wykazane zamówienia zostały wykonane należycie. Do poszczególnych punktów w wykazie Wykonawca
winien przyporządkować odpowiedni dokument.
POUCZENIE:
Art. 297 § 1 KODEKS KARNY: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną
działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki
pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z
gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia
publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne
oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub
zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
____________________, dn. ____________
____________________________________
(podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(-ób) upoważnionej (-ych)
do reprezentowania Wykonawcy)
Usługa sprzątania obiektu
5
Załącznik Nr 4 do specyfikacji
pieczęć Wykonawcy
OŚWIADCZENIE — WYKAZ NARZĘDZI, WYPOSAŻENIA ZAKŁADU I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH DOSTĘPNYCH WYKONAWCY USŁUG
W CELU REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Niniejszym wykazuję(-my) narzędzia, wyposażenie zakładu i urządzenia techniczne, które zamierzam(-y)
użyć do realizacji niniejszego zamówienia.
A) …… profesjonalnych zestawów do sprzątania (wózek+wyciskarka+mop+kuwety+uchwyt na worek):
Lp.
Nazwa, Opis
Informacja o podstawie dysponowania wykazanymi
zasobami*
1
2
3
4
B) …… profesjonalnych odkurzaczy biurowych o mocy nie niższej niż 1200W:
Lp.
Nazwa, Typ, Model
Informacja o podstawie dysponowania wykazanymi
zasobami*
1
C) ………maszyn do prania dywanów i wykładzin:
Lp.
Nazwa, Typ, Model
Informacja o podstawie dysponowania wykazanymi
zasobami*
1
D) …………..wózków platformowych z ogumowanymi kołami do transportu worków ze śmieciami:
Lp.
Nazwa, Typ, Model
Informacja o podstawie dysponowania
wykazanymi zasobami*
1
*Jeżeli
Wykonawca wskazał w wykazie narzędzia, wyposażenie zakładu i urządzenia techniczne innego podmiotu,
wskazanego w tabeli, należy dołączyć dokumenty zgodnie z zapisem rozdziału VII pkt 1 lit. (j) niniejszej specyfikacji.
Usługa sprzątania obiektu
6
POUCZENIE:
Art. 297 § 1 KODEKS KARNY: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną
działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki
pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z
gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zam ówienia
publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne
oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub
zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
____________________, dn. ____________
____________________________________
(podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(-ób) upoważnionej (-ych)
do reprezentowania Wykonawcy)
Usługa sprzątania obiektu
7
Załącznik Nr 5 do specyfikacji
pieczęć Wykonawcy
OŚWIADCZENIE
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na zakup usługi sprzątania obiektu,
oświadczam(-y), że oddajemy do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby w postaci swego doświadczenia
na okres korzystania z niego przy wykonywaniu niniejszego zamówienia oraz oświadczamy, iż będziemy
uczestniczyć w realizacji części zamówienia.
POUCZENIE:
Art. 297 § 1 KODEKS KARNY: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną
działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki
pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z
gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zam ówienia
publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne
oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub
zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
____________________, dn. ____________
____________________________________
(podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(-ób) upoważnionej (-ych)
do reprezentowania )
Usługa sprzątania obiektu
8
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards