1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek

advertisement
1. Nazwa jednostki
Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych
2. Kierunek
Pielęgniarstwo
Nazwa przedmiotu
Prawo
3. Imię i nazwisko
osoby /osób
prowadzącej
Dr Stefan Poździoch
Dr Grażyna Rogala-Pawelczyk
4. Nazwa modułu:
Nauki społeczne
5. Poziom kształcenia
pierwszy stopień
6. Forma studiów
Stacjonarna
7. Semestr
V zimowy
8. Rok studiów
III
9. Forma zajęć i
liczba godzin:
wykład 10 godz.,
konwersatorium 5 godz.
Godziny bez nauczyciela 15godz.
10. Ilość punktów
ECTS
1
11.Język wykładowy
polski
12. Wymagania
wstępne i dodatkowe
bez wymagań wstępnych
13. Typ modułu
kształcenia
Obowiązkowy
14. Efekty kształcenia dla modułu:
Efekt modułowy
Szczegółowo opisany efekty osiągany przez
moduł
WIEDZA
UMIEJĘTNOŚCI
KOMPETENCJE
SPOŁECZNE
Zna podstawowe pojęcia z zakresu prawa i
jego miejsce w życiu społeczeństwa, ze
szczególnym uwzględnieniem praw
człowieka i prawa pracy
Zna podstawy prawne wykonywania
zawodów medycznych: prawa i obowiązki
pielęgniarki,
strukturę organizacyjną i zasady
funkcjonowania samorządu zawodowego
pielęgniarek i
położnych, zadania samorządu w zakresie
przyznawania prawa wykonywania zawodu i
wydawania pozwolenia na wykonywanie
indywidualnej lub grupowej praktyki
pielęgniarskie
Różnicuje odpowiedzialność karną, cywilną i
pracowniczą związaną z wykonywaniem
zawodu pielęgniarki
Zna Kartę Praw Pacjenta, Kartę Praw
Człowieka i Kartę Praw Dziecka
Zna przepisy prawne dotyczące
wykonywania zawodu pielęgniarki i
udzielania świadczeń zdrowotnych
Zna możliwości stosowania
odpowiedzialności zawodowej, karnej i
cywilnej w zakresie funkcjonowania systemu
ochrony zdrowia i udzielania świadczeń
zdrowotnych
Systematycznie wzbogaca wiedzę zawodową
i kształtuje umiejętności dążąc do
profesjonalizmu
Przestrzega praw pacjenta
Odniesienie do
efektu
kierunkowego
B.W. 19 +++
B.W.21 +++
B.W.22 +++
B.W.23 +++
B.U.17 +++
B.U.18 +++
B.K.2 +++
B.K.5 +
Wykład problemowy
Prezentacja multimedialna
Moderowana dyskusja
16. Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia:
Efekt modułowy
Formy sprawdzenia osiągnięcia efektu
15. Stosowane metody
dydaktyczne
EM 1 – EM 5
Zaliczenie testowe, test jednokrotnego wyboru
EM 6 – EM 8
Moderowana dyskusja dotycząca sytuacji konfliktowych w relacji
pacjent – pielęgniarka
Omawianie wybranych kazusów z praktyki sądowej i
wojewódzkich komisji odszkodowawczych
EM 9 – EM 10
Omawianie kazusów i dyskusja na temat rozstrzygnięć sądów
pielęgniarek i położnych w sprawach z zakresu odpowiedzialności
zawodowej pielęgniarki
17. Forma i warunki
zaliczenia modułu, zasady
dopuszczenia do egzaminu
oraz zaliczenia
poszczególnych zajęć, jeśli
takie wchodzą w zakres
danego modułu
18. Bilans punktów ECTS.
Obciążenie pracą studenta
Warunkiem zaliczenia modułu jest zaliczenie Inmin. 50% testu. W
końcowej ocenie uwzględnia się udział i stopień aktywności w
dyskusji.
Forma aktywności
Godziny
kontaktowe
Wykład
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie
aktywności
10
Konwersatorium
5
Godzin 15
Pozostałe godziny
kontaktowe
Przygotowanie się do wykładu
Przygotowanie się do konwersatorium
5
Przygotowanie się do zaliczenia
5
Przygotowanie się do dyskusji
5
Godzin 15
1
Godzin 30
Inne formy
Inne formy
Sumaryczna liczba punktów ECTS:
19. Treści merytoryczne
modułu
A) Wykład
1.Podstawowe pojęcia z zakresu prawoznastwa:
a) system prawny,
b) hierarchia aktów prawnych i źródeł prawa krajowego w
dziedzinie ochrony zdrowia i opieki zdrowotnej, akty prawne
miedzynarodowe, w tym europejskie (Rada Europy) i unijne,
c) rodzaje norm prawnych i przepisów prawnych oraz rola
wykładni prawa,
d) publikacja aktów prawnych, międzynarodowych, europejskich i
polskich, system LEX,
e) prawo Unii Europejskiej a prawo polskie - relacje.
2.Podstawowe regulacje w dziedzinie prawa o działalności
leczniczej.
a) rodzaje podmiotów leczniczych,
b) tworzenie, przekształcanie i likwidacja zakładu opieki
zdrowotnej
c) wymagania dotyczace podmiotów prowadzących działalność
leczniczą
d)rejestr ZOZ i zasady akredytacji
20. Wykaz literatury
obowiązkowej i
uzupełniającej
e) ogólne zasady uruchomienia i prowadzenia praktyki
pielęgniarskiej,
f) kontrola i nadzór nad działalnością leczniczą.
3. Prawa pacjenta i prawa ubezpieczonego:.
a) regulacje miedzynarodowe i europejskie,
b) regulacje polskie,
c) instytucje nadzorujące przestrzeganie praw pacjenta.
4.Regulacje prawne w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych:.
a) zakres podmiotowy i przedmiotowy ubezpieczenia: koszyk
świadczeń gwarantowanych,
b) zasady zawierania umów o świadczenia zdrowotne,
c) kontrola i nadzór w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych.
5. Podstawowe regulacje prawne w dziedzinie prawa zdrowia
publicznego: )
a) zapbieganie i zwalczanie chorób zakaźnych
b) ochrona zdrowia psychicznego
c) zapobieganie i walka z narkomanią i alkoholizmem
d) przerywanie ciąży
6 Elementy unijnego i polskiego prawa pracy:
a) nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy,
b) prawa i obowiązki pracownika,
c) czas pracy i urlopy wypoczynkowe,
d) ochrona zdrowia w miejscu pracy,
e) spory pomiędzy pracodawcą a pracownikiem,
f) zwolnienia zbiorowe,
g) uprawnienia organizacji związkowych.
7. Regulacje prawne dotyczące wyposażenia i urządzeń podmiotów
leczniczych aparaturę i sprzęt medyczny (wyroby medyczne)
B) Konwersatorium
1. Prawo o zawodzie pilęgniarki:
a) przesłanki prawne wykonywania zawodu,
b) formy prawne wykonywania zawodu,
c) prawa i obowiązki pielęgniarki,
d) zasady prowadzenia indywidualnych i grupowych praktyk,
e) uzyskiwanie kwalifikacji i doskonalenie zawodowe pielęgniarek.
2. Zasady odpowiedzialności prawnej i zawodowej za szkody
wyrządzone w trakcie leczenia oraz naruszenie innych przepisów
prawnych i zasad etyki zawodowej polskiej pielęgniarki:
3. Organizacja i komepetencje samorządu zawodowego
pielęgniarek:
4. System państwowego ratownictwa medycznego: zadania i
kompetencje pielegniarki ratunkowej
Piśmiennictwo podstawowe:
Kubiak R., Prawo medyczne, C.H. Beck, Warszawa 2010
Nesterowicz M., Prawo medyczne, TONOiK, Toruń 2008
Prawo medyczne, praca zbiorowa pod red. L.Kubickiego, Urban
&Partners, Wrocław 2003
Piśmiennictwo uzupełniające:
Ergonomia a bęedy medyczne (praca zbiorowa pod red.J.
Pokorskiego), Wyd. PAN Kraków 2011
Karkowska D., Prawa pacjenta, Dom Wydawniczy ABC,
Warszawa 2004
Poździoch S., Prawo zdrowia publicznego, Zdrowie i Zarządzanie,
Kraków 2004 (wybrane rozdziały)
Safjan M., Prawo i medycyna, Oficyna Naukowa, Warszawa 1998
Sośniak M., Cywilna odpowiedzialność lekarza, Wydawnictwo
Prawnicze, Warszawa 1977
Zoll A. Odpowiedzialność karna lekarza za niepowodzenie w
leczeniu, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1988
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Create flashcards