uniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie 12048-31

advertisement
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
Wydział Nauk Medycznych
Sylabus przedmiotu/modułu - część A
12048-31-OF
WPROWADZENIE DO BIOLOGII KOMÓRKI NOWOTWOROWEJ
ECTS: 0,5
CYKL: 2014/2015
INTRODUCTION TO THE CANCER CELL BIOLOGY
TREŚCI MERYTORYCZNE
ĆWICZENIA
Ogólna charakterystyka procesu nowotworowego. - niekontrolowane podziały - rozrost w miejscu = nowotwór in situ - powstawanie przerzutów i drogi
przerzutowania - powstawanie ogniska wtórnego - podstawy rozpoznania nowotworu - podstawowe zasady terapii Zmiany regulacji cyklu
komórkowego w procesie karcinogenezy (nowotworzenia). - rola punktów kontrolnych cyklu komórkowego - układ cykliczny /CDK- białko rB
(retinoblastoma) - kontrola wejścia w fazę S - rola białka p53 i mutacji jego genu - rodzina inhibitorów kinaz białka p16, p27, p21 - rola onkogenówangiogeneza/neoangiogeneza Hodowle komórkowe oraz cytodiagnostyka. - linie komórek nowotworowych - warunki prowadzenia oraz możliwości
wykorzystania hodowli komórkowych - ukierunkowane niszczenie komórek nowotworowych - wirusy w procesie nowotworzenia cytodiagnostykaraka szyjki macicy Mechanizmy powstawania przerzutów komórek nowotworowych. - rodzaje cząsteczek adhezyjnych z
uwzględnieniem oddziaływania płytek krwi i leukocytów z komórkami śródbłonka - inwazyjność komórek nowotworowych kluczem do ich
rozprzestrzeniania się; sekrecja kolagenaz - wnikanie komórek nowotworowych do naczynia krwionośnego lub limfatycznego - osiedlanie się
komórek metastatycznych w narządach obwodowych - cechy rozrostu ogniska wtórnego - implikacje terapeutyczne (antyintegryny), przeciwciała itp. unaczynienie nowotworów Podział i obraz histologiczny nowotworów. - podstawy klasyfikacji nowotworów - obraz histologiczny zmian
przednowotworowych - obraz histologiczny zaawansowanego raka - obraz histologiczny zmian przerzutowych - zastosowanie barwień
immunohistochemicznych w diagnostyce
CEL KSZTAŁCENIA
Wprowadzenie studentów medycyny w dziedzinę biologii komórek nowotworowych oraz mechanizmów powstawania przerzutów.Uczestnictwo w
kursie umożliwi studentom zrozumienie molekularnych podstaw nowotworzenia, unieśmiertelniania, angiogenezy, oraz zdolności do przerzutów.
Dodatkowo studenci zapoznają się z nowoczesnymi metodami diagnostyki nowotworów oraz podstawowymi zasadami ich leczenia. Tematyka
poruszona na zajęciach stanowi wprowadzenie do zajęć z patomorfologii, patofizjologii i onkologii.
OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA
Symbole efektów obszarowych - nie dotyczy
Symbole efektów kierunkowych A.W4.+, A.W5.+, B.W21.+, B.W22.+, B.W28.+, B.W30.+, C.W7.+, A.U1.+, A.U2.+, B.U7.+, C.U11.+, K.02.+,
K.04.+.
EFEKTY KSZTAŁCENIA
Wiedza
Przedmiot/moduł:
WPROWADZENIE DO BIOLOGII KOMÓRKI
NOWOTWOROWEJ
Obszar kształcenia: nauki medyczne i nauki o zdrowiu
oraz nauki o kulturze fizycznej
Status przedmiotu: Fakultatywny
Grupa przedmiotów: Of-przedmiot kształcenia ogólnego
do wyboru
Kod ECTS: 12048-31-OF
Kierunek studiów: Kierunek lekarski
Specjalność: Kierunek lekarski - studia
bezspecjalnościowe
Profil kształcenia: Praktyczny
Forma studiów: Stacjonarne
Poziom studiów/Forma kształcenia: Jednolite studia
magisterskie
Rok/semestr: I/2
Rodzaje zajęć: ćwiczenia praktyczne
Liczba godzin w semestrze/tygodniu:
Ćwiczenia: 20/4
Formy i metody dydaktyczne
Ćwiczenia
Ćwiczenia praktyczne - Ćwiczenia praktyczne z
prezentacją multimedialną; praca indywidualna. (W1, U1,
K1)
Forma i warunki zaliczenia
W1 - A.W4.+, A.W5.+, B.W21.+, B.W22.+, B.W28.+, B.W30.+, C.W7.+.
Umiejętności
U1 - A.U1.+, A.U2.+, B.U7.+, C.U11.+.
Kompetencje społeczne
K1 - K.02.+, K.04.+.Student posiada świadomość własnych ograniczeń i umiejętność stałego dokształcania się. Student kieruje się dobrem chorego
stawiając je na pierwszym miejscu.
LITERATURA PODSTAWOWA
1) Kumar V., Cotran R. S., Robbins S. L. , 2010r., "Pathologic Basis of Disease, 8th edition", wyd. Saunders, t.I, s.1464.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
1) Robert A. Weinberg, 2014r., "The biology of cancer, 2nd edition", wyd. Garland Science, t.I, s.960.
Udział w dyskusji 1 - Zaliczenie na podstawie obecności.
Studenci są zobowiązani do uczestnictwa we wszystkich
zajęciach oraz wypełniania poleceń prowadzących. (W1,
U1, K1)
Liczba punktów ECTS: 0,5
Język wykładowy: polski
Przedmioty wprowadzające: histologia, cytofizjologia,
anatomia
Wymagania wstępne: Znajomość prawidłowej budowy
histologicznej tkanek i narządów
Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej
przedmiot:
Katedra Histologii i Embriologii Człowieka
adres: ul. Warszawska 30, 10-082 Olsztyn
tel./fax 524-53-02, 524-53-06
Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu:
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kmieć
Osoby prowadzące przedmiot:
dr med. Janusz Godlewski, dr Anna Kowalczyk, lek. med.
Przemysław Kwiatkowski, dr inż. Agnieszka ŚliwińskaJewsiewicka
Uwagi dodatkowe:
Wymagane są zapisy na zajecia.
Kod ECTS: AAABB-CD-E_F
AAA – Kod dziedziny w systemie ECTS, BB – numer kierunku, C – 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie), 2 – studia drugiego stopnia, 3 – studia jednolite
magisterskie, 4 – studia trzeciego stopnia, 5 – studia podyplomowe, D – numer specjalności, E – grupa przedmiotów, F – kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.
Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B
WPROWADZENIE DO BIOLOGII KOMÓRKI NOWOTWOROWEJ
ECTS: 0,5
INTRODUCTION TO THE CANCER CELL BIOLOGY
Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się :
1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
- udział w ćwiczeniach
20,0 godz.
20,0 godz.
2. Samodzielna praca studenta:
0,0 godz.
godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM:
20,0 godz.
liczba punktów ECTS = 20,00 godz.: 40,00 godz./ECTS = 0,50 ECTS
w zaokrągleniu: 0,5
ECTS
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 0,50 punktów ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 0,00 punktów ECTS.
Kod ECTS: AAABB-CD-E_F
AAA – Kod dziedziny w systemie ECTS, BB – numer kierunku, C – 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie), 2 – studia drugiego stopnia, 3 – studia jednolite
magisterskie, 4 – studia trzeciego stopnia, 5 – studia podyplomowe, D – numer specjalności, E – grupa przedmiotów, F – kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.
Download