Test egzaminacyjny na kierunek Historia. Rok akademicki

advertisement
Test egzaminacyjny na kierunek Historia. Rok akademicki 2004/2005
1. Państwo w Afryce Północnej założyli
a) Wandalowie
b) Wizygoci
c) Alanowie
2. Na mocy traktatu w Verdun w roku 843 monarchia karolińska podzielona została pomiędzy
a) synów Karola Wielkiego
b) wnuków Karola Wielkiego
c) prawnuków Karola Wielkiego
3. Twórcą pierwszego państwa słowiańskiego był
a) Samon
b) Światopełk
c) Jaromir
4. W bitwie na Lechowym Polu w roku 955 cesarz Otton I pokonał
a) Awarów
b) Hunów
c) Madziarów
5. Pierwszym polskim biskupem był
a) Radzym Gaudenty
b) Wojciech
c) Jordan
6. Święty Patryk jest patronem
a) Anglii
b) Szkocji
c) Irlandii
7. W bitwie pod Cedynią w roku 972 Mieszko I pokonał wojska
a) margrabiego Gerona
b) margrabiego Hodona
c) cesarza Ottona I
8. Podczas panowania Mieszka II ziemie polskie zostały najechane przez
a) księcia czeskiego Brzetysława
b) księcia kijowskiego Jarosława Mądrego
c) cesarza Henryka II
9. W sporze o inwestyturę między cesarzem Henrykiem IV a papieżem Grzegorzem VII władca
Polski Bolesław II Śmiały
a) popierał cesarza
b) popierał papieża
c) pozostał neutralny
10. Pierwszy w Europie uniwersytet powstał w
a) Oksfordzie
b) Paryżu
c) Bolonii
11. Na mocy testamentu Bolesława Krzywoustego jego syn Bolesław Kędzierzawy otrzymał
a) Mazowsze
b) Wielkopolskę
c) Śląsk
12. Krzyżowcy zaatakowali i zdobyli Konstantynopol podczas
a) II krucjaty
b) IV krucjaty
c) VI krucjaty
13. Styl gotycki w architekturze powstał i najpełniej rozwinął się
a) w Niderlandach
b) w północnych Włoszech
c) we Francji
14. Krzyżacy przybyli do Polski
a) z Ziemi Świętej
b) z Siedmiogrodu
c) z Saksonii
15. Sławny podróżnik Marco Polo pochodził z
a) Wenecji
b) Genui
c) Florencji
16. W roku 1300 na króla Polski został koronowany
a) Przemysław I
b) Wacław II
c) Władysław Łokietek
17. W bitwie na Kosowym Polu w roku 1389 Turcy pokonali wojska
a) serbskie
b) bułgarskie
c) węgierskie
18. Kazimierz Wielki zrzekł się swoich praw do Śląska w roku
a) 1335
b) 1348
c) 1364
19. „Czarna śmierć”, która nawiedziła Europę w XIV wieku była epidemią
a) dżumy
b) cholery
c) ospy
20. Budowa bazyliki św. Piotra w Rzymie została rozpoczęta w wieku
a) XV
b) XVI
c) XVII
21. Toczona między Francją a Anglią Wojna Stuletnia zakończyła się w roku
a) 1431
b) 1446
c) 1453
1
22. Wojska litewskie poniosły klęskę w bitwie z Tatarami
a) W roku 1363 nad Sinymi Wodami
b) W roku 1399 nad Worsklą
c) W roku 1424 pod Czernihowem
23. Syn Kazimierza Jagiellończyka Władysław był królem
a) Polski, Czech i Węgier
b) Czech i Węgier
c) Polski i Węgier
24. Podczas nocy św. Bartłomieja władcą Francji był
a) Karol IX
b) Henryk III
c) Ludwik XIII
25. Na mocy Unii Lubelskiej Polska i Litwa miały
a) wspólnego władcę b) wspólne wojsko
c) wspólny skarb
26. Bona Sforza była żoną
a) Jana Olbrachta
b) Zygmunta Starego
c) Zygmunta Augusta
27. Podczas kampanii w roku 1579 wojska dowodzone przez króla Stefana Batorego zdobyły
a) Połock
b) Wielkie Łuki
c) Psków
28. W roku 1588 hiszpańska Niezwyciężona Armada została wysłana przeciwko flocie
a) angielskiej
b) francuskiej
c) tureckiej
29. W bitwie pod Kircholmem w roku 1605 wojskami polskimi dowodził
a) Krzysztof Radziwiłł
b) Jan Karol Chodkiewicz
c) Stanisław Koniecpolski
30. Na początku Wojny Trzydziestoletniej „zimowym królem” Czech został
a) elektor saski
b) landgraf heski
c) palatyn reński
31. Wojska polskie stacjonowały w Moskwie w latach
a) 1600-1604
b) 1610-1613
c) 1632-1634
32. Do walki z „potopem” szwedzkim szlachta polska zawiązała konfederację
a) tyszowiecką
b) tarnogrodzką
c) targowicką
33. W roku 1658 z Polski wypędzeni zostali
a) arianie
b) albigensi
c) jezuici
34. Autorem sentencji Cogito ergo sum (Myślę więc jestem) jest
a) Erazm z Rotterdamu
b) Kartezjusz
c) John Locke
35. W roku 1672 Polska utraciła na rzecz Turcji Podole. Prowincja ta została odzyskana w roku
a) 1673
b) 1683
c) 1699
36. Król Polski August II Mocny był przedstawicielem dynastii
a) Hohenzollernów
b) Wettynów
c) Habsburgów
37. Córka Stanisława Leszczyńskiego Maria była żoną króla Francji
a) Ludwika XIV
b) Ludwika XV
c) Ludwika XVI
38. W bitwie pod Połtawą w roku 1709 Rosjanie pokonali wojska
a) polskie
b) szwedzkie
c) tureckie
39. Papieski Indeks Dzieł Zakazanych przestał istnieć w wieku
a) XVIII
b) XIX
c) XX
40. Francja utraciła Kanadę na rzecz Wielkiej Brytanii w roku
a) 1763
b) 1803
c) 1812
41. W drugim rozbiorze Polski nie brały udziału
a) Prusy
b) Rosja
c) Austria
42. Na mocy konstytucji 3 maja tron polski był
a) dziedziczny
b) elekcyjny
c) Polska stawała się republiką
43. Wyprawa Napoleona do Egiptu miała miejsce w roku
a) 1798
b) 1800
c) 1802
44. Po III rozbiorze Warszawa znalazła się w granicach
a) Rosji
b) Prus
c) Austrii
45. Księstwo Warszawskie utworzono w wyniku ustaleń traktatu w
a) Tylży
b) Preszburgu
c) Iławie Pruskiej
2
46. W wyprawie na Moskwę w roku 1812 liczebność armii Księstwa Warszawskiego wynosiła
a) około 30.000 żołnierzy
b) około 60.000 żołnierzy
c) około 100.000 żołnierzy
47. Książe Józef Poniatowski był
a) synem Stanisława Augusta Poniatowskiego
b) bratem Stanisława Augusta Poniatowskiego
c) bratankiem Stanisława Augusta Poniatowskiego
48. Podczas powstania listopadowego stoczono bitwy pod
a) Stoczkiem, Iganiami, Ostrołęką
b) Wawrem, Raszynem, Dubienką
c) Zieleńcami, Białołęką, Szczekocinami
49. Ostatnim królem Francji był
a) Ludwik XVIII
b) Karol X
c) Ludwik Filip
50. Uwłaszczenie chłopów w Wielkim Księstwie Poznańskim rozpoczęto w roku
a) 1807
b) 1823
c) 1832
51. Rzeczpospolita Krakowska istniała w latach
a) 1815-1831
b) 1815-1846
c) 1815-1848
52. W wojnie krymskiej przeciw Rosji wystąpiły
a) Anglia, Francja i Sardynia
b) Prusy, Austria i Turcja
c) Austria , Francja i Serbia
53. Pierwsza linia kolejowa na ziemiach polskich powstała
a) w latach trzydziestych XIX wieku
b) w latach czterdziestych XIX wieku
c) w latach pięćdziesiątych XIX wieku
54. Edgar Degas był
a) impresjonistą
b) kubistą
c) symbolistą
55. Akcję powstańczą w Królestwie Polskim w roku 1833 próbował zainicjować
a) Piotr Ściegienny
b) Józef Zaliwski
c) Szymon Konarski
56. Udany zamach na życie cara Aleksandra II w 1881 roku przeprowadziła organizacja
a) Czarna Ręka
b) Czerwona Gwiazda
c) Narodna Wola
57. Walczący z Wielką Brytanią o Afrykę Południową Burowie (Boerowie) byli osadnikami
a) szkockimi
b) holenderskimi
c) szwedzkimi
58. Liga Narodowa powstała w roku
a) 1887
b) 1893
c) 1900
59. Pierwszy lot samolotem miał miejsce w roku
a) 1899
b) 1903
c) 1911
60. Członkami Organizacji Bojowej PPS byli
a) Stefan Okrzeja, Walery Sławek, Aleksander Prystor
b) Józef Piłsudski, Julian Marchlewski,
Marian Kukiel
c) Marcin Kasprzak, Tomasz Arciszewski, Kazimierz Sosnkowski
61. W marcu 1918 r. Rosja Radziecka zawarła z Państwami Centralnymi pokój w
a) Królewcu
b) Rydze
c) Brześciu
62. Kazimierz Funk był
a) odkrywcą pierwszej witaminy
b) namiestnikiem Galicji
c) współzałożycielem Stronnictwa Ludowego
63. Ofensywą Armii Czerwonej na Warszawę latem 1920 r. dowodził:
a) Aleksander Jegorow
b) Michał Tuchaczewski
c) Siemion Budionny
64. Kanał Panamski został zbudowany w wieku
a) XVIII
b) XIX
c) XX
65. Członkiem Ligi Narodów nigdy nie były
a) Niemcy
b) Stany Zjednoczone
c) Związek Radziecki
66. Walki o Górę św. Anny toczono podczas
a) I powstania śląskiego
b) II powstania śląskiego
c) III powstania śląskiego
3
67. Pierwszy obóz koncentracyjny hitlerowcy utworzyli w
a) Buchenwaldzie
b) Dachau
c) Sachsenchausen
68. W ramach budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego zbudowano
a) port w Gdyni
b) rafinerię w Czechowicach
c) hutę w Stalowej Woli
69. Podczas wojny obronnej 1939 r. odwodem Naczelnego Wodza była armia
a) „Prusy”
b) „Łódź”
c) „Lublin”
70. Abisynia – jedyne niepodległe państwo na kontynencie afrykańskim została zajęta przez wojska
włoskie w roku
a)1931
b) 1933
c) 1936
71. Prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej w okresie II wojny światowej był
a) Władysław Sikorski
b) Kazimierz Sosnkowski
c) Władysław Raczkiewicz
72. Formacją polską walczącą w bitwie o Tobruk była
a) Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich
b) Samodzielna Brygada Strzelców Podhalańskich
c) Samodzielna Brygada Spadochronowa
73. Na czele założonej 5 I 1942 r. Polskiej Partii Robotniczej stanął
a) Władysław Gomułka
b) Paweł Finder
c ) Marceli Nowotko
74. Armia Krajowa została rozwiązana w roku
a) 1945
b) 1946
c) 1947
75. Bomba atomowa na Hiroszimę została zrzucona
a) 6 VIII 1945 r.
b) 9 VIII 1945 r.
c) 15 VIII 1945 r.
76. Kryptonim „Wisła” nosiła
a) Ofensywa Armii Czerwonej latem 1944 r.
b) Akcja powstańcza Armii Krajowej w 1944 r.
c) Akcja Ludowego Wojska Polskiego przeciwko Ukraińskiej Powstańczej Armii w 1947 r.
77. Chińska Republika Ludowa powstała w roku
a) 1945
b) 1947
c) 1949
78. Piłkarze polscy w Mistrzostwach Świata po raz pierwszy zdobyli medal w roku
a) 1974
b) 1982
c) 1986
79. Konstytucja Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej została uchwalona w roku
a) 1947
b) 1952
c) 1956
80. Polska Zjednoczona Partia Robotnicza powstała z połączenia
a) Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Partii Socjalistycznej
b) Polskiej Partii Socjalistycznej i Komunistycznej Partii Polski
c) Polskiej Partii Robotniczej i Partii Pracy
81. Pierwsza wojna izraelsko – arabska wybuchła w roku
a) 1948
b) 1956
c) 1967
82. Wydarzenia czerwca1956 r. miały miejsce w
a) Poznaniu
b) Gdańsku
c) Radomiu
83. Niechlubnym bohaterem afery „Watergate” był prezydent USA
a) Lyndon Johnson
b) Richard Nixon
c) Ronald Reagan
84. Opiekunami sanktuarium na Jasnej Górze są
a) paulini
b) augustianie
c) pijarzy
85. W interwencji w Czechosłowacji w roku 1968 nie brały udziału wojska
a) polskie
b) węgierskie
c) rumuńskie
86. Wybuch reaktora w elektrowni atomowej w Czarnobylu miał miejsce w roku
a) 1984
b) 1986
c) 1988
87. Czechosłowacja przestała istnieć w roku
a) 1989
b) 1991
c) 1993
88. Polacy laureatami Nagrody Nobla byli
a) 7 razy
b) 10 razy
c) 13 razy
89. W drugiej turze wyborów prezydenckich w 1990 r. kontrkandydatem Lecha Wałęsy był
a) Tadeusz Mazowiecki
b) Stanisław Tymiński
c) Jan Olszewski
90. 1 maja 2004 roku Unia Europejska będzie obejmowała
a) 18 państw
b) 21 państw
c) 25 państw
4
1.
A
2.
B
3.
A
4.
C
5.
C
6.
C
7.
B
8.
B
9.
B
10. C
11. A
12. B
13. C
14. B
15. A
16. B
17. A
18. B
19. A
20. B
21. C
22. B
23. B
24. A
25. A
26. B
27. A
28. A
29. B
5
30. C
31. B
32. A
33. A
34. B
35. C
36. B
37. B
38. B
39. C
40. A
41. C
42. A
43. A
44. B
45. A
46. C
47. C
48. A
49. C
50. B
51. B
52. A
53. B
54. A
55. B
56. C
57. B
58. B
6
59. B
60. A
61. C
62. A
63. B
64. C
65. B
66. C
67. B
68. C
69. A
70. C
71. C
72. A
73. C
74. A
75. A
76. C
77. C
78. A
79. B
80. A
81. A
82. A
83. B
84. A
85. C
86. B
87. C
7
88. A
89. B
90. C
8
Download