Działania zbrojne w latach 1942-1945

advertisement
1.
Działania zbrojne w latach 1942-1945
1.1. Przełom na froncie wschodnim. Bitwa o
Stalingrad i na Łuku Kurskim
1.1.1. Plan Barbarossa przewidywał
przeprowadzenie przeciw ZSRR
Blitzkriegu zakooczonego przed zimą
1.1.2. Do kooca roku 1941 Niemcy dochodzą
do Morza Czarnego i opanowują tereny
Ukrainy
1.1.3. Ukraiocy licząc na przychylnośd Niemiec
proklamują 30 VI 1941 r. niepodległośd
paostwa ukraioskiego, jednak Niemcy
go nie uznają
1.1.4. Oddziały Ukraioskich Nacjonalistów
rozpoczynają walki z niemieckim
okupantem
1.1.5. Po opanowaniu terytorium Ukrainy
Niemcy udają się w kierunku Krymu i
Rostowa
1.1.6. W 1942 r. Rozpoczyna się kolejna
ofensywa niemiecka pod kryptonimem
„Fall Blau”, która miała na celu
opanowanie Zagłębia Donieckiego, a
także przygotowanie ataku na Moskwę
od południa. Jednym z celów tej
operacji był Stalingrad
1.1.7. W lipcu 1942 r. Niemcy przekraczają
Don. Armie Niemiecka pod
dowództwem gem. Friedricha Paulusa
rozpoczyna atak w stronę Stalingradu.
Walki trwały od 14 IX 1942 r.-2 II 1943 r.
Armii radzieckiej udało się obejśd
niemieckie oddziały i zamknąd ją w
kotle. Wrogie wojska poniosły klęskę
1.1.8. Rosjanie przystępują do kontrofensywy
1.1.9. Niemcy, aby odzyskad inicjatywę
przeprowadzają nową mobilizacje
1.1.10.Niemiecka koncepcja zakładała
skierowanie znacznych sił w rejon
Kurska, gdzie linia frontu tworzyła łuk
(tzw. łuk kurski) i przełamanie u nasady
owego łuku linii obrony radzieckiej
1.1.11.Znając te plany sowieci postanowili
przyjąd uderzenie, a następnie
przeprowadzid kontratak
1.1.12.5 VII 1943 r. rozpoczęła się bitwa na
łuku kurskim, czyli największa bitwa
pancerna II wojny światowej
1.1.13.Ostateczne kontruderzenie ze strony
radzieckiej nadeszło 20 VIII i zepchnęło
wojska niemieckie do obrony
1.1.14.Bitwa zakooczyła się klęską wielką
klęską Niemiec dnia 23 VIII 1943 r.
Śmierd poniosło około pół miliona
żołnierzy niemieckich
1.1.15.Niemcy rozpoczynają odwrót na całej
linii frontu
1.1.16.Na przełomie września i października
Armia Czerwona dociera do Dniepru
1.2. Desant aliantów na Sycylii
1.2.1. Po zwycięstwie w Afryce alianci
przenoszą działania zbrojne do Europy.
Desant rozpoczynający inwazję o
kryptonimie „Husky” miał miejsce na
Sycylii
1.2.2. Działania rozpoczęły się atakiem wojsk
angielsko-amerykaoskich dnia 10 VII
1943 r. Walki trwały 38 dni. Zakooczyły
się one wsparciem wojsk niemieckich i
włoskich na Półwysep Apenioski.
1.2.3. W czasie walk miał miejsce przewrót
rządowy. Wiktor Emmanuel III odsunął
Mussoliniego i nakazał jego
aresztowanie.
1.2.4. Nowy premier Pietro Badoglio
podpisuje z aliantami układ o
zawieszeniu broni dnia 8 IX 1943 r.
1.2.5. Niemcy przygotowane na zdradę
sojusznika obsadziły uprzednio
wojskami terytorium półwyspu
Apenioskiego
1.2.6. 1 X Alianci opanowali Neapol i ruszyli na
północ. Ofensywa zatrzymała się na linii
umocnieo niemieckich zwanej
Winterstellung, złożonej z dwóch linii
obronnych (linii Gustawa i linii Hitlera)
1.2.7. Najcięższe walki toczyły się pod Monte
Cassino
1.2.8. W ostatecznym szturmie w dniach
11-18 V 1944 r. brał udział II Korpus
Polski pod dowództwem gen.
Władysława Andersa
1.2.9. 4 VI 1944 r. – Dzięki przerwaniu linii
Gustawa alianci wkraczają do Rzymu
1.2.10.Rząd Badoglio podaje się do dymisji
1.2.11.Powstały Komitet Wyzwolenia
Narodowego powołał władze pod
kierunkiem Ivanoe Bonomiego
1.2.12.Działalnośd rozpoczęła aliancka
Sojusznicza Komisja Kontroli
1.2.13.Ostateczne wyzwolenie Włoch
dokonuje się dopiero w kwietniu 1945 r.
1.3. Ofensywa Armii Czerwonej. Wielka Wojna
Ojczyźniana
1.3.1. Po bitwie na łuku kurskim ofensywa
radziecka kieruje się w stronę Ukrainy
1.3.2. Armia Czerwona wkracza w granice
Rumunii, Czechosłowacji i Polski
1.3.3. Równolegle walki toczono na froncie
północnym
1.3.4. Po wkroczeniu Armii Czerwonej do
Finlandii premier zostaje zmuszony do
podpisania rozejmu i ogłoszenia
neutralności
1.3.5. 27 I Wojska radzieckie przełamują
blokadę Leningradu
1.3.6. Od 1 VIII trwa powstanie warszawskie
1.3.7. Wojska radzieckie po dotarciu na
początku września nad brzeg Wisły
wstrzymują natarcie, mimo
rozpoczętego już powstania
1.3.8. Powstanie kooczy się klęską
1.3.9. Wojska radzieckie wkraczają do
Warszawy 17 I 1945 r.
1.3.10.W sierpniu 1944 r. rozpoczyna się
radziecka ofensywa na Bałkanach
1.3.11.W styczniu 1945 r. rozpoczyna się
kolejna ofensywa sięgająca od Karpat
po wybrzeże Bałtyku
1.3.12.Pierwszy Front Białoruski kierował się w
stronę Odry i dotarł do Międzyrzeckiego
Rejonu Umocnionego
1.3.13.II Front Białoruski kierował się na
Mazowsze, Pomorze i do Prus
Wschodnich
1.3.14.16 IV 1945 r. rozpoczyna się decydująca
faza natarcia
1.3.15.20 IV zostaje zajęty Szczecin
1.3.16.Armia czerwona podejmuje znad Odry
ofensywę w kierunku Berlina
1.4. Koniec wojny w Europie
1.4.1. Termin otwarcia II frontu w Europie
ciągle odwlekano, jednak ze względu na
postępy Armii Czerwonej dowództwo
amerykaosko-angielskie podejmuje
działania. Dowódcą frontu zostaje
Dwight Eisenhower
1.4.2. Wojska niemieckie umocniły i obsadziły
francuskie wybrzeże (Wał Atlantycki),
spodziewając się desantu
1.4.3. Alianci na miejsce lądowania wybrali
Normandię. Operacja „Overlord” była
utrzymywana w ścisłej tajemnicy
1.4.4. Operacja desantowa rozpoczęła się 6 VI
1944 r. (D-Day)
1.4.5. 25 VIII Paryż zostaje wyzwolony, a 3 IX
Bruksela
1.4.6. Jednocześnie podjęto próbę odcięcia
armii niemieckiej od umocnieo linii
Zygfryda
1.4.7. Sukces pozwolił aliantom na wkroczenie
do Zagłębia Ruhry
1.4.8. Operacja „Market Garden” rozpoczęła
się 17 IX 1944 r.
1.4.9. Desant został zrzucony na tereny silnie
obsadzone przez Niemców, co było
przyczyną klęski operacji
1.4.10.Jesienią roku 1944 Niemcy znajdowały
się w poważnym kryzysie, były
zmuszone do Obrony na dwóch
frontach
1.4.11.W lutym 1945 r. amerykaoskie wojska
przekroczyły Ren i zajęły Zagłębie Ruhry
1.4.12.25 IV w Torgau nad Łabą doszło do
spotkania wojsk amerykaoskich z
radzieckimi
1.4.13.Berlin zostaje okrążony
1.4.14.Walki o Berlin trwały od 24 IV do
2 V 1945 r.
1.4.15.W trakcie walk o miasto, przebywający
w bunkrze Adolf Hitler, odebrał sobie
życie
1.4.16.8 V 1945r. Niemcy podpisują
bezwarunkową kapitulację
Download