Załącznik Nr 3 do SIWZ

advertisement
Zamawiający:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni
81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
tel./faks (58) 782 01 20
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)
zatwierdzona przez Dyrektora MOPS
dot.: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 euro na
dostawę artykułów mleczarskich i tłuszczowych do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gdyni
CPV: 15.51.10.00-3, 15.53.00.00-2, . 15.54.40.00-3
sporządzona zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jedn. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.)
Luty 2013
ROZDZIAŁ 1 INFORMACJE WSTĘPNE
1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni,
ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia, tel./faks: (58) 782 01 20, adres
e-mail:
[email protected]; numer NIP 586-12-12-048, numer REGON: 002830332.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.).
3. W sprawach nieunormowanych niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia ma
zastosowanie ustawa Prawo zamówień publicznych, ustawa o finansach publicznych, kodeks
cywilny oraz akty wykonawcze do tych ustaw.
4. Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie „Ustawa” bez
bliższego określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.).
5. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: DZP.322.4/2013.
Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na powyższy
znak.
6. Niniejszy formularz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwany dalej SIWZ) można
otrzymać nieodpłatnie na stronie internetowej www.mopsgdynia.pl lub w siedzibie
Zamawiającego w pokoju nr 14 (sekretariat) oraz na wniosek Wykonawcy złożony pisemnie,
Zamawiający prześle SIWZ pocztą zwykłą.
ROZDZIAŁ 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa art. mleczarskich i tłuszczowych wyszczególnionych
w formularzu cenowym stanowiącym załącznik Nr 2 do SIWZ, do Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej (MOPS) w Gdyni.
2. Dostawy będą realizowane wyłącznie w granicach administracyjnych Gminy Miasta Gdynia, tj.:
1) Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Generała Maczka 1,
2) Zespół Opiekuńczy ul. Fredry 3,
3) Ośrodek Opiekuńczy dla Osób Przewlekle Chorych ul. Bosmańska 32A,
4) Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Generała Maczka 1,
5) Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Wąsowicza 3,
6) Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Maciejewicza 11,
7) Administracja ul. Grabowo 2,
8) Zespół ds. Rozwoju Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2,
9) Zespół ds. Pieczy Zastępczej ul. Filomatów 2,
10) Klub 1,2,3 ul. Warszawska 42
3. Dostarczane produkty muszą być w I gatunku, tzn. o charakterystycznej barwie i zapachu bez
odkształceń. Dostarczane produkty muszą posiadać estetyczne opakowania, nie uszkodzone
mechanicznie.
4. Dostawy będą realizowane sukcesywnie. Zamawiający każdorazowo ustali rodzaj i ilość
zamawianego towaru oraz termin i miejsce dostawy.
5. Szczegółowy opis zamówienia zawarty jest w formularzu cenowym (Załącznik Nr 2 do SIWZ).
6. W związku z tym, że w trakcie obowiązywania umowy dotyczącej przedmiotowego zamówienia
może zmniejszyć się zapotrzebowanie na zamawiane produkty Zamawiający zastrzega sobie
prawo do zmniejszenia ilości poszczególnych artykułów spożywczych z zakresu przedmiotu
zamówienia o nie więcej niż 25% w stosunku do zamawianych ilości. W takim przypadku
Wykonawcy będzie przysługiwać tylko wynagrodzenie wynikające ze zrealizowanych dostaw i
nie będzie on zgłaszać roszczeń, co do realizacji pozostałej części. Przedmiot zamówienia będzie
dostarczany cyklicznie, zgodnie z zapotrzebowaniem składanym za pomocą faksu.
7. W związku z realizacją zamówienia Wykonawca winien zapewnić na własny koszt
i ryzyko transport zamawianego asortymentu do siedziby Zamawiającego. Ewentualne koszty
związane z transportem Wykonawca winien wkalkulować w cenę jednostkową zamawianego
asortymentu.
8. Jeżeli Wykonawca zamierza część zamówienia powierzyć podwykonawcom, to jego zakres
wskazuje w ofercie.
9. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za
dostawy wykonane przez podwykonawców.
10. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie zamówienia.
11. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
12. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
14. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
ROZDZIAŁ 3
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Termin realizacji zamówienia ustala się na okres od 01.03.2013 r. do 28.02.2014 r.
2. Realizacja zamówienia następować będzie cyklicznie, w zależności od zgłaszanych potrzeb
Zamawiającego do 28.02.2014 r. , zgodnie z zawartą umową, z zastrzeżeniem, że termin
realizacji każdorazowej dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego do
dnia dostarczenia zamawianych artykułów mleczarskich i tłuszczowych, stanowiących
przedmiot niniejszego zamówienia, do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, określony
ilością dni - nie może być dłuższy niż 2 dni robocze.
ROZDZIAŁ 4
1.
2.
3.
4.
5.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz nie podlegają wykluczeniu z
postępowania, na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Pzp.
Zamawiający uzna, że warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia został spełniony,
jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniem co najmniej 2 dostaw
artykułów mleczarski i tłuszczowych o wartości netto minimum 50.000,00 PLN każda.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany
jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu
zamówienia.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że warunki
udziału
w
postępowaniu
określone
przez
Zamawiającego
spełniają
łącznie,
z tym, że żaden z wykonawców nie może podlegać wykluczeniu.
Nie spełnienie któregokolwiek z postawionych warunków skutkuje wykluczeniem wykonawcy.
ROZDZIAŁ 5
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, KTÓRE MUSZĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. W celu wykazania spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,
wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty (załączniki do oferty):
1) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu wymaganych przez Zamawiającego warunków
udziału w postępowaniu (zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do SIWZ).
2) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dostaw z podaniem
wartości każdej z nich, przedmiotu oraz daty i miejsca wykonania według wzoru
odpowiadającego załącznikowi Nr 5 do SIWZ, wraz z załączeniem dokumentów
potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, wykonawca jest
zobowiązany złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty (załączniki do oferty):
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik Nr 4 do SIWZ.
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w
stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp;
3. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia, oświadczenia, o których mowa w pkt 1 ppkt 1 i pkt 2 ppkt 1 oraz dokument lub
oświadczenie, o którym mowa w pkt 2 ppkt 2 muszą być złożone przez każdego Wykonawcę,
natomiast wykaz, o którym mowa w pkt 1 ppkt 2 może zostać złożony wspólnie lub oddzielnie
przez tych wykonawców.
4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,
polega na zasobach innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części
zamówienia, wykonawca przedstawi w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty
(oświadczenia) wymienione w pkt 2.
5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, mają zastosowanie postanowienia §4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy,
oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. nr 226 poz. 1817).
6. Dokumenty dołączone do oferty winny być przedstawione w formie oryginału lub kopii
poświadczonej
za
zgodność
z
oryginałem
przez
Wykonawcę,
zgodnie
z Rozporządzeniem w sprawie rodzajów dokumentów.
7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w
przypadku podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia w sprawie rodzajów
dokumentów, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są
poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.
8. Zamawiający może żądać przedstawienia w wyznaczonym przez siebie terminie oryginału lub
notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
10. Zamawiający może żądać przedstawienia w wyznaczonym przez siebie terminie oryginału lub
notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
ROZDZIAŁ 6
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim.
2. Wykonawca biorący udział w postępowaniu winien złożyć ofertę, której zawartość stanowić
3.
4.
5.
6.
7.
będzie wypełniony formularz oferty - o treści odpowiadającej załącznikowi nr 1 do SIWZ.
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia, wykonawcy składają jeden formularz ofertowy.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
Formularz ofertowy oraz inne oświadczenia winny być ostemplowane pieczątką firmową oraz
podpisane przez umocowanego przedstawiciela lub przedstawicieli wykonawcy,
upoważnionego do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy zgodnie z wpisem
o reprezentacji w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym
lub udzielonym pełnomocnictwem.
Zaleca się, aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były spięte – zszyte w sposób
uniemożliwiający ich dekompletację.
Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym przypadkowe zapoznanie
się z treścią oferty przed terminem otwarcia ofert.
8. Oferta winna być złożona w opieczętowanej pieczątka firmową kopercie oznaczonej następująco:
„Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni, 81-265 Gdynia, ul. Grabowo 2, Sekretariat
„Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów mleczarskich i tłuszczowych do Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej. Nie otwierać przed dniem 25. 02.2013, godz. 11:15”
Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.
9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
10. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Zmiana lub
wycofanie oferty powinny znaleźć się w zamkniętej kopercie odpowiednio oznaczonej
„Zmiana” lub „Wycofanie”, i opisane jak w pkt 8.
11. Wraz z ofertą Wykonawca powinien złożyć:
1) Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami Rozdziału 5
2) Formularz cenowy (wg Załącznika nr 2 do SIWZ)
3) W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie
o udzielenie zamówienia musi być załączone pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy
prawo zamówień publicznych w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez notariusza.
4) W przypadku gdy formularz ofertowy lub załączone do niego dokumenty są podpisane przez
osobę, której umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z wpisu do
właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, do oferty należy dołączyć
odpowiednie pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność
z oryginałem.
12. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania
ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji
podawanych do wiadomości podczas otwarcia ofert.
ROZDZIAŁ 7
1.
2.
3.
4.
5.
INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ
ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA
OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
W prowadzonym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiający i Wykonawca będą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną (dane
teleadresowe Zamawiającego zgodnie z Rozdziałem 1 pkt 1 niniejszej SIWZ). Jeżeli
Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt
ich otrzymania.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak
nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o
wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w
którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie
treści specyfikacji wpłynie po upływie terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści
specyfikacji lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo
pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg
terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji.
Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie prowadzącej do
zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian
w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców,
którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację na
stronie internetowej.
Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.
Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Honorata Woźniak,
Zbigniew Sutkowski - nr faks: (58) 782 01 20.
ROZDZIAŁ 8
1.
2.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
ROZDZIAŁ 9
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Ofertę należy złożyć do dnia 25.02.2013r., godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego: Miejski
Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w
Gdyni,
81-265
Gdynia,
ul. Grabowo 2, w Sekretariacie.
Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 25.02.2013 r., godz. 11:15 w siedzibie
Zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni, 81-265 Gdynia, ul. Grabowo,
Sala spotkań Nr F, przy Sekretariacie.
Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym
że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
Podczas otwarcia zostaną podane:
1) nawy firm i adresy Wykonawców,
2) informacje dotyczące ceny;
3) termin wykonania zamówienia;
4) warunki płatności.
Zamawiający sporządzi protokół z otwarcia Ofert, włącznie z informacjami podanymi do
wiadomości obecnych.
Wykonawca, który nie był obecny na otwarciu ofert może wystąpić do Zamawiającego
z pisemnym wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert.
Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą, np. pocztą kurierską, o
terminie złożenia oferty decyduje wyłącznie termin dostarczenia oferty do siedziby
Zamawiającego.
Ofertę złożoną po terminie zwraca się niezwłocznie.
ROZDZIAŁ 10
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Cenę oferty Wykonawca zobowiązany jest obliczyć zgodnie z Formularzem cenowym
stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ
2. Cenę oferty należy podać z uwzględnieniem podatku od towarów i usług.
3. Cenę oferty należy ustalić w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Ceny zaoferowane przez wykonawcę nie będą podlegały korektom w trakcie wykonywania
przedmiotu zamówienia.
5. Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia oraz
wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu
wykonania przedmiotu zamówienia i uwzględniać wszystkie czynności związane z
prawidłową, terminową realizacją przedmiotu zamówienia (w tym dostawa).
6. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej.
ROZDZIAŁ 11
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ
KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM
ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT
1. Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie następującym kryterium i jego wagą:
cena oferty brutto – waga 100 %.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną. Najniższa cena otrzyma 100
punktów. W pozostałych przypadkach ilość punktów za cenę będzie obliczana według
następującego wzoru:
cena oferty najniższej
C = ------------------------------------- x 100
cena oferty badanej
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
3. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
1) jest niezgodna z ustawą
2) jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp;
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego;
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp;
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców,
którzy złożyli oferty o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę
albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej
wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i
adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym
kryterium oceny ofert i łączną punktację;
2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne
i prawne;
3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp, po którego upływie umowa
w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o
których mowa w pkt 4 pkt 1 powyżej, na stronie internetowej oraz
w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
ROZDZIAŁ 12 INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana zostanie
poinformowany odrębnym zawiadomieniem.
2. Umowa zostanie zawarta na ogólnych warunkach określonych w projekcie umowy, który
stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym
niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli
zawiadomienie to zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust 2 Ustawy, albo 10 dni –
jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminów, o których mowa w pkt 5, jeżeli:
5.
6.
7.
8.
1) złożono tylko jedną ofertę,
2) nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.
W przypadku podmiotów występujących wspólnie, przed dniem zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, dostarczona będzie Zamawiającemu umowa regulująca zasady
współpracy uczestników postępowania.
W przypadku powierzenia realizacji części usług podwykonawcom, Wykonawca jest
zobowiązany do wskazania nazw i adresów podwykonawców w celu akceptacji przez
Zamawiającego przed dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy na uzasadniony
wniosek Wykonawcy/Zamawiającego. Dokonywanie zmian jest możliwe o ile wynika to z
okoliczności, których, pomimo zachowania należytej staranności, nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia umowy, i zmiany takie są niezależne od woli stron umowy lub są korzystne
dla Zamawiającego.
ROZDZIAŁ 13 POUCZENIE
O
ŚRODKACH
OCHRONY
PRAWNEJ
PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Wykonawcy lub innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów
ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI
tej ustawy.
ROZDZIAŁ 14 INNE
DLA
STRON
POSTANOWIENIA,
KTÓRE
ZOSTANA
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Jeżeli Zamawiający dokona wyboru oferty, a w sprawie realizacji zamówienia publicznego
zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełni wszystkie wymagania oraz którego oferta okaże
się najkorzystniejsza.
2. Umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zostanie zawarta w formie pisemnej.
3. Projekt umowy zawierający m. in. zapisy w sprawie wysokości kar umownych, stanowi
załącznik nr 6 SIWZ.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy na uzasadniony
wniosek Wykonawcy/Zamawiającego. Dokonywanie zmian jest możliwe o ile wynika to z
okoliczności, których, pomimo zachowania należytej staranności, nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia umowy, i zmiany takie są niezależne od woli stron umowy lub są korzystne
dla Zamawiającego.
ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:
Zał. nr 1 – Formularz ofertowy;
Zał. nr 2 – Formularz cenowy;
Zał. nr 3  Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp;
Zał. nr 4  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
Zał. nr 5 – Wykaz wykonanych lub wykonywanych dostaw
Zał. nr 6  Projekt umowy.
SIWZ zatwierdził:………………………..
ZAŁĄCZNIK NR 1
pieczątka firmowa Wykonawcy
FORMULARZ OFERTOWY
Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gdyni
ul. Grabowo 2
81-265 Gdynia,
Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: DZP.322.4/2013,
prowadzonego w trybie:
PRZETARG NIEOGRANICZONY
Pełne dane adresowe Wykonawcy/Wykonawców:
Nazwa (firma)/imię nazwisko……………………………………………………………
Adres ……………………………………………………………………………………….
Adres do korespondencji ………………………………………………………………….
Nr telefonu/nr faksu …………………………………………………………………………
Nr NIP …………………………………… Nr REGON ……………………………………
e-mail: ………………………………………………………………………………………
Niniejszym oferujemy przyjęcie do wykonania przedmiotu zamówienia, którego zakres określono
w Rozdziale II SIWZ oraz załączniku nr 2 do SIWZ (Formularz cenowy), obejmującego dostawę
artykułów mleczarskich i tłuszczowych , zgodnie z poniższą wyceną:
wartość netto …………................... zł (słownie: ........................................................................ złotych)
1.
VAT ............................................ zł (słownie: ............................................................................ złotych)
wartość brutto …..................... zł (słownie :
…………………………………............................................................................złotych)
- zgodnie z formularzem cenowym
2.
3.
4.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy
konieczne informacje do przygotowania Oferty.
Oświadczamy, że dostarczane przez nas produkty są w I gatunku, tzn. o charakterystycznej barwie
i zapachu bez odkształceń. Dostarczane produkty muszą posiadać estetyczne opakowania, nie
uszkodzone mechanicznie.
Udostępniamy następujący numer faksu, na który będzie kierowana przez Zamawiającego
korespondencja w sprawie realizacji zamówienia ………………… .
Oświadczamy, że realizacja zamówienia następować będzie cyklicznie, w zależności od
zgłaszanych potrzeb Zamawiającego do 28.02.2014r., zgodnie z postanowieniami Rozdziału 3
pkt 2 SIWZ.
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą Ofertą na czas wskazany w SIWZ, czyli na
30 dni od terminu składania Ofert.
5.
6. Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać:
1) siłami własnymi *
2) siłami własnymi i przy pomocy podwykonawców w następującym zakresie:
…………………………………………………………………………………………….
*niepotrzebne skreślić
7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy, załączonym do SIWZ (załącznik Nr 6 do
SIWZ) i przyjmujemy go bez zastrzeżeń.
8. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w okresie od 01.03.2013 r. do
28.02.2014 r.
9. Zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do podpisania umowy
w siedzibie Zamawiającego w terminie przez niego wyznaczonym.
10. Upoważniamy Zamawiającego (bądź uprawnionych przedstawicieli) do przeprowadzenia
wszelkich
badań
mających
na
celu
sprawdzenie
zaświadczeń,
dokumentów
i przedłożonych informacji oraz do wyjaśnienia wszelkich aspektów naszej oferty.
11. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności znajdujące się w projekcie umowy stanowiącej
załącznik Nr 6 do SIWZ.
12. Oświadczamy, że termin na uregulowanie należności po zrealizowaniu zamówienia wynosi 14 dni
od daty otrzymania przez Zamawiającego poprawnej pod względem formalnym i rachunkowym
faktury za wykonaną dostawę.
13. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują
stan faktyczny i prawny aktualny na dzień otwarcia ofert.
14. Oświadczamy, że w przypadku zmiany ilościowej lub zmniejszenia przez Zamawiającego w
trakcie realizacji umowy zakresu opisanego przedmiotu zamówienia, przysługiwać nam będzie
tylko wynagrodzenie wynikające ze zrealizowanych dostaw i nie będziemy zgłaszać roszczeń co
do realizacji pozostałej części.
15. Niniejszą ofertę składamy na ________ kolejno ponumerowanych stronach.
16. Załączniki - oświadczenia i dokumenty (wymienić):
1) Formularz cenowy
…………………………………………………………
…………………………………………………………
Miejscowość, data
......................................................
(podpis i pieczęć imienna osoby/osób
właściwej/ych do reprezentowania Wykonawcy)
ZAŁĄCZNIK NR 2
pieczątka firmowa Wykonawcy
Formularz cenowy na dostawę produktów mleczarskich i tłuszczowych
nazwa artykułu
Lp.
j.m.
cena jednostkowa
brutto
ilość
1
mleko 3,2 % (karton 1 l.)
szt.
9262
2
mleko w proszku ( 500 g)
szt.
5
3
Śmietanka do kawy (0,5 l.) w kartonie
szt.
15
4
kefir 2% (250 g)
szt.
1290
5
maślanka (karton 1 l.)
szt.
345
6
śmietana 12 % (0,5 l.)
szt.
1340
7
śmietana 18 % (200 g)
szt.
790
8
śmietana 36 % (0,5 l)
szt.
245
9
masło (200 g) - o zawartości tłuszczu nie mniej niż 82
%
szt.
10
ser żółty
kg
11
łagodny aromatyczny ser wędzony – okrągły kształt
plastra
kg
5575
738
486
wartość brutto
12
ser sałatkowo –kanapkowy ok. 40 % tłuszczu –
charakterystyczny słony smak
szt.
13
ser pleśniowy (180 g)
szt.
14
serek wiejski (200 g)
szt.
15
krem twarożkowy do smarowania pieczywa (200 g)
159
250
1075
szt.
970
16
serek topiony, baton / kostka (100 g)
szt.
17
serek kanapkowy (150 g) smak w kilku wariantach:
śmietankowy, ze szczypiorkiem, z czosnkiem i ziołami,
z ogórkiem i koperkiem,
szt.
18
jogurt owocowy, różne smaki (150 g)
szt.
5300
19
jogurt naturalny (180-200 g)
szt.
635
20
jogurt owocowy, różne smaki (125 g)
szt.
2000
21
twaróg półtłusty
kg
1096
22
serek homogenizowany (250 g), naturalny 0% lub
waniliowy
szt.
23
margaryna 250 g
2285
1045
szt.
1505
170
24
margaryna do smarowania pieczywa (500 g) z dużą
zawartością witaminy A, D i E, niska zawartości
cholesterolu
szt.
2037
margaryna do smarowania pieczywa, gotowania i
pieczenia (250 g), bez zawartości cholesterolu, z wit. A
i D,
szt.
margaryna (200 g), delikatny tłuszcz do smażenia, bez
zawartości cholesterolu i środków konserwujących
szt.
27
olej (1 l.)
szt.
28
deser dwuwarstwowy- pudding z bitą śmietaną lub
pudding z dodatkiem słodkiego sosu 110-140 g, różne
warianty smakowe
szt.
mleko w proszku dla niemowląt od urodzenia 350 g
szt.
25
26
29
RAZEM
90
103
1332
840
XXX
40
XXX
Miejscowość, data:
......................................................
(podpis i pieczęć imienna osoby/osób właściwej/ych do reprezentowania Wykonawcy)
Załącznik Nr 3 do SIWZ
________________,_______________
( pieczęć firmowa )
( miejscowość )
( data )
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
OKREŚLONYCH W ART. 22 UST. 1 USTAWY PZP
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę artykułów
mleczarskich i tłuszczowych do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, znak:DZP.322. 4/2013 , Ja
(My),
…………………
w
imieniu
reprezentowanej
przeze
mnie
(przez
Nas)
……………………………, oświadczam (oświadczamy), że ……………. spełnia warunki udziału w
postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.), dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
*
- niepotrzebne skreślić
Uwaga:
Składając niniejsze oświadczenie należy pamiętać, że zgodnie z art. 297§1 kodeksu karnego kto, w
celu uzyskania dla siebie lub innej osoby kredytu, pożyczki bankowej, gwarancji kredytowej,
dotacji, subwencji lub zamówienia publicznego, przedkłada fałszywe lub stwierdzające nieprawdę
dokumenty albo nierzetelne pisemne oświadczenia dotycząc okoliczności mających istotne
znaczenie dla uzyskania takiego kredytu, pożyczki bankowej, gwarancji kredytowej, dotacji,
subwencji lub zamówienia publicznego podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat
5”.
_______________________________
podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy
Załącznik nr 4do SIWZ
________________________
________________,_______________
( pieczęć firmowa )
( miejscowość )
( data )
OŚWIADCZENIE
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie „Dostawę
artykułów mleczarskich
i
tłuszczowych
*
do
Miejskiego Ośrodka
Pomocy
Społecznej,
znak:DZP322.4/2013, Ja (My), ………………… w imieniu reprezentowanej przeze mnie (przez Nas)
……………………………,
oświadczam
(oświadczamy),
że nie
podlegamy
wykluczeniu
z
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
*
- niepotrzebne skreślić
Uwaga:
Składając niniejsze oświadczenie należy pamiętać, że zgodnie z art. 297§1 kodeksu karnego kto, w
celu uzyskania dla siebie lub innej osoby kredytu, pożyczki bankowej, gwarancji kredytowej,
dotacji, subwencji lub zamówienia publicznego, przedkłada fałszywe lub stwierdzające nieprawdę
dokumenty albo nierzetelne pisemne oświadczenia dotycząc okoliczności mających istotne
znaczenie dla uzyskania takiego kredytu, pożyczki bankowej, gwarancji kredytowej, dotacji,
subwencji lub zamówienia publicznego podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat
5”.
__________________________________
podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy
Załącznik Nr 5 do SIWZ
pieczątka firmowa Wykonawcy
Wykaz dostaw wykonanych (lub wykonywanych) w ciągu ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie,
Wykaz musi zawierać takie ilości dostaw, które będą potwierdzać spełnianie warunku udziału w
postępowaniu, o którym mowa w rozdziale 4 pkt 2 lub pkt 3 lub pkt 4
L.p.
Oddane do
dysponowania
Wartość
Miejsce
Data
Przedmiot zamówienia
przez inne
zamówienia
wykonania
wykonania
podmioty
(zakres rzeczowy)
netto
Zamówienia
(nazwa
podwykonawcy)*
1
2
3
4
5
6
Uwaga: Należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie (dokumenty powinny odnosić się do konkretnych dostaw wymienionych
w wykazie).
*Kolumnę 6 należy wypełnić jeżeli wykonawcą dostaw był podmiot inny niż składający ofertę.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie
dysponował jego wiedzą i doświadczeniem, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tego podmiotu do oddania mu wskazanych zasobów na okres korzystania z nich
przy wykonaniu zamówienia.
W przypadku korzystania z wiedzy i doświadczenia innego podmiotu, podmiot ten musi wykazać się
żądaną ilością dostaw w tym zakresie.
Miejscowość, data: …………………………
(podpis i pieczęć imienna
osoby/osób właściwej/ych do
reprezentowania Wykonawcy)
Załącznik Nr 6 do SIWZ
PROJEKT UMOWY
UMOWA NR DZP.324. ……./2013
zawarta w Gdyni dnia .................... 2013 r. pomiędzy
Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gdyni, 81-265 Gdynia, ul. Grabowo 2
numer identyfikacji podatkowej NIP: 586-12-12-048, REGON: 002830332, zwanym dalej
Zamawiającym, reprezentowanym przez
Dyrektora MOPS – …………………………………………
a
.......................................................................................................................................................
(firma / imię i nazwisko)
.......................................................................................................................................................
(adres)
zarejestrowanym w .......................................................................................................................
(Sąd Rejestrowy / Urząd Gminy)
pod numerem ........................................................., numer identyfikacji podatkowej NIP:
....................................................., REGON: ................................................................................
zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:
1. ...............................................................................
2. ...............................................................................
Wskazane powyżej Strony zawierają umowę po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu
nieograniczonego, znak:DZP.322.4/2013, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa artykułów mleczarskich i tłuszczowych
wyszczególnionych
w formularzu
cenowym,
na
potrzeby
MOPS
w Gdyni. Dostawy będą realizowane wyłącznie w granicach administracyjnych Gminy Miasta
Gdynia. tj.:
1) Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Generała Maczka 1,
2) Zespół Opiekuńczy ul. Fredry 3,
3) Ośrodek Opiekuńczy dla Osób Przewlekle Chorych ul. Bosmańska 32A,
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
4) Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Generała Maczka 1,
5) Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Wąsowicza 3,
6) Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Maciejewicza 11,
7) Administracja MOPS ul. Grabowo 2,
8) Zespół ds. Rozwoju Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2,
9) Zespół ds. Pieczy Zastępczej ul. Filomatów Ośrodek Adaptacyjny ul. Maciejewicza 11,
10) Klub 1,2,3 Warszawska 42
Wykonawca zobowiązuje się sprzedawać i dostarczać Zamawiającemu w okresie
obowiązywania niniejszej umowy artykuły mleczarskie i tłuszczowe wyszczególnione w
formularzu cenowym (Załącznik Nr 1 do „Formularza ofertowego”) złożonym w
przedmiotowym postępowaniu i stanowiącym integralną część niniejszej umowy. Dostawy
będą odbywać się
zgodnie z zamówieniami szczegółowymi składanymi przez
Zamawiającego w okresie obowiązywania niniejszej Umowy.
Rodzaj zamówionego towaru, jego ilość, miejsce oraz termin dostawy będzie określał
każdorazowo Zamawiający w zamówieniu szczegółowym stosownie do potrzeb
w okresie obowiązywania niniejszej Umowy. Zamówienie szczegółowe będzie przekazywane
Wykonawcy za pomocą faksu na numer: ………… . W razie zmiany numeru faksu
Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego wskazania nowego numeru. Korespondencja
skierowana na ostatni aktualny numer faksu będzie uznana za doręczoną.
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zamówiony towar w ciągu nie później niż 2 dni
roboczych licząc od daty złożenia zamówienia, o którym mowa w ust. 3 powyżej, do dnia
dostarczenia zamawianego asortymentu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego
włącznie.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu towary w I gatunku, tzn. o
charakterystycznej barwie i zapachu bez odkształceń. Dostarczane produkty muszą posiadać
estetyczne i nieuszkodzone mechanicznie opakowania.
Wykonawca zobowiązuje się sprzedać i dostarczyć zamawiany towar ściśle według złożonego
zamówienia.
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu towary na własny koszt i ryzyko, w miejsce
wskazane przez Zamawiającego.
W momencie dostawy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokument - fakturę, która
zostanie zweryfikowana przez Zamawiającego, i będzie stanowiła podstawę do stwierdzenia
zgodności danej dostawy ze złożonym zamówieniem szczegółowym.
§2
1. Za dostarczony przez Wykonawcę towar, Zamawiający zapłaci Wykonawcy ceny
jednostkowe wynikające ze złożonej przez Wykonawcę oferty przetargowej, z tym
zastrzeżeniem, iż ostateczna kwota wynagrodzenia Wykonawcy stanowić będzie iloczyn
faktycznie zamówionych przez Zamawiającego i dostarczonych przez Wykonawcę
artykułów spożywczych oraz przedmiotowych cen jednostkowych.
2. Na czas trwania Umowy strony związane są cenami jednostkowymi, określonymi
w formularzu cenowym stanowiącym załącznik Nr 1 do „Formularza Ofertowego” złożonego
przez Wykonawcę. „Formularz Ofertowy” stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
3. Strony ustalają, że podane przez Wykonawcę ceny jednostkowe, o których mowa
w ust. 2 nie będą podlegały podwyższeniu przez czas trwania niniejszej Umowy.
4. Zapłata należności następować będzie przelewem na wskazany w fakturze rachunek bankowy
Wykonawcy.
5. W związku z tym, że w trakcie obowiązywania niniejszej umowy może zmniejszyć się
zapotrzebowanie na zamawiane produkty Zamawiający zastrzega sobie prawo do
zmniejszenia ilości poszczególnych artykułów spożywczych z zakresu przedmiotu
zamówienia o nie więcej niż 25% w stosunku do zamawianych ilości. W takim przypadku
Wykonawcy będzie przysługiwać tylko wynagrodzenie wynikające ze zrealizowanych dostaw
i nie będzie on zgłaszać roszczeń co do realizacji pozostałej części.
6. Zapłata za dostarczony towar nastąpi w terminie do 14 dni od daty otrzymania poprawnej pod
względem formalnym i rachunkowym faktury częściowej wraz ze szczegółowym określeniem
nazwy, rodzaju i ilości dostarczonego asortymentu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do
każdorazowego zwrotu otrzymanej od Wykonawcy nieczytelnej faktury. Będzie to skutkować
przesunięciem terminu płatności o okres przedłożenia Zamawiającemu czytelnie
wydrukowanego dokumentu.
7. Należności, o których mowa w ust. 6, nie mogą przekroczyć w sumie kwoty wynagrodzenia
za wykonanie całej dostawy, wynikającej z przedłożonej przez Wykonawcę oferty, tj. kwoty
__________ zł.* (słownie:…………………………… zł).
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zakupu artykułów nie wymienionych
w formularzu cenowym, ani zakupu towarów w ilości większej, niż określona
w formularzu cenowym.
§3
W ramach rękojmi za wady towaru, w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego że
dostarczony towar nie odpowiada asortymentem lub ilością wykazaną w zamówieniu, Wykonawca
zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć właściwy towar – bez dodatkowego obciążania z tego
tytułu Zamawiającego. Postanowienia § 1 ust. 4 stosuje się odpowiednio.
§4
1. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku
stwierdzenia nienależytego wykonywania bądź nie wykonywania umowy przez Wykonawcę,
bez możliwości dochodzenia przez Wykonawcę jakiegokolwiek odszkodowania z tego tytułu.
2. W przypadku określonym w ust. 1 jak również w przypadku odstąpienia od realizacji umowy
przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną
w wysokości 30% ceny brutto, o której mowa w § 2 ust. 7.
3. W przypadku gdyby kara określona w ust. 2 nie pokryła całej szkody poniesionej przez
Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania
uzupełniającego.
4. W przypadku opóźnienia w terminie realizacji umowy, o którym mowa w § 1 ust. 4
Wykonawca obciążony zostanie karą umowną w wysokości 0,5 % ceny brutto, o której
mowa w § 2 ust. 7 – za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływnie
terminu określonego w § 1 ust. 4.
5. Kara, o której mowa w ust. 2 i 4, zostanie potrącona z wynagrodzenia Wykonawcy,
z chwilą zapłaty faktury, lub Wykonawca zostanie nimi obciążony
dokumentem
rozliczeniowym. W takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania na
zasadach i w sposób określony w dokumencie.
6. W przypadku zwłoki w terminie zapłaty za fakturę, o którym mowa w § 2, Wykonawca ma
prawo do odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie
terminu zapłaty.
7. Należności wskazane w ust. 2 i 4 podlegają kumulacji w przypadku wystąpienia
wymienionych w nich zdarzeń.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy, ze skutkiem
natychmiastowym, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania umowy przez
Wykonawcę z winy Wykonawcy.
9. Przed upływem terminu na jaki została zawarta umowa, umowa może być w każdym czasie
rozwiązana za zgodą Stron, a także rozwiązana przez każdą ze Stron z zachowaniem
dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
§5
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 01.03.2013 r. do dnia 28.02.2014 r.
2. Oprócz przypadków wymienionych w kodeksie cywilnym Zamawiający może odstąpić od
umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży już w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy.
3. Odstąpienie od umowy w przypadku, o którym mowa w ust. 2, może nastąpić w terminie 30
dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca
może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
4. W przypadku wystąpienia zdarzenia, wymienionego w ust. 2 - nie stosuje się zapisów, o
których mowa w § 4.
5. Zamawiający, poza przypadkami określonymi w § 4 oraz w § 5 ust. 2 może odstąpić od
umowy w przypadku trzykrotnej nieterminowej lub niekompletnej dostawy.
§6
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy na uzasadniony
wniosek Wykonawcy/Zamawiającego. Dokonywanie zmian jest możliwe o ile wynika to z
okoliczności, których, pomimo zachowania należytej staranności, nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia umowy, i zmiany takie są niezależne od woli stron umowy lub są korzystne
dla Zamawiającego.
2. Zmiana treści umowy może nastąpić jedynie za zgodą obu stron, w formie pisemnego aneksu
do niniejszej umowy, pod rygorem nieważności.
§7
1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, kodeksu postępowania cywilnego oraz
aktów wykonawczych do tych ustaw.
2. Spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy Strony rozstrzygną na drodze polubownej,
a w przypadku braku porozumienia podlegać będą rozpatrzeniu przez sąd właściwy
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowę sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.
Załącznik do umowy:
1) „Formularz ofertowy”,
ZAMAWIAJĄCY
..............................................
WYKONAWCA
...........................................
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

2-2=0

2 Cards jogaf85537

Create flashcards