og_e_o_zam_-wieniu_spr_44_wa_pn_2016

advertisement
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia:
www.cul.com.pl
Warszawa: Postępowanie na dostawę uniformów pracowniczych
do jednostek Centrum Usług Logistycznych. Nr 44/WA/PN/2016
Numer ogłoszenia: 125579 - 2016; data zamieszczenia: 07.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Usług Logistycznych , ul. Słoneczna 37, 00-789 Warszawa, woj.
mazowieckie, tel. 22 601 33 29, faks 22 601 50 11.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja gospodarki budżetowej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Postępowanie na dostawę uniformów
pracowniczych do jednostek Centrum Usług Logistycznych. Nr 44/WA/PN/2016.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.1 Przedmiotem
zamówienia jest dostawa uniformów pracowniczych do jednostek Centrum Usług Logistycznych.
Przedmiot Zamówienia szczegółowo określono w załączniku nr 1A- 1C do SIWZ. Dostarczone
uniformy mają być wykonane z materiałów przystosowanych do codziennego użytku i częstego
prania. Dostarczane uniformy będą szyte na miarę. (Wykonawca przystępujący do udziału w
postępowaniu zobowiązany jest załączyć do składanej oferty INSTRUKCJĘ POBRANIA MIARY- na
podstawie której kierownik danej jednostki zbierze kompletną rozmiarówkę od pracowników
podległej mu jednostki). Ponadto Wykonawca zobowiązany jest udzielić 12 miesięcznej gwarancji
na wszelkie dostarczone towary począwszy od dnia dostawy danego produktu. Uzgodnień
odnośnie szycia uniformów na miarę Zamawiający dokona na etapie realizacji umowy z wyłonionym
Wykonawcą. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania poprawek krawieckich dostarczonych
uniformów pracowniczych tylko i wyłącznie w przypadkach kiedy otrzymany asortyment będzie
różnił się od podanego wcześniej wymiaru +/- 4cm (tj. 1 rozmiar). 1) Asortyment szczegółowo
określono w załączniku nr 1A - 1C SIWZ - Formularze kalkulacji cenowej. 2) Dostarczany towar
musi być wysokiej jakości, fabrycznie nowy, nie noszących śladów użytkowania, bez skaz,
pozbawiony wad i uszkodzeń o charakterze mechanicznym, fizycznym i biochemicznym
obniżających jego wartość użytkową. 3) Wykonawca nie może dostarczać Zamawiającemu
produktów innych niż zaoferowane w formularzach kalkulacji cenowej. 4) Dostawa przedmiotu
zamówienia może następować partiami, z zastrzeżeniem, iż ostatnia dostawa, nie może odbyć się
w terminie późniejszym niż 30 dni począwszy od dnia podpisania umowy. 5) Zamawiający
zobowiązany jest najpóźniej w dniu podpisania umowy przekazać Wykonawcy wyłonionemu w
postępowaniu tabelę zawierającą rozmiary zamawianego asortymentu. Tabela ta będzie stanowić
załącznik nr 3 do umowy. 6) Wyłoniony Wykonawca w przedmiotowym postępowaniu zobowiązany
jest do kontaktu z Zamawiającym w celu uzgodnienia szczegółowych informacji dotyczących
wyhaftowania loga Zamawiającego na wyszczególnionym asortymencie. 7) Produkty zamówione
powinny być dostarczane do miejsc określonych w zapotrzebowaniu, w dni robocze, w godz. 8:00 15:00. Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia towaru za pomocą przesyłki kurierskiej. 8)
Przewidywana częstotliwość dostaw: Zamawiający przewiduje możliwość sukcesywnego
dostarczania poszczególnych partii produktów objętych przedmiotem zamówienia, do
poszczególnych jednostek CUL. 9) Zamawiający dopuszcza możliwość ograniczenia ilościowego
dostaw towarów wyszczególnionych w FORMULARZACH KALKULACJI CENOWEJ - załącznik do
SIWZ o nr 1A- 1C . 10) Wykonawca oświadcza, że nie będzie występował względem
Zamawiającego z roszczeniami z tytułu niezrealizowanych dostaw produktów wskazanych w
Załączniku o nr 1A- 1C. 11) Ostateczna wartość dostaw wynikać będzie z faktycznej ilości
dostarczonego PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, według cen zawartych w FORMULARZU
KALKULACJI CENOWEJ - załącznik o nr 1A-1C do SIWZ. 1.2 Zamawiający nie dopuszcza
składania ofert częściowych. Wykonawca składa jedną ofertę na dostawy do niżej wymienionych
jednostek CUL. Specyfikacji ilościowa dostaw do poszczególnych jednostek CUL stanowi załącznik
nr 6 do SIWZ. Zamawiany asortyment Wykonawca dostarczy do następujących jednostek
Zamawiającego: - HOTEL ŁAZIENKOWSKI w Warszawie, położony przy ul. 29 Listopada 3 B, 00465 Warszawa -OSW JAWOR w Polańczyku, położony przy ul. Zdrojowej 21, 38-610 Polańczyk OSW w Międzyzdrojach, położony przy ul. Krótkiej 1, 72-500 Międzyzdroje, - OSW OLIMPIA w
Poznaniu, przy ul. Taborowej 8, 60-790 Poznań - OSW w Dziwnowie, Koniecznego 13, 72-418
Dziwnów, - Ośrodka Szkoleniowo - Wypoczynkowy MORSKIE UROCZYSKO, 76 -270 UstkaUroczysko, - Hotelik Słowiański, ul. Potulicka 1, 70-233 Szczecin - OSW w Świnoujściu, ul.
Słowackiego 4-6, 72-600 Świnoujście - OSW w Szklarskiej Porębie, Kompleks OLIMP, ul. 1-go
Maja 62-64, Rzemieślnik, ul. Górna 21, 58-580 Szklarska Poręba - OSW Kaper w Juracie, ul.
Mestwina 45, 84-141 Jurata 1.5 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 1.6
Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom w zakresie obsługi wpłat i
wypłat gotówkowych. W pozostałym zakresie przedmiotu zamówienia Wykonawca może również
korzystać z podwykonawców. Zamawiający wymaga wskazania w załączniku nr 2 (Formularz
ofertowy) części (zakresu) zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Przed
podpisaniem umowy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, którego oferta została wybrana,
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny oferty brutto..
II.1.5)
V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art.
67 ust.1 pkt. 7) ustawy Prawo Zamówień Publicznych, do wysokości maksymalnie 20% wartości
zamówienia podstawowego.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.20.00.00-1, 18.23.00.00-0, 18.23.40.00-8,
18.23.20.00-4, 18.23.10.00-7, 18.11.00.00-3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 500,00
złotych
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o
Zamawiający nie opisuje sposobu oceny spełniania warunku, jeżeli przepisy nie
wymagają uprawnień do prowadzenia działalności

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

wg oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

wg oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

wg oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o
wg oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1
USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.
22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy
do grupy kapitałowej;
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY,
USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają
określonym wymaganiom należy przedłożyć:

próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których
autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 95

2 - Termin realizacji przedmiotu zamówienia - 5
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
12.1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
załączniku nr 5 do SIWZ. 12.2. Zmiana umowy będzie możliwa w przypadkach i na warunkach
określonych w załączniku nr 5 do SIWZ.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.cul.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Centrum Usług
Logistycznych ul. Słoneczna 37, 00-789 Warszawa, pok. 105.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 15.07.2016 godzina 10:30, miejsce: Centrum Usług Logistycznych, 00-789 Warszawa, ul.
Słoneczna 37, Sekretariat - pok 105..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na
sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Download