ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO Szanowni Rodzice

advertisement
ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
Szanowni Rodzice!
W roku szkolnym 2014/15 ulegają zmianie przepisy dotyczące naboru dzieci do
przedszkola. Reguluje je ustawa z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty
oraz niektórych innych ustaw / Dz. U. z dnia 3 stycznia 2014r./
Ze względu na wejście w życie ww. ustawy dnia 18 stycznia 2014r. i konieczność
dostosowania procedur przedszkola do tych przepisów tegoroczna rekrutacja jest opóźniona, za
co przepraszamy.
Przyjmowane będą wyłącznie dzieci zamieszkujące w Sierpcu.
Liczba miejsc w przedszkolu dla dzieci 3-5-letnich jest ograniczona.
Przed przystąpieniem do rekrutacji dyrektor przedszkola przyjmuje deklaracje
rodziców o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w naszej placówce
w terminie do 5 marca 2014 roku do godziny 15.00 /pobierz/
Wydawanie i przyjmowanie WNIOSKÓW O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA
odbywać się będzie w godzinach 8.00 - 15.00 w gabinecie dyrektora
w terminie od 12 do 31 marca 2014 roku /pobierz/
Następnie komisja rekrutacyjna przystąpi do analizy formalnej dokumentów oraz
przeliczenia uzyskanych przez kandydata punktów wg spełnianych kryteriów.
Po wywieszeniu list dzieci zakwalifikowanych do przedszkola w terminie 8-10.04.2014r. rodzic
ma obowiązek osobiście potwierdzić wolę uczęszczania dziecka do przedszkola w roku szk.
2014/15.
POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE PRZEBIEGA W DWÓCH ETAPACH.
ETAP PIERWSZY - Art. 20c ust. 2 i 3
Rekrutacja dzieci zamieszkujących w Sierpcu wg kryteriów ustawowych:
KRYTERIA USTAWOWE
wielodzietność rodziny kandydata – załącznik: oświadczenie o
wychowywaniu w rodzinie co najmniej trojga dzieci
niepełnosprawność kandydata – załącznik :orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność,
orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub
orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób
niepełnosprawnych (Dz.U.z 2011 Nr 127 poz.721 z późn.zm)
niepełnosprawność
jednego lub obojga
załącznik: orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego dziecka wydane ze względu na
Wartość
punktowa
50 pkt.
50 pkt.
niepełnosprawność,
orzeczenie
o
niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności
niepełnosprawność lub orzeczenie równoważne w rozumieniu
rodzeństwa
przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o
kandydata
rehabilitacji
zawodowej
i
społecznej
oraz
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U.z 2011
Nr 127 poz.721 z późn.zm)
samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – załącznik: prawomocny
wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu
małżonka oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka/dzieci i
niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.
rodziców kandydata
objęcie kandydata pieczą zastępczą – załącznik :dokument
potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9
czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z
2013r. poz.135)
50 pkt.
50 pkt.
50 pkt.
50 pkt.
Rodzic zobowiązany jest dołączyć do każdego wybranego kryterium dokument potwierdzający
jego spełnienie.
ETAP DRUGI - Art. 20c ust. 4 i 5
Rekrutacja dzieci zamieszkujących w Sierpcu wg kryterium dodatkowych /lokalnych/:
KRYTERIA DODATKOWE /LOKALNE/
Oboje rodzice kandydata pracują, wykonują pracę na podstawie
umowy cywilnoprawnej, prowadzą gospodarstwo rolne lub
pozarolniczą działalność gospodarczą. Dotyczy również samotnego
rodzica – udokumentowane pieczątkami pracodawcy na WNIOSKU lub
stosownym zaświadczeniem
Jedno z rodziców kandydata pracuje, wykonuje pracę na podstawie
umowy cywilnoprawnej, prowadzi gospodarstwo rolne lub
pozarolniczą
działalność
gospodarczą
–
udokumentowane
pieczątkami pracodawcy na WNIOSKU lub stosownym zaświadczeniem
Rodzeństwo kandydata, które również w roku 2014/2015 uczęszczać
będzie do
tego przedszkola – tu wpisać imię i nazwisko
brata/siostry…………………………………….………………………………
………...
Zadeklarowana liczba godzin dodatkowych, z których dziecko
będzie korzystać– proszę wpisać liczbę………….
Wartość
punktowa
16 pkt.
8 pkt.
7 pkt.
po 3 punktów za
godzinę - max 15
punktów
Rodzic zobowiązany jest dołączyć do każdego wybranego kryterium dokument potwierdzający
jego spełnienie.
Jeśli w przedszkolu zostaną wolne miejsca wówczas może odbyć się rekrutacja
uzupełniająca wg ww. kryteriów ustawowych oraz dodatkowych /lokalnych/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ustala się następujące terminy realizacji poszczególnych etapów naboru dzieci do Miejskiego
Przedszkola Nr 4 w Sierpcu na rok szkolny 2014/2015:
Lp.
1.
Etap naboru/czynność rodzica
Przyjmowanie przez dyrektora przedszkola Deklaracji kontynuacji
edukacji w tym przedszkolu od dzieci zamieszkujących w Sierpcu
i
do 5 marca
w roku 2013/2014 uczęszczających do tego przedszkola lub do godz.15.00
przyjmowanie od rodziców zawiadomienia o rezygnacji z usług
świadczonych przez przedszkole lub o zmianie przedszkola.
2.
Rozpoczęcie rekrutacji dzieci zamieszkujących w Sierpcu na wolne
miejsca w przedszkolu – wydawanie WNIOSKÓW
3.
Zakończenie składania przez rodziców wypełnionych WNIOSKÓW z
załącznikami do dyrektora przedszkola
4.
Podanie do publicznej wiadomości list dzieci zakwalifikowanych i
niezakwalifikowanych do przedszkola pierwszego wyboru.
5.
Potwierdzanie w placówce przedszkolnej przez rodziców kandydatów
woli posyłania dziecka do przedszkola.
6.
termin
Ogłoszenie wyników rekrutacji – wywieszenie list dzieci przyjętych i
nieprzyjętych do tego przedszkola oraz informacji o liczbie wolnych
miejsc.
od 12 marca
31 marca do
godz.15.00
8 kwietnia
do 10
kwietnia do
godz.15.00
15 kwietnia
Procedura odwoławcza- terminy zgodne z ustawą z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o
systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 poz. 7)
Jeśli przedszkole będzie dysponować wolnymi miejscami zostanie wdrożone postępowanie
uzupełniające, które zostanie zakończone 29 sierpnia 2014 r (art.20zd)
Download