Scenariusz narażenia: oznacza zespół warunków, w tym warunków

advertisement
CEFIC (Europejska Rada Przemysłu Chemicznego) przygotował wzór dokumentu
http://cefic.be/Files/Publications/Cefic-standard-reply-use-communication_final2%20(2).pdf
który ma posłużyć do komunikacji małych i średnich przedsiębiorstw z ich odbiorcami.
Opis sposobu produkcji lub stosowania substancji podczas jej etapów istnienia oraz
sposób, w jaki producent lub importer kontroluje narażenie ludzi i środowiska lub w jaki
zaleca dalszemu użytkownikowi sprawowanie takiej kontroli zawarte jest w ogólnych
scenariuszach narażenia (ang. Generic Exposure Scenerio). Scenariusz narażenia oznacza
zespół warunków operacyjnych i środków związanych z zarządzaniem ryzykiem.
Mogą one obejmować jeden określony proces lub zastosowanie lub też kilka procesów lub
zastosowań, stosownie do sytuacji.
W poradniku opracowanych przez CEFIC podano wytyczne dotyczące scenariuszy
narażenia http://cefic.be/Files/Publications/Cefic-GES-under-REACH.pdf pracowników,
konsumentów i środowiska naturalnego oraz wytyczne dotyczące oceny bezpieczeństwa
chemicznego pracowników http://cefic.be/Files/Publications/2010-02-12-Cefic-GES-CSAWorker-Template-Version1.xls
.
Download