Uzasadnienie zastosowania art. 4.8a PZP – oświadczenie

advertisement
Załącznik nr 1 do Regulaminu realizacji zamówień z dziedziny nauki
(Zarządzenie Rektora AGH Nr 10/2014 z 25 kwietnia 2014 r.)
OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU
ZDN/019/130/2016 z dnia 05.05.2016 r.
Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. 2015, poz. 2164 z późn. zm.) w związku z art. 30a ustawy z
dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz.
615, z późn. zm.).
I. ZAMAWIAJĄCY
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
675 000 19 23
Jednostka AGH udzielająca zamówienia:
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia: dr inż. Michał Lubieniecki (Katedra
Robotyki i Mechatroniki)
e-mail: [email protected]
Uzasadnienie zastosowania art. 4.8a PZP – oświadczenie dysponenta
środków
Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania przyspieszonych testów wibracyjnych
w celu oszacowania wytrzymałości opracowanej konstrukcji na kumulujące się skutki
działania wibracji. Przedmiotem zamówienia są usługi służące wyłącznie do celów prac
badawczych, eksperymentalnych, o charakterze rozwojowym. Nie służą prowadzeniu
przez zamawiającego produkcji seryjnej, mającej na celu osiągnięcie rentowności
rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie testów wibracyjnych
foliowego ze zintegrowanymi modułami termoelektrycznymi.
panwi
łożyska
Celem wykonywanych testów przyspieszonych jest zbadanie wytrzymałości elementów
łożyska foliowego (konkretnie panwi z przyjętym sposobem zabudowy modułów
termoelektrycznych) na kumulujące się skutki działania wibracji oraz oszacowanie
czasu życia tych elementów w warunkach eksploatacyjnych.
Strona 1 z 5
Załącznik nr 1 do Regulaminu realizacji zamówień z dziedziny nauki
(Zarządzenie Rektora AGH Nr 10/2014 z 25 kwietnia 2014 r.)
Opis obiektu poddawanego testom
Elementem poddawanym testom jest panew łożyska foliowego, a elementami
ocenianymi pod kątem trwałości są zintegrowane z nią moduły termoelektryczne.
Wygląd badanego obiektu przedstawia poglądowo rysunek poniżej:
Rysunek 1 Widok obiektu przeznaczonego do
testów
Panew ma średnicę zewnętrzną 62mm, a jej długość wynosi ok. 60mm. Długość
współpracującego wałka w teście może być dowolnie dobrana, jego średnica to 34mm.
Na poglądowym zdjęciu powyżej w panwi umieszczono wałek z otworami pod wkłady
grzejne - w trakcie testów należy zastosować wałek pełny. Z panwi wyprowadzono 36
par przewodów o długości około 30 cm służących do pomiarów elektrycznych modułów
termoelektrycznych. Zamawiający dostarczy wykonawcy jeden obiekt do badań oraz
jeden obiekt częściowo uszkodzony do wstępnych testów i przygotowania stanowiska.
Procedura przeprowadzenia pomiaru
Elementem poddawanym narażeniom jest kompletne łożysko z zestawem folii (folią
nośną oraz listkami folii falistej) oraz łożyskowanym wałkiem. Łożysko testowane jest
w spoczynku (wałek nieruchomy). Panew łożyska objęta jest sztywną oprawą, podczas
gdy wymuszenie przyłożone jest do wałka. Projekt i wykonanie elementów
konstrukcyjnych służących do mocowania zestawu do platformy wibracyjnej pozostają
w gestii Wykonawcy (sztywna oprawa, wałek, mocowanie wałka).
Ostrość narażenia zdefiniowana będzie jak poniżej:
Częstotliwość próby z wymuszeniem sinusoidalnym wg normy PN-EN 60068-2-6
powinna być zgodna z częstotliwością wymuszenia eksploatacyjnego tj. 400Hz
(odpowiadająca obrotom 24 000 obr/min) lub normy równoważnej.
Amplituda drgań powinna zostać dobrana na podstawie danych eksploatacyjnych
uwzględniając zaprojektowany współczynnik przyspieszenia testu (informacje
poniżej).
Czas
narażenia
łożyska
dobrany
będzie
Strona 2 z 5
na
podstawie
zaprojektowanego
Załącznik nr 1 do Regulaminu realizacji zamówień z dziedziny nauki
(Zarządzenie Rektora AGH Nr 10/2014 z 25 kwietnia 2014 r.)
współczynnika przyspieszenia testu (informacje poniżej).
Sposób wymuszenia łożyska przedstawia schemat poniżej:
Rysunek 2 Schematyczne przedstawienie sposobu
wymuszenia próbki
Panew łożyska (A) oraz łożyskowany wałek (B) są poddawane obciążeniu w taki
sposób, że mierzone jest przemieszczenie wałka względem oprawy (Rysunek 2). W
praktyce dopuszcza się montaż oprawy (A) w sztywnej i nieruchomej podporze.
Za pojedyncza próbkę poddawaną ocenie przyjmuje się moduł termoelektryczny
znajdujący się w panwi. W jednej panwi znajduje się łącznie 36 modułów. Testy
wykonywane są z narażeniem tylko dla jednego kierunku obciążenia. Ocena stanu
modułów odbywać się musi wielokrotnie w trakcie testu o stałej ostrości narażenia i
dodatkowo po każdej zmianie warunków narażenia przy obciążeniu skokowym (jeśli
będzie konieczne jego zastosowanie, ze względu na skrócenie czasu jego trwania).
Ocenie podlegają parametry elektryczne modułów tj. Liczba charakterystyczna ZT,
rezystancja ACR modułu, współczynnik Seebeck‘a (Sb) modułu. Ocena tych
parametrów może odbywać się urządzeniem Z-Meter DX4090 (dostarczanym przez
Zamawiającego na czas przeprowadzenia testów). Moduły uznane zostaną za
uszkodzone wtedy, gdy urządzenie testujące nie będzie w stanie wykonać pomiarów
elektrycznych (rozwarcie obwodu oznaczające zniszczenie modułu) lub kiedy
parametry początkowe modułu (ZT, Sb) zostaną zdegradowane o założoną wartość
procentową odniesioną do zmierzonej wartości referencyjnej przed rozpoczęciem
testów, a w przypadku rezystancji jeżeli wzrośnie ona w założonym stosunku do
wartości początkowej (do ustalenia przed rozpoczęciem testów).
Poziom eksploatacyjny drgań został ustalony na postawie danych pomiarowych.
Zmierzony poziom wibracji w stanie ustalonym łożyska pracującego z prędkością
24 000 obr/min na 1.8g (wymuszenie eksploatacyjne). Maksymalny poziom drgań
występuje tylko podczas rozruchu i wybiegu maszyny, a ze względu na specyfikę
układów wyposażonych w łożyska foliowe (ograniczona liczba cykli start/stop) czas
narażenia takim poziomem drgań stanowi szacunkowo poniżej 1% całkowitego czasu
pracy urządzenia. Przyspieszenie testu odbyć się powinno przez wydłużenie narażenia
Strona 3 z 5
Załącznik nr 1 do Regulaminu realizacji zamówień z dziedziny nauki
(Zarządzenie Rektora AGH Nr 10/2014 z 25 kwietnia 2014 r.)
na wibracje o amplitudzie lub 2.5g lub przez zwiększenie amplitudy drgań (sposób
preferowany).
Na podst. MIL STD-810E dla testów wibracyjnych z wymuszeniem sinusoidalnym
należy przyjąć parametr b=6. Współczynnik przyspieszenia testu należy obliczać na
podstawie zależności:
Av=(Gstress/Guse)2Mb
Gdzie:
Av – współczynnik przyspieszenia testu
Gstress/use – amplituda narażenia (Gstress – w czasie testu, Guse - nominalna)
Mb – współczynnik równy b/2
Przy założeniu narażenia z amplitudą 9g w teście z wymuszeniem pojedynczą
częstotliwością (5*1.6g) otrzymujemy przyspieszenie testu 625 – jedna godzina testu
odpowiada około jednemu miesiącu pracy urządzenia w warunkach eksploatacyjnych.
Współczynnik zwiększenia poziomu obciążeń ponad wartość eksploatacyjną nie może
być większy niż 5 (założono zastosowanie wartości skrajnej). W wyżej opisanych
warunkach pomiar parametrów elektrycznych odbywać powinien się co dwie godziny
(przy zmianie narażenia, należy ten czas skorygować). Test powinien trwać do
zniszczenia wszystkich modułów. W przypadku istotnego wydłużenia czasu trwania
testu zastosować obciążenie skokowe typu „step-stress”.
Do obliczenia czasu życia poszczególnych modułów dla obciążenia skokowego należy
posłużyć się czasem skorygowanym związanym ze współczynnikiem przyspieszenia
między poziomami wymuszeń (jeżeli takie się pojawią). Po zakończonym teście
wyznaczyć współczynnik C (prefactor) we wzorze Arrheniusa dla wartości mediany tf 50
(tf – time to failure) wg:
Ln(tf)=C-Mb Ln(G2)
Następnie wykonać projekcję na poziom wymuszeń eksploatacyjnych tj. 1.8g.
IV. TERMIN REALIZACJI
Do 21 dni od podpisania umowy.
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna zawierać:
1. Dane teleadresowe firmy - numer NIP , REGON firmy itp.
2. Wskazanie osoby do kontaktu w sprawie oferty (numer telefonu i e-mail).
3. Proponowaną cenę brutto za realizację zamówienia.
4. Termin realizacji
Strona 4 z 5
Załącznik nr 1 do Regulaminu realizacji zamówień z dziedziny nauki
(Zarządzenie Rektora AGH Nr 10/2014 z 25 kwietnia 2014 r.)
VI. KRYTERIA OCENY OFERT
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierować
następującymi kryteriami: cena (80%) oraz czas realizacji zamówienia (20%).
się
Ocena kryterium cena:
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * Wc
gdzie:
Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert badanych
Cof - cena podana w ofercie badanej
Wc - waga kryterium ceny (0,8)
Ocena kryterium czas realizacji zamówienia:
Liczba punktów = punktacja * waga
Punktacja wg oceny w skali od 0 do 100 wg następującej punktacji:
do 21 dni od daty podpisania umowy- 0 pkt
do 14 dni od daty podpisania umowy - 100 pkt
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą
ocenę.
VII.TERMINY PŁATNOŚCI
Wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez
zamawiającego poprawnie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.
VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy przygotować w wersji elektronicznej i przesłać odpowiednio drogą
e-mailową na adres [email protected] . Otrzymanie oferty zostanie potwierdzone
niezwłocznie w e- mailu zwrotnym.
Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty: 7 dni od daty publikacji ogłoszenia tj.
13.05.2016 r. godz. 09:00
Strona 5 z 5
Download