Ocena ryzyka zawodowego-czynniki chemiczne

advertisement
Analiza i ocena ryzyka zawodowego pracowników
narażonych na występowanie szkodliwych czynników
chemicznych
Katarzyna Szymczak-Czyżewicz
Oddział Higieny Pracy
WSSE w Szczecinie
1
„Ryzyko zawodowe stwarzane przez czynnik chemiczny
– prawdopodobieństwo (możliwość) wystąpienia
potencjalnej szkody zdrowotnej w warunkach
stosowania czynnika chemicznego lub narażenia na
czynnik chemiczny w miejscu pracy.”
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30.12.2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych
2
• Obowiązki pracodawcy
• Pracodawca jest obowiązany do poinformowania pracownika
o stwarzanych przez szkodliwe substancje i mieszaniny zagrożeniach dla
zdrowia.
• Obowiązkiem pracodawcy jest również zapoznanie pracownika
z informacjami zawartymi w karcie charakterystyki substancji
niebezpiecznych oraz podjęcie niezbędnych działań zapobiegających
powstaniu zagrożenia.
3
• Ponadto pracodawca jest obowiązany do uzyskania dodatkowej
informacji od dostawcy (producenta, importera lub dystrybutora)
czynnika chemicznego lub z innych dostępnych mu źródeł, jeżeli jest
to niezbędne w celu dokonania oceny ryzyka zawodowego.
• Szczególną ochroną są objęci pracownicy młodociani i kobiety
w ciąży oraz karmiące piersią.
4
• W ocenie ryzyka zawodowego należy uwzględnić:
•
niebezpieczne właściwości poszczególnych czynników chemicznych,
•
otrzymane od dostawców informacje dotyczące zagrożenia poszczególnymi
czynnikami chemicznymi oraz zaleceniami ich bezpiecznego stosowania, w
szczególności zawarte w kartach charakterystyki substancji chemicznych
niebezpiecznych,
•
rodzaj, poziom i czas trwania narażenia,
•
wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń w środowisku pracy,
•
efekty działań zapobiegawczych,
•
warunki pracy przy procesach produkcyjnych z zastosowaniem substancji
chemicznych.
5
• Oceniając ryzyko zawodowe należy wziąć również pod
uwagę czynniki wpływające na prawdopodobieństwo
doznania szkody przez pracowników:
• ilość stosowanej substancji,
• sposób stosowania substancji wpływający na skalę jej uwalniania,
• ekspozycję pracowników na zagrożenie, możliwość minimalizowania
obecności pracowników w strefie narażenia,
• skuteczność środków ochrony zbiorowej,
• skuteczność środków ochrony indywidualnej,
• możliwość ograniczenia skutków narażenia poprzez sprawny system
udzielania pierwszej pomocy,
6
• Do oceny ryzyka zawodowego należy
wykorzystać informacje dotyczące:
• lokalizacji stanowiska pracy i/lub realizowanych na nim zadań,
• osób, pracujących na stanowisku, ze szczególnym uwzględnieniem tych
osób, dla których przyjmuje się inne szczególne kryteria, takich jak np.
kobiety w ciąży,
• stosowanych środków pracy, materiałów i wykonywanych operacji
technologicznych,
• wykonywanych czynności oraz sposobu i czasu ich wykonywania przez
pracujące na stanowisku osoby.
7
• Ocena ryzyka zawodowego
• Krok pierwszy
Pierwszym krokiem przy ocenie ryzyka zawodowego w narażeniu na
szkodliwe czynniki chemiczne jest charakterystyka stanowiska:
•
procesy pracy,
• typowe czynności w ramach procesu pracy,
• czynniki chemiczne występujące w środowisku pracy,
• miejsce występowania czynników chemicznych na stanowisku pracy,
• dostępne ogólne informacje dotyczące narażenia.
8
• Krok drugi
Drugim krokiem jest identyfikacja i charakterystyka zagrożeń, gdzie należy
określić:
• rodzaj szkodliwego czynnika chemicznego,
•
źródło zagrożenia,
• stężenie w środowisku pracy,
• czas trwania narażenia,
• potencjalne działanie (niezależne, sumujące,
wspomagające, antagonistyczne - osłabiające),
•
synergistyczne
-
drogi wchłaniania,
• objawy zdrowotne, możliwe skutki zdrowotne.
9
• Choroby uczuleniowe skóry występują
mających bezpośredni kontakt m.in. z:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
u pracowników
terpentyną,
żywicami epoksydowymi,
wyrobami gumowymi,
niklem,
kobaltem,
formaliną,
barwnikami anilinowymi
i olejkami eterycznymi.
Noszą one nazwę wyprysku kontaktowego uczuleniowego.
10
Identyfikacja zagrożeń
Zagrożenia można zidentyfikować na podstawie analizy
zebranych informacji. Do identyfikacji można wykorzystać:
• metody z wykorzystaniem list kontrolnych,
• wykazy czynników szkodliwych i/lub niebezpiecznych,
• karty charakterystyki,
• obowiązujące przepisy oraz normy,
• dotychczasową wiedzę na temat zagrożeń występujących na analizowanym
stanowisku,
• inne bardziej zaawansowane metody identyfikacji, np. ekspertyzy i opinie
ekspertów spoza organizacji.
11
• Krok trzeci
Kolejnym krokiem jest szacowanie ryzyka prawdopodobieństwa
narażenia.
• Krok czwarty
W tym kroku wartościuje się ryzyko i określa się, czy jest ono
dopuszczalne.
• Krok piąty
Po ocenie ryzyka należy wybrać działania ograniczające lub
eliminujące ryzyko.
12
W ocenie ryzyka zawodowego należy brać pod uwagę takie
prace, w których może wystąpić istotny wzrost narażenia. Do
takich prac należą np. naprawy, remonty.
• W przypadkach gdy występuje narażenie na kilka czynników
chemicznych, należy ocenić ryzyko stwarzane przez wszystkie
czynniki chemiczne łącznie.
13
• Pracodawca obowiązany jest do ponownej oceny
ryzyka zawodowego stwarzanego przez czynnik
chemiczny, jeżeli nastąpi:
• zmiana w składzie czynnika chemicznego;
• zmiana w procesie technologicznym;
• postęp wiedzy medycznej dotyczącej oddziaływania
tego czynnika na zdrowie.
14
• Przykład dokumentowania oceny ryzyka zawodowego wg Tomasza Grausza
Nazwa zakładu pracy: .............................................................................
...............................................................................................................
Komórka organizacyjna: .........................................................................
...............................................................................................................
Nazwa stanowiska pracy: ........................................................................
...............................................................................................................
Data przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego: ................................
1. opis stanowiska pracy:...................................................................
a. stosowane maszyny, narzędzia i materiały
- maszyny: ...................................................................................
- narzędzia: .................................................................................
- materiały: ..................................................................................
15
b. wykonywane zadania (opis powinien zawierać szczegółowe zapisy włącznie z takimi
czynnościami jak: sporządzanie roztworów ze stężonych substancji, rozpuszczanie
czynników chemicznych w wodzie lub rozpuszczalnikach itp.)
…….................................................................................................................................
c. Prace, przy których może wystąpić wzrost narażenia na czynniki chemiczne:
......................................................................................................................................
d. Występujące niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe czynniki środowiska pracy:
......................................................................................................................................
16
Lp.
Nazwa substancji lub
mieszaniny
Właściwości
[C, E, Xi, Xn, F, O, N]
Składniki
niebezpieczne
Zwrot
RiS
1.
…...
17
Lp.
Czynnik chemiczny
Właściwości
niebezpieczne
NDS
NDSCh
NDSP
1.
……
18
Lp.
Czynnik chemiczny
Inne informacje dotyczące zagrożenia
chemicznego (jeżeli są dostępne)
1.
.....
19
Lp.
Czynnik chemiczny
Czas narażenia Ilość czynnika w
jednostce czasu
Częstotliwość
stosowania
1.
……
20
Lp. Czynnik chemiczny
Rodzaj
narażenia
Poziom
narażenia
Czas trwania
narażenia
1.
……
21
e. Wartości dopuszczalne stężeń w materiale biologicznym
f. Środki ochrony:
■ zbiorowej: ......................................................................................
■ indywidualnej: ................................................................................
g. Osoby pracujące na stanowisku
2. szacowanie ryzyka związanego z poszczególnymi czynnikami oraz przy możliwym
wzroście narażenia, dokonane jedną z wybranych metod oraz łączna ocena dla
wszystkich czynników chemicznych jeżeli występują jednocześnie.
22
3. Działania profilaktyczne i zapobiegawcze
Lp.
Czynnik chemiczny
Działania zapobiegawcze
Efekty działań
zapobiegawczych
1.
……
23
4. Wyniki stanu zdrowia pracowników:
......................................................................................................................................
Skład zespołu dokonującego oceny ryzyka zawodowego:
................................................
................................................
................................................
Data sporządzenia ..................................
Zatwierdził ..............................................
24
Standardy użytkowania
-
Zakaz Jedzenia
Zakaz Picia
Zakaz Palenia
Minimalizowanie narażenia
Oznakowanie
Czystość
25
Najczęściej popełniane błędy:
• Zbyt ogólne nazewnictwo „substancje chemiczne”,
• Brak realnej oceny zagrożeń na stanowiskach pracy – brak analizy
aktualnie używanej substancji,
• Brak uwzględnienia wszystkich substancji chemicznych występujących w
środowisku pracy,
• Brak czasu narażenia na czynniki chemiczne,
• Brak wskazania rodzaju czynnika chemicznego,
• Nie uwzględnienie wyników badań i pomiarów czynników chemicznych,
26
• Brak określenia oddziaływania na organizm,
• Brak informacji z kart charakterystyki lub odmienne informacje,
• Brak opisu stanowiska pracy w tym używanych maszyn i narzędzi,
czasu wykonywania poszczególnych czynności,
• Brak uwzględnienia szczególnych warunków zagrożenia,
• Brak łącznego narażenia na wszystkie czynniki chemiczne.
27
Widziałem słowa NIEBEZPIECZEŃSTWO,
NIE i NIGDY, ale na resztę tekstu
tylko rzuciłem okiem.
Żródło: Humor w szkoleniach bhp
www.SkuteczneBHP.pl
28
Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna
w Szczecinie
ul. Spedytorska 6/7 , 7070-632 Szczecin
Centrala telefon : (91) 462
462--40
40--60
Fax / telefon : (91) 462
462--46
46--40
Sekretariat telefon : (91) 462462-39
39--54
Rejestracja medyczna telefon : (91) 462462-40
40--60 wew. 121
e-mail : [email protected]
29
Download