05_choroby zawodowe dla pracodawców

advertisement
mgr Ewa Sawicka
ustawa z dnia 26 czerwca 1974r.
– Kodeks pracy artykuły od 235 do 2371
Uwaga ! Artykuł 237 Kodeksu pracy dotyczy zarówno
chorób zawodowych, jak i wypadków przy pracy.
Na jego podstawie zostały wydane akty wykonawcze.
rozporządzenie Rady Ministrów
z dn. 30 czerwca 2009r. W sprawie chorób zawodowych
(Dz. U. Nr 105 poz.869) zmiany - rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 8 maja 2012r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie chorób zawodowych (Dz. U.
poz. 662)
Rozporządzenie to określa:
- tryb postępowania
- podmioty właściwe w sprawie rozpoznawania chorób
zawodowych
- wykaz chorób
- okresy upoważniające do rozpoznania choroby zawodowej
rozporządzenie Ministra Zdrowia
z dn.1 sierpnia 2002r. w sprawie sposobu
dokumentowania chorób zawodowych
i skutków tych chorób (Dz. U. nr 132 poz. 1121)
oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24
maja 2012r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
sposobu dokumentowania chorób zawodowych
i skutków tych chorób (Dz. U. poz.663),
Nastąpiła zmiana treści druków, stanowiących załączniki
do ww. rozporządzenia:
- zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej
(zał.1)
-
-
-
-
Skierowania na badania w zw. z podejrzeniem choroby
zawodowej (zał. 2 i 3)
Karty oceny narażenia zawodowego (zał.4)
Orzeczenia lekarskiego o rozpoznaniu choroby
zawodowej lub o braku podstaw do rozpoznania choroby
zawodowej (zał. 5 i 6)
Decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej lub o braku
podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej (zał. 7 i 8)
Karty stwierdzenia choroby zawodowej (zał. 9)
Zawiadomienia o skutkach choroby zawodowej (zał.10)
ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postępowania administracyjnego
(tj. Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej
Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. z 2011r., nr 212, poz. 1263 ze zm.)
Jest to termin administracyjny,
określony w art. 235‘ Kodeksu pracy
Musi zajść korelacja następujących zdarzeń:
U pracownika (byłego pracownika) wystąpiła choroba
lub jej skutki
Choroba występuje w wykazie chorób zawodowych (zgodnie
z określonym czasem pomiędzy narażeniem i wystąpieniem
objawów)
W zakładzie pracy była ekspozycja na czynniki powodujące daną
chorobę (w zależności od rodzaju schorzenia może to być
kontakt, poziom narażenia lub sposób wykonywania pracy)
Choroba została spowodowana bezspornie lub z wysokim
prawdopodobieństwem działaniem czynników szkodliwych
dla zdrowia w środowisku pracy albo w zw. ze sposobem
wykonywania pracy
Administracyjne
Postępowanie jest prowadzone przez właściwego inspektora
sanitarnego, którego właściwość ustala się według miejsca,
w którym praca jest lub była wykonywana, lub według
krajowej siedziby pracodawcy, jeśli dokumentacja dotycząca
narażenia zawodowego jest gromadzona w tej siedzibie
(§ 3.1.2 rozp. RM w sprawie chorób zawodowych)
Orzecznicze
Określone w § 5.1 rozporządzenia RM w sprawie chorób
zawodowych.
Jest to jednostka orzecznicza właściwa ze względu na
miejsce zamieszkania pracownika (lub byłego pracownika).
Kto dokonuje zgłoszenia
Pracodawca
Lekarz (lekarz profilaktyk, specjalista, dentysta,
medycyny pracy, orzecznik), przy czym może dokonać
zgłoszenia w formie druku skierowania na badania
w celu rozpoznania choroby zawodowej
Pracownik (za pośrednictwem lekarza)
Były pracownik
(art. 235 Kodeksu pracy)
Do kogo
do właściwego państwowego inspektora sanitarnego
(powiatowego/granicznego/wojewódzkiego/
inspektora MSWiA/komendanta lub inspektora
wojskowego ośrodka medycyny prewencyjnej
do właściwego państwowego inspektora pracy
(§3.1rozp RM w sprawie chorób zawodowych)
Po otrzymaniu zgłoszenia podejrzenia choroby
zawodowej (lub kopii skierowania na badania
w celu rozpoznania choroby zawodowej)
właściwy państwowy inspektor sanitarny
wszczyna postępowanie w sprawie choroby
zawodowej o czym zawiadamia strony:
Zainteresowanego pracownika (byłego pracownika)
Obecny zakład pracy
Byłe zakłady pracy, w których mogło występować
narażenie, ekspozycja lub kontakt. W zależności od
rodzaju schorzenia może być to jeden pracodawca, lub
więcej (szczególnie w przypadku chorób przewlekłych).
Może się zdarzyć, że początkowo nie można określić
wszystkich zakładów pracy. W takim wypadku, po ich
ustaleniu, przesyła się ponownie Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania kolejnym zakładom.
Państwowy inspektor sanitarny kieruje zainteresowanego
na badania (o ile nie został już skierowany przez
lekarza)
Udostępnienie dokumentacji:
Personalnej
Świadectwa pracy
Zakresy obowiązków
Zaświadczenia lekarskie
Karty czasu pracy
Związanej z narażeniem zawodowym pracownika
(w zależności od rodzaju schorzenia mogą to być pomiary
środowiska pracy, ocena ryzyka zawodowego, karty
charakterystyki, dokumentacja techniczno – ruchowa,
stosowane środki ochrony itp.)
Możliwość wglądu do dokumentacji
na każdym etapie sprawy
Składanie dodatkowych wyjaśnień
Kto sporządza Ocenę narażenia zawodowego:
Lekarz sprawujący opiekę profilaktyczną - na etapie podejrzenia
choroby zawodowej
Lekarz zatrudniony w jednostce orzeczniczej –
w toku wydawania orzeczenia
Właściwy państwowy inspektor sanitarny - w toku wydawania
decyzji
Jeżeli lekarz orzecznik stwierdza, że jego dokumentacja
jest niepełna, może zwrócić się do:
Pracodawcy – w zakresie obejmującym sposób i organizację
pracy, poziom narażenia zawodowego, pracę w godzinach
nadliczbowych, stosowane środki ochrony itp, jak również
np. o przekazanie próbek stosowanych produktów
(w celach diagnostycznych )
lekarza profilaktyka - o uzupełnienie oceny narażenia
zawodowego lub o udostępnienie dokumentacji medycznej
lekarza prowadzącego leczenie – o udostępnienie dokumentacji
medycznej związanej z chorobą zawodową
właściwego państwowego inspektora sanitarnego - w zakresie
oceny narażenia zawodowego, dokumentacji archiwalnej oraz
uzyskanej od innych jednostek organizacyjnych PIS i służby
medycyny pracy
pracownika - o uzupełnienie wywiadu zawodowego
Praktycznie na terenie Warszawy MWOMP Oddział
w Warszawie często zwraca się z wnioskiem
o przeprowadzenie oceny narażenia zawodowego
do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w m. st. Warszawie
Jednostka orzecznicza I° wydaje orzeczenie lekarskie
o rozpoznaniu choroby zawodowej
lub o braku podstaw do rozpoznania choroby zawodowej.
W przypadku, gdy pracownik (były pracownik) nie zgadza się
z treścią orzeczenia, może wystąpić z wnioskiem
o przeprowadzenie badania w jednostce orzeczniczej II°
Orzeczenie otrzymują:
Pracownik (były pracownik)
Właściwy państwowy inspektor sanitarny
Zgłaszający podejrzenie choroby zawodowej
Jednostka orzecznicza I°/ II°)
Właściwy państwowy inspektor sanitarny po otrzymaniu
orzeczenia lekarskiego i zebraniu materiału dowodowego
wydaje decyzję. W razie konieczności, może się zwrócić
zarówno do stron, jak i do orzecznika o dodatkowe
wyjaśnienia, jak również o konsultację do orzecznika II°.
Decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej lub o braku
podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej jest
wydawania na podstawie orzeczenia lekarskiego
oraz na podstawie oceny narażenia zawodowego.
Decyzję otrzymują wszystkie strony postępowania
(pracownik oraz te zakłady, które zatrudniały pracownika
w warunkach, które mogły spowodować skutki zdrowotne
związane z chorobą zawodową oraz orzecznik i właściwy
państwowy inspektor pracy)
Może zdarzyć się, że zakład pracy,
który w początkowym etapie postępowania był
podejrzewany o przyczynienie się do powstania
choroby zawodowej, po przeprowadzeniu oceny
narażenia zawodowego został wykluczony .
W tym przypadku otrzyma on również decyzję,
a w jej uzasadnieniu znajdzie się informacja o braku
narażenia pracownika w tym zakładzie.
Od decyzji służy odwołanie – zgodnie z trybem
Kodeksu postępowania administracyjnego.
◦ 14 dni od daty otrzymania dokumentu
W przypadku, gdy jest to decyzja o stwierdzeniu
choroby zawodowej:
po jej uprawomocnieniu wystawiana jest Karta stwierdzenia
choroby zawodowej - jest to zadanie państwowego inspektora
sanitarnego.
dokumenty pracownika są przesyłane do ZUS, a po otrzymaniu
informacji - Zawiadomienie o skutkach choroby zawodowej jest
przesyłane do Instytutu Medycyny Pracy
im. prof. dra J. Nofera w odzi oraz właściwego państwowego
inspektora sanitarnego – jest to zadanie pracodawcy
Prawa i obowiązki pracodawcy w przypadku
w przypadku podejrzenia choroby
zawodowej
u pracownika i byłego pracownika
Obowiązek zgłoszenia podejrzenia choroby
zawodowej
Możliwość czynnego uczestnictwa w postępowaniu
w sprawie chorób zawodowych poprzez:
Udostępnianie dokumentacji pracowniczej
i dotyczącej narażenia zawodowego
Możliwość wglądu w dokumentację sprawy na
każdym etapie (z wyłączeniem dokumentacji
medycznej pracownika)
Możliwość odwołania się od decyzji wydanej w I
instancji
Możliwość złożenia skargi do WSA na decyzję
wydaną w II instancji
W przypadkach koniecznych przeniesienie
pracownika na inne stanowisko (art.230 kp)
Obowiązek analizy przyczyn powstania choroby
zawodowej i innych chorób związanych z
warunkami środowiska pracy leży po stronie
pracodawcy
Na podstawie analizy zastosowanie odpowiednich
środków zapobiegawczych
Uwzględnić dane w ocenie ryzyka zawodowego
na danym stanowisku
Przekazać dokumentację pracownika do ZUS
Wystawić Kartę skutków choroby zawodowej
(przekazanie jej do organu wydającego decyzję)
Uzupełnić Rejestr podejrzeń i stwierdzeń chorób
zawodowych
Dziękuję za uwagę
Download