Uzasadnienie jest m.in. krąg podmiotów podlegających

advertisement
Uzasadnienie
października
W ustawie z dnia 13
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1442, 1623, 1650 i 1717), zwanej dalej
krąg
podmiotów
podlegających obowiązkowo
składek
podstawa wymiaru
ubezpieczeń społecznych
1998 r. o systemie
na ubezpieczenia
"ustawą" , określony
ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym,
społeczne ,
zasady ich
opłacania
i finansowania,
oraz zasady przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych. W art. 6 ustawy
krąg
podmiotów
Artykuł
podlegających obowiązkowo
8 ustawy
dookreśla
wskazując ,
ustawy,
ubezpieczonych.
Artykuł
podmioty
mogą
tytułów
w przypadku zbiegu kilku
podstawy wymiaru
aktywności
określa
9 ustawy
składek
do
określony
jest
ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.
i definiuje
jakie
jest m.in.
być
zawodowe, o których mowa w art. 6
przypisane
do
konkretnych
społecznym
schemat podlegania ubezpieczeniom
ubezpieczeń,
natomiast w art. 18 ustawy
grup
określone są
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
Przedmiotowa nowelizacja w zakresie art. 6 ustawy zmierza do rozszerzenia określonego
kręgu
w nim
podmiotów
i rentowym o osoby
kapitałowego
będące członkami
rośnie
stale
podlegających
o charakterze osobistym
polegającej
objętych
rady nadzorczej
nadzorczych, którzy
świetle
obowiązkowo
na nadzorowaniu
utrzymania z
działalności różnych
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
podlegając
aktualnie
z rozwojem rynku
(ZUS) za
działalności
podmiotów
grudzień
tytułu pełnienia
członka
funkcji
ubezpieczeniu zdrowotnemu z tego
tytułu, podlegają
z innych tytułów. W grudniu 2012 r. takich osób
obowiązujących
przepisów
ubezpieczeniu zdrowotnemu, ale nie
członkowie
było
rad nadzorczych
podlegają obowiązkowo
składek
ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi.
na ubezpieczenia
uzyskiwany z
tytułu pełnienia
podmiot, w którym
działa
Należy podkreślić, że
członków
społeczne
funkcji
członków
podlegają
ubezpieczeniom
członka
Przyjęto , że podstawę
rad nadzorczych
rady nadzorczej, a
temu
29,0 tys.
emerytalnemu i rentowym. Zgodnie z wprowadzanymi zmianami zostaliby oni
obowiązkowo
2012 r. ,
20, l tys. osób. Dodatkową grupę osób stanowią członkowie rad
ubezpieczeniujednocześnie
W
związku
czerpią środki
ubezpieczeniem zdrowotnym jedynie z
wyniosła
ubezpieczeniom emerytalnemu
rad nadzorczych. W
grupa osób, które
i instytucji. Zgodnie z danymi
liczba osób
obowiązkowo
stanowiłby
objęci
wymiaru
przychód
płatnikiem składek byłby
rada nadzorcza.
wraz z rozwojem rynku
rad nadzorczych, a
więc
kapitałowego
osób, które ani nie
coraz liczniejsza jest grupa
świadczą
pracy w ramach stosunku
pracy lub na innej podstawie, ani nie prowadzą pozarolniczej działalności, a czerpią środki
utrzymania z działalności o charakterze osobistym. Dodatkowo coraz większa grupa osób
uzyskuje niejako w ramach wynagrodzenia dodatkowe przychody, które w normalnych
warunkach podlegałyby składce na ubezpieczenia społeczne. Często możliwość bycia
członkiem
rady nadzorczej i osiągane z tego tytułu przychody rekompensują, niższe
od możliwego do uzyskania na rynku, wynagrodzenie z pracy. Dodatkowo, członkowi rady
nadzorczej , będącemu zarazem pracownikiem spółki nie przysługuje wynagrodzenie za pracę
za czas zwolnienia od pracy niezbędny do uczestnictwa w posiedzeniach rady. Wynika to
z § 14 i 16 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r.
w sprawie sposobu usprawiedliwiania
zwolnień
nieobecności
w pracy oraz udzielania pracownikom
późn .
od pracy (Dz. U. Nr 60, poz. 281 , z
zm.).
Utratę
wynagrodzenia za
pracę
powinno rekompensować osobno ustalane wynagrodzenie za sprawowanie funkcji w radzie,
które w obecnym stanie prawnym nie jest objęte obowiązkiem ubezpieczeń społecznych
niższą wysokość możliwych
i rzutuje przez to na
określonego
Stąd
istnieje potrzeba
objęcia
ubezpieczeniami
emerytalnymi
emerytalnym i rentowymi
członków
nieposiadanie przez nich innego
ubezpieczeniową,
aw
tytułu
do
członków
ubezpieczeniom
społecznym
rozumieć umowę
zlecenia,
członków
posiadanie innego
umowę agencyjną
Przyjęto , że będą
odpłatnie ,
pełnienia
części
części
i bez
tej funkcji , nie
powołania
wcześniej
na
jednak
zapewni
zmianą
też
lepszą ochronę
względu
z
objęciem
zasad podlegania
należy
do której
zlecenia). W przypadku osób
ubezpieczenia
tytułu,
będzie dotyczył
bez
względu
na
na fakt pobierania emerytury lub
cały
okres sprawowania funkcji
rady nadzorczej do dnia zaprzestania
od terminu, w którym
zaczął wykonywać tę
z
tytułu
dotychczas usytuowania tego
tytułu
Natomiast zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom
wykonywania umowy zlecenia dotyczy odmiennego
są
świadczenie usług,
wynagradzani z tego
członka
niż
o
dotyczące
przyjęto , że obowiązek
ubezpieczeń
na posiadanie, czy
związane
ze
inną umowę
przepisy
są
ubezpieczeniami
umowy zlecenia (przez które
oni podlegali ubezpieczeniom przez
a zatem od dnia
funkcję odpłatnie.
się
albo
rad nadzorczych, którzy
do
względu
rad
wyższą emeryturę.
wykonujący ch
rad nadzorczych
tytułu
na
9 ustawy, w
zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje
renty.
po zaistnieniu
członków
funkcje
Objęcie
rentowymi.
rad nadzorczych, a w
osób
pełniących
ubezpieczeń społecznych
przyszłości przełoży się
ubezpieczeniami
będących członkami
grupy osób,
rad nadzorczych, bez
Zmiany zaproponowane w art.
wszystkich
świadczeń,
ryzyka ubezpieczeniowego.
też
nadzorczych
do otrzymania
niż
społecznym
2
do
ubezpieczeń społecznych
tytułów
w przypadku posiadania kilku
do ubezpieczenia przez
jeden podmiot.
każda
Zgodnie z aktualnym stanem prawnym w zasadzie
świadczenie usług
zatrudnienie w ramach stosunku pracy,
szczególności
praca, w
w ramach umowy zlecenia,
czy działalność pozarolnicza rodzi obowiązek ubezpieczenia (stanowi tytuł do ubezpieczeń
społecznych).
aktywności
równoległego
Inaczej jest jednak w razie
zawodowej , tj . w razie zbiegu tytułów do
Aktualnie osoby
posiadające
tytułów
kilka
do
wykonywania
więcej niż
jednej
ubezpieczeń społecznych .
ubezpieczeń, podlegają
ubezpieczeniom
co do zasady z jednego tytułu - pierwszego lub wybranego przez siebie. Wyjątki od tej
zasady to:
l) podleganie ubezpieczeniom z
tytułu
o pracę
bądź
zawartych
umów
ubezpieczeniowych zawsze rodzi
2)
uzyskiwanie z
tytułu
stosunku pracy, który bez
istniejących
względu
dodatkowo
na
liczbę
tytułów
innych
obowiązek ubezpieczeń społecznych;
stosunku pracy,
członkostwa
wynagrodzenia w przeliczeniu na okres
miesiąca
w
spółdzielni, służby
w kwocie
niższej niż
celnej ,
minimalne
wynagrodzenie - wówczas osoba podlega ubezpieczeniom także z innych tytułów;
3)
dzieło
zawarcie umowy zlecenia lub umowy o
z
własnym pracodawcą
wykonywanie tej umowy na jego rzecz - wówczas zleceniobiorca
dzieło) uważany
się
W
jest na gruncie
ubezpieczeń społecznych
stosunki prawne
przypadkach jeden
występujące
tytuł
ubezpieczeń
do
w ramach jednego
tytułu
do
za pracownika, co
wypiera inne
ubezpieczeń.
kilku umów zlecenia równolegle wykonywanych przez
tytuły
oraz inne
zleceniobiorcę ,
podlega on
względu
na
wynagrodzenia ustalonego przez strony za wykonanie takiej umowy. Prowadzi to
nadużyć .
i w ich imieniu
ze strony
wiąże
Ponadto, w przypadku
ubezpieczeniom z jednej umowy - pierwszej lub wybranej przez niego, bez
do wielu
(wykonujący
z oskładkowaniem wykonywanej umowy.
pozostałych
wysokość
lub
W
wystąpieniach
związki
zawodowe,
części płatników składek,
kilku umów zlecenia,
kierowanych do resortu pracy zarówno ubezpieczeni, jak
ubezpieczają
wskazują, że
którzy
regulacja ta stanowi pole do
korzystając
zleceniobiorców z
nadużyć
z konstrukcji przepisu, w przypadku
tytułu
najniżej płatnej
umowy
(częstokroć kilkudziesięciozłotowej) ,
składkę
na ubezpieczenie zdrowotne. Z korespondencji kierowanej do resortu pracy wynika,
że
z
pozostałych
wykonywania
umów
odprowadzając
ta praktyka jest stosowana wbrew woli zleceniobiorców, którzy- jako podmiot
jedynie
słabszy
na
3
rynku pracy - nie
że
mają
realnych
możliwości
pomimo wielu lat ubezpieczenia, nie
wyboru
mają
wyższego
ubezpieczenia. To powoduje,
oni szansy wypracowania sobie
chociażby
minimalnego świadczenia emerytalnego, czy rentowego. Również, gdy zachorują lub ulegną
wypadkowi - przysługujące im świadczenie z ubezpieczenia wypadkowego (ewentualnie
chorobowego) będzie nieadekwatne do utraconych zarobków. Z uwagi na fakt, że tylko jedna
obowiązek opłacania
z umów zlecenia - z bardzo nisko ustalonym wynagrodzeniem - rodzi
składek
na ubezpieczenia społeczne , świadczenie będzie obliczone jedynie z tej jednej
umowy, a nie od
całego
przychodu.
Biorąc pod uwagę, że zawarcie umowy zlecenia, umowy agencyjnej albo innej umowy o
świadczenie usług ,
zlecenia -
do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje
się
przepisy
dotyczące
powszechniejszą
zwanych dalej "umowami zlecenia", jest coraz
formą
wykonywania pracy na rzecz innego podmiotu, w istocie często zastępującą stosunek pracy,
projektodawca
uznał
wykonującym ją
za
słuszne
podmiotom
wprowadzenie
większej
ochrony ubezpieczeniowej .
podlegających
zgodnie z danymi ZUS liczba zleceniobiorców
i rentowym
rośnie
wynosiła
i w grudniu 2012 r.
- jest na gruncie
zabezpiecza opłacania
zakłada
Projekt
ubezpieczeń
ubezpieczeń społecznych
tytułów
najpopularniejszych
do
składek
ubezpieczeń
Należy wskazać, że
ubezpieczeniom emerytalnemu
o
pracę ,
stosunkowo
czy
też
"korzyści "
ekonomiczne
częściej ją
" słabym " tytułem. Wśród
tylko zbieg wielu umów zlecenia nie
rozwiązań zmierzających
do rozszerzenia
w przypadku zbiegu wykonywania umowy zlecenia z
oraz kilku umów
coraz
od co najmniej minimalnego wynagrodzenia.
wprowadzenie
zarobkową
do zapewnienia
815,8 tys. osób.
wypierającej umowę
Wykonywanie umowy zlecenia zastępującej
rozwiązań zmierzających
zleceń,
płatników
się
co jak
składek
wydaje,
inną aktywnością
mogłoby ograniczyć
wynikające
obowiązku
potencjalne
z zawierania umów zlecenia
w miejsce umów o pracę.
Uwzględniając
zarówno interes ubezpieczonego, jak i
sytuację gospodarczą
zlecenia z innymi
składek
projektodawca
tytułami ,
oraz
aktualną
za celowe zrównanie wykonywania umowy
których posiadanie powoduje sumowanie podstaw wymiaru
do kwoty co najmniej minimalnego wynagrodzenia.
Oznacza to, że zgodnie z
miał
uznał
płatnika składek
zaproponowaną zmianą,
do umów zlecenia zastosowanie
przepis analogiczny jak art. 9 ust. la ustawy ,
ubezpieczeń
dotyczący
w przypadku uzyskiwania z nich podstawy wymiaru
kumulowania
będzie
tytułów
składek niższej niż
do
kwota
4
minimalnego wynagrodzenia za pracę. Według aktualnego stanu prawnego są to grupy osób,
podlegają
które
spółdzielni,
w
zasiłku
ubezpieczeniom
służby,
społecznym
z
świadczenia
szkoleniowego,
pobierania
tytułu
członkostwa
stosunku pracy,
świadczenia
socjalnego,
socjalnego lub wynagrodzenia przysługującego w okresie korzystania ze świadczenia
Jeżeli
górniczego lub w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie.
w przeliczeniu na okres
jest
niższa
miesiąca
ich podstawa wymiaru
składek
podlegają
od minimalnego wynagrodzenia,
na ubezpieczenia
one
również
społeczne
obowiązkowo
ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów.
W przypadku umów zlecenia
przyjęto , że
w sytuacji, gdy podstawa wymiaru
składek
od minimalnego wynagrodzenia w danym
Większość
aktywności
ubezpieczonych
zawodowej
miesiącu.
ubezpieczeniom, w przypadku wykonywania
opłaca
rodzaju,
składki
na ubezpieczenia
przynajmniej od kwoty minimalnego wynagrodzenia (o ile taki przychód
omówionych powyżej zbiegów,
społecznych
o
tytułu
z
pracę nakładczą,
działalności
osoba, która
łączy
działalności
ubezpieczenia
społeczne
właściwej
dla osoby
z którego
tytułu
łączące
należy wskazać , że również
pozarolniczej
prowadzenia
że
chyba
tytułu jest
prowadzącej działalność
komandytowej
lub
odpowiedzialnością,
prowadzących
placówkę
do
równoległego
działalności
jest osoba
partnerskiej,
podstawa
osiągnięcia
na
wybrać ,
się
rozszerzenie tej zasady na osoby
pracę nakładczą
wspólnika
jednoosobowej
wykonujących
z prowadzeniem innej
się
spółki
spółki
jawnej,
z
ogramczoną
wolne zawody, czy osób
wprowadzenie zasady kumulacji
co najmniej minimalnego wynagrodzenia za
preferencyjną podstawą
wymiaru
prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą
spółki
oświaty niepubliczną szkołę,
wykonywania umowy zlecenia lub umowy o pracę
gospodarczej z
składek
wymiaru
pozarolniczej, tj. wspólników
Ponadto proponuje
tytułu
- wówczas ubezpieczony ma prawo
twórców, artystów, osób
zespół.
umową
zlecenia lub
podlega ubezpieczeniu z
na podstawie przepisów ustawy o systemie
lub ich
ubezpieczeń
działalności
ubezpieczeń
składek
podlega ubezpieczeniom. Proponuje
gospodarcza,
Oprócz
co najmniej równa podstawie wymiaru
wykonywanie umowy zlecenia lub umowy o
niż działalność
umową
społeczne
osiąga).
w przypadku zbiegu
gospodarczej z
aktywności,
te
gospodarczej,
z drugiego
miejsce
społeczne byłaby niższa
na ubezpieczenia
podlegających
różnego
tytułów będzie miała
zasada kumulacji
pracę ,
nakładczą
tytułów
do
w przypadku
oraz prowadzenia
składek,
do której uprawniona
ciągu
pierwszych dwóch lat
w
jej prowadzenia. Zmiany zaproponowane w tym zakresie - zbiegu wykonywania umowy
zlecenia z
działalnością pozarolniczą,
tak samo jak w
niniejszym projektem zbiegów umów zlecenia,
pozostałych
zmierzają
przypadkach regulowanych
do zabezpieczenia
opłacania
5
składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od podstawy określonej na poz1om1e
co najmniej minimalnego wynagrodzenia. Długotrwałe opłacanie składek od podstawy
co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę zabezpiecza tym osobom nie tylko prawo
do
najniższej
źródła
również
emerytury, ale
zasiłku
prawo do
dla bezrobotnych w przypadku utraty
dochodów.
Regulacja wprowadza również możliwość kontroli prawidłowości składek wykazanych
przez płatnika , który będzie mógł zwrócić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o
zbadanie, czy
wykazał
je poprawnie.
W projekcie proponuje
społecznym
się również
rolników. Zmiany te
mają
wprowadzenie zmian do ustawy o ubezpieczeniu
na celu rozszerzenie zakresu podmiotowego ustawy
o ubezpieczeniu
społecznym
rolników o osoby (rolników i domowników), którzy równolegle
z prowadzeniem
działalności
rolniczej
podejmą,
jako
dodatkową, pracę
zlecenia (lub odpowiednio umowy agencyjnej albo innej umowy o
której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje
Proponuje
stałe źródło
się,
aby ci rolnicy i domownicy,
utrzymania i z racji tego
kontynuować
ustawy, mogli
się
podlegają
przepisy
dotyczące
jeżeli działalność
ubezpieczeniu
na podstawie umowy
świadczenie usług,
do
zlecenia).
rolnicza stanowi dla nich
społecznemu
rolników z mocy
dobrowolnie podleganie temu ubezpieczeniu (w KRUS),
pomimo tego, że z tytułu wykonywania umowy zlecenia (lub odpowiednio umowy agencyjnej
albo innej umowy o
przepisy
dotyczące
Warunkiem
świadczenie usług ,
będzie jednakże
przychodu w
przekroczenie
będą
zlecenia)
wysokości
będzie
nie
do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje
podlegali
uzyskiwanie z
nie
kwota nie
wyższa niż
nawet
tytułu
krótkotrwała
z mocy ustawy i
miesięcznego
minimalnego wynagrodzenia, którego
z
systemu
dotyczyła więc
rolniczego.
będzie
wykonywania umowy zlecenia
większy niż połowa
840
ubezpieczeniom w ZUS.
wykonywania tej umowy
wyłączeniem
kontynuowania ubezpieczenia w KRUS
miesięczny
tytułu
wyższej niż połowa
skutkowało
domowników, którzy z
obowiązkowo
Możliwość
tylko tych rolników i
osiągać
będą
przychód
kwoty minimalnego wynagrodzenia. W 2014 r.
zł miesięcznie .
i niskopłatna powoduje
obowiązkowe objęcie
się
będzie
to
W obecnym stanie prawnym umowa zlecenia,
wyłączenie
z ubezpieczenia
społecznego
rolników
ubezpieczeniami w systemie powszechnym. Ogólnie
znany jest problem rolników, którzy tracili prawo ubezpieczenia w KRUS w
związku
z
wykonywaniem nisko wynagradzanych umów zlecenia w charakterze konserwatorów
kierowców wozów bojowych OSP lub
niskopłatnych
sołtysów dokonujących
umów zlecenia odprowadzane
wynagrodzenia -
składki
są
poboru podatku rolnego. Od
- odpowiednie do
ubezpieczeniowe do ZUS. Z uwagi na
wysokości
powyższe
ustalonego
oraz na fakt,
że
6
umowy te
są
podlegający
zawierane czasowo, ubezpieczony rolnik,
powyższych
z
umów
ubezpieczeniom w systemie powszechnym, może nie zgromadzić na indywidualnym koncie
"kapitału składkowego " gwarantującego
emerytalnym w ZUS
świadczenie
także
przewidując możliwość
pełnienia
przez rolnika funkcji w radzie nadzorczej ,
kontynuowania dobrowolnego ubezpieczenia w KRUS w przypadku
jednoczesnego podlegania przez rolnika ubezpieczeniu z
powyższa
nadzorczej. Zmiana
regulację oskładkowania
nadzorczych bez
konsekwencją
jest
względu
członkiem
bycia
rady
projektowaną
funkcji we wszystkich radach
na podmiot, w którym taki organ funkcjonuje . W
związku
tym
zostaliby z ubezpieczenia w KRUS wszyscy rolnicy, którzy z racji wyboru
zostali do reprezentowania
przedsiębiorstwa
spółdzielcze ,
branżowych
rolno - spożywcze
także
a
w Funduszu
KRUS. Zaproponowane
ubezpieczenia, mimo
przypadku
aktywności
możliwość
dotyczyć
wynagrodzenia za
z
interesów producentów rolnych w radach
spółdzielnie
rolnicze, rolnicze rynki hurtowe,
zbożowo-młynarskie,
Składkowym
rozwiązania pozwolą
społecznym
ubezpieczeniom
kwoty
tytułu
wprowadzanego przez
tytułu pełnienia
wynagrodzenia z
nadzorczych takich podmiotów jak np.
będzie
minimalne
analogiczne jak dla umów zlecenia, zasady podlegania
ubezpieczeniu rolniczemu w przypadku
powołani
przyszłości
emerytalne.
Propozycja zawiera
wyłączeni
w
zawodowej
spółki
Ubezpieczenia
rolnikom
tytułu powołania
Społecznego
pozostać
skutkującej
inseminacyjne, banki
w systemie rolniczego
obowiązkowym
podleganiem
Również
do rady nadzorczej.
dobrowolnego pozostania w ubezpieczeniu
Rolników w
społecznym
rolników
tylko tych rolników i domowników, których przychód z
pełnienie
połowy najniższego
funkcji w tych radach nadzorczych nie przekroczy
w tym
tytułu
miesięcznie
wynagrodzenia, czyli analogicznie jak w przypadku wykonywania
umowy zlecenia.
Będzie
to dla rolnika ubezpieczenie podwójne -
zleceniobiorcy (lub odpowiednio rolnika.
Dostęp
członka
Dodatkowo proponuje
ubezpieczeniu
społecznym
się
w ZUS jako
rady nadzorczej) i dobrowolne w KRUS jako
do podwójnego ubezpieczenia
przychodu z tytułu umowy zlecenia lub
obowiązkowe
będzie
pełnienia
jednak ograniczony
kwotą osiąganego
funkcji w radzie nadzorczej.
wprowadzenie zmian
porządkujących
rolników, w zakresie finansowania
składek
w art. 16a ustawy o
z
budżetu państwa
w
okresie sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem oraz w art. 21 tej ustawy (nowo dodany
ust. 3a),
zasady,
dotyczącym
że
przyznawania rent rolniczych. Pierwsza z nich polega na zastosowaniu
finansowanie
składek
na ubezpieczenie emerytalno-rentowe z
budżetu państwa
w
7
okresie sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem będzie możliwe tylko wtedy, jeżeli
oprócz spełnienia innych warunków określonych w tym przepisie, rolnik lub domownik nie
podlega jednocześnie innemu ubezpieczeniu społecznemu , tj. nie podlega ubezpieczeniu w
ZUS (zgodnie z projektowanymi zmianami taka sytuacja mogłaby zaistnieć w przypadku
wykonywania umowy zlecenia lub pełnienia funkcji w radzie nadzorczej z odpowiednio
ustaloną podstawą
wymiaru
składek)
Druga zmiana polega na wyeliminowaniu możliwości sumowanm nakładających się
okresów podwójnego ubezpieczenia do
stażu
ubezpieczeniowego, od którego
zależy
prawo do
renty rolniczej , analogicznie jak ma to miejsce w systemie powszechnym. Podwójne
opłacanie składek może być uwzględniane
jedynie przy ustalaniu
wysokości świadczenia
rentowego rolniczego.
Jednocześnie
w związku z wprowadzaną zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom
w przypadku zbiegu
tytułów
do ubezpieczenia powszechnego i rolniczego w sytuacji
pełnienia
wykonywania umowy zlecenia lub
funkcji w radzie nadzorczej przez rolnika lub
domownika ubezpieczonego w KRUS z mocy ustawy, zaproponowano wprowadzenie
umożliwiającego
przepisu o charakterze abolicyjnym (art. 4)
zastanego w zakresie podwójnego
z projektowanymi zapisami art. 4
dniem
wejścia
w
życie
jednakże
regulacją objęci zostaną
projektowanej ustawy
w KRUS i w ZUS, bez
ubezpieczenie,
ubezpieczenia (w ZUS
względu
objęci
długość
na
pod warunkiem,
usankcjonowanie stanu
i w KRUS).
rolnicy i domownicy, którzy przed
byli podwójnym ubezpieczeniem -
okresu, przez który
że spełniali
Zgodnie
takie same
trwało
przesłanki ,
to podwójne
jakie
umożliwią
im pozostawanie w podwójnym ubezpieczeniu na przyszłość , tj. wykonywali umowy zlecenia
(lub odpowiednio umowy agencyjne albo inne umowy o
zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje
miesięczny
przychód nie
się
wyższy niż połowa
W dniu l stycznia 2013 r.
weszły
w
opieki zdrowotnej finansowanych ze
przepisy
świadczenie usług ,
dotyczące
do których
zlecenia), z których
minimalnego wynagrodzenia.
życie
przepisy art. 87 ust. 9a ustawy o
środków
publicznych
świadczeniach
zobowiązujące
Narodowy
Fundusz Zdrowia do elektronicznego kontrolowania i raportowania do KRUS
przypadku podwójnego ubezpieczenia zdrowotnego rolników. Wprowadzenie
przekazywania informacji przez
niezgłaszania
związku
FZ
osiągali
doprowadziło
każdego
obowiązku
do ujawnienia licznych przypadków
do KRUS przez rolników faktu wykonywania pracy na umowach zlecenia i w
z tym, niezgodnego z
ubezpieczeniu (w ZUS z
tytułu
obowiązującym
prawem, pozostawania w podwójnym
wykonywania tej umowy i w KRUS z
tytułu
prowadzenia
8
działalności
objęła
rolniczej). Kontrola podwójnego ubezpieczenia przeprowadzona przez NFZ
okres od dnia l stycznia 1999 r., co oznacza,
dotyczą
przypadków zbiegu
systemie
ubezpieczeń społecznych.
wejściu
Po
pozostać jedynie
o
społecznym
wyłączeniu
decyzje wydane przez KRUS w 2013 r.
do ubezpieczenia od dnia
wejścia
życie
w
spełniający
warunki
określone
ustawy o
będą
projektowanej ustawy w podwójnym ubezpieczeniu
rolnicy i domownicy
o ubezpieczeniu
decyzję
życie
w
tytułów
że
mogli
w nowym art. Sb ustawy
rolników. Natomiast rolnicy i domownicy, wobec których
społecznego
z ubezpieczenia
rolników
już podjęto,
związku
w
ze
zbiegiem ubezpieczenia w ZUS i w KRUS, będą mogli wnioskować o powrót do
społecznego
ubezpieczenia
spełniali
rolników z okresem wstecznym
ubezpieczeniowego
KRUS
wyłączenia
warunki, o których mowa w projektowanym art. Sb.
społecznego
zwrotem
rolników, jeżeli w okresie
składek,
świadczeń
(niezbędnego
wiązałoby
do nabycia prawa do
a w niektórych przypadkach
i - w konsekwencji -
także
z
z ubezpieczenia rolniczego
Wyłączanie
się
świadczeń)
utratą
obowiązkiem
z ubezpieczenia
utratą
bowiem z
nie zawsze
prawa do
stażu
związanego
wypłaconych już
ze
przez
nienależnie
zwrotu przez rolnika
pobranych świadczeń. Biorąc pod uwagę fakt, że obecnie obowiązujące przepisy z mocy
ustawy
wyłączają
straży pożarnych,
z ubezpieczenia
społecznego
w KRUS rolników-
którzy na podstawie umowy zlecenia
są
członków
konserwatorami lub kierowcami
wozów bojowych w OSP za symboliczne wynagrodzenie, wydaje
konsekwencje
byłyby niewspółmierne
Proponowane zmiany
się,
że
tego typu
do "winy" ubezpieczonego.
wpisują się
strategii krajowej i regionalnych
ochotniczych
ponadto w
koncepcję
przyjętą
wykorzystania
w strategii Europa 2020 oraz
całego potencjału,
w tym zasobów
ludzkich, dla zrównoważonego rozwoju. Wychodzi również naprzeciw zaleceniom Rady Unii
Europejskiej w sprawie Krajowego Programu Reform Aktualizacja 2013/2014 i "Programu
Konwergencji. Aktualizacja 2013" w zakresie reformy systemu ubezpieczenia
społecznego
rolników (KRUS), a dotyczącym poprawy międzysektorowej mobilności pracowników,
tj . z sektora rolniczego do innych
Pozostałe
zmiany
działów
wprowadzane
gospodarki.
do
ustawy
maJą
charakter
porządkowy
i dostosowujący. Taki charakter ma również zmiana w ustawie z dnia 27 stycznia 2004 r. o
świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r.
Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.).
9
Ustawa miałaby wejść w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 3
miesięcy
od dnia ogłoszenia ustawy.
Przedmiot projektowanej regulacji nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej i nie
podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów dotyczących notyfikacji norm
i aktów prawnych.
Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie
stanowienia prawa (Dz. U.
r 169, poz. 1414, z późn . zm.) projekt został zamieszczony
w Biuletynie Informacji Publicznej. W trakcie prac nad projektem do Ministerstwa Pracy i
Polityki Społecznej nie wpłynęły zgłoszenia podmiotów zainteresowanych pracami nad
projektem w trybie ww. ustawy.
lO
Download