Umowa o dzieło nr

advertisement
Umowa nr ..... OR.273.9.
.2015
zawarta w dniu …………………………… w Wałbrzychu pomiędzy Powiatem
Wałbrzyskim z siedzibą w Wałbrzychu przy al. Wyzwolenia 20, 22, 22A, 24, NIP:
886 263 33 45 w imieniu którego działają:
Pan Jacek Cichura – Starosta Wałbrzyski,
Pan Krzysztof Kwiatkowski – Wicestarosta Powiatu Wałbrzyskiego,
przy kontrasygnacie Pani Joanny Błażuk Skarbnika Powiatu Wałbrzyskiego,
zwanym dalej “Zamawiającym”,
a
…………………………………….… zwanym dalej „Wykonawcą”
§1
Niniejsza umowa została zawarta bez zastosowania ustawy - Prawo zamówień
publicznych, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (j.t. Dz. U.
z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.)
§2
1. W ramach niniejszej umowy Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje
się do wykonania zlecenia w postaci:, łamania tekstu, przygotowania projektu
i wydruku albumu o przyrodzie Powiatu Wałbrzyskiego pn. Naturalne piękno Ziemi
Wałbrzyskiej
-
Trzyczęściowy
Przewodnik:
„Rośliny
Ziemi
Wałbrzyskiej”,
„Zwierzęta Ziemi Wałbrzyskiej”, „Skały i Minerały Ziemi Wałbrzyskiej” w ramach
projektu dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.
2. Wykonawca oświadcza, że wykonanie zlecenia leży w granicach jego możliwości
i że nie istnieją żadne przeszkody natury technicznej uniemożliwiające w całości
lub części wykonanie zlecenia.
3. Wykonawca zobowiązuje się dochować szczególnej staranności i wykonać
zlecenie charakteryzujące się wysokim poziomem artystycznym i technicznym,
kierując się przepisami prawa oraz interesem Zamawiającego.
4. Szczegóły przedmiotu zlecenia:
1) korekta projektu graficznego,
OR.272.9.34.2015
1
2) przygotowanie do druku,
3) naświetlanie płyt CTP,
4) wykonanie proofa cyfrowego okładki i 4 stron wnętrza publikacji,
5) druk,
6) dostawa,
7) publikacja składa się z 3 albumów, każdy o następujących parametrach:
a) format 160 x 225 mm,
b) zadruk pełnokolorowy (4+4),
c) objętość 100 stron + okładka,
d) papier na środek: kreda matowa 115 g,
e) papier na okładkę: kreda matowa 350 g + folia matowa + lakier UV
wybiórczo,
f) oprawa miękka klejona,
g) nakład 1000 egzemplarzy,
8) Dodatkowo mapa o przeznaczeniu turystycznym w skali 1:60 000 (format:
68x48 cm) papier G-Print 130 g, nakład 1000 egz.
9) Całość publikacji umieszczona w tekturowej, dodatkowej okładce:
a) format dopasowany do wielkości zestawu trzech tomów,
b) papier: karton offsetowy jednostronnie powlekany 350 g,
c) zadruk pełnokolorowy (4+0),
b) foliowanie jednostronne + lakier UV wybiórczo,
a) sztancowanie + klejenie,
b) nakład 1000 sztuk.
§3
1. Strony ustalają, że dostarczenie przedmiotu zlecenia do siedziby Zamawiającego
nastąpi w terminie 30 dni kalendarzowych od daty przekazania przez
Zamawiającego materiałów (treści) niezbędnych do wykonania przedmiotu
umowy, tj. do dnia ................... 2015 r. z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Zamawiający przekaże Wykonawcy materiały (treści) niezbędne do wykonania
przedmiotu umowy do dnia ……….......... 2015 r.
3. Zamawiający oświadczy w ciągu 4 dni roboczych, czy przedmiot zlecenia
przyjmuje, czy też żąda określonych poprawek.
OR.272.9.34.2015
2
4. Wykonawca jest obowiązany do uwzględnienia uwag Zamawiającego i dokonania
korekt w terminie 3 dni od daty otrzymania uwag. W takim przypadku termin
dostarczenia, o którym mowa w ust. 1 ulega przedłużeniu o czas konieczny do
uwzględnienia uwag i ponownego zatwierdzenia przez Zamawiającego, tj. o 3 dni.
5. Terminem odbioru końcowego będzie odbiór przedmiotu zlecenia poprawionego.
6. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zlecenia do siedziby
Zamawiającego.
§4
1. Zamawiający zobowiązany jest do czynnej współpracy przy wykonywaniu dzieła,
a w szczególności przekazania Wykonawcy wszelkich wskazówek, które będą
niezbędne do wykonania dzieła.
2. Zamawiający upoważnia do kontaktów w zakresie wykonania niniejszej umowy
Pana Ryszarda Skrobackiego – naczelnika w Wydziale Edukacji, Promocji
i Rozwoju, tel. 74 84 60 669.
§5
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania osób zaangażowanych przy
wykonywaniu zlecenia.
§6
1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca
zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych z tytułu:
1) opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy oraz opóźnienia w usunięciu wad
- w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego określonego w § 7 za każdy
dzień opóźnienia;
2) niewykonania umowy przez Wykonawcę w wysokości 10% wynagrodzenia
umownego określonego w § 7.
2. W przypadku opóźnienia w realizacji dzieła powyżej 15 dni, Zamawiającemu
przysługuje, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do wykonania dzieła
– prawo do odstąpienia od umowy.
3. Odstąpienie od umowy jest możliwe w terminie 14 dni od zaistnienia jego
przyczyny.
OR.272.9.34.2015
3
§7
Za wykonany i odebrany przedmiot zlecenia strony zgodnie ustalają wynagrodzenie
Wykonawcy
w
wysokości:
(słownie:……………………………).
……………………
Wynagrodzenie,
zł
zostanie
brutto
wypłacone
na
rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie 14 dni od złożenia przez
Wykonawcę rachunku w siedzibie Zamawiającego.
§8
1. Zmiana terminu wykonania umowy jest możliwa tylko w wyjątkowych wypadkach,
które uniemożliwiają wykonanie dzieła w terminie i które mają charakter
zewnętrzny i nadzwyczajny oraz których strony nie mogły przewidzieć w chwili
zawarcia umowy (siła wyższa).
2. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności w formie
aneksu do umowy.
§9
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Kodeksu Cywilnego.
2. Strony zobowiązują
się
do polubownego
rozstrzygania
wszelkich
spraw
związanych z realizacją niniejszej umowy.
3. Ewentualne spory strony poddają pod rozstrzygniecie właściwego ze względu na
siedzibę Powiatu Wałbrzyskiego sądu powszechnego.
§ 10
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla
Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.
Zamawiający
Wykonawca
.......................................
..................................
.......................................
Kontrasygnata Skarbnika
............................................
OR.272.9.34.2015
4
Download