Zbieg obowi*zku ubezpieczenia

advertisement
ZBIEG OBOWIĄZKU UBEZPIECZENIA
mgr Małgorzata Grześków
RYZYKA UBEZPIECZENIOWE
czasowa niezdolność do pracy ( zasiłek chorobowy,
świadczenie rehabilitacyjne)
 zmniejszona sprawność do pracy ( zasiłek
wyrównawczy )
 trwała niezdolność do pracy ( renta z tego tytułu)
 utrata żywiciela (renta rodzinna)
 zakończenie działalności zarobkowej w związku z
wiekiem ( emerytura)
 niemożność wykonywania pracy w związku z
rodzicielstwem (zasiłek opiekuńczy, macierzyński)
 niezdolność do samodzielnej egzystencji ( dodatek
pielęgnacyjny )

RODZAJE UBEZPIECZEŃ
1) ubezpieczenia emerytalne
2) ubezpieczenia rentowe
ryzyka są niezależne od konkretnego tytułu do
ubezpieczenia; wystarczy jeden tytuł do ochrony
danego ryzyka
3) ubezpieczenia chorobowe
chroni aktualny zarobek z danego tytułu
ubezpieczenia
4) ubezpieczenia wypadkowe
gdy istnieje zagrożenie wypadku przy pracy
Zbieg obowiązku ubezpieczenia ma zastosowanie
wyłącznie do ubezpieczenia emerytalnego i
rentowego!!!
PODZIAŁ TYTUŁÓW UBEZPIECZEŃ
ogólne
budżetowe
niebudżetowe
bezwzględne
TYTUŁY BEZWZGLĘDNE
Tytułami bezwzględnymi są:
 stosunek pracy
 członkostwo w rolniczych spółdzielniach
produkcyjnych i w spółdzielczych kółkach
rolniczych
 stosunek służby celnej
 pobieranie świadczeń szkoleniowych i socjalnych
 pobieranie zasiłku macierzyńskiego
Pozostałe tytuły są tytułami ogólnymi.
TYTUŁY OGÓLNE BUDŻETOWE








wykonywanie odpłatnie pracy na podstawie
skierowania do pracy w czasie odbywania kary
pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania
pobieranie zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia
integracyjnego lub stypendium w okresie odbywania
szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego
dorosłych w drodze skierowania przez Powiatowy
Urząd Pracy
posługa duchowna
czynna służba żołnierzy niezawodowych
służba zastępcza
urlop wychowawczy
rezygnacja z pracy z tytułu opieki nad ciężko chorym
członkiem rodziny
pobieranie świadczenia pielęgnacyjnego
4 REGUŁY ZBIEGU OBOWIĄZKU
UBEZPIECZENIA EMERYTALNEGO I
RENTOWEGO
Jeżeli zbiegają się tytuły bezwzględne –
obowiązek ubezpieczenia dotyczy każdego z nich
w
razie zbiegu tytułu bezwzględnego z
tytułem ogólnym – obowiązkiem ubezpieczenia
objęty jest tytuł bezwzględny
 w razie zbiegu tytułów ogólnych – obowiązuje
zasada pierwszeństwa w czasie
 jeśli jeden ze zbiegających się tytułów ogólnych
jest tytuł powodujący obowiązek opłacenia
składki przez budżet państwa – obowiązek
ubezpieczenia dotyczy drugiego tytułu

WYJĄTKI
1.reguła zbiegu tytułu bezwzględnego z ogólnym
nie ma zastosowania do zbiegu umowy o pracę
z wykonywaniem umowy zlecenia lub umowy
agencyjnej w sytuacji uznawania wykonawcy tej
umowy za pracownika
(W takim przypadku osoby te podlegają
obowiązkowi ubezpieczenia także z tytułów
ogólnych).
DEFINICJA PRACOWNIKA

Art. 8. ustawy systemowej
2a. Za pracownika, w rozumieniu ustawy, uważa
się także osobę wykonującą pracę na podstawie
umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub
innej umowy o świadczenie usług, do której
zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się
przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło,
jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z
którym pozostaje w stosunku pracy, lub
jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na
rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku
pracy.
WYJĄTKI
2. reguła zwolnienia tytułu ogólnego w zbiegu z
tytułem bezwzględnym nie obowiązuje także w
odniesieniu
do
ubezpieczonych,
których
podstawą wymiaru składki z tytułu
bezwzględnego jest niższa od kwoty
minimalnego wynagrodzenia za pracę.
(W takim przypadku osoby te podlegają
obowiązkowi ubezpieczenia także z tytułów
ogólnych).
PODSTAWA WYMIARU SKŁADKI Z TYTUŁU
BEZWZGLĘDNEGO


W przypadku pracowników podstawę wymiaru składek na
ubezpieczenia
społeczne
stanowią
przychody
w
rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób
fizycznych z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy
(art. 18 ust. 1u.s.u.s.).
Za przychody ze stosunku pracy w rozumieniu przepisów
podatkowych uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty
pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze
bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania
tych wypłat i świadczeń, a w szczególności:
wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny
nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody,
ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne
kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry
ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za
pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych
świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych
Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia
społeczne pracownika, który poza umową o pracę
świadczy pracę na podstawie umowy o dzieło,
umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej
umowy o świadczenie usług, którą zawarł z
własnym pracodawcą lub wykonuje na jego rzecz,
stanowi suma przychodu ze stosunku pracy i
wykonywanej umowy cywilnoprawnej (art. 18
ust. 1 a u.s.u.s.).
PODSTAWA WYMIARU SKŁADKI Z TYTUŁU
BEZWZGLĘDNEGO
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 stycznia 2007 r.
III UK 123/06
Pojęcie "kwoty minimalnego wynagrodzenia" za pracę stanowiącej przychód z
tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy (art. 18 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia
13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, jednolity tekst: Dz.U.
z 2007 r. Nr 11, poz. 74 ze zm.) nie jest - w przypadku zatrudnienia w
niepełnym
wymiarze
czasu
pracy
-
równoznaczne
z
"wysokością
minimalnego wynagrodzenia" określoną w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200, poz.
1679 ze zm.), wobec czego - pracownik zarabiający poniżej "kwoty
minimalnego wynagrodzenia" i jednocześnie prowadzący działalność
pozarolniczą - podlega ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu z
tytułu prowadzenia tej działalności.
OSNP 2008/3-4/44
WYJĄTEK OD REGUŁY PIERWSZEŃSTWA
W CZASIE – ZBIEGI TYTUŁÓW OGÓLNYCH
dotyczy zbiegu umowy zlecenia albo umowy o
pracę nakładczą z prowadzeniem pozarolniczej
działalności
gospodarczej
(jedna
z
form
pozarolniczej działalności).
w sytuacji gdy wymiar składki z tytułu
pierwszej w czasie umowy zlecenia albo umowy o
pracę nakładczą jest niższy od najmniejszej
podstawy z tytułu późniejszej działalności
pozarolniczej, obowiązek ubezpieczenia dotyczy
tej działalności
PODSTAWĘ
WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA
SPOŁECZNE
DLA
PRZEDSIĘBIORCÓW
STANOWI
ZADEKLAROWANA KWOTA, NIE NIŻSZA JEDNAK NIŻ:
1.
60%
prognozowanego
przeciętnego
wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do
ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy
wymiaru
składek
emerytalno-rentowych,
ogłoszonego na dany rok kalendarzowy (składka
w nowej wysokości obowiązuje od 1 stycznia do 31
grudnia danego roku; w 2014 r. najniższa
podstawa wymiaru tych składek wynosi
2.247,60 zł, tj. 60% z kwoty 3.746 zł) lub
2. 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w przypadku gdy przedsiębiorca ma prawo do
ulgi przewidzianej dla osób rozpoczynających
działalność gospodarczą (w 2014 r. minimalna
podstawa wymiaru tych składek wynosi 504 zł, tj.
30% z kwoty 1.680 zł).
Tytuł, który został zwolniony z obowiązku
ubezpieczenia z powodu zbiegu z innym tytułem
może zostać objęty ubezpieczeniem na wniosek
ubezpieczonego.
ZBIEG OBOWIĄZKU UBEZPIECZENIA
POWSZECHNEGO Z OBOWIĄZKIEM
UBEZPIECZENIA ROLNICZEGO
Zasada: obowiązek ubezpieczenia rolniczego jest
wyłączony, jeżeli zbiega się z obowiązkiem innego
ubezpieczenia społecznego.
(pierwszeństwo ma tytuł nierolniczy).
Wyjątek: dotyczy zbiegu ubezpieczenia rolniczego z
obowiązkiem ubezpieczenia z tytułu prowadzenia
pozarolniczej działalności gospodarczej na podstawie
przepisów
ustawy
o
swobodzie
działalności
gospodarczej.
Rolnik prowadzący jednocześnie taką działalność
gospodarczą podlega nadal ubezpieczeniu rolniczemu
jeżeli w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia działalności
gospodarczej złoży w KRSU oświadczenie o
kontynuowaniu tego ubezpieczenia.
ZBIEG OBOWIĄZKU UBEZPIECZENIA
SPOŁECZNEGO I PODLEGANIA ZAOPATRZENIU
SPOŁECZNEMU
2 NIEZALEŻNE SYSTEMY
W razie spełnienia jednocześnie warunków
podlegania
obu
systemom
obowiązkowi
ubezpieczenia społecznego podlega się na
zasadach ogólnych.
Np. funkcjonariusz Policji, żołnierz zawodowy,
sędzia, który zawarł umowę o pracę albo jest
członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej albo
odbierają zasiłek macierzyński.
Download