umowa - Samorząd Województwa Mazowieckiego

advertisement
Załącznik do uchwały Nr 461/35/15
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 14 kwietnia 2015 r.
WARUNKOWA UMOWA
O UTWORZENIU I PROWADZENIU SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
POD NAZWĄ „STACJA MUZEUM”
zawarta w Warszawie, dnia …………………..
pomiędzy:
Województwem Mazowieckim z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 26, 03-719 Warszawa,
NIP 113-24-53-940, zwanym dalej „Województwem”, reprezentowanym przez:
....................................
....................................
a
Polskimi Kolejami Państwowymi S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szczęśliwickiej 62, wpisaną przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 19193, o kapitale
10.150.715.600 zł, NIP 5250000251, REGON 000126801, zwaną dalej „PKP”, reprezentowaną przez:
....................................
....................................
zwanymi łącznie „Stronami”.
Zważywszy, że:
1) w dniu 15 lipca 2014 r. został podpisany list intencyjny pomiędzy Ministrem Infrastruktury i
Rozwoju, Województwem Mazowieckim, Miastem Stołecznym Warszawa, Polskimi Kolejami
Państwowymi S.A. i Naczelną Organizację Techniczną Federacją Stowarzyszeń NaukowoTechnicznych, przy udziale Wojewody Mazowieckiego, którego sygnatariusze widzą potrzebę i
możliwość zorganizowania nowej instytucji kultury, która zachowałaby dziedzictwo związane z
rozwojem transportu i techniki w naszym kraju i regionie oraz stałaby się miejscem spotkań
społeczeństwa z historią komunikacji i techniki oraz platformą integrującą lokalne społeczności
przez umożliwienie im rozwijającego intelektualnie wypoczynku;
2) w dniu 21 października 2014 r. pomiędzy Województwem a PKP została zawarta warunkowa
umowa określająca zasady współdziałania stron w procesie tworzenia nowej instytucji kultury pod
nazwą „Stacja Muzeum”;
3) Samorząd Województwa Mazowieckiego jest organizatorem Muzeum Kolejnictwa w Warszawie
(wpisanego do rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem jest Samorząd Województwa
Mazowieckiego pod numerem 10/99) i zamierza dokonać jego relokacji poprzez formalne
zlikwidowanie Muzeum Kolejnictwa połączone z przekazaniem jego zbiorów do Stacji Muzeum oraz
przejęciem pracowników Muzeum Kolejnictwa przez Stację Muzeum,
strony postanawiają zawrzeć niniejszą umowę:
§ 1.
[przedmiot umowy]
1.
Przedmiotem niniejszej umowy jest utworzenie, na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 25
października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406,
zm. Dz. U. z 2014 r. poz. 423) (dalej „UoOiPDK”) samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Stacja
Muzeum”, zwanej dalej „STACJĄ”.
2.
Organizatorem STACJI będzie Samorząd Województwa Mazowieckiego.
3.
Przedmiotem działania STACJI będzie:
4.
1)
gromadzenie i ochrona dóbr kulturalnego dziedzictwa ludzkości związanego z rozwojem
transportu i techniki w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem transportu kolejowego;
2)
upowszechnianie problematyki historii cywilizacji i myśli technicznej;
3)
informowanie o wartościach i treściach zgromadzonych zbiorów oraz umożliwianie korzystania
ze zgromadzonych zbiorów;
4)
edukowanie poprzez tworzenie możliwości bezpośredniego obcowania z obiektami techniki;
5)
kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej;
6)
kształtowanie ładu przestrzennego i współdziałanie w procesach rewitalizacji społecznej.
Szczegółowy zakres działalności STACJI określi Statut.
§ 2.
[Lokalizacja STACJI i współpraca stron]
1.
Strony przewidują, że STACJA zostanie zlokalizowana na następujących działkach:
1) działce nr 1/1 z obrębu 2-08-10 o powierzchni 2,4971 HA, objętej księgą wieczystą
WA5M/004488239, będącej w użytkowaniu wieczystym PKP na mocy decyzji Wojewody
Mazowieckiego z dnia 10 listopada 2010 r. numer 2956/2010,
2) działce nr 6/33 z obrębu 6-14-03 o powierzchni 24,6643 HA powstałej z podziału działki nr
6/12 dokonanego na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 1359/2013 z dnia 28 lipca
2014 r. i będącej w użytkowaniu wieczystym PKP na mocy ww. decyzji Wojewody
Mazowieckiego.
2.
Strony przewidują wybudowanie na wskazanych w ust. 1 działkach docelowej siedziby STACJI.
3.
Strony przewidują, że siedziba STACJI będzie obejmowała:
4.
5.
a) budynek główny wraz z zapleczem administracyjnym,
b) ekspozycję zewnętrzną,
c) magazyny.
Strony przewidują, że w przyszłości siedziba STACJI będzie mogła być rozbudowywana w oparciu o
środki pozyskane przez STACJĘ ze źródeł zewnętrznych lub od PKP i Województwa.
Z zastrzeżeniem postanowień § 8 ust. 1 i 3, § 9 ust. 3 oraz § 12 ust. 5 PKP zobowiązuje się, że w
terminie do końca 2018 r. na własny koszt, według własnej koncepcji i projektu wybuduje siedzibę
STACJI obejmującą: budynek główny wraz z zapleczem administracyjnym o powierzchni użytkowej
nie mniejszej niż 6.500 m2, a także ekspozycję zewnętrzną i magazyny.
6.
Wszystkie decyzje w zakresie realizacji procesu inwestycyjnego o którym mowa w ust. 5, podejmuje
PKP samodzielnie z zastrzeżeniem postanowień ustępu kolejnego.
7.
PKP zobowiązuje się przedstawić Województwu do akceptacji szczegółowy opis warunków
zamówienia na wykonanie koncepcji funkcjonalno-użytkowej oraz projektu budowlanego, a
Województwo w terminie 14 dni od otrzymania tej informacji zgłosi swoje uwagi do tych warunków,
które zostaną uwzględnione przez PKP. Przy czy PKP może nie uwzględnić uwag Województwa,
wyłącznie w przypadku, jeżeli ich uwzględnienie wpłynie w sposób znaczący na zwiększenie kosztów
finansowych inwestycji. Jeżeli w wyznaczonym terminie Województwo nie zgłosi swoich uwag, PKP
podejmuje decyzję samodzielnie.
8.
PKP umożliwi przedstawicielom Województwa udział w pracach komisji przetargowych i sądów
konkursowych opracowujących projekt koncepcji funkcjonalno-użytkowej oraz projekt budowlany.
W terminie 4 miesięcy od podjęcia uchwał wskazanych w § 12 ust. 1 pkt 2 PKP rozpocznie realizację
ww. procesu inwestycyjnego przez co rozumie się w szczególności rozstrzygnięcie postępowania na
opracowanie koncepcji funkcjonalno użytkowej STACJI. W dalszej kolejności – po upływie ww.
terminu – nastąpi rozstrzygnięcie postępowania na opracowanie kompletnej dokumentacji
budowlanej oraz wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.
9.
PKP zobowiązuje się przedstawić Województwu harmonogram realizacji inwestycji, o której mowa
w ust. 5 i jego ewentualne zmiany, przy czym PKP zobowiązuje się do zakończenia robót
budowlanych w terminie określonym w ust. 5.
10. Przez cały czas realizacji inwestycji osoby upoważnione przez Województwo i PKP – w uzgodnieniu z
wykonawca inwestycji – uprawnione będą do wstępu na teren budowy siedziby STACJI w celu
dokonania oględzin prawidłowości realizacji inwestycji oraz uprawnione będą do wglądu do pełnej
dokumentacji budowy w celu ustalenia stopnia zaawansowania robót.
11. Strony deklarują, że w przypadku braku możliwości ujęcia kosztów relokacji fizycznej zbiorów
przejętych przez Stację Muzeum po Muzeum Kolejnictwa na działki wskazane w § 2 ust. 1 w
kosztach kwalifikowanych prowadzonego na tych działkach projektu inwestycyjnego, ustalą
odrębnie w jakim zakresie każda z nich poniesie koszty relokacji fizycznej. Ustalenie to nastąpi w
terminie 8 tygodni od sporządzenia przez PKP inwentaryzacji stanu technicznego taboru i muzealiów
podlegających relokacji. Inwentaryzacja ta zostanie sporządzona przez PKP na koszt PKP w terminie
4 miesięcy od zawarcia niniejszej umowy i podjęcia uchwał wskazanych w § 12 ust. 1 pkt 2.
12. Strony zobowiązują się do zgodnego współdziałania przy organizowaniu i prowadzeniu STACJI.
13. Strony zobowiązują się do prowadzenia wspólnej polityki informacyjnej we wszelkich kwestiach
związanych z zamiarami i działaniami dotyczącymi utworzenia STACJI.
§ 3.
[wpis do rejestru]
STACJA rozpocznie swoją działalność po jej wpisaniu do rejestru instytucji kultury, dla których
organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
§ 4.
[statut, uprawnienia PKP]
1.
Województwo nadaje STACJI statut w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
2.
Zmiany Statutu do swej ważności wymagają pisemnej zgody PKP.
§ 5.
[dyrektor]
1.
Organem zarządzającym STACJI będzie Dyrektor.
2.
Szczegółowe kompetencje oraz zasady powoływania i odwoływania Dyrektora określa statut, o
którym mowa w § 4.
§ 6.
[rada ekonomiczna i rada programowa]
1.
Organami doradczymi STACJI będą:
1) w zakresie gospodarki finansowej STACJI – Rada Ekonomiczna;
2) w zakresie merytorycznej działalności STACJI – Rada Programowa.
2.
Szczegółowe kompetencje oraz zasady powoływania i odwoływania członków Rady Ekonomicznej i
Rady Programowej określa statut, o którym mowa w § 4.
§ 7.
[finansowanie Stacji Muzeum]
1.
Pierwszy etap działalności STACJI trwa od momentu jej wpisania do rejestru instytucji kultury do
momentu wykreślenia Muzeum Kolejnictwa w Warszawie z rejestru instytucji kultury, lecz nie
dłużej niż do końca lutego 2016 r. Drugi etap działalności STACJI rozpoczyna się z dniem wykreślenia
Muzeum Kolejnictwa w Warszawie z rejestru instytucji kultury.
2.
W pierwszym etapie działalności STACJI PKP poza zobowiązaniem, o którym mowa w § 2 ust. 5,
użyczy Stacji Muzeum pomieszczenia biurowe o powierzchni nie większej niż 60 m 2 niezbędne do jej
funkcjonowania, a także pokryje następujące koszty działalności STACJI:
1) koszty wynagrodzenia dyrektora i głównego księgowego,
2) koszty biura obejmujące koszty zapewnienie niezbędnego wyposażenia biurowego
(komputer, telefon, drukarka) i koszty utrzymania biura ( w tym prąd, Internet,
ogrzewanie).
3.
W drugim etapie działalności STACJI PKP poza zobowiązaniem, o którym mowa w § 2 ust. 5,
zobowiązuje się, że zawrze ze STACJĄ umowę użyczenia, mocą której odda STACJI do bezpłatnego
używania do dnia przypadającego w miesiąc po wydaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
użytkowanie wskazanego w § 2 ust. 5 budynku głównego wraz z zapleczem administracyjnym,
powierzchnię niezbędną do prowadzenia działalności przez STACJĘ – w tym należytej ekspozycji
zbiorów przejętych po Muzeum Kolejnictwa – znajdującą się na terenie nieruchomości PKP
położonej w Warszawie przy ul. Towarowej 1. Umowa powyższa zostanie zawarta w terminie 21 dni
po wykreśleniu Muzeum Kolejnictwa w Warszawie z rejestru instytucji kultury.
4.
W drugim etapie działalności STACJI Województwo zobowiązuje się przekazywać na rzecz STACJI
dotacje w uzgodnionej corocznie wysokości – z tym zastrzeżeniem, że do roku 2017 będzie ona nie
niższa niż dotacja na rzecz Muzeum Kolejnictwa z roku 2014, przy czym w 2016 r. będzie ona
pomniejszona o środki przekazane na rzecz Muzeum Kolejnictwa od początku roku budżetowego do
dnia zakończenia pierwszego etapu działalności STACJI – w szczególności przeznaczaną na koszty
bieżącego funkcjonowania STACJI i koszty osobowe.
5.
W drugim etapie działalności STACJI – niezwłocznie, lecz nie później niż w 14 dniu po przekazaniu
STACJI składników mienia zlikwidowanego Muzeum Kolejnictwa zgodnie z postanowieniami § 8 ust.
3 – PKP zobowiązuje się przekazywać na rzecz STACJI środki, przeznaczone w szczególności na
rozwój ekspozycji, działalności edukacyjnej oraz na pokrycie opłat związanych z utrzymaniem
nieruchomości, w rocznej wysokości nie mniejszej niż dotacja przekazana przez Województwo.
Zobowiązanie powyższe wygasa w przypadku naruszenia przez Województwo zobowiązań
wskazanych w § 12 ust. 5 lub 6 niniejszej umowy.
6.
Województwo do dnia 15 października każdego roku przekazuje do PKP wstępną informację o
planowanej wysokości dotacji dla Stacji Muzeum.
§ 8.
[likwidacja Muzeum Kolejnictwa i przejęcie jego zasobów przez STACJĘ]
1.
Województwo zobowiązuje się, że po upływie 7 miesięcy od ogłoszenia o zamiarze likwidacji
Muzeum Kolejnictwa, wyda akt o likwidacji Muzeum Kolejnictwa i powoła likwidatora, a następnie
w terminie kolejnych 2 miesięcy – po zakończeniu czynności likwidacyjnych – wykreśli je z rejestru
instytucji kultury. W przypadku opóźnienia w wykreśleniu Muzeum Kolejnictwa z rejestru instytucji
kultury PKP może wstrzymać realizację procesu inwestycyjnego wskazanego w § 2 ust. 5, a jeżeli
opóźnienie to przekroczy 6 miesięcy wówczas PKP nie będzie już zobowiązane do kontynuowania
tego procesu i wybudowania siedziby STACJI.
2.
Strony niniejszej umowy przewidują, że STACJA – z dniem wykreślenia Muzeum Kolejnictwa z
rejestru instytucji kultury – przejmie osoby będące w tym dniu pracownikami Muzeum Kolejnictwa
jako nowy samorządowy pracodawca.
3.
Województwo zobowiązuje się, że niezwłocznie – ale nie później niż w jeden miesiąc – po
wykreśleniu Muzeum Kolejnictwa z rejestru instytucji kultury, przekaże nieodpłatnie na rzecz
STACJI w trybie art. 26 ust. 1 UoOiPDK i art. 26 ust. 3 ustawy o muzeach składniki mienia
zlikwidowanego Muzeum Kolejnictwa w tym muzealia wpisane do inwentarza muzealiów. Przy
czym zobowiązanie Województwa o którym mowa powyżej nie dotyczy fizycznej relokacji zbiorów
o której mowa w § 2 ust. 11. W przypadku opóźnienia w przekazaniu ww. składników mienia PKP
może wstrzymać realizację procesu inwestycyjnego wskazanego w § 2 ust. 5, a jeżeli opóźnienie to
przekroczy 6 miesięcy wówczas PKP nie będzie już zobowiązane do kontynuowania tego procesu i
wybudowania siedziby STACJI.
4.
PKP zobowiązuje się, że w terminie 2 tygodni od zawarcia niniejszej umowy zaproponuje Muzeum
Kolejnictwa zawarcie umowy o zwolnieniu Muzeum Kolejnictwa ze wszystkich długów względem
PKP. Proponowana umowa zostanie zawarta przy udziale Województwa pod warunkiem
zawieszającym, że zostaną podjęte uchwały wskazane w § 12 ust. 1 pkt 2 i pod warunkiem, że w
terminie do dnia 31 lipca 2015 r. postępowanie komunalizacyjne toczące się z wniosku Marszałka
Województwa Mazowieckiego z dnia 10 maja 2004 r. przed Wojewodą Mazowieckim Wydział
Skarbu Państwa i Nieruchomości – Oddział Komunalizacji pod sygnaturą akt SPN-VI-7532.72.2012,
a dotyczące wydania decyzji potwierdzającej nieodpłatne nabycie z mocy prawa w dniu 1 stycznia
1999 r. własności mienia nieruchomego, będącego we władaniu Muzeum Kolejnictwa w Warszawie
przy ul. Towarowej 1, zakończy się pozytywnie dla PKP, tj. ostateczną i prawomocną decyzją
oddalającą ww. wniosek lub odmawiającą potwierdzenia nabycia nieruchomości przez
Województwo Umowa ta będzie przewidywała, że skutek rozporządzający zwolnienia z tych
długów nastąpi z początkiem dnia, w którym nastąpi wykreślenie Muzeum Kolejnictwa z rejestru
instytucji kultury zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2
do niniejszej umowy.
§ 9.
[Ustanowienie użytkowania nieruchomości na rzecz STACJI]
1.
W przypadku zgodnego z niniejszą umową wykonania zobowiązań Województwa określonych w § 8
i zakończenia przez PKP realizacji procesu inwestycyjnego wskazanego w § 2 ust. 5 PKP zobowiązuje
się, że w terminie 1 miesiąca od uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie
wskazanego w § 2 ust. 5 budynku głównego wraz z zapleczem administracyjnym przedstawi STACJI
umowę przewidującą nieodpłatne ustanowienie na rzecz STACJI prawa użytkowania działek nr 1/1 i
6/33 wskazanych w § 2 ust. 1 oraz posadowionych na tych działkach budynków na okres 50 lat w
celu umożliwienia STACJI realizacji jej zadań statutowych, na pozostałych warunkach według
bezwzględnie obowiązujących regulacji ustawowych. Powyższe prawo użytkowania zostanie
ustanowione pod warunkiem zawieszającym, że w terminie 3 miesięcy od dnia ustanowienia ww.
użytkowania nastąpi wydanie PKP całej nieruchomości przy ul. Towarowej 1 zajmowanej obecnie
przez Muzeum Kolejnictwa
2.
Strony przewidują, że w terminie 2 tygodni od dnia powołania pierwszego dyrektora STACJI, nie
później jednak niż do 31 lipca 2015 r., PKP i STACJA zawrą w formie aktu notarialnego przedwstępną
warunkowa umowę ustanowienia użytkowania działek wskazanych w ustępie poprzednim na
warunkach w nim określonych zawierającą w szczególności wniosek do sądu wieczystoksięgowego o
wpisanie w dziale III roszczenia o zawarcie umowy przyrzeczonej. Umowa to zostanie zawarta m.in.
pod warunkiem zawieszającym, że w terminie do dnia 31 lipca 2015 r. postępowanie
komunalizacyjne toczące się z wniosku Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 10 maja
2004 r. przed Wojewodą Mazowieckim Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości – Oddział
Komunalizacji pod sygnaturą akt SPN-VI-7532.72.2012, a dotyczące wydania decyzji potwierdzającej
nieodpłatne nabycie z mocy prawa w dniu 1 stycznia 1999 r. własności mienia nieruchomego,
będącego we władaniu Muzeum Kolejnictwa w Warszawie przy ul. Towarowej 1, zakończy się
pozytywnie dla PKP, tj. ostateczną i prawomocną decyzją oddalającą ww. wniosek lub odmawiającą
potwierdzenia nabycia nieruchomości przez Województwo.
3.
W przypadku naruszenia postanowień niniejszej umowy lub statutu STACJI przez Województwo
polegającego na powołaniu lub odwołaniu Dyrektora STACJI niezgodnie z postanowieniami statutu,
lub nieprzekazaniu w umówionym terminie dotacji, o której mowa w § 7 ust. 4, lub naruszeniu
zobowiązania Województwa wskazanego w § 12 ust. 5 lub 6, PKP może wstrzymać realizację
procesu inwestycyjnego wskazanego w § 2 ust. 5, a jeżeli to naruszenie nie zostanie usunięte w
terminie wskazanym przez PKP, nie krótszym jednak niż 3 miesiące, wówczas PKP nie będzie już
zobowiązane do kontynuowania tego procesu i wybudowania siedziby STACJI.
4.
W terminie do końca 2018 r. PKP – w ramach możliwości przewidzianych przez art. 39 ustawy o
Komercjalizacja, restrukturyzacja i prywatyzacja przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje
Państwowe” – nieodpłatnie przekaże Województwu Mazowieckiemu prawa użytkowania
wieczystego albo własności nieruchomości zajętych pod Muzeum Kolei Wąskotorowej w
Sochaczewie oraz czynny odcinek Sochaczewskiej Kolei Dojazdowej wg nieruchomości wskazanych
w załączniku nr 3 do niniejszej umowy. Natomiast przekazanie nieczynnych odcinków
Sochaczewskiej Kolei Dojazdowej wskazanych w załączniku nr 3 na odcinkach: Tułowice –
Wyszogórd oraz Tułowice – Piaski Królewskie będzie przedmiotem odrębnych ustaleń stron.
5.
W przypadku nie rozpoczęcia przez PKP robót budowlanych inwestycji wskazanej w § 2 ust. 5
polegającej na wybudowaniu siedziby STACJI w terminie do końca 2016 r., Województwo
uprawnione będzie według swego wyboru zlecić wykonanie zastępcze robót budowlanych
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko PKP, bez konieczności uzyskiwania uprzedniego
upoważnienia sądu. W tym celu PKP przekaże niezwłocznie Województwu kompletną dokumentację
budowlaną niezbędną do prowadzenia inwestycji wraz z oświadczeniem wydanym dla
Województwa o posiadanym prawie Województwa do dysponowania nieruchomością na cele
budowlane. Uprawnienie Województwa nie dotyczy przypadków wskazanych w § 8 ust. 1 i 3, oraz §
9 ust. 3 w których PKP nie jest już zobowiązana do realizacji procesu inwestycyjnego.
§ 10.
[zasady działania]
1.
STACJA prowadzi działalność na podstawie programu działalności merytorycznej ustalonego przez
Dyrektora po zasięgnięciu opinii Rady Programowej.
2.
Podstawą gospodarki finansowej STACJI jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora, po
zasięgnięciu opinii rady ekonomicznej, z zachowaniem wysokości dotacji przyznanej przez Samorząd
Województwa Mazowieckiego i środków przyznanych przez PKP.
3.
Do dnia 1 marca każdego roku Dyrektor – po uprzednim zasięgnięciu opinii rady ekonomicznej –
przedkłada organizatorowi i PKP plan finansowy sporządzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).
§ 11.
[sprawozdawczość]
1.
Organizator sprawuje nadzór administracyjno-finansowy nad działalnością STACJI, dysponowaniem
przyznanymi środkami publicznymi oraz gospodarowaniem mieniem w zakresie legalności,
gospodarności, celowości, rzetelności, a także przejrzystości i jawności.
2.
Do dnia 15 lutego każdego roku Dyrektor przedkłada Zarządowi Województwa Mazowieckiego i PKP
sprawozdanie z wykonania w poprzednim roku programu działalności i sprawozdanie z wykonania
planu finansowego wraz z oceną tych sprawozdań dokonaną przez Radę Ekonomiczną i Radę
Programową. Przedłożenie ww. sprawozdań nie zwalnia Dyrektora z obowiązku przedkładania
sprawozdań wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Negatywna ocena
któregokolwiek ze sprawozdań stanowi podstawę do złożenia przez Radę Ekonomiczną lub PKP
wniosku o odwołanie Dyrektora.
§ 12.
[Warunki]
1.
Umowa niniejsza zostaje zawarta pod następującymi warunkami:
1)
że w terminie do 31 maja 2015 r. rada nadzorcza PKP i walne zgromadzenie wyrażą
zgodę na jej zawarcie,
2)
że w terminie do dnia 31 maja 2015 r. Sejmik Województwa podejmie uchwałę o:
a) wyrażeniu zgody na utworzenie STACJI i zawarcie niniejszej umowy,
b) zamiarze likwidacji Muzeum Kolejnictwa w trybie artykułu 22 ust. 2 UoOiPDK;
2.
Warunki wskazane w ust. 1 są warunkami zawieszającymi. W razie niespełnienia się któregokolwiek
z tych warunków umowa niniejsza nie wywołuje żadnych skutków prawnych. Ziszczenie się tych
warunków ma moc wsteczną od daty jej zawarcia.
3.
Umowa niniejsza zostaje nadto zawarta pod warunkiem rozwiązującym, że w terminie do dnia 31
lipca 2015 r. postępowanie komunalizacyjne toczące się z wniosku Marszałka Województwa
Mazowieckiego z dnia 10 maja 2004 r. przed Wojewodą Mazowieckim Wydział Skarbu Państwa i
Nieruchomości – Oddział Komunalizacji pod sygnaturą akt SPN-VI-7532.72.2012, a dotyczące
wydania decyzji potwierdzającej nieodpłatne nabycie z mocy prawa w dniu 1 stycznia 1999 r.
własności mienia nieruchomego, będącego we władaniu Muzeum Kolejnictwa w Warszawie przy ul.
Towarowej 1, nie zakończy się pozytywnie dla PKP tj. ostateczną i prawomocną decyzją oddalającą
ww. wniosek lub odmawiającą potwierdzenia nabycia nieruchomości przez Województwo W
przypadku ziszczenia się ww. warunku, czyli braku ostatecznej i prawomocnej decyzji oddalającej
ww. wniosek w ww. terminie, umowa niniejsza ulega rozwiązaniu a strony wolne są od wszelkich
zobowiązań z niej wynikających.
4.
Województwo – biorąc pod uwagę w szczególności zobowiązania PKP opisane w § 2 ust. 5 i 11
(wybudowanie siedziby STACJI i inwentaryzacja), w § 7 ust. 2 i 5 (współfinansowanie STACJI), w § 8
ust. 4 (zwolnienie Muzeum Kolejnictwa z długów) oraz w § 9 ust. 1 i 4 (ustanowienie nieodpłatnego
prawa użytkowania na rzez STACJI i przekazanie Województwu nieruchomości zajmowanych przez
Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie i Sochaczewskiej Kolei Dojazdowej) oraz krótkie
terminy jakie strony przewidują na wybudowanie siedziby STACJI i relokację zbiorów Muzeum
Kolejnictwa – deklaruje, że w przypadku wydania przez Wojewodę Mazowieckiego decyzji
oddalającej wniosek opisany w ust. 3 nie będzie wnosiło odwołania od tej decyzji, chyba że uzna (po
analizie decyzji i jej pisemnego uzasadnienia), że decyzja ta została wydana z naruszeniem
obowiązujących przepisów prawa, lub że z innych przyczyn jest wadliwa.
5.
Po upływie terminu do wniesienia odwołania od decyzji wskazanej w ust. 4 Województwo
zobowiązuje się, że nie podejmie żadnych kroków prawnych mających na celu wzruszenie tej decyzji
(w szczególności nie będzie żądało wznowienia postępowania zakończonego wydaniem tej decyzji,
nie będzie żądało stwierdzenia jej nieważności, składało skargi do sądu administracyjnego). Jeżeli z
jakichkolwiek powodów decyzja oddalająca wniosek opisany w ust. 3 lub odmawiającą
potwierdzenia nabycia nieruchomości przez Województwo zostanie uchylona, zmieniona, lub
zostanie stwierdzona jej nieważność wówczas PKP nie będzie już zobowiązane do kontynuowania
procesu inwestycyjnego wskazanego w § 2 ust. 5 i wybudowania siedziby STACJI. W przypadku
wszczęcia postępowania administracyjnego mającego na celu wzruszenie tej decyzji PKP może
wstrzymać realizację procesu inwestycyjnego wskazanego w § 2 ust. 5 do czasu zakończenia tego
postępowania. Zobowiązanie Województwa wskazane w zdaniu 1 niniejszego ustępu uczynione jest
pod warunkiem, że STACJA i PKP zawrą przedwstępną warunkową umowę ustanowienia prawa
użytkowania, o której mowa w § 9 ust. 2 oraz pod warunkiem, że PKP spełni swoje zobowiązania do
wybudowania siedziby Stacji. W przypadku naruszenia zobowiązania Województwa wskazanego w
zdaniu 1 niniejszego ustępu PKP może – niezależnie od innych uprawnień przewidzianych niniejszą
umową – żądać naprawienia szkody na zasadach ogólnych. Naprawienie szkody będzie obejmowało
w szczególności straty jakie PKP poniosła w wyniku zawarcia i wykonywania niniejszej umowy w
postaci: kosztów przygotowania koncepcji funkcjonalno - użytkowej oraz projektu budowlanego,
inwentaryzacji, kosztów realizacji procesu inwestycyjnego, wszelkich kwot uiszczonych na rzecz
Stacji zgodnie z zapisami § 7 ust.5 niniejszej umowy, kwoty zwolnienia z długu objętej umową z
Muzeum Kolejnictwa wskazaną w § 8 ust. 4 niniejszej umowy).
6.
Województwo – biorąc pod uwagę w szczególności zobowiązania PKP opisane w § 2 ust. 5 i 11
(wybudowanie siedziby STACJI i inwentaryzacja), w § 7 ust. 2 i 5 (współfinansowanie STACJI), w § 8
ust. 4 (zwolnienie Muzeum Kolejnictwa z długów) oraz w § 9 ust. 1 i 4 (ustanowienie nieodpłatnego
prawa użytkowania na rzez STACJI i przekazanie Województwu nieruchomości zajmowanych przez
Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie i Sochaczewskiej Kolei Dojazdowej) – zobowiązuje się
do niedokonywania żadnych czynności prawnych lub faktycznych zmierzających do podważenia
praw PKP do nieruchomości przy ul. Towarowej 1 zajmowanej obecnie przez Muzeum Kolejnictwa
lub jej części (to jest nieruchomości objętej księgą wieczystą nr WA4M/00192013/1) w tym
zwłaszcza ustalenia, że PKP nie przysługują, lub przysługują od innego momentu, prawa ujawnione
w księdze wieczystej ww. nieruchomości. W szczególności Województwo zobowiązuje się do
nieskładania w przyszłości wniosków analogicznych do wniosku wskazanego w ust. 3, lub innych
wniosków w postępowaniu administracyjnym lub sądowo administracyjnym mających na celu
wzruszenie praw PKP do ww. nieruchomości (w tym wniosku z art. 60 ustawy z dnia 13 października
1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną w związku z art. 145
ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje
organów administracji publicznej – w związku z reformą ustrojową państwa), bądź wnoszenia
jakichkolwiek powództw o ustalenie lub o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym
stanem prawny w odniesieniu do ww. nieruchomości. Zobowiązanie Województwa wskazane w
zdaniu 1 niniejszego ustępu uczynione jest pod warunkiem, że STACJA i PKP zawrą przedwstępną
warunkową umowę ustanowienia prawa użytkowania, o której mowa w § 9 ust. 2 oraz pod
warunkiem, że PKP spełni swoje zobowiązania do wybudowania siedziby Stacji. W przypadku
naruszenia zobowiązania Województwa wskazanego w zdaniu 1 niniejszego ustępu PKP może –
niezależnie od innych uprawnień przewidzianych niniejszą umową – żądać naprawienia szkody na
zasadach ogólnych. Naprawienie szkody będzie obejmowało w szczególności straty jakie PKP
poniosła w wyniku zawarcia i wykonywania niniejszej umowy w postaci: kosztów przygotowania
koncepcji funkcjonalno - użytkowej oraz projektu budowlanego, inwentaryzacji, kosztów realizacji
procesu inwestycyjnego, wszelkich kwot uiszczonych na rzecz Stacji zgodnie z zapisami § 7 ust.5
niniejszej umowy, kwoty zwolnienia z długu objętej umową z Muzeum Kolejnictwa wskazaną w § 8
ust. 4 niniejszej umowy).
§ 13.
[likwidacja STACJI]
1.
Likwidacja STACJI wymaga uprzedniej pisemnej zgody PKP, nie pozbawia to prawa Województwa do
podjęcia samodzielnej decyzji o likwidacji Stacji, w przypadku niespełnienia się któregokolwiek z
warunków wskazanych w § 12 ust. 1 i 3.
2.
W razie likwidacji STACJI ruchomości stanowiące zabytki zostaną przekazane przez Województwo
innym instytucjom kultury, a razie braku takiej możliwości PKP i Województwo powołają i sfinansują
działalność spółki celowej, która zapewni tym ruchomościom należyte magazynowanie i
konserwację.
3.
W przypadku konieczności powołania spółki, o której mowa w ust. 1 PKP i Województwo utworzą
spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, o kapitale zakładowym wynoszącym co najmniej 5.000 zł,
której wyłącznym celem będzie przejęcie na własność i zachowanie w stanie niepogorszonym
zabytkowych ruchomości uprzednio należących do STACJI.
4.
Strony obejmą udziały w spółce, o której mowa w ust. 1, w sposób następujący:
1) Województwo - 50 % udziałów w kapitale spółki;
2) PKP - 50 % udziałów w kapitale spółki.
5.
W przypadku likwidacji STACJI strony przejmą zobowiązania i wierzytelności STACJI w częściach
równych. Na zasadzie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i
prowadzeniu działalności kulturalnej ich odpowiedzialność za te zobowiązania jest solidarna.
§ 14.
[postanowienia końcowe]
1.
Zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2.
Strony uzgadniają i wyrażają zgodę, iż z chwilą wykreślenia Muzeum Kolejnictwa z Rejestru Instytucji
Kultury STACJA przejmie wszelkie zobowiązania po Muzeum Kolejnictwa w celu zapewnienia
osiągnięcia oraz utrzymania wskaźników rezultatu związanych z działalnością Muzeum Kolejnictwa
w związku z realizacją projektu pn.: „Modernizacja i adaptacja budynku po dawnym przedszkolu na
cele statutowe Muzeum Kolejnictwa w Warszawie – Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie”,
realizowanego w ramach RPO WM 2007-2013 Działanie 6.2, na podstawie umowy o
dofinansowanie.
3.
Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas istnienia STACJI i w tym okresie nie może zostać
rozwiązana inaczej niż za zgodną wolą stron.
4.
Postanowienia niniejszej umowy są wiążące dla następców prawnych PKP.
5.
Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze
stron.
Załączniki:
1. statut „Stacji Muzeum”,
2. projekt umowy o zwolnienie z długów.
Download