Uzasadnienie zamiaru likwidacji samorządowej instytucji kultury pn

advertisement
Załącznik do uchwały Nr 549/39/15
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 5 maja 2015 r.
Uchwała Nr……..
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia……….
w sprawie utworzenia i prowadzenia wspólnie z Polskimi Kolejami Państwowymi S.A. samorządowej
instytucji kultury pn.: „Stacja Muzeum” oraz nadania jej statutu.
Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. f ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie Województwa (Dz. U. z 2013 r.
poz. 596 z późn. zm.1) oraz art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1 i 2 i art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 i z 2014 r. poz. 423), uchwala
się, co następuje:
§ 1.
1.
Tworzy się wspólnie z Polskimi Kolejami Państwowymi S.A. samorządową instytucję kultury pn.: „Stacja
Muzeum”, dla której organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
2.
Siedzibą Stacji Muzeum jest miasto stołeczne Warszawa.
3.
Nadzór nad instytucją kultury sprawuje Zarząd Województwa Mazowieckiego.
4.
Przedmiotem działalności Stacji Muzeum jest w szczególności:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
5.
gromadzenie i ochrona dóbr kulturalnego dziedzictwa ludzkości związanego z rozwojem transportu
i techniki w Polsce, a w szczególności transportu kolejowego;
upowszechnianie problematyki historii cywilizacji i myśli technicznej;
informowanie o wartościach i treściach zgromadzonych zbiorów oraz umożliwianie korzystania ze
zgromadzonych zbiorów;
edukowanie poprzez tworzenie możliwości bezpośredniego obcowania z obiektami techniki;
kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej;
kształtowanie ładu przestrzennego i współdziałanie w procesach rewitalizacji społecznej.
Nadaje się statut Stacji Muzeum w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
§ 2.
Zasady utworzenia i wspólnego prowadzenia Stacji Muzeum określa warunkowa umowa o utworzeniu
i prowadzeniu samorządowej instytucji kultury pn.: „Stacja Muzeum” zawarta w dniu ………….2015 r. pomiędzy
Województwem Mazowieckim i Polskimi Kolejami Państwowymi S.A. na której zawarcie wyraża się zgodę.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.
1
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072
Uzasadnienie
W związku z ograniczeniami prawnymi terenu zajmowanego przez Muzeum Kolejnictwa w Warszawie,
jak również złym stanem technicznym zaplecza ekspozycyjno – administracyjnego i niedostosowaniem
do obecnie obowiązujących przepisów w zakresie ochrony zabytków (obiekty są mało funkcjonalne, nie
odpowiadają bieżącym potrzebom placówki), niezbędna stała się relokacja zasobów Muzeum do miejsca
spełniającego standardy europejskiego muzeum. Placówka w swojej obecnej formie nie ma możliwości
technicznych dla właściwego, zgodnego z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami składowania
muzealiów, które wystawione na skrajne warunki atmosferyczne ulegają ciągłej degradacji. Dlatego Województwo
Mazowieckie, Miasto Stołeczne Warszawa, Polskie Koleje Państwowe S.A. oraz Naczelna Organizacja
Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, przy udziale Wojewody Mazowieckiego, podpisały
w dniu 15 lipca 2014 r. list intencyjny określający wzajemne współdziałanie w zakresie powołania nowej instytucji
Kultury – Centrum Komunikacji i Techniki, obecnie: STACJA MUZEUM, której celem byłaby popularyzacja
dorobku i zasobów muzealnych w zakresie transportu i szeroko rozumianej techniki. Do zasobów nowej instytucji
przekazany zostanie zbiór dzisiejszego Muzeum Kolejnictwa w Warszawie, a także zbiory zabytkowych pojazdów
komunikacji miejskiej. Nowa instytucja kultury zostanie zlokalizowana na terenach, których właścicielem jest PKP
S.A. na terenie dzielnicy Wola.
W dniu 21 października 2014 r. podpisana została pomiędzy PKP S.A. a Województwem Mazowieckim
warunkowa umowa określająca zasady współdziałania stron w procesie tworzenia STACJI MUZEUM. W świetle
zapisów ww. umowy poprzez zlikwidowanie Muzeum Kolejnictwa nastąpi relokacja zbiorów oraz przejęcie
pracowników Muzeum Kolejnictwa przez STACJĘ MUZEUM jako nowego samorządowego pracodawcę w trybie
art. 23(1) Kodeksu pracy. W dniu ……………….. 2015 r. zawarta została pomiędzy Województwem i PKP
warunkowa umowa o utworzeniu i prowadzeniu samorządowej instytucji kultury pn.: „Stacja Muzeum”. Umowa,
o której mowa zostanie zawarta pod następującymi warunkami:
1)
że na jej zawarcie wyrazi zgodę rada nadzorcza i walne zgromadzenie PKP;
2)
że Sejmik Województwa podejmie uchwały:
a)
o wyrażeniu zgody na utworzenie STACJI MUZEUM i zawarcie przedmiotowej umowy,
b)
o zamiarze likwidacji Muzeum Kolejnictwa w trybie artykułu 22 ust. 2 UoOiPDK.
Warunki wskazane powyżej są warunkami zawieszającymi. W razie niespełnienia się któregokolwiek
z tych warunków umowa niniejsza nie wywołuje żadnych skutków prawnych. Ziszczenie się tych warunków ma
moc wsteczną od daty jej zawarcia.
Trend w zakresie nowych instytucji kultury, zarówno w Polsce, jak i za granicą wskazuje na zwiększające
się zainteresowanie publiczności instytucjami o charakterze nie tylko muzealnym, ale także edukacyjnym,
multimedialnym, pozwalającym na zagospodarowanie czasu osób w różnym wieku. W przyszłości STACJA
MUZEUM może stać się jednostką kultury o ogólnopolskim charakterze w dziedzinie techniki i być wiodącym,
centralnym muzeum kolejnictwa w Polsce. W związku z unowocześnianiem i wprowadzaniem innowacyjnych
technik przekazu informacji, zgodnie z założeniami nowa instytucja kultury łączyć będzie zarówno tradycyjne
metody komunikacji z widzem z formami nowoczesnymi, opartymi na technologii dotykowej, wykorzystaniu
Internetu, aplikacjach multimedialnych. Obok funkcji kulturalnych i edukacyjnych stworzone zostanie także
zaplecze rekreacyjno – sportowe, oraz funkcje dodatkowe, pozwalające na biznesowe wsparcie działań
statutowych STACJI MUZEUM oraz zaangażowanie mieszkańców i lokalnych twórców sztuki.
Stacja Muzeum będzie samorządową instytucją kultury, dla której Organizatorem będzie Samorząd
Województwa Mazowieckiego. Stacja utworzona zostanie na podstawie ww. umowy zawartej w trybie art. 21 ust.
2 ustawy z dnia z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, który
wskazuje, że jednostka samorządu terytorialnego może na podstawie umowy zawartej z osobą fizyczną, osobą
prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej tworzyć instytucje kultury. W umowie,
o których mowa powyżej, strony określają wielkość środków wnoszonych przez każdą z nich, niezbędnych do
prowadzenia działalności przez instytucję kultury, strony określają ponadto okres, na który umowa została
zawarta. Dodatkowo strony określają w umowie uprawnienia podmiotu zawierającego umowę z organizatorem
odnośnie do treści statutu, powołania dyrektora oraz likwidacji instytucji kultury (ust. 3 i 5). PKP zobowiązało się
do wybudowania na własny koszt docelowej siedziby STACJI, a następnie ustanowienia prawa nieodpłatnego
użytkowania nieruchomości wraz z wzniesionym budynkiem na rzecz STACJI oraz do finansowania bieżącej
działalności STACJI w wysokości nie mniejszej niż dotacja z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.
PKP zwolni również Muzeum Kolejnictwa z wszelkich długów.
Stacja z uwagi na szeroki spektrum działalności, nie będzie muzeum w rozumieniu ustawy z dnia 21
listopada 1996 r. o muzach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987), utworzy natomiast nieposiadające osobowości prawnej
oddziały muzealne funkcjonujące na podstawie regulaminu, o którym mowa w art. 6 ust. 6 ustawy o muzeach.
Stacja będzie mogła ponadto tworzyć nieposiadające osobowości prawnej oddziały terenowe.
W świetle powyższych przesłanek proponuje się podjęcie uchwały Sejmiku w sprawie utworzenia
i prowadzenia wspólnie z Polskimi Kolejami Państwowymi S.A. samorządowej instytucji kultury pn.: „Stacja
Muzeum”.
Projekt przedmiotowej uchwały został, zgodnie z § 3 i § 4 Regulaminu konsultowania projektów aktów
prawa miejscowego z Mazowiecką Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, przekazany do konsultacji Mazowieckiej
Radzie Działalności Pożytku Publicznego, która nie wniosła uwag do projektu.
Download