OfeRtA DlA JeDnOStek SfeRy buDŻetOweJ

advertisement
Oferta dla jednostek sfery budżetowej
Obejmująca pracowników wskazanych w art. 1 ust. 2 pkt 1-3 ustawy
z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym
dla pracowników jednostek sfery budżetowej
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1144 z późn.zm.)
PODRÓŻ – PRACA – PASJA
intercity.pl
„PKP Intercity” S.A. w porozumieniu z przewoźnikami: „Przewozy Regionalne” sp. z o.o.,
PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o., „Koleje Mazowieckie-KM” sp. z o.o.,
Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o., Arriva RP sp. z o.o., Koleje Wielkopolskie sp. z o.o.
oraz Łódzka Kolej Aglomeracyjna sp. z o.o. ma przyjemność przedstawić Państwu1) ofertę
dotyczącą świadczenia usługi transportowej z możliwością wnoszenia opłat za przejazd
w wysokości ceny podstawowej z ulgą 50% na 2016 rok, w komunikacji krajowej – w klasie
dowolnej, w pociągach uruchomionych przez wyżej wymienionych przewoźników (zwanej
dalej „usługą transportową”).
Koszt nabycia usługi transportowej
Dokonując zakupu dla 100% osób zatrudnionych i uprawnionych2), cena jednostkowa usługi transportowej
wynosi 297,00 zł (netto) + VAT - jej wysokość rośnie w miarę spadku liczby stanowiącej udział procentowy
osób zatrudnionych i uprawnionych, dla których usługa transportowa zostanie zakupiona. Opłata ma
charakter jednorazowy a jej wysokość pozostaje niezależna od liczby zrealizowanych przejazdów w 2016 r.
Ceny sprzedaży usług transportowych z możliwością wnoszenia opłat
za przejazd w wysokości ceny podstawowej z ulgą 50% w 2016 roku
Wymiar ulgi
50%
Progi % wykupu
Cena jednostkowa netto
(PLN)
100–81
297,00
80–61
378,00
60–11
504,00
do 10%
758,00
Posiadacz legitymacji poświadczającej nabycie przedmiotowej usługi (H-1096) zobligowany jest przy
okazji odbywania podróży do wnoszenia opłaty w wysokości podstawowej ceny biletu za przejazd
pomniejszonej o ulgę w wysokości 50%.
Oferty specjalne i opłaty dodatkowe
Ulga 50% dotyczy opłat za bilety na przejazd z wyłączeniem opłat za bilety według niektórych ofert
specjalnych (w tym oferty WCZEŚNIEJ) podanych do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty.
Ulga naliczana jest od ceny podstawowej, bez względu na termin zakupu biletu. Opłaty
dodatkowe, dopłata do pociągu kategorii Express InterCity Premium (EIP)3) oraz opłata za
korzystanie z miejsca: sypialnego, do leżenia, w przedziale menedżerskim, zostają pobierane
w pełnej wysokości według cen i zasad określonych przez danego przewoźnika. Jednocześnie
uprzejmie informujemy, że w pociągach kategorii Express InterCity Premium (EIP),
uruchamianych przez „PKP Intercity” S.A. nie dokonuje się odprawy na pokładzie pociągu.
Szczegółowe informacje dot yczące obowiązujących ofert i opłat są dostępne
w obowiązujących taryfach przewoźników.
Formy płatności
Za zakup usługi transportowej dopuszczalne są dwie formy płatności:
przelewem na rachunek bankowy
wskazany w umowie – wówczas po
odbiór legitymacji należy zgłosić się
do kasy z potwierdzeniem dokonania
przelewu (oryginał), nie wcześniej
niż po uznaniu rachunku bankowego
„PKP Intercity” S.A. należną kwotą.
gotówką w kasie, przy odbiorze
legitymacji, jeżeli kwota należności
jest niższa, niż kwota, której płatność
zgodnie z przepisami prawa winna
nastąpić za pośrednictwem rachunku
bankowego
Odbiór legitymacji
Odbiór legitymacji może nastąpić w w yznaczonych kasach „PKP Intercity” S. A .,
na następujących stacjach:
Gdynia Główna
Gdańsk Główny
malbork
olsztyn główny
szczecin główny
BYDGOSZCZ GŁÓWNA
toruń główny
poznań główny
Warszawa centralna
Łódź kaliska
Wrocław Główny
kielce
Częstochowa osobowa
katowice
kraków główny
tarnów
PRZEMYŚL główny
Przedstawiony dokument ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu
art. 66 Kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.
1) Oferta jest adresowana do jednostek sfery budżetowej, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1-3 ustawy
z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery
budżetowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1144 z późn.zm.).
2) Określenie „osoba zatrudniona i uprawniona” oznacza pracownika wskazanego w art. 1 ust. 2 pkt 1-3
ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek
sfery budżetowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1144 z późn.zm.) i zatrudnionego na podstawie umowy o pracę
na czas nieokreślony lub określony, nie krótszy niż do 31 grudnia 2016 roku i w wymiarze co najmniej ½
etatu.
3) Wymagana w przypadku korzystania z biletu sieciowego – obligatoryjnie do nabycia przed podróżą.
Download