NIEDOKRWISTOŚCI WCZEŚNIAKÓW

advertisement
NIEDOKRWISTOŚCI
WCZEŚNIAKÓW
Justyna Tołłoczko
Klinika Neonatologii I Intensywnej Terapii
Noworodka WUM
Niedokrwistość
Obniżenie stężenia hematokrytu(Hct),
hemoglobiny( Hb ) z lub bez obniżenia liczby
krwinek czerwonych w porównaniu z normami
przyjętymi dla określonego wieku rozwojowego
Stężenie Hb w zależności od wieku
płodowego
24 tc
28 tc
34 tc
40 tc
14
14,5
15
16,8
g/dL
g/dL
g/dL
g/dL
Niedokrwistość fizjologiczna
Noworodki donoszone
od 2. t.ż stężenia Hb – najniższe 6-12 t.ż
Noworodki przedwcześnie urodzone
od 5. d.ż stężenia Hb - najniższe 7. t.ż.
Przyczyny niedokrwistości
• Utrata krwi ( nagła , przewlekła)
• Nasilony rozpad krwinek czerwonych
• Zmniejszona produkcja erytrocytów
Przyczyny niedokrwistości:
Mniejsze zapasy żelaza z okresu życia
płodowego u:
• wcześniaków,
• noworodków z ciąż wielopłodowych,
• u dzieci matek z niedokrwistością,
Przyczyny niedokrwistości po
urodzeniu
•
•
•
•
Choroba hemolityczna w układzie Rh
Krwotok matczyno-płodowy
Przetoczenie między bliźniętami
Krwotok u płodu lub noworodka (uszkodzenie
wątroby, krwotok śródczaszkowy, krwiak
podokostnowy)
• Talasemia, wrodzona niedokrwistość
hipoplastyczna
Niedokrwistość późna
•
•
•
•
•
•
•
Niedokrwistość wcześniaków
Nasilona postać choroby hemolitycznej
Wczesne odpępnienie
Przewlekłe krwawienie
Wrodzone nieprawidłowości krwinek czerwonych
Leki
Wrodzona aplazja szpiku kostnego lub białaczka
Profilaktyka niedokrwistości
• Opóźnione zaciśnięcie pępowiny
• Ograniczenie jatrogennej utraty krwi
• Właściwe zbezpieczenie kaloryczne I
witaminowe, dawki profilaktyczne preparatów
żelaza.
Noworodki przedwcześnie urodzone
późne odpępnienie
•
•
•
•
•
•
10 badań - 454 noworodków < 37 tc
pH,
ocena wg skali Apgar
ciepłota ciała
bez różnicy
umieralności
znaczące zmniejszenie IVH ( 7/10)
mniej niedokrwistości i transfuzji
uzupełniających
Noworodki przedwcześnie urodzone
15 badań – 738 noworodków 24 – 36tc
Późne odpępnienie - maks. 3min
• koreluje z:
mniejszą liczbą TU, niskim ciśnieniem
tętniczym i IVH
• bez różnicy : IVH 3-4 st, okołokomorowe
leukomalacje, śmiertelność
Noworodek – 80 ml krwi / kg m. c.
mc. 3000g = (3 x 80) 240 ml
mc. 700g = ( 0,7 x 80) 56 ml
Aby zmniejszyć jatrogenną utratę krwi
należy:
•
•
•
•
•
•
stosować mikrometody
planować badania
korzystać z badań z krwi włośniczkowej.
korzystać z pomiarów przezskórnych
pobierać badania z krwi pępowinowej
zapobiegać krwawieniom w czasie i po
zabiegach
ograniczenie objętości pobranej krwi
mikrometody
Mikrometody
oznaczenie 1. parametru biochemicznego = 2- 5 µl
aparat potrzebuje 20 µl
aby pobrać w naczyniu musi być od 100-150 µl
1ml krwi pełnej = 1000 µl
a ile to surowicy?
Ht.
krew pełna
surowica
%
60 %
1 ml
0,2 ml
20
50 %
1,5ml
0,5 ml
33
37 %
2 ml
1,5ml
75
Ograniczenie objętości pobieranej krwi na
badania
• Planowanie badań
• Wykorzystywanie badań z krwi włośniczkowej
• Wykorzystywanie pomiarów przezskórnych
Wyeliminowanie błędów
przedanalitycznych
• staranne pobranie – unikanie wyciskania krwi
• szybki transport do laboratorium
Utrata krwi w czasie zabiegów
• Odpępnienie – prawidłowe zaopatrzenie
pępowiny
• Zakładanie dostępów centralnych
• Zakładanie dostępów obwodowych
5
Objawy kliniczne:
• tachykardia, tachypnoe, apatia
• zła tolerancja karmienia, męczliwość podczas
karmienia
• niedostateczny przyrost masy ciala
• bladość
• wzrost zapotrzebowania na tlen, napady
bezdechów
Leczenie
• Preparaty żelaza:
dawka lecznicza 4-6mg/kg/dobę
dawka profilaktyczna 1-2mg/kg/d
• witaminy B, kwas foliowy
• Erytropoetyna ?
Transfuzja uzupełniająca KKCz
• wykładniki hematologiczne niedokrwistości
• stan kliniczny
• ocena parametrów wentylacji (FiO2, SaO2)
u dzieci wymagających wspomagania oddechu
Wskazania do TU
wskazania
wentylacja
mechaniaczna
CPAP
oddech
spontaniczny
Hb
11,6 g/dl
Hb
9,5 g/dl
Hb
7,5
Hct
35%
Hct
30%
Hct
22%
restrykcyjne
Hb
15,6g/dl
Hb
12,9
Hb
Hct
45%
Hct
35%
Hct
8,5-12g/dl
liberalne
30%
Wskazania restrykcyjne do TU
u noworodków mc < 1500g
Wiek
pourodzeniowy
wentylacja mechaniczna
Oddech spontaniczny
Hb (g/dl)
Hb (g/dl)
Hct (%)
Hct (%)
1t.ż
11,5
35
10,0
30
2 tż
10,0
30
8,5
25
3tż
8,5
25
7,5
23
Restrykcyjne vs liberalne
wskazania do TU
Brak różnic w zachorowalności na:
NEC
ROP
BPD
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Download