Zwracam się z uprzejmą prośbą o rozłożenie na raty

advertisement
Projekt Aktywni razem. Program aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie gostyńskim współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
S P E C Y F I K A C J A
istotnych warunków zamówienia
(SIWZ)
Zorganizowanie 14 - dniowego turnusu rehabilitacyjnego ogólnousprawniajacego z programem
rekreacyjno-wypoczynkowym dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów wraz z dowozem
i przywozem powrotnym uczestników oraz szkoleniem z zakresu aktywizacji zawodowej i edukacji
zdrowotnej
w ramach projektu systemowego PCPR Gostyń „ Aktywni razem. program aktywizacji zawodowej
i społecznej w Powiecie Gostyńskim” współfinansowanego ze środków Unii
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
ZATWIERDZAM
DYREKTOR PCPR
(-)
Mirosław Sobkowiak
Gostyń , dnia 1.07.2010r.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Zorganizowanie turnusu rehabilitacyjnego…
Projekt Aktywni razem. Program aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie gostyńskim współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
ROZDZIAŁ I- INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW
1. Nazwa oraz adres zamawiającego.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
63-800 Gostyń, ul. Nowe Wrota 7
tel/ fax. (065) 5727528,
www.gostyn.pcpr.info
mail: [email protected]
2. Tryb udzielania zamówienia.
PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI PONIŻEJ 206.000. EURO – stosuje się przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 tj.), skrót w
treści SIWZ – ustawa pzp. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszone zostało
w Biuletynie Zamówień Publicznych, stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Gostyniu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
UWAGA
W dobrze pojętym interesie Wykonawcy jest bieżące śledzenie przedmiotowego postępowania na
stronie internetowej Zamawiającego www.gostyn.pcpr.info.pl, ponieważ Zamawiający na tej
stronie zamieszcza istotne dla przedmiotowego postępowania informacje, w szczególności:
a) pytania dotyczące wyjaśnień treści SIWZ oraz udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi,
b) modyfikacje treści SIWZ,
c) kopie protestów dotyczących informacji zawartych w ogłoszeniu o wszczęciu postępowania lub treści SIWZ.
Ryzyko złożenia oferty niezgodnej z wymogami, jakie postawił Zamawiający w treści SIWZ, jest wyłącznie
ryzykiem własnym Wykonawcy.
3. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiot zamówienia: Zorganizowanie 14 dniowego turnusu rehabilitacyjnego ogólnousprawniajacego
z programem rekreacyjno-wypoczynkowym dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów wraz z dowozem
i przywozem powrotnym uczestników oraz szkolenia z zakresu aktywizacji zawodowej i edukacji zdrowotnej
w ramach projektu systemowego PCPR Gostyń „ Aktywni razem. Program aktywizacji zawodowej i społecznej
w Powiecie Gostyńskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, w nadmorskiej miejscowości dla osób ze schorzeniami:
z chorobami neurologicznymi, z dysfunkcją narządu ruchu, z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na
wózkach inwalidzkich, z dysfunkcją narządu wzroku, z dysfunkcją narządu słuchu, z niepełnosprawnością
intelektualną, chorobą psychiczną, epilepsją, mózgowym porażeniem dziecięcym, z chorobami układu krążenia,
układu oddechowego, z chorobami układu wydzielania wewnętrznego i przemiany materii.
Zamówienie obejmuje:
1. Dojazd: Transport autokarowy uczestników z Gostynia do miejscowości w której położony jest ośrodek oraz
przywóz uczestników z ośrodka do Gostynia po zakończeniu turnusu. Zamawiający wymaga by transport
odbywał się w pojazdach wyposażonych w klimatyzację, wc oraz system nagłośnienia, dostosowanym również
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Zorganizowanie turnusu rehabilitacyjnego…
Projekt Aktywni razem. Program aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie gostyńskim współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
do przewozu osób z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wykonawca
zapewnia suchy prowiant na drogę powrotną.
2. Pobyt na turnusie rehabilitacyjnym dla 40 osób w tym: 30 osób niepełnosprawnych i 10 osób- opiekunów
osób niepełnosprawnych, 1 osoby z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Ostateczna ilość osób może ulec zmianie nie więcej niż o 4 osoby.
3. Zakwaterowanie wszystkich uczestników turnusu w jednym budynku, w pokojach 2 lub 3 osobowych.
Pokoje z pełnym węzłem sanitarnym dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych (łazienka i toaleta),
wraz z minimalnym wyposażeniem, takim jak: TV, ręczniki, czajnik bezprzewodowy, szklanki/inne naczynia, 1
litr wody mineralnej gazowanej/niegazowanej na 1 uczestnika dziennie.
4. Pełne wyżywienie (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja) w stołówce położonej na terenie ośrodka.
5. Bezpłatną całodobową opiekę medyczną (stała opieka lekarska i pielęgniarska).
6. Opłacenie przez Wykonawcę taksy klimatycznej za wszystkich uczestników turnusu.
7. Ubezpieczenie uczestników turnusu w ramach NNW w czasie od wyjazdu z Gostynia po powrót do Gostynia.
8. Zabiegi rehabilitacyjne dla wszystkich uczestników turnusu (2 zabiegi rehabilitacyjne dziennie wg zaleceń
lekarza
ośrodka
na
uczestnika
pobytu,
ustalone
na
podstawie
informacji
o stanie zdrowia wraz z dokumentacją medyczną lub pakiet zabiegów). Baza zabiegowa ośrodka winna
obejmować minimum:
- kinezyterapia,
- masaże, w tym materacem masujacym,
- okłady borowinowe,
- wirówki kkd i kkg,
- hydroterapia,
- fizykoterapia,
- ciepłolecznictwo,
- światłolecznictwo,
- krioterapia,
- inhalacje ultradźwiękowe,
gimnastyka rehabilitacyjna,
- terapia zajęciowa,
- muzykoterapia.
9. Zapewnienie bezpłatnie bazy wypoczynkowo rekreacyjnej, w tym:
- infrastruktura sportowa (boiska do gier zespołowych – piłka nożna, koszykówka, siatkówka, stół do tenisa
stołowego, sala gimnastyczna) wraz z bezpłatną wypożyczalnią sprzętu sportowego znajdująca się na terenie
ośrodka
- inne rekreacje np.: kawiarnia, stół bilardowy, piłkarzyki, gry planszowe.
10. Zapewnienie uczestnikom bezpłatnego dostępu do basenu krytego,
11. Zapewnienie bezpłatnie uczestnikom pobytu obsługi kulturalno – oświatowej, programów integracji
społecznej (ogniska z pieczeniem kiełbasek, grillowanie, zabawy taneczne, wieczorki przy muzyce na żywo,
pogadanki prozdrowotne, wieczorki tematyczne wraz z poczęstunkiem odpowiednim do typu imprezy).
12. Przeprowadzenie szkolenia dla osób niepełnosprawnych z zakresu aktywizacji zawodowej, doradztwa
zawodowego w wymiarze 10 h lekcyjnych na jednego uczestnika, w tym powinno zawierać następujące
elementy:
- pisanie CV
- poruszanie się na rynku pracy
- promocja siebie
Szkolenie każda powinno być zrealizowane w 2 grupach po 15 osób w sali wyposażonej w stoły, krzesła,
tablicę, ekran projekcyjny, wraz z poczęstunkiem w postaci ciastek itp., kawy, herbaty, wody mineralnej,
soków owocowych.
13. Przeprowadzenie szkolenia z zakresu edukacji prozdrowotnej w wymiarze 10 h lekcyjnych na jednego
uczestnika z naciskiem na tematykę edukacji seksualnej dostosowany do osób z niepełnosprawnością
intelektualną Szkolenie powinno być zrealizowane w 2 grupach każda po 15 osób w sali wyposażonej w stoły,
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Zorganizowanie turnusu rehabilitacyjnego…
Projekt Aktywni razem. Program aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie gostyńskim współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
krzesła, tablicę, ekran projekcyjny, wraz z poczęstunkiem w postaci ciastek itp., kawy, herbaty, wody
mineralnej, soków owocowych.
14. Zapewnienie uczestnikom pobytu:
- możliwości bezpłatnego skorzystania z pralni 1 raz w trakcie trwania turnusu dla każdego uczestnika.
15. Odległość ośrodka od morza maksymalnie 400m.
16. Wykonawca zobowiązuje się do oznakowania miejsc, z których korzystać będą uczestnicy turnusu (pokoje,
sala zajęciowa itp.) poprzez umieszczenie plakatów informacyjnych dotyczących projektu oraz
współfinansowania przez Unię Europejską (dostarczonych przez Zamawiającego).
17. Zapewnienie animatora grupy odpowiedzialnego za koordynację pobytu grupy na turnusie.
Kod CPV:85312500-4 usługi rehabilitacyjne
:80500000 – usługi szkoleniowe
15. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i ofert wariantowych.
4. Termin wykonania zamówienia:


rozpoczęcie – 20.09.2010 r.;
zakończenie– 3.10.2010 r..
5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. spełniają wymogi określone w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 tj.),
2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1
i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 tj).
3. w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej dwie usługi
podobne, polegające na organizacji turnusu rehabilitacyjnego z programem rekreacyjno- wypoczynkowym
dla osób niepełnosprawnych dla grupy nie mniejszej niż 50 osób niepełnoprawnych wraz z opiekunami, a
także załączyli dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie.
4. posiadają ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, obejmujące przedmiot
zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 zł.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie wg formuły „spełnia – nie
spełnia” na podstawie dostarczonych oświadczeń i dokumentów. Z treści załączonych do oferty dokumentów
musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnia.
6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć:
1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji
działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert,
w przypadku dostarczenia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
wystawionego wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert winno ono
posiadać adnotację właściwego organu wydającego to zaświadczenie o aktualności zapisów,
dokonanej w terminie jak wyżej,
2. wykaz osób uprawnionych do podpisywania oferty i podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy wraz z
określeniem sposobu reprezentacji podmiotu, o ile nie wynika to z właściwego rejestru lub
umowy,
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Zorganizowanie turnusu rehabilitacyjnego…
Projekt Aktywni razem. Program aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie gostyńskim współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
3. aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające
odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert,
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są złożyć do oferty pełnomocnictwo,
udzielone jednemu z partnerów przez pozostałych Wykonawców, do reprezentowania ich w przedmiotowym
postępowaniu albo reprezentowania w postępowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
5. aktualny wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych
korzystających z dofinansowania, określony w § 9 -11 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 15 listopada 2007r w sprawie turnusów rehabilitacyjnych(Dz.U. Nr 230, poz
1694 z późn. zm.),
6. aktualny wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób
niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania, określony w § 14 -15 rozporządzenia Ministra
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007r w sprawie turnusów rehabilitacyjnych
(Dz.U. Nr 230, poz 1694 z późn. zm.),
7. wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o
udzieleniu zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z
podaniem ich wartości, przedmiotu, daty i miejsca wykonania oraz odbiorców, a także
załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie - załącznik
nr 3 do SIWZ,
8. polisa lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
9. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ustawy Prawo zamówień
publicznych – załącznik nr 4 do SIWZ.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 6.1 6.3, składa dokument lub dokumenty,
wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio , że:
-nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
-nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
-nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiedniego kraju
pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Dokumenty składane przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wymienione powyżej powinny być wystawione w terminach
określonych w § 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy , oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605 z późn. zm.).
Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez
Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25. ust. 1 ustawy pzp, lub
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Zorganizowanie turnusu rehabilitacyjnego…
Projekt Aktywni razem. Program aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie gostyńskim współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
którzy nie złożyli pełnomocnictwa albo, którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego
oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp, zawierające błędy lub
którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo
ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny
potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez
oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym
upłynął termin składania ofert.
Przesłanki wykluczenia Wykonawcy z postępowania określa art. 24 ust.1 i 2 ustawy pzp. Oferta
Wykonawcy wykluczonego zostanie uznana przez Zamawiającego za odrzuconą.
7. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z Wykonawcami.
1.
Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.
Zgodnie z wyborem Zamawiającego, w niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem lub drogą elektroniczną
(www.gostyn.pcpr.info, [email protected], 65 5727528).
W przypadku przekazania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem lub
drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.
2.
Zebranie Wykonawców.
Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
3.
Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.
Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:
- w zakresie przedmiotu zamówienia p. Violetta Kolendowicz tel. (065) 5727528 w godz.
od 7.30 do 15.00;
- w zakresie procedury udzielania zamówienia p. Agnieszka Jackowiak tel. ( 065) 5727528
w godz. od 7.30 do 15.00.
8. Wymagania dotyczące wadium.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium w postępowaniu.
9. Termin związania ofertą.
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
10. Opis sposobu przygotowywania ofert.
1. Wymagania podstawowe.
1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę.
2) Wzory dokumentów, dołączonych do niniejszej SIWZ, powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i
dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej z niniejszą SIWZ formie.
3) Oferta musi obejmować całość zamówienia.
4) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów)
określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Zorganizowanie turnusu rehabilitacyjnego…
Projekt Aktywni razem. Program aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie gostyńskim współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład
oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
5) Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów
dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu
stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z
oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa, wystawionego przez osoby do tego upoważnione.
2. Forma oferty.
1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, wg wzoru – załącznik nr 1 do SIWZ
w 1 egzemplarzu, w formie pisemnej .
2) Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów, stanowiących
załączniki do niniejszej specyfikacji, powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.
3) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.
4) Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane. Strony te powinny być parafowane
przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób)
podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy,
lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje nie wymagane przez
Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności itp.) nie muszą być numerowane i
parafowane.
5) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie
treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego), muszą być
parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.
6) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych
przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów,
stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji, powinny być złożone w formie oryginału. Zgodność z
oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów, wchodzących w skład oferty, musi
być potwierdzona przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub
więcej osób), podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny
Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
7) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu
wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości.
3. Zawartość oferty.
1) Kompletna oferta musi zawierać:
a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej
SIWZ.
b) dokumenty wymienione w pkt 6 niniejszej SIWZ.
2) Nie później niż w terminie składania ofert, w odniesieniu do dokumentów zawierających
informację
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
Wykonawca może zastrzec, że informację te nie mogą być udostępniane.
Zastrzeżone informacje powinny stanowić oddzielną część składanej oferty. Wykonawca nie może zastrzec
informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy pzp.
11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1.
Miejsce oraz termin składania ofert Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu ul. Nowe Wrota 7; sekretariat pok. nr 2 (parter) - do dnia
27 sierpnia 2010 r. do godziny 10:00.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Zorganizowanie turnusu rehabilitacyjnego…
Projekt Aktywni razem. Program aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie gostyńskim współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
1) Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę
(paczkę) należy opisać następująco:
„Oferta w przetargu nieograniczonym na zadanie pod nazwą –
Zorganizowanie turnusu rehabilitacyjnego ogólnousprawniajacego z programem rekreacyjnowypoczynkowym dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów wraz z dowozem i przywozem
powrotnym uczestników oraz szkolenia z zakresu aktywizacji zawodowej i edukacji zdrowotnej w
ramach projektu systemowego PCPR Gostyń „ Aktywni razem. Program aktywizacji zawodowej i
społecznej w Powiecie Gostyńskim”
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Nie otwierać przed dniem: 27 sierpnia 2010 r. godzina 10:30”.
2) W przypadku przesłania oferty z dokumentami pocztą decyduje data jej wpływu do Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Gostyniu, a nie data stempla pocztowego.
3) W przypadku składania oferty z dokumentami osobiście w Sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Gostyniu oferent otrzyma potwierdzenie złożenia oferty z datą wpływu na własnym drugim
egzemplarzu – kopii oferty.
4) Oferty złożone po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
5) Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
6) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie
złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.
7) Miejsce oraz termin otwarcia ofert -
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu ul. Nowe Wrota 7 w pokoju nr 7 (parter) w
dniu 27 sierpnia 2010 r. o godzinie 10:30.
1) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
2) W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym:
a) stan i ilość kopert (paczek) zawierających otwieraną ofertę,
b) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,
c) informacje dotyczące cen ofert.
Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania przetargowego.
3) Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, Zamawiający przekazuje im
niezwłocznie informacje, o których mowa powyżej.
12. Opis sposobu obliczenia ceny:
1. Podana w ofercie cena ryczałtowa musi być wyrażona w PLN – brutto.
2. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie
Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, w
tym również podatek VAT.
3. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia określone zostały we wzorze umowy,
stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.
13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
najniższa cena
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Zorganizowanie turnusu rehabilitacyjnego…
Projekt Aktywni razem. Program aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie gostyńskim współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
3.
Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę za wykonanie
usługi.
4.
Na podstawie art. 87 ust. 2 Zamawiający poprawi w ofercie między innymi:
1) oczywiste omyłki pisarskie – bezsporne, nie budzące wątpliwości omyłki dotyczące wyrazów,
2) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian
w treści oferty;
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
5.
Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, ze względu na to, że
zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli
te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane
w złożonych ofertach.
6.
7. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania:
1) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
2) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli
oferty, o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę
wybrano i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli
oferty, wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną
ofertom w każdym kretyterium oceny ofert i łączną punktację,
b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie
faktyczne i prawne.
3) Wybranemu Wykonawcy, odrębnym pismem zostanie wskazane miejsce i termin podpisania umowy.
4) Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (punkt 2a) zostanie również opublikowane w na stronie
internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiajacego.
14. Informację o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od
dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania
ofertą. Umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta również przy spełnieniu przesłanek, określonych
w art. 94 ust. 2.
2. Wykonawcy występujący wspólnie, których oferta została uznana za najkorzystniejszą, zobowiązani są
przed podpisaniem umowy na realizację niniejszego zamówienia, do zawarcia umowy konsorcjum i
dostarczenia jej Zamawiającemu.
3. Wykonawca, który prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością, w przypadku gdy wartość umowy przekroczy dwukrotnie wysokość kapitału
zakładowego takiego Wykonawcy, najpóźniej w dniu podpisania umowy jest zobowiązany dostarczyć uchwałę
zgodnie z postanowieniami art. 230 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2000r. Nr 94, poz. 1037 z późn.
zm.) lub wypis/odpis umowy spółki, zezwalający na zaciąganie takich zobowiązań.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Zorganizowanie turnusu rehabilitacyjnego…
Projekt Aktywni razem. Program aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie gostyńskim współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
4. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2
do SIWZ.
15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia.
16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli
zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia
publicznego na takich warunkach.
Zgodnie ze wzorem umowy załączonym do specyfikacji – załącznik nr 2 do SIWZ.
17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia.
Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki odwoławcze określone w Dziale VI ustawy pzp.
ROZDZIAŁ II – Informacje uzupełniające
1. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych;
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli
Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej;
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67
ust. 1 pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy pzp, oraz okoliczności, po których
zaistnieniu będą one udzielane, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich
zamówień;
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
4. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą
odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie;
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w postępowaniu.
5. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli zamawiający
dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną;
Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną. Adres mailowy: www.gostyn.pcpr.info.pl ;
[email protected]
6. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między
Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach
obcych;
Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Zorganizowanie turnusu rehabilitacyjnego…
Projekt Aktywni razem. Program aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie gostyńskim współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
7. Aukcja elektroniczna;
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
8. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich
zwrot.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
ROZDZIAŁ III – Wykaz załączników do SIWZ
1. Załącznik nr 1
-
formularz oferty,
2. Załącznik nr 2
-
projekt umowy,
3. Załącznik nr 3
-
wykaz usług zrealizowanych przez wykonawcę w ciągu ostatnich 3 lat,
4. Załącznik nr 4
-
oświadczenie o spełnianiu warunków i niepodleganiu wykluczeniu z
postępowania,
Załącznik Nr 1 do SIWZ – formularz oferty
Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz oferty
.............................................................................
Nazwa i adres oferenta
.................................................
(miejscowość i data)
wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego
pod Nr KRS: ..........................................................
lub wpisany do ewidencji działalności gospodarczej
prowadzonej przez……………………………………………...
pod Nr ............................. dnia .............................
REGON ............................NIP................................
telefon .................................................................................................. faks .........................
OFERTA
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Gostyniu
ul. Nowe Wrota 7
63-800 Gostyń
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Zorganizowanie turnusu rehabilitacyjnego…
Projekt Aktywni razem. Program aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie gostyńskim współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zadanie pod nazwą „Zorganizowanie 14 dniowego
turnusu rehabilitacyjnego ogólnousprawniajacego z programem rekreacyjno-wypoczynkowym dla
osób niepełnosprawnych i ich opiekunów wraz z dowozem i przywozem powrotnym uczestników oraz
szkoleniem z zakresu aktywizacji zawodowej i edukacji zdrowotnej
w ramach projektu systemowego PCPR Gostyń „ Aktywni razem. program aktywizacji zawodowej i
społecznej w Powiecie Gostyńskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia za
cenę:
Cena przedmiotu zamówienia: całość: ................................................................................ zł
Słownie: ...................................................................................................................................
cena
na
jednego
uczestnika
(w
tym
koszt
pobytu
opiekunów):
..................................................................................................zł
słownie:......................................................................................................................................
2. Termin wykonania zamówienia:

rozpoczęcie – …………………………
zakończenie- …………………………
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
4. Oświadczamy, że przyjmujemy warunki realizacji zamówienia określone w SIWZ.
5. Oświadczamy, że akceptujemy warunki określone w umowie.
6. Oferta
została
złożona
na
............stronach
parafowanych
i
kolejno
ponumerowanych
nr ................. do nr........................
7. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
1)
2)
...........................
...........................
..................................................................................
(podpis oferenta lub podpis osoby/osób
uprawnionej /ych do reprezentowania oferenta )
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Zorganizowanie turnusu rehabilitacyjnego…
od
Projekt Aktywni razem. Program aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie gostyńskim współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Załącznik nr 2 do SIWZ- projekt umowy
Umowa nr …………………
zawarta w ………………… w dniu …………… pomiędzy:
Starostą Gostyńskim, w imieniu którego, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, działa Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu - Pan Mirosław Sobkowiak, przy kontrasygnacie
Głównej księgowej – Pani Barbary Kowańdy, zwanym dalej „Zamawiającym”,
a:
………………………………………………………………….…………………………………………………………………………..
(Sąd Rejonowy dla ………………………………….., …. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS:
………………………), reprezentowanym przez …………………… i posiadającym wpis do rejestru organizatorów
turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania, pod
numerem ewidencyjnym ……………………….. oraz wpis do rejestru ośrodków, w których mogą być prowadzone turnusy
rehabilitacyjne w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania pod numerem
ewidencyjnym ………………., zwanym dalej „Wykonawcą”.
W
wyniku
wyboru
Wykonawcy
w
drodze
procedury
przetargu
nieograniczonego
określonej
w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 tj.)
została zawarta Umowa o następującej treści:
§ 1.
1.Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania świadczenie usług polegające na zorganizowaniu 1
(jednego) 14 dniowego turnusu rehabilitacyjnego ogólnousprawniajacego z programem rekreacyjnowypoczynkowym dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów wraz z dowozem i przywozem powrotnym
uczestników oraz szkoleniem z zakresu aktywizacji zawodowej i edukacji zdrowotnej w ramach projektu
systemowego PCPR Gostyń „ Aktywni razem. Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Powiecie Gostyńskim”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, na terenie
całego kraju dla 40 osób, w tym: 30 osób niepełnosprawnych i 10 osób- opiekunów osób niepełnosprawnych, w
miejscowości nadmorskiej dla osób ze schorzeniami:
z chorobami neurologicznymi, z dysfunkcją narządu ruchu, z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na
wózkach inwalidzkich, z dysfunkcją narządu wzroku, z dysfunkcją narządu słuchu, z niepełnosprawnością
intelektualną, chorobą psychiczną, epilepsją, mózgowym porażeniem dziecięcym, z chorobami układu krążenia,
układu oddechowego, z chorobami układu wydzielania wewnętrznego i przemiany materii.
2.
Wykonawca
zobowiązany
jest
wykonać
przedmiot
Umowy
zgodnie
z
obowiązującymi
w tym zakresie przepisami prawa, a szczególności zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z
dnia 15 listopada 2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych ( Dz. U. Nr 230, poz.1694).
3. Zakres świadczeń Wykonawcy określony jest w SIWZ oraz ofercie Wykonawcy, złożonej w postępowaniu na
przedmiotową usługę.
4. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić dojazd i powrót uczestników turnusu rehabilitacyjnego i ich opiekunów z i do
Gostynia z ośrodka, w którym będzie odbywał się turnus rehabilitacyjny.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Zorganizowanie turnusu rehabilitacyjnego…
Projekt Aktywni razem. Program aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie gostyńskim współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
5. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania i udostępniania Zamawiającemu rzetelnych informacji
i wyjaśnień oraz niezbędnych dokumentów w okresie obowiązywania Umowy na każde jego żądanie.
§2.
Integralnymi częściami składowymi niniejszej umowy są:
- oferta Wykonawcy,
- zawiadomienie o wyborze oferty przez Zamawiającego.
§ 3.
1. Termin rozpoczęcia turnusu strony ustalają……………………..( nie wcześniej niż na 20.09.2010r.)
2. Terminy zakończenia turnusu strony ustalają …………………..(nie później niż na 3.10.2010 r.)
§ 4.
1. Wykonawca oświadcza, iż jest wpisany do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, a turnusy
rehabilitacyjne prowadzone będą w ośrodkach wpisanych do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy
rehabilitacyjne i że powyższe wpisy obejmują okres trwania niniejszej Umowy. Ponadto Wykonawca oświadcza, iż jest
uprawniony do organizowania turnusów dla osób niepełnosprawnych ze schorzeniami i dysfunkcjami wymienionymi w
§ 1 Umowy, a ośrodki, w których odbędą się turnusy, są uprawnione do przyjmowania osób niepełnosprawnych z
tymi schorzeniami i dysfunkcjami .
2. Umowa jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
§ 5.
1. Strony ustalają, że koszt turnusu rehabilitacyjnego, niepodlegający podwyższeniu w trakcie obowiązywania umowy,
dla osoby niepełnosprawnej wynosi ………. zł brutto (słownie: …………………….), koszt turnusu dla opiekuna osoby
niepełnosprawnej wynosi ………. zł brutto(słownie: …………………….). Łączny koszt turnusu wynosi .............. zł brutto
(słownie:............................).
2. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem zadania, w tym również koszty przewozu
wszystkich
uczestników
turnusu
rehabilitacyjnego
z
Gostynia
do
ośrodka,
w którym będzie odbywał się turnus rehabilitacyjny, i z powrotem.
3. Rozliczenie przekazanego dofinansowania następuje na podstawie faktury lub innego dokumentu potwierdzającego
opłacenie uczestnictwa osoby niepełnosprawnej oraz pobytu jej opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym. Dokumenty
księgowe są wystawiane oddzielnie dla każdego uczestnika turnusu.
4. Opłata kosztów turnusu zostanie przekazana na rachunek bankowy organizatora w terminie do 30 dni po
doręczeniu faktury VAT do siedziby Zamawiającego, w ramach posiadanych środków budżetowych, niezbędnych na
realizację projektu ,,My tez mamy prawo” .
5.
Zamawiający
przekaże
zapłatę
na
rachunek
bankowy
Wykonawcy
w Banku …………………………………………………….……… nr konta …………………………………………………………………………… .
§ 6.
1. Wykaz uczestników turnusu i ich opiekunów zostanie przekazany Wykonawcy do 7 dni od podpisania niniejszej
Umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zleceniodawcy w terminie do dnia……………dokumentów określonych w
rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych
( Dz. U. Nr 230, poz. 1694), w szczególności do przekazania „Informacji o przebiegu turnusu”.
§ 7.
Wykonawca
ponosi
pełną
odpowiedzialność
odszkodowawczą
z niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z Umowy.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Zorganizowanie turnusu rehabilitacyjnego…
za
szkody
wynikające
Projekt Aktywni razem. Program aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie gostyńskim współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
§ 8.
Wykonawca nie może powierzyć wykonania usługi innemu podmiotowi gospodarczemu bez pisemnej zgody
Zamawiającego.
§ 9.
Nadzór nad przebiegiem realizacji usług będących przedmiotem umowy będą pełnić:
a/ ze strony Zamawiającego – Pani Violetta Kolendowicz – Koordynator Projektu,
b/ ze strony Wykonawcy - ……………………………………………………….……………… .
§ 10.
1.Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod
rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Strony przewidują następujące możliwości zmian zawartej
już Umowy:
a) przesunięcie terminu turnusu w przypadku, gdyby konieczne to było z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego, a dotyczących uczestników turnusu- osób niepełnosprawnych,
b) zwiększenie ilości osób zakwalifikowanych na turnus, w przypadku przewidzianym w punkcie 3 ppkt 2 siwz,
c) możliwość zwiększenia świadczeń określonych w siwz i ofercie Wykonawcy w trakcie trwania turnusu bez
dokonania zmiany ceny.
§ 11.
1. Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV kodeksu cywilnego, Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia
od Umowy w następujących sytuacjach:
a/ w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, odstąpienie od umowy w tym wypadku
może nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,
b/ zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
c/ zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
d/ Wykonawca nie rozpoczął wykonywania usług bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo
wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.
2. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i
zawierać uzasadnienie.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy strony zobowiązują się w terminie 7 dni od daty odstąpienia do sporządzenia
szczegółowego protokołu usług w toku wg stanu na dzień odstąpienia.
§ 12.
1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
umownych w formie kar umownych.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
a) za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego - 5% wynagrodzenia brutto
przedmiotu Umowy, określonego w § 5 ust.1.
3.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
zobowiązań
a) za odstąpienie od umowy, rozwiązanie lub wypowiedzenie jej z winy Wykonawcy- 5 % wynagrodzenia
brutto przedmiotu umowy, określonego w § 5 ust.1.
b) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania Umowy przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo
do żądania zapłaty kary umownej - w wysokości 5% kwoty łącznej określonej w § 5 ust. 1.
4. Jeżeli kara umowna, ustalona w ust. 3, nie pokryje powstałej szkody, Zamawiającemu
przysługuje odszkodowanie uzupełniające na zasadach ogólnych.
§ 13.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Zorganizowanie turnusu rehabilitacyjnego…
Projekt Aktywni razem. Program aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie gostyńskim współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Strony postanawiają, że cesja jakichkolwiek wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy, bądź z nią związanych,
wymaga uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony pod rygorem nieważności.
§ 14.
1.Wykonawca w okresie trwania Umowy zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, obejmującej przedmiot zamówienia
na kwotę nie mniejszą niż 500 000 złotych.
2. W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia przed końcem realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca
zobowiązuje się do zawarcia nowego ubezpieczenia i przedłożenia Zamawiającemu do wglądu oryginału odnowionego
ubezpieczenia w terminie 4 dni kalendarzowych od daty jego zawarcia.
§ 15.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 16.
Sądem właściwym do rozstrzygania sporów na tle realizacji niniejszej umowy będzie Sąd
powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 17.
Niniejszą umowę sporządza się w 4-ech jednobrzmiących egzemplarzach: 3 dla Zamawiającego , 1 dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY
………………………
WYKONAWCA
………………………
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Zorganizowanie turnusu rehabilitacyjnego…
Projekt Aktywni razem. Program aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie gostyńskim współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Załącznik Nr 3 do SIWZ- wykaz usług
Pieczęć wykonawcy
WYKAZ USŁUG ZREALIZOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CIĄGU OSTATNICH 3 LAT TOŻSAMYCH Z
PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA
W wykazie należy uwzględnić wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej
2 (dwie) usługi podobne, polegające na organizacji turnusu rehabilitacyjnego z programem
rekreacyjno- wypoczynkowym dla osób niepełnosprawnych dla grupy nie mniejszej niż 50 osób
niepełnoprawnych wraz z opiekunami, odpowiadającej przedmiotowi zamówienia, ze wskazaniem
odbiorcy, wartości usługi oraz daty i miejsca jej realizacji, a także załączenie dokumentów,
potwierdzających że usługi te zostały wykonane należycie.
L.p.
Opis wykonanych usług
Wartość usługi
Odbiorca ,
(nr tel.)
Data i miejsce
wykonania
Jednocześnie oświadczamy, że wykonując wymienione powyżej zamówienia nie wyrządziliśmy szkody
wynikającej z nienależytej staranności w ich wykonaniu oraz nie spowodowaliśmy szkody nie
wykonując zamówienia.
........................., dn. .....................
....................................................................................
podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Zorganizowanie turnusu rehabilitacyjnego…
Projekt Aktywni razem. Program aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie gostyńskim współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie o spełnianiu warunków i niepodleganiu wykluczeniu z postępowania
Pieczęć wykonawcy
OŚWIADCZENIE
o spełnianiu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 pkt. 1 - 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 tj.)
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą „Zorganizowanie 14
dniowego turnusu rehabilitacyjnego ogólnousprawniajacego z programem rekreacyjno-wypoczynkowym dla osób
niepełnosprawnych i ich opiekunów wraz z dowozem i przywozem powrotnym uczestników oraz szkoleniem z zakresu
aktywizacji zawodowej i edukacji zdrowotnej w ramach projektu systemowego PCPR Gostyń „ Aktywni razem. Program
aktywizacji zawodowej i społecznej w Powiecie Gostyńskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego”
-
oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu,
-
oświadczamy, że posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
-
oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia(lub zobowiązaniem innego podmiotu do
udostępnienia tego potencjału i osób zdolnych do wykonania zamówienia),
-
oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia,
-
oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113,
poz. 759 tj.).
...................................., dnia .....................................
...........................................................
podpis osoby/ osób uprawnionej -ych do reprezentowania oferenta
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Zorganizowanie turnusu rehabilitacyjnego…
Download