dział ix - zmiana umowy

advertisement
Umowa nr BI.60.15
UMOWA Nr BI.60.15
Pełnienie funkcji inżyniera umowy przy realizacji inwestycji pn.
Budowa instalacji odsiarczania spalin z kotłów K7 i K8 w
elektrociepłowni w Białymstoku
Białystok, listopad 2015 r.
Strona 1 z 22
Umowa nr BI.60.15
SPIS TREŚCI
DZIAŁ I - DEFINICJE I INTERPRETACJE ............................................................................................. 5
1.
2.
DEFINICJE ................................................................................................................................. 5
INTERPRETACJE ...................................................................................................................... 6
DZIAŁ II - PRZEDMIOT UMOWY ........................................................................................................... 6
1.
DEFINICJA PRZEDMIOTU UMOWY ......................................................................................... 6
DZIAŁ III - TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY .................................................................. 6
1.
TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY ........................................................................ 6
DZIAŁ IV - ZOBOWIĄZANIA STRON .................................................................................................... 7
1.
2.
3.
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO .............................................................................................. 7
OBOWIĄZKI INŻYNIERA UMOWY............................................................................................ 7
ZESPÓŁ INŻYNIERA UMOWY .................................................................................................. 8
DZIAŁ V – RAPORTY ............................................................................................................................. 9
1.
RAPORTY INŻYNIERA UMOWY............................................................................................... 9
DZIAŁ VI - WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI ................................................................... 9
1.
2.
WYNAGRODZENIE ................................................................................................................... 9
WARUNKI PŁATNOŚCI ........................................................................................................... 10
DZIAŁ VII KARY UMOWNE.................................................................................................................. 12
DZIAŁ VIII – ODPOWIEDZIALNOŚĆ ................................................................................................... 13
1. OGÓLNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ........................................................................................... 13
2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY, NIENALEŻYTE WYKONANIE ZOBOWIĄZAŃ, CZYNY
NIEDOZWOLONE ............................................................................................................................. 13
3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PODWYKONAWCÓW ................................................................. 13
DZIAŁ IX - ZMIANA UMOWY ............................................................................................................... 13
1.
2.
3.
POSTANOWIENIA OGÓLNE ................................................................................................... 13
ZMIANY UMOWY ..................................................................................................................... 13
PROCEDURA WPROWADZANIA ZMIANY............................................................................. 14
DZIAŁ X - ODSTĄPIENIE I ROZWIĄZANIE UMOWY ......................................................................... 14
DZIAŁ XI - ROZSTRZYGANIE SPORÓW ............................................................................................ 17
1.
2.
ROZWIĄZANIE POLUBOWNE ................................................................................................ 17
POSTĘPOWANIE SĄDOWE ................................................................................................... 17
DZIAŁ XII - ZABEZPIECZENIA PRAWNE ........................................................................................... 17
1.
2.
KLAUZULA POUFNOŚCI......................................................................................................... 17
WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA ............................................................................................... 19
DZIAŁ XIII – UBEZPIECZENIE ............................................................................................................. 20
1.
UBEZPIECZENIE OC ............................................................................................................... 20
Strona 2 z 22
Umowa nr BI.60.15
DZIAŁ XIV - SIŁA WYŻSZA.................................................................................................................. 20
1.
2.
DEFINICJA SIŁY WYŻSZEJ .................................................................................................... 20
SKUTKI SIŁY WYŻSZEJ .......................................................................................................... 20
DZIAŁ XV - ORGANIZACJA I ZASADY WSPÓŁPRACY .................................................................... 21
1.
2.
PRZEDSTAWICIELE STRON .................................................................................................. 21
ZASADY WSPÓŁPRACY ......................................................................................................... 22
DZIAŁ XVI - POSTANOWIENIA KOŃCOWE ....................................................................................... 22
Strona 3 z 22
Umowa nr BI.60.15
W dniu …………………….…… w Świerżach Górnych pomiędzy:
Zamawiającym:
ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. z siedzibą w Świerżach Górnych, 26 - 900 Kozienice, zarejestrowana w
Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000536267, kapitał zakładowy w wysokości 2 046 049
500,00 PLN, kapitał wpłacony 2 046 049 500,00 PLN, REGON 670908367, NIP 812-00-05-470,
reprezentowana przez:
1. …………………………………………………….…………….
2. …………………………………………………………………..
a
Inżynierem Umowy:
…………. z siedzibą w ………..gmina……………, ul…………., zarejestrowana w Sądzie Rejonowym
w…………,
…………………..
pod
nr
KRS:
……………,
kapitał
zakładowy
w
wysokości
………………..PLN, kapitał wpłacony ………………. PLN, REGON ………….. NIP ……………………..,
reprezentowana przez:
1. …………………………………………………….…………….
2. …………………………………………………………………..
została zawarta umowa o treści następującej:
PREAMBUŁA
Umowa i wszystkie Załączniki do Umowy zostały opracowane zgodnie z Ofertą Wykonawcy
Nr ………………z dnia …………. r., która to Oferta została oceniona przez Zamawiającego jako
najkorzystniejsza w postępowaniu na wybór Inżyniera Umowy.
Strony uzgadniają warunki Umowy jak niżej oraz oświadczają, że ich prawa i obowiązki
wynikające z tej Umowy są zgodne z przepisami prawa obowiązującego w Polsce oraz że warunki
techniczne i finansowe są wzajemnie wystarczające do wypełnienia wszystkich zobowiązań
wynikających z tej Umowy.
Strona 4 z 22
Umowa nr BI.60.15
DZIAŁ I - DEFINICJE I INTERPRETACJE
1.
DEFINICJE
1.1
Data wejścia Umowy w życie
Oznacza dzień zawarcia niniejszej Umowy
1.2
Dziennik Budowy
Oznacza książkę budowy, w której zapisywane są wszystkie fakty realizacji budowy, postęp prac,
uwagi, polecenia, zmiany, prowadzoną zgodnie z ustawą – Prawo budowlane oraz przynależnymi
rozporządzeniami (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.).
1.3
Dzień
Oznacza dzień kalendarzowy
1.4
Instalacja
Oznacza instalację odsiarczania spalin dla kotłów K7 i K8 realizowaną zgodnie z Umową nr
BI.17.15 zawartą w dniu 21.10.2015r pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą – Rafako S.A. z
siedzibą w Raciborzu.
1.5
Oferta
Oferta Inżyniera Umowy z dnia…….., stanowiąca Załącznik do przedmiotowej umowy jako jej
integralna część.
1.6
Ogłoszenie
Oznacza Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na pełnienie funkcji Inżyniera Umowy przy
budowie instalacji odsiarczania spalin dla kotłów K7 i K8 w Elektrociepłowni Białystok z dnia
……….
1.7
Przedmiot Umowy
Pełnienie funkcji Inżyniera Umowy przy budowie instalacji odsiarczania spalin dla kotłów K7 i K8
w Elektrociepłowni Białystok.
1.8
Strona / Strony
„Strona” oznacza Zamawiającego albo Inżyniera Umowy. „Strony” oznacza Zamawiającego i
Inżyniera Umowy.
1.9
Teren Budowy
Oznacza przestrzeń w tym miejsca i place, które zostały protokolarnie przekazane Wykonawcy
przez Zamawiającego na ustalony okres w celu realizacji Przedmiotu Umowy.
1.10 Umowa
Oznacza niniejszy dokument wraz ze wszystkimi Załącznikami, które stanowią integralną część
Umowy.
1.11 Wykonawca
Oznacza podmiot, z którym Zamawiający zawarł umowę na budowę instalacji odsiarczania spalin
dla kotłów k7 i k8 w Elektrociepłowni Białystok.
Strona 5 z 22
Umowa nr BI.60.15
1.12 Wynagrodzenie umowne
Oznacza wynagrodzenie w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 29 maja 2014 r. o
informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 poz. 915) w PLN za wykonanie przedmiotu
Umowy. Wynagrodzenie umowne jest wynagrodzeniem ryczałtowym.
Wynagrodzenie umowne netto jest to wynagrodzenie umowne bez podatku VAT, który naliczany
będzie przez Inżyniera Umowy w fakturach zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu
wystawienia faktury.
2.
INTERPRETACJE
2.1
Pisownia z dużej czy małej litery nie wpływa na interpretację wyrazu lub wyrażenia;
2.2
Wyrazy i wyrażenia użyte w Umowie mają znaczenie jak podano wyżej bez względu na
użytą liczbę (pojedynczą, mnogą) lub przypadek;
2.3
Gdziekolwiek w treści Umowy jest mowa o powiadomieniu, zezwoleniu, zatwierdzeniu, lub
ustaleniu, dokonanym przez Strony lub przez osoby, które zostały przez Strony
upoważnione, rozumie się przez to, że odpowiednie dokumenty powinny być sporządzone
w formie pisemnej;
2.4
Wszelkie powiadomienia, zezwolenia, zatwierdzenia lub ustalenia będą przekazywane
Stronom osobiście, przesyłką kurierską, faksem lub, po zeskanowaniu, pocztą
elektroniczną, na adres odpowiedniej Strony.
DZIAŁ II - PRZEDMIOT UMOWY
1.
DEFINICJA PRZEDMIOTU UMOWY
1.1
Przedmiotem Umowy jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usług Inżyniera Umowy
polegających na zarządzaniu technicznym, administracyjnym i finansowym, w tym pełnieniu
funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz koordynatora czynności specjalistów i
inspektorów nadzoru inwestorskiego, przy realizacji przez odrębny podmiot (Wykonawcę)
zadania inwestycyjnego obejmującego budowę instalacji odsiarczania spalin dla kotłów K7
i K8 w Elektrociepłowni Białystok;
1.2
Szczegółowy zakres rzeczowy Umowy określa Załączniki nr 1 do Umowy.
DZIAŁ III - TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
1.
TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
1.1
Inżynier Umowy będzie świadczył usługi od dnia zawarcia Umowy do dnia 15.12.2017r.
1.2
W przypadku przedłużenia okresu budowy Instalacji okres świadczenia usługi ulegnie
odpowiedniemu wydłużeniu. Inżynierowi przysługuje wówczas wynagrodzenie dodatkowe,
Strona 6 z 22
Umowa nr BI.60.15
w wysokości wynagrodzenia miesięcznego określonego w Dziale VI pkt 2.2, za każdy
dodatkowy miesiąc świadczenia usługi.
DZIAŁ IV - ZOBOWIĄZANIA STRON
1.
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO
1.1
Współdziałanie z Inżynierem Umowy przy realizacji Umowy;
1.2
Udostępnienie Inżynierowi Umowy wszelkiej posiadanej dokumentacji, związanej z budową
Instalacji;
1.3
Udostępnienie Inżynierowi Umowy obowiązujących u Zamawiającego instrukcji, procedur i
zarządzeń;
1.4
Zapłata wynagrodzenia przysługującego Inżynierowi Umowy za wykonanie przedmiotu
Umowy;
1.5
Zapewnienie dostępu do Terenu Budowy;
1.6
Udzielenie członkom
Zespołu Inżyniera
Umowy stosownych pełnomocnictw lub
upoważnień niezbędnych przy wykonywaniu obowiązków wynikających z niniejszej
Umowy.
2.
OBOWIĄZKI INŻYNIERA UMOWY
2.1
Szczegółowy zakres obowiązków Inżyniera Umowy określony został w załączniku nr 1 do
Umowy; W szczególności do obowiązków Inżyniera Umowy należy:
2.2
Należyte, ze starannością profesjonalisty oraz
zgodne z wymogami prawnymi,
technicznymi i jakościowymi wykonanie przedmiotu Umowy;
2.3
Powołanie i utrzymywanie przez cały okres realizacji umowy zespołu Inżyniera Umowy.
Skład zespołu oraz wymagany zakres obecności na Terenie Budowy określony został w
załączniku nr 2 do niniejszej Umowy;
2.4
Zorganizowanie i prowadzenie Biura Inżyniera Umowy w bezpośrednim sąsiedztwie Terenu
Budowy w ramach wynagrodzenia umownego;
2.5
Ponoszenie pełnej odpowiedzialności (jak za działania/zaniechania własne) za jakość,
terminowość oraz bezpieczeństwo usług realizowanych przez podwykonawców i oraz inne
podmioty, którymi posługuje się Inżynier Umowy w trakcie realizacji przedmiotu Umowy;
2.6
Zapewnienie właściwej organizacji i koordynacji realizacji przedmiotu Umowy, a także
realizacji przedmiotu Umowy w sposób nieograniczający Zamawiającemu prowadzenia
statutowej działalności gospodarczej;
2.7
Udzielanie Zamawiającemu, na każde żądanie, informacji o stanie zaawansowania prac;
Strona 7 z 22
Umowa nr BI.60.15
2.8
Informowanie Zamawiającego na piśmie (podstawowo - w raportach miesięcznych oraz
doraźnie w razie potrzeb) o wszelkich zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok
realizacji przedmiotu Umowy, jego przyczynach, prawdopodobnym okresie trwania
opóźnień, w tym także opóźnień terminów pośrednich;
2.9
Wskazanie osób, które będą wykonywać obowiązki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w
rozumieniu ustawy Prawo budowlane, posiadających kwalifikacje i uprawnienia, wymagane
przez obowiązujące przepisy polskiego prawa i normy techniczne;
2.10 Zapewnienie przestrzegania przez pracowników zatrudnionych przy realizacji przedmiotu
Umowy:
a. Instrukcji, procedur i zarządzeń obowiązujących u Zamawiającego,
b. Przepisów dotyczących ochrony środowiska, w tym gospodarowania odpadami;
c.
Przepisów w zakresie BHP i ppoż.;
d. Obowiązujących zwyczajowo norm postępowania;
2.11 Przestrzeganie zaleceń służb Zamawiającego w zakresie przepisów BHP, ppoż. i ochrony
środowiska;
2.12 Inżynier Umowy ani ktokolwiek z jego personelu nie podejmie się ani nie zaangażuje się w
jakąkolwiek działalność, która mogłaby mieć negatywny wpływ na należyte wykonanie jego
obowiązków objętych niniejszą Umową;
3.
ZESPÓŁ INŻYNIERA UMOWY
3.1
W celu należytego wykonania Umowy, Inżynier powoła zespół Inżyniera Umowy. Skład
zespołu oraz wymagany zakres obecności na Terenie Budowy określony został w
załączniku nr 2 do niniejszej Umowy;
3.2
Inżynier Umowy podejmie starania aby personel wchodzący w skład Zespołu Inżyniera
Umowy nie zmieniał się;
3.3
W przypadku zmiany członka zespołu Inżyniera Umowy, Inżynier zapewni, że nowy
członek zespołu będzie posiadał kwalifikacje i doświadczenie odpowiadające wymogom
określonym w Specyfikacji warunków zamówienia dla danej funkcji. O każdej zmianie
członka zespołu Inżynier niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego;
3.4
Zamawiający może wystąpić z pisemnym i uzasadnionym wnioskiem o zmianę
którejkolwiek osoby z personelu wskazanego w Załączniku nr 2 do Umowy, jeżeli osoba ta
nie wywiązuje się ze swoich obowiązków w sposób należyty. Inżynier Umowy zobowiązany
jest dokonać zmiany w terminie 30 dni. Nowy członek zespołu będzie posiadał kwalifikacje
i doświadczenie odpowiadające wymogom określonym w Specyfikacji
warunków
zamówienia dla danej funkcji;
3.5
Inżynier nie będzie rekrutował personelu spośród pracowników Zamawiającego;
Strona 8 z 22
Umowa nr BI.60.15
3.6
Uzgodnienie zmiany członka Zespołu Inżyniera Umowy nie wymaga sporządzania aneksu
do niniejszej Umowy.
DZIAŁ V – RAPORTY
1.
RAPORTY INŻYNIERA UMOWY
1.1
Inżynier Umowy będzie sporządzał miesięczne Raporty w terminie do piątego dnia
następnego miesiąca za miesiąc poprzedni.
1.2
Raporty dotyczyć będą prac zrealizowanych w miesiącu, którego Raport dotyczy; w
szczególności obejmować będą: dokumentację, dostawy, usługi, roboty budowlanomontażowe, odbiory, jakość wykonanych prac, zmiany, zagrożenia i wnioski;
1.3
W przypadku wniesienia uwag przez przedstawiciela Zamawiającego do Raportu
Miesięcznego, Inżynier Umowy dokona odpowiednich zmian w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni roboczych;
1.4
Inżynier Umowy sporządzi Raport Końcowy stanowiący kompletne sprawozdanie z
realizacji Umowy i doręczy Zamawiającemu najpóźniej 7 dni przed terminem zakończenia
Umowy ;
1.5
W przypadku wniesienia uwag przez przedstawiciela Zamawiającego do Raportu
Końcowego, Inżynier dokona odpowiednich zmian w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni roboczych;
1.6
Raport Miesięczny oraz Raport Końcowy przekazywane będą przedstawicielowi
Zamawiającego w wersji papierowej oraz na nośniku elektronicznym.
DZIAŁ VI - WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI
1. WYNAGRODZENIE
1.1
Za prawidłowe i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy Inżynier Umowy otrzyma
Wynagrodzenie umowne netto w wysokości : ………………. PLN netto (słownie: ………
złotych) zgodnie z ceną zawartą w ofercie. Do wynagrodzenia zostanie doliczona kwota
podatku VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury;
1.2
W przypadku przedłużenia okresu realizacji Umowy, zgodnie z postanowieniami Działu III
pkt 1.2, Inżynierowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości wynagrodzenia
miesięcznego, określonego w pkt 2.2 poniżej, za każdy dodatkowy miesiąc świadczenia
usługi. W przypadku świadczenia usługi przez niepełny miesiąc, Inżynierowi przysługuje
wynagrodzenie dodatkowe, pomniejszone proporcjonalnie do ilości dni, w których świadczył
usługę;
Strona 9 z 22
Umowa nr BI.60.15
1.3
Kwota określona w pkt 1.1. powyżej obejmuje m.in.: wszelkie koszty do prawidłowego i
należytego wykonania obowiązków zakresie przedmiotu Umowy w tym opłaty bankowe,
ubezpieczenia, wynagrodzenie z tytułu udzielonych licencji, sublicencji oraz wynagrodzenie
z tytułu przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do wykonanej na
podstawie Umowy dokumentacji, koszty zorganizowania i wyposażenia biura Inżyniera
Umowy. Wynagrodzenie to obejmuje ryzyko i odpowiedzialność wykonawcy z tytułu
prawidłowego oszacowania wszelkich związanych z realizacją obowiązków w ramach
przedmiotu umowy. Inżynier Umowy nie będzie mógł powoływać się na pominięcie lub błąd
w zakresie konieczności wykonania określonych prac i poniesienia kosztów w celu
uzyskania zmiany wysokości wynagrodzenia.;
1.4
Zbycie wierzytelności Inżyniera Umowy z tytułu wynagrodzenia przysługującego na
podstawie niniejszej Umowy, wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej
pod rygorem nieważności.
2.
WARUNKI PŁATNOŚCI
2.1
Walutą płatności i rozliczenia Umowy jest złoty polski (PLN);
2.2
Wynagrodzenie będzie płatne w równych, miesięcznych ratach po ……. PLN (słownie:
……..) począwszy od miesiąca, w którym Umowa weszła w życie;
2.3
Płatności będą dokonywane na podstawie faktur wystawianych przez Inżyniera Umowy;
2.4
Podstawą do wystawienia faktury będzie Protokół Odbioru Usługi wystawiony przez
Inżyniera Umowy;
2.5
Podstawą do wystawienia faktury za ostatni miesiąc świadczenia usług będzie Protokół
Odbioru Końcowego wystawiony przez Inżyniera Umowy;
2.6
Faktury dostarczane będą Zamawiającemu przez Inżyniera Umowy najpóźniej w ciągu 7
dni od wystawienia Protokołu Odbioru usługi na adres:
ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.,
Centrum Zarządzania Dokumentami,
ul. Zacisze 28,
65-775 Zielona Góra;
2.7
Poza dostarczeniem faktury zgodnie z pkt 2.4 powyżej dopuszcza się również przesłanie
faktur drogą elektroniczną na adres [email protected] w dowolnym formacie
elektronicznym, w wersji nieedytowalnej (celem zapewnienia autentyczności pochodzenia i
integralności treści faktury).
2.8
Faktury
muszą
spełniać
wymogi
dokumentu
podatkowego
w
myśl
przepisów
obowiązujących w Polsce. Wystawienie przez Inżyniera Umowy faktury niezgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa, nie powoduje obowiązku zapłaty. W takim wypadku
Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do czasu otrzymania prawidłowej faktury.
Strona 10 z 22
Umowa nr BI.60.15
Inżynier Umowy ponosi odpowiedzialność za wszelkie obciążenia nałożone na
Zamawiającego przez organy podatkowe, wynikłe z nieprzestrzegania przez Inżyniera
Umowy obowiązujących w Polsce przepisów prawa. Opóźnienie płatności wynikające z
wystawienia faktury niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie będzie stanowić
podstawy żądania od Zamawiającego odsetek z tytułu opóźnienia;
Za prawidłowo wystawioną fakturę strony uznają dokument wystawiony zgodnie z zapisami
2.9
zawartymi w ustawie z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, który
obowiązkowo będzie zawierał poniższe informacje:
a. Numer umowy;
b. Nazwę komórki realizacyjnej;
c.
Oznaczenie danego protokołu odbioru (w szczególności nr protokołu);
2.10 Zapłata wynagrodzenia nastąpi w ciągu 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej
faktury VAT przez Inżyniera Umowy na adres Zamawiającego, płatne na rachunek bankowy
Wykonawcy:
a) Bank: […………………………………………………………………],
b) numer konta: [……………………………………………………….. ],
W przypadku, gdy termin płatności przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, płatność
wynagrodzenia nastąpi w pierwszy dzień roboczy przypadający po tych dniach.
2.11 Za datę zapłaty faktury przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego;
2.12 W przypadku opóźnień w dokonywaniu płatności, Inżynierowi Umowy przysługuje prawo
naliczenia odsetek ustawowych;
2.13 Zamawiający oświadcza, że jest zarejestrowanym podatnikiem VAT, posiada numer
identyfikacyjny NIP 812-00-05-470 i upoważnia Inżyniera do wystawiania faktur;
2.14 Inżynier Umowy oświadcza, że jest zarejestrowanym podatnikiem VAT, posiada numer
identyfikacyjny NIP ………………………..… i jest upoważniony do wystawiania faktur.
Strona 11 z 22
Umowa nr BI.60.15
DZIAŁ VII KARY UMOWNE
1.1 W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonywania obowiązków umownych przez
Inżyniera Umowy, Zamawiający wezwie do prawidłowego wykonywania obowiązków
umownych i wyznaczy mu w tym celu odpowiedni termin, nie krótszy niż 10 dni;
1.2 W przypadku niedochowania przez Inżyniera Umowy terminu, o który mowa w pkt 1.1
powyżej Zamawiający może naliczyć Inżynierowi Umowy karę umowną w wysokości 0,1%
wynagrodzenia określonego w Dziale VI pkt. 1.1 Umowy za każdy dzień zwłoki w
przywracaniu stanu należytego wykonania Umowy, z zastrzeżeniem postanowień punktów
1.3.-1.4.
1.3 W
przypadku
wygaśnięcia
ubezpieczenia
wymaganego
Umową
w
okresie
jej
obowiązywania, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania zapłaty kary umownej w
wysokości 0,1 % wynagrodzenia określonego w Dziale VI pkt. 1.1 Umowy za każdy dzień
braku ubezpieczenia wymaganego Umową;
1.4 W przypadku odstąpienia lub rozwiązania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn za które
odpowiedzialność ponosi Inżynier Umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania
zapłaty kary umownej w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w Dziale VI pkt. 1.1
Umowy.
1.5 Kary umowne płacone będą przelewem na konto Zamawiającego na podstawie stosownej
noty obciążeniowej, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia przez Zamawiającego. Jeżeli
Inżynier Umowy nie ureguluje należności z tytułu kar umownych w wymaganym terminie,
Zamawiający będzie miał prawo do jej potrącenia wraz z należnymi odsetkami ustawowymi
z przysługujących Inżynierowi Umowy wierzytelności od Zamawiającego.
1.6 Jeżeli 30-dniowy termin płatności noty obciążeniowej przypada po upływie daty ostatniej
płatności umownej, Zamawiający ma prawo potrącić jej wartość z ostatniej płatności
umownej bez zachowania 30-dniowego terminu płatności;
1.7 W przypadku odstąpienie od Umowy postanowienia dotyczące kar umownych nadal
obowiązują.
Strona 12 z 22
Umowa nr BI.60.15
DZIAŁ VIII – ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1.
OGÓLNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1.1
Inżynier Umowy wykona zobowiązania umowne przy dołożeniu należytej staranności z
uwzględnieniem profesjonalnego charakteru działalności Inżyniera Umowy, zgodnie z
postanowieniami Umowy;
1.2
Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści drugiej Strony;
1.3
Maksymalna odpowiedzialność Inżyniera Umowy z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania Umowy jest ograniczona do wysokości 100 % wynagrodzenia umownego netto.
2.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY, NIENALEŻYTE WYKONANIE ZOBOWIĄZAŃ, CZYNY
NIEDOZWOLONE
2.1
Z zastrzeżeniem wyraźnych odmiennych postanowień Umowy, każda ze Stron
zobowiązana jest do naprawienia szkody poniesionej przez drugą Stronę, wynikłej z
niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez pierwszą Stronę, chyba że
Strona ta wykaże, iż niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez nią Umowy jest
następstwem okoliczności, za które nie ponosi ona odpowiedzialności zgodnie z Umową;
2.2
Inżynier Umowy odpowiada za szkody wyrządzone czynami niedozwolonymi dokonane
przez Inżyniera lub jego podwykonawców z uwzględnieniem art. 429 Kodeksu cywilnego.
3.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PODWYKONAWCÓW
Inżynier Umowy ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania podwykonawców tak jak za
własne działania i zaniechania.
DZIAŁ IX - ZMIANA UMOWY
1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1
Wszelkie zmiany Umowy muszą nastąpić w formie pisemnego aneksu, pod rygorem
nieważności;
1.2
Wszystkie postanowienia pkt. 2. niniejszego Działu stanowią katalog zmian, na które
Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia
takiej zgody zarówno przez Zamawiającego jak i przez Inżyniera Umowy.
2.
ZMIANY UMOWY
Zmiany Umowy mogą zostać dokonane, jeśli zajdzie jedna z poniżej wskazanych okoliczności:
Strona 13 z 22
Umowa nr BI.60.15
3.
2.1
Przedłużenie okresu budowy Instalacji, zgodnie z postanowieniami Działu III pkt 1.2;
2.2
Siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy;
2.3
Zmiana Zakresu Obowiązków Inżyniera Umowy;
PROCEDURA WPROWADZANIA ZMIANY
3.1
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności, o których mowa w pkt 2 niniejszego
Działu termin wykonania przedmiotu Umowy będzie każdorazowo negocjowany przez
Strony;
3.2
Każda ze Stron zaproponuje zmianę Umowy w dokumencie pn. „Propozycja zmiany”;
3.3
„Propozycja
zmiany”
będzie
zawierać
szczegółowe
uzasadnienie
okoliczności
uprawniających do dokonania zmiany Umowy;
3.4
Odpowiedź na „Propozycję zmiany” nastąpi w terminie do 30 dni.
DZIAŁ X - ODSTĄPIENIE I ROZWIĄZANIE UMOWY
1. Inżynierowi Umowy przysługuje prawo rozwiązania Umowy z zachowaniem 7 dniowego terminu
wypowiedzenia, jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur w terminie 60
dni od upływu terminu na zapłatę faktur określonego w Umowie;
2. W przypadku rozwiązania Umowy, na podstawie przyczyny wskazanej w punkcie powyżej:
a. Inżynier Umowy zaprzestanie realizacji Umowy z dniem jej rozwiązania ;
b. Inżynierowi przysługuje wynagrodzeni do chwili rozwiązania Umowy;
c. Zamawiający będzie uprawniony do korzystania z dokumentacji, rysunków,
specyfikacji i innych dokumentów otrzymanych od Inżyniera Umowy w ramach Umowy
przed jej rozwiązaniem;
3. Zamawiającemu Przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem 7 dniowego terminu
wypowiedzenia w przypadku gdy:
a)
Inżynier Umowy opóźnia się z rozpoczęciem prac z przyczyn leżących po jego stronie i
nie rozpoczął ich wykonywania pomimo wyznaczenia mu przez Zamawiającego
dodatkowego 7 – dniowego terminu,
b)
Inżynier Umowy przerwał wykonywanie prac bez usprawiedliwionej przyczyny na okres
dłuższy niż 7 dni i nie wznowił ich wykonywania pomimo wyznaczenia mu przez
Zamawiającego dodatkowego 7 – dniowego terminu,
c)
Inżynier Umowy wykonuje Przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową i
nie zmienił sposobu jego wykonywania pomimo wyznaczenia mu przez Zamawiającego
dodatkowego 5 – dniowego terminu,
Strona 14 z 22
Umowa nr BI.60.15
d)
w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, w szczególności rozwiązania umowy Nr BJ.17.15
z 21.10.2015r zawartej
pomiędzy Zmawiającym i Rafako S.A. z siedzibą w Raciborzu,
e)
w przypadku stwierdzenia, że Inżynier Umowy realizuje Przedmiot umowy przy udziale
osób , które nie posiadają wymaganych prawem uprawnień,
gdy okaże się, że Inżynier nie posiada ubezpieczenia, o którym mowa w Dziale XIV
f)
Umowy ,
g)
w przypadku stwierdzenia, że Inżynier Umowy przy wykonywaniu prac narusza
obowiązujące przepisy, w szczególności przepisy BHP i przeciwpożarowe lub przy
wykonywaniu robót posługuje się pracownikami nieprzeszkolonymi na stanowiskowo oraz
w zakresie przepisów BHP i przeciwpożarowych,
h)
w przypadku stwierdzenia, że Inżynier Umowy nie wykonuje poleceń Zamawiającego w
szczególności dotyczących bezpieczeństwa pracy, a także gdy nie stosuje lub stosuje
nienależycie wprowadzone przez Zamawiającego procedury związane z realizacją
Przedmiotu umowy.
4. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie do 15.12.2017r. bez wyznaczenia terminu
dodatkowego jeżeli Inżynier opóźnia się z rozpoczęciem lub wykonaniem prac tak dalece,
że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je zrealizować zgodnie z Umową.
5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w terminie 30 dni od powzięcia
przez Zamawiającego wiedzy o okolicznościach, o których mowa w ust. 4 powyżej.
Oświadczenie to powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie.
6. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiającego i Inżyniera Umowy obciążają następujące
obowiązki szczegółowe:
a)
w terminie 3 dni roboczych od daty odstąpienia od umowy Inżynier Umowy, przy udziale
przedstawicieli
Zamawiającego,
sporządzi
szczegółowy
protokół
inwentaryzacji
dostarczonych urządzeń i robót w toku,
b)
Inżynier Umowy zabezpieczy zrealizowane usługi
w zakresie wskazanym przez
Zamawiającego na koszt tej Strony po której leżą przyczyny odstąpienia od umowy,
c)
Inżynier Umowy w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy usunie z terenu budowy
urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,
d)
w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Strony dokonają odbioru prac wykonanych
do dnia odstąpienia od umowy.
6.1. Odstąpienie od Umowy przez Stronę, nie wyklucza możliwości dochodzenia przez nią
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez drugą Stronę.
Strona 15 z 22
Umowa nr BI.60.15
6.2. W każdym przypadku odstąpienia od Umowy, Zamawiający nie traci prawa do kar
umownych należnych zgodnie z Umową z tytułu okoliczności zaistniałych przed dniem
odstąpienia od Umowy;
6.3. W celu uniknięcia wątpliwości, Strony potwierdzają, że w każdym przypadku odstąpienia
od Umowy, o którym mowa w niniejszym Dziale wywoła wyłącznie skutki określone w
Umowie, w szczególności nie ma zastosowania przepis art. 395§ 2 Kodeksu cywilnego.
7. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie na mocy porozumienia Stron.
8. Rozwiązanie Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
9. Rozwiązanie Umowy przez Stronę, nie wyklucza możliwości dochodzenia przez nią
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego z
tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez drugą Stronę.
Strona 16 z 22
Umowa nr BI.60.15
DZIAŁ XI - ROZSTRZYGANIE SPORÓW
1.
ROZWIĄZANIE POLUBOWNE
1.1
Jeżeli pomiędzy Zamawiającym, a Inżynierem Umowy powstanie jakikolwiek spór związany
z Umową, Strony będą się starać o jego rozstrzygnięcie w drodze obustronnych negocjacji;
1.2
Pełne i szczegółowe dane dotyczące przedmiotu sporu zostaną przez Stronę wnoszącej
roszczenie dostarczone drugiej Stronie w formie pisma pod nazwą „Roszczenie”.
2.
POSTĘPOWANIE SĄDOWE
Wszelkie spory w odniesieniu, do których nie osiągnięto porozumienia w drodze negocjacji,
zostaną ostatecznie rozstrzygnięte przez właściwy dla miasta Białystok Polski Sąd
Powszechny.
DZIAŁ XII - ZABEZPIECZENIA PRAWNE
1.
KLAUZULA POUFNOŚCI
1.1
Wszystkie przekazywane między Stronami dokumenty służą tylko do realizacji Umowy i nie
będą użyte przez Stronę do innego celu, bez uzyskania pisemnego pozwolenia drugiej
Strony;
1.2
Zamawiający nie wnosi sprzeciwu do wykorzystywania realizowanej i zrealizowanej Umowy
w celach reklamy i marketingu przez Inżyniera Umowy, pod warunkiem przestrzegania
postanowień niniejszego Działu;
1.3
Strony zobowiązują się do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu
spowodowanie zachowania, przez personel pracowniczy każdej Strony, w tajemnicy
informacji uznanych przez Strony za poufne, w szczególności:
a.
Nie ujawniać w jakiejkolwiek formie poufnych informacji dotyczących drugiej strony,
a uzyskanych w toku realizacji Umowy;
b.
Udostępniać swoim pracownikom poufne informacje dotyczące drugiej strony tylko w
zakresie podstawowej i niezbędnej wiedzy dla potrzeb realizacji Umowy;
c.
Na pisemne żądanie drugiej strony bezzwłocznie zwrócić lub zniszczyć jakiekolwiek
dokumenty lub inne nośniki informacji poufnych pochodzących od Zamawiającego
wraz z ich kopiami.
1.4
Informacjami poufnymi są informacje opisane w widoczny sposób jako „Poufne”, oraz
informacje które obejmują w szczególności:
Strona 17 z 22
Umowa nr BI.60.15
Informacje handlowe i finansowe, których ujawnienie mogłoby mieć wpływ na cenę
a.
akcji lub udziału, w przypadku spółki prawa handlowego lub na wynik finansowy, w
przypadku innych podmiotów gospodarczych;
Wszelkie procedury, formularze, specyfikacje, plany handlowe, wiedzę techniczną,
b.
dokumentację licencyjną, biznes-plany.
Strony zobowiązują się traktować informacje, o których mowa w pkt. 1.1 niniejszego Działu,
1.5
jako tajemnicę przedsiębiorstwa, której ujawnienie bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej
Strony traktowane będzie jako czyn nieuczciwej konkurencji, określony w art. 11 ustawy z
dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr 47 poz. 211 z
późn. zm.), za wyjątkiem informacji udostępnianych instytucjom finansowym tj. bankom,
towarzystwom ubezpieczeniowym itp., w związku z realizacją przedmiotu Umowy;
Ograniczenia, o których mowa w niniejszym Dziale nie mają zastosowania do informacji,
1.6
które:
a.
Staną się publicznie dostępne bez naruszenia postanowień Umowy;
b.
Zostaną ujawnione jakiejkolwiek osobie trzeciej po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
drugiej Strony;
c.
Ich ujawnienie będzie wymagane przepisami prawa lub orzeczeniem właściwego sądu
pod warunkiem, że Strona ujawniająca zawiadomi drugą Stronę o tym obowiązku przed
takim ujawnieniem;
d.
Ich ujawnienie jest wymagane przez jakąkolwiek giełdę papierów wartościowych lub
organ władzy wykonawczej lub ustawodawczej niezależnie od tego, czy wymóg
ujawnienia tej informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa, czy nie;
e.
1.7
są jawne z mocy prawa.
Postanowienia zawarte w pkt. 1.5 niniejszego Działu nie będą stanowiły przeszkody dla
którejkolwiek ze Stron w ujawnieniu informacji dla działającego w imieniu Strony
konsultanta i podwykonawcy Umowy, z zachowaniem wymogów określonych w pkt.1.8
niniejszego Działu;
1.8
Strony odpowiadają za podjęcie i zapewnienie wszelkich niezbędnych środków,
gwarantujących dochowanie klauzuli poufności oraz tajemnicy przedsiębiorstwa przez jej
pracowników, konsultantów oraz podwykonawców;
1.9
Zobowiązanie obu Stron do zachowania poufności informacji pozostanie w mocy na czas
nieokreślony, pomimo rozwiązania, wykonania lub odstąpienia od Umowy;
1.10 Informacje stanowiące tajemnicę handlową Spółek Grupy Kapitałowej ENEA mogą
stanowić informacje poufne w rozumieniu art. 154 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi, których nieuprawnione ujawnienie, wykorzystanie lub
dokonywanie rekomendacji na ich podstawie wiąże się z odpowiedzialnością przewidzianą
w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym odpowiedzialnością karną.
Strona 18 z 22
Umowa nr BI.60.15
2.
WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
2.1
Wszelka
dokumentacja
stanowiąca
własność
Zamawiającego,
dostarczona
lub
udostępniona przez Zamawiającego w celu wykorzystania przez Inżyniera Umowy do
realizacji obowiązków będących przedmiotem niniejszej Umowy, po zakończeniu prac
zostanie zwrócona Zamawiającemu w terminie przez niego wskazanym;
2.2
Wynagrodzenie Inżyniera Umowy obejmuje przekazanie na rzecz Zamawiającego całości
autorskich praw majątkowych do opracowań (dokumentacji), stanowiących utwory w
rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006, nr
90, poz. 631, z późn. zm.), powstałych w celu realizacji niniejszej Umowy, obejmujących
prawo jej eksploatacji na wszelkich znanych w dacie zawarcia Umowy odrębnych polach
eksploatacji w szczególności takich jak: utrwalanie, zwielokrotnienie określoną techniką,
wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera, intranetu, Internetu lub
podobnych sieci, publiczne wykonanie albo publiczne odtworzenie, wystawienie,
wyświetlanie, nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej
przez stacje naziemne, równoczesne i integralne nadawanie. Zamawiający będzie miał
wyłączne prawo do wykorzystania wszelkich opracowań (dokumentów) sporządzonych
przez Inżyniera Umowy w ramach Umowy;
2.3
Inżynier
Umowy
przenosi
na
Zamawiającego
autorskie
prawa
majątkowe
do
nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania i rozporządzania opracowaniami
(dokumentacją), o której mowa w pkt. 2 powyżej, z chwilą przekazania danego opracowania
(dokumentu);
2.4
Razem z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, na Zamawiającego przechodzi
prawo do wykonania praw zależnych oraz prawo do zezwalania na wykonywanie zależnego
prawa autorskiego określonego w art. 46 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Zamawiającemu przysługuje prawo do dokonania modyfikacji, w tym istotnych, każdego z
elementów opracowań (dokumentacji), o której mowa w pkt. 2 powyżej, zarówno we
własnym zakresie jak i zlecenia dokonywania takich modyfikacji podmiotom trzecim bez
zgody Inżyniera Umowy;
2.5
Inżynier Umowy oświadcza i zobowiązuje się, że w chwili przeniesienia na Zamawiającego
autorskich praw majątkowych do opracowań (dokumentacji), o której mowa w pkt. 2, będą
mu przysługiwać niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe do opracowań
(dokumentacji).
Zamawiającego
Inżynier
Umowy ponosi
patentów,
praw
znaków
odpowiedzialność
handlowych,
za
naruszenie
„know-how”,
przez
zastrzeżeń
projektowych, własności przemysłowych itp., które są własnością stron trzecich w Polsce i
poza obszarem Polski;
Strona 19 z 22
Umowa nr BI.60.15
DZIAŁ XIII – UBEZPIECZENIE
1.
UBEZPIECZENIE OC
1.1. Inżynier Umowy będzie posiadał, przez cały okres świadczenia usługi, ważną umowę
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności z
sumą gwarancyjną na jedno i wszystkie zdarzenia nie niższą niż 10.000.000,00 PLN
(słownie: dziesięć milionów). Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Inżyniera
Umowy obejmować powinno jego odpowiedzialność w zakresie następujących ryzyk:
a. odpowiedzialność cywilna deliktowa - z tytułu prowadzonej działalności,
b. odpowiedzialność cywilna kontraktowa - z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania Umowy,
DZIAŁ XIV - SIŁA WYŻSZA
1.
DEFINICJA SIŁY WYŻSZEJ
1.1
Siła Wyższa oznacza zdarzenie bądź połączenie zdarzeń niezawinione przez żadną ze
Stron i od żadnej ze Stron niezależne, o charakterze zewnętrznym, których Strona nie
mogła przewidzieć ani zapobiec, przezwyciężyć ich ani ograniczyć w całości lub w części,
a które w sposób istotny i niekorzystny oddziałują na wykonywanie zobowiązań
wynikających z niniejszej Umowy przez tę Stronę (zwana dalej Stroną Dotkniętą);
1.2
W szczególności Siła Wyższa oznacza następujące zdarzenia:
a. uderzenie pioruna, suszę, pożar, trzęsienie ziemi, wybuch wulkaniczny, powódź,
sztorm, głód, epidemię, lub inną klęskę żywiołową;
b. wybuch radioaktywny, skażenie chemiczne lub biologiczne;
c.
wojna lub działania wojenne, inwazja, blokada, embargo, rewolucja, działanie
terrorystyczne;
d. strajki o zasięgu regionalnym lub ogólnokrajowym.
2.
SKUTKI SIŁY WYŻSZEJ
2.1
Strona Dotknięta Siłą Wyższą nie będzie odpowiedzialna wobec drugiej Strony lub uznana
za naruszającą postanowienia Umowy w związku z niewykonaniem lub nienależytym
wykonaniem obowiązków wynikających z Umowy w zakresie, w jakim takie niewykonanie
lub nienależyte wykonanie jest wynikiem działania Siły Wyższej, z tym jednak, że Strona
Dotknięta wywiąże się ze zobowiązań określonych w niniejszym Dziale;
Strona 20 z 22
Umowa nr BI.60.15
2.2
Strona Dotknięta Siłą Wyższą bezzwłocznie, z tym, że nie później niż w ciągu 6 dni od
wystąpienia Siły Wyższej, przedstawi drugiej Stronie - pod rygorem utraty prawa
powoływania się na wystąpienie siły wyższej - pisemne zawiadomienie o zaistnieniu Siły
Wyższej (włącznie z zasadnym dowodem charakteru takiego zdarzenia, przewidywanym
czasem jego trwania oraz jego spodziewanym wpływem na wykonywanie obowiązków na
mocy Umowy przez Stronę Dotkniętą). Zasadnym dowodem będzie poświadczenie
zaistnienia Siły Wyższej przez instytucję właściwą miejscowo dla wystąpienia siły wyższej
lub informacje podane przez środki masowego przekazu lub stosowny dokument
potwierdzający wystąpienie siły wyższej;
2.3
Strona Dotknięta Siłą Wyższą będzie dostarczać drugiej Stronie pisemne sprawozdania
miesięczne przez okres trwania danego zdarzenia Siły Wyższej o wpływie Siły Wyższej na
realizację przedmiotu Umowy i staraniach tej Strony mających na celu przezwyciężanie
skutków oddziaływania Siły Wyższej. Sprawozdanie sporządzone z chwilą ustąpienia Siły
Wyższej ponadto będzie określać możliwości ponownego wykonywania przedmiotu
Umowy;
2.4
Strona Dotknięta Siłą Wyższą podejmie racjonalne działania mające na celu wywiązanie
się przez nią ze zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy oraz złagodzenie skutków
oddziaływania Siły Wyższej;
2.5
Zwolnienie Strony Dotkniętej Siłą Wyższą z wykonywania obowiązków nie będzie
wykraczać poza zakres oddziaływania Siły Wyższej, ani nie będzie trwało dłużej niż
oddziaływanie Siły Wyższej;
2.6
Strona Dotknięta Siłą Wyższą będzie mogła rozwiązać Umowę, jeżeli działanie Siły
Wyższej trwa dłużej niż 6 miesięcy, poprzez dostarczenie pisemnego powiadomienia
drugiej stronie;
2.7
Jeżeli Umowa zostanie rozwiązana z powodu Siły Wyższej, Strony spotkają się
niezwłocznie w celu uzgodnienia rozliczenia Umowy. Podstawą rozliczenia będzie
obustronnie podpisany protokół stwierdzający stopień zaawansowania przedmiotu Umowy.
DZIAŁ XV - ORGANIZACJA I ZASADY WSPÓŁPRACY
1.
PRZEDSTAWICIELE STRON
1.1
Zamawiający:
Imię i nazwisko
Lp.
Zakres odpowiedzialności
Telefony kontaktowe, fax,
e-mail
1.
Strona 21 z 22
Umowa nr BI.60.15
1.2
Inżynier Umowy:
Imię i nazwisko
Zakres odpowiedzialności
Lp.
Telefony kontaktowe, fax,
e-mail
1.
2.
ZASADY WSPÓŁPRACY
2.1
Strony zobowiązują się do współdziałania przy wszystkich sprawach dotyczących realizacji
przedmiotu Umowy;
2.2
Osoby wymienione w tabelach powyżej działają w granicach udzielonych upoważnień i
jednocześnie są osobami wyznaczonymi do kontaktu, przy czym mogą powołać w imieniu
Strony, którą reprezentują dalszego przedstawiciela o ile druga Strona nie zgłosi sprzeciwu;
2.3
Zawiadomienia będą wysyłane na adresy podane przez Strony. Każda ze Stron
zobowiązana jest do informowania drugiej Strony, o każdej zmianie przedstawiciela i
adresu. Zmiana przedstawiciela i adresu nie wymaga sporządzenia aneksu. Jeżeli Strona
nie powiadomiła o zmianie adresu, zawiadomienia wysłane na ostatni podany adres, Strony
uznają za doręczone;
2.4
Powiadomienie każdej ze Stron Umowy jest ważne tyko wtedy, kiedy odbywa się na piśmie.
DZIAŁ XVI - POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie w szczególności
przepisy Kodeksu cywilnego;
2.
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron;
3.
Integralną część niniejszej Umowy stanowią Załączniki wymienione w treści Umowy.
ZAMAWIAJĄCY
INŻYNIER UMOWY
Strona 22 z 22
Download