Treść postulatu: Wprowadzenie do Umowy tzw. kwoty warunkowej

advertisement
Treść postulatu:
Wprowadzenie do Umowy tzw. kwoty warunkowej (około 30% Ceny Oferty) z podaniem
przypadków kiedy i na jakich zasadach byłaby uruchamiana płatność
Uzasadnienie dlaczego Grupa Robocza oczekiwała wprowadzenia postulatu:
Brak kwoty warunkowej powoduje konieczność poszukiwania przez PKP PLK środków na
tzw. koszty związane z realizacją inwestycji co znacznie wydłuża proces decyzyjny , często
wstrzymuje roboty lub powoduje wszczynanie procesów sądowych przez wykonawców; rodzi
także ryzyko zerwania umowy (odstąpienia od kontraktu).
Oczekiwany efekt:
Określony katalog i jasna procedura działania (np. zakres umocowania Inżyniera Kontraktu)
pozwoli, przy poszanowaniu uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, na
usprawnienie procesów decyzyjnych w trakcie realizacji inwestycji.
Realizacja postulatu ze strony PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.:
Odpowiednie zapisy znalazły swoje odzwierciedlenie w dokumentach bazowych
wprowadzono następujące regulacje:
 kwota warunkowa nie jest obligatoryjna;
 umowa przewiduje możliwość uwzględnienia kwoty warunkowej jej wysokość będzie
uzależniona od kondycji finansowej Spółki;
 każda kwota warunkowa będzie użyta, w całości lub części, tylko zgodnie z poleceniami
Inżyniera, odpowiednio do tego będzie skorygowana cena kontraktowa;
 całkowita suma zapłacona Wykonawcy będzie zawierać tylko takie kwoty (za pracę,
dostawy lub usługi, do których odnoszą się Kwoty Warunkowe) jakie odpowiadają
uprzednim poleceniom Inżyniera;
 kwota warunkowa służy również do pokrycia finansowych roszczeń Wykonawcy, na
zasadach określonych w Umowie;
 wysokość kwoty warunkowej służącej do pokrycia ewentualnej zmiany ceny kontraktowej
wynikającej z waloryzacji wyniesie nie więcej niż [*] % całkowitej Kwoty Warunkowej.
*powyższe zapisy będą miały zastosowanie w przypadku gdy waloryzacja będzie finansowana z
kwoty warunkowej,.
Na dzień dzisiejszy Spółka nie otrzymała od Grupy Roboczej propozycji zapisów do
procedury korzystania z kwoty warunkowej, jak i kolejności jej wykorzystywania.
Krótka ocena realizacji postulatu przez Grupę Roboczą:
Kwota warunkowa została wprowadzona do umowy.
Powinniśmy tylko określić katalog i rodzaj elementów, co do których kwota warunkowa
będzie wykorzystana. Zamawiający „poszedł” w kierunku poleceń inżyniera.
W umowie jest zapisane, że kwota warunkowa służy do pokrycia finansowych roszczeń. A co
jak nie wystarczy, bo zdaniem Lidera Grypy nie wystarczy. Konieczne jest dopisanie
procedury w takim przypadku.
Grupa Robocza przygotuje propozycję zapisów procedury korzystania z kwoty warunkowej
i kolejności jej wykorzystania.
Podkreślenia wymaga fakt, że w przypadku gdy pojawi się roszczenie to nie ma wtedy mowy
o poleceniu inżyniera.
Zapis: „każda kwota warunkowa będzie użyta, w całości lub części, tylko zgodnie z
poleceniami Inżyniera…” – należy doprecyzować. GR Zapisy Umów nie zgłosiła w tym
zakresie innych uwag.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards