zapytanie-ofertowe-zmiana-09112016

advertisement
Zapytanie ofertowe – Inżynier Kontraktu - zmiana
Brzeg, dnia 9 listopada 2016r.
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego
PIU/1/XI/2016
Zamawiający informuje, że dokonuje następujących zmian w Zapytaniu ofertowym na
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu „Oczyszczanie ścieków w Brzegu –
faza III” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko:
1. W Pkt 10. Zapytania ofertowego (Miejsce, termin i sposób złożenia oferty, otwarcie ofert,
ocena ofert.) zmienia się termin składania i otwarcia ofert na następujący:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: w sekretariacie Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Brzegu, ul. Wolności 15, 49-300 Brzeg w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 listopada 2016 r., do godz. 12.00;
Otwarcia ofert dokona Komisja przetargowa powołana przez kierownika
Zamawiającego w dniu 14 listopada 2016 r., o godz. 12.30 bez udziału Wykonawców.
2. Pkt 13 Zapytania ofertowego (Kryteria oceny ofert ) otrzymuje brzmienie:
„1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich
znaczenie:
Znaczenie
Maksymalna ilość
l.p.
Kryterium
procentowe
punktów jakie może
kryterium
otrzymać oferta
za dane kryterium
1.
Cena netto
80%
80 punktów
2.
Metodyka pracy Inżyniera
20%
20 punktów
W kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość
punktów wynikającą z działania:
Pi (C) =
x Max(C)
gdzie:
Pi(C)
Cmin
Ci
Max (C)
ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena";
najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;
cena oferty "i";
maksymalna ilośc punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium
„Cena”
2. Zasady oceny kryterium „Metodyka pracy Inżyniera” (M).
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu „Oczyszczanie ścieków w Brzegu – faza III” współfinansowanego ze środków Funduszu
Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Zapytanie ofertowe – Inżynier Kontraktu - zmiana
W ramach tego kryterium oceniana będzie proponowana metodyka pracy na podstawie
jednolitych kryteriów:
● Zgodność poszczególnych elementów z OPZ – maksymalnie 4 punkty
● Możliwość adaptacji Metodyki do zmian – maksymalnie 4 punkty
● Przedstawienie wzorów najważniejszych dokumentów – maksymalnie 4 punkty
● Określenie struktury zespołu i zasad współpracy – maksymalnie 4 punkty
● Opisanie procedur inicjacji, monitorowania, rozliczania, projektu, wprowadzania
zmian i robót dodatkowych, rozstrzygania sporów – maksymalnie 4 punkty.
Każdy z członków komisji przetargowej dokona indywidulanej oceny na podstawie listy
sprawdzającej odpowiadającej ww. Kryteriom na podstawie dokumentu pn. Metodyka
pracy Inżyniera przygotowanego przez Wykonawcę .
Punkty przyznane w ramach niniejszego kryterium sumują się.
3. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, który uzyska najwyższą
liczbę punktów (sumę punktów) w kryteriach Cena i Metodyka pracy Inżyniera.
4. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych
ofert wybiera ofertę z niższą ceną
5. W celu porównania ofert, Wykonawcy krajowi do ceny ofertowej netto mają doliczyć
podatek VAT w wysokości 23% ceny netto.”
3. W Załączniku nr 4 do Zapytania ofertowego – Wzór umowy wprowadza się następujące
zmiany:
1) W § 2 usuwa się ust. 2,
2) § 12 otrzymuje brzmienie:
㤠12
1.
Jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania wynikającego z
Umowy, druga strona może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin nie krótszy niż
7 dni do wykonania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego
terminu będzie uprawniona do odstąpienia od Umowy.
2.
W przypadku niewykonania Umowy przez Wykonawcę oraz odstąpienia od umowy przez
Zamawiającego Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10%
wartości wynagrodzenia (wraz z podatkiem VAT), o którym mowa w § 3 ust. 2.
3.
W przypadku nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może
żądać od Wykonawcy wykonania umowy i zapłacenia kary umownej liczonej wg stawek
określonych w tabeli poniżej jako stawka procentowa wartości wynagrodzenia (wraz
z podatkiem VAT), o którym mowa w § 3 ust. 2, za każdy kolejny dzień zwłoki do czasu
ustania nieprawidłowości w realizacji umowy.
Klasa
Stawka
Definicja nieprawidłowości
nieprawidłowości
kary, %
A
Działanie
lub
zaniechanie
działania
0,5
Wykonawcy niezgodne z warunkami umowy
skutkujące
niemożnością
kontynuacji
wykonywania Umowy z Wykonawcą lub Umów
z Wykonawcami kontraktów podlegających
nadzorowi lub Umowy o dofinasowanie
Projektu w ramach POIiŚ.
B
Działanie
lub
zaniechanie
działania
0,2
Wykonawcy niezgodne z warunkami umowy
wywołującymi co najmniej jeden z poniższych
skutków:
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu „Oczyszczanie ścieków w Brzegu – faza III” współfinansowanego ze środków Funduszu
Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Zapytanie ofertowe – Inżynier Kontraktu - zmiana


4.
5.
6.
7.
8.
co najmniej 5 dniowe opóźnienie
wykonywania Umowy z Wykonawcą lub
Umów
z Wykonawcami
kontraktów
podlegających nadzorowi lub Umowy o
dofinasowanie Projektu w ramach POIiŚ,
konieczność
poniesienia
przez
Zamawiającego dodatkowych nakładów.
W przypadku uporczywego uchylania się Wykonawcy od usunięcia nieprawidłowości w
realizacji umowy tzn. po upływie 7 dni od każdego z trzech bezskutecznych wezwań
Zamawiającego do usunięcia nieprawidłowości stawki kar określone w ust. 3 zostaną
podwojone lub Zamawiający odstąpi od umowy.
Przepisy ust. 3 będą bezwzględnie stosowane w przypadku niedotrzymywania przez
Wykonawcę zobowiązań wynikających z oferty, na podstawie których dokonywano jej
oceny, czyli w przypadku realizacji umowy przez Wykonawcę niezgodnie z Metodyką
załączoną do Oferty.
Jeżeli kary umowne, o których mowa w ust. 3, wyniosą więcej niż 10% wartości
wynagrodzenia (wraz z podatkiem VAT), o którym mowa w § 3 ust. 2, Zamawiający, po
powiadomieniu Wykonawcy, może odstąpić od umowy bądź zażądać stosownego
obniżenia wynagrodzenia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań
przewyższających wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej
szkody.
Kary umowne mogą być potrącone z należności wynikającej z faktury przedstawionej do
zapłaty przez Wykonawcę lub realizowane na podstawie noty obciążającej.”
4. Zmienia się treść Załącznika nr 1 – Wzór Formularza Oferty do Zapytania ofertowego, który
otrzymuje brzmienie określone w załączeniu do niniejszej zmiany.
5. Pkt 5 zapytania ofertowego (Termin realizacji zamówienia; od momentu podpisania umowy
do czasu wystawienia Świadectwa Wykonania - dla kontraktów realizowanych w oparciu o
warunki kontraktowe FIDIC lub Protokołu odbioru końcowego – dla pozostałych kontraktów.
Planowany termin zakończenia przedmiotowych usług ustala się na dzień 31.X.2018r)
otrzymuje brzmienie: „Termin realizacji zamówienia; od momentu podpisania umowy do
czasu wystawienia Świadectwa Wykonania - dla kontraktów realizowanych w oparciu o
warunki kontraktowe FIDIC lub Protokołu odbioru końcowego – dla pozostałych kontraktów.
Planowany termin zakończenia przedmiotowych usług ustala się na dzień 31.X.2019r”
Załączniki:
- Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty (zmieniony)
Zmiana niniejsza została zamieszczona w dniu 09.11.2016r.: na stronie internetowej
Zamawiającego: http://pwik.brzeg.pl/ oraz na stronie internetowej ministra właściwego ds.
rozwoju regionalnego: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu „Oczyszczanie ścieków w Brzegu – faza III” współfinansowanego ze środków Funduszu
Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Zapytanie ofertowe – Inżynier Kontraktu - zmiana
Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty (zmieniony)
FORMULARZ OFERTY
na zadanie pn.:
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu „Oczyszczanie ścieków w Brzegu
– faza III” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
1. ZAMAWIAJĄCY:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o. o .
ul. Wolności 15
49-300 Brzeg
2. WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez :
l.p.
Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
Adres(y)
Wykonawcy(ów)
3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:
Imię i nazwisko
Adres
Nr telefonu
Nr faksu
Adrese-mail
1) zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego dla niniejszego zamówienia,
2) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią zapytania
ofertowego,
3) cena ryczałtowa mojej (naszej) oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi:
.................................... zł netto, słownie ………………………………………….
.....................................zł brutto, słownie …………………………………………,
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu „Oczyszczanie ścieków w Brzegu – faza III” współfinansowanego ze środków Funduszu
Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Zapytanie ofertowe – Inżynier Kontraktu - zmiana
1) Oświadczamy, iż oferowana cena jest ceną ryczałtową obejmującą wszystkie koszty
wykonania usługi.
2) niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni,
3) akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy załączony do zapytania ofertowego, w
przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję(emy) się
zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego,
4) Do niniejszej oferty załączamy dokument „Metodyka pracy Inżyniera ”
5) Oferta została złożona na …………. ponumerowanych stronach
Podpis(y):
l.p.
Nazwa(y)
Wykonawcy(ów)
Nazwisko i imię osoby(osób)
upoważnionej(ych)
do podpisania niniejszej
oferty
w imieniu Wykonawcy(ów)
Podpis(y)osoby(osób)
upoważnionej(ych)
do podpisania niniejszej
oferty
w imieniu Wykonawcy(ów)
Pieczęć(cie)
Wykonawcy(ów)
Miejscowość
i data
1)
2)
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu „Oczyszczanie ścieków w Brzegu – faza III” współfinansowanego ze środków Funduszu
Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Download