Prognoza oddziaływania na środowisko

advertisement
BURMISTRZ GMINY CHOROSZCZ
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA
NA ŚRODOWISKO
USTALEŃ ZMIAN MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY CHOROSZCZ
Opracowała mgr Joanna Czopek
Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie
03-728 Warszawa, ul. Targowa 45
tel. (+48 22) 619 13 50, fax. (+48 22) 619 24 84 www.igpim.pl
Zakład Zagospodarowania Przestrzennego i Urbanistyki w Lublinie
20- 077 Lublin, ul. Jasna 6
tel.(+48 81) 525 90 19, fax.(+48 81) 525 90 57, e-mail: [email protected]
Lublin 2012
Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz
SPIS TREŚCI
1.
WPROWADZENIE ................................................................................................ 2
2.
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU – JEGO
CELE I POWIAZANIE Z INNYMI DOKUMENTAMI .................................................. 3
3.
METODY STOSOWANE PRZY SPORZĄDZANIU PROGNOZY .................................. 3
4.
PRZEWIDYWANE METODY ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI POSTANOWIEŃ
DOKUMENTU ...................................................................................................... 4
5.
TRANSGRANICZNE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO ..................................... 6
6.
ANALIZA ISTNIEJĄCEGO STANU ŚRODOWISKA ORAZ POTENCJALNYCH
JEGO ZMIAN PRZY BRAKU REALIZAJI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU ......... 6
7.
STAN ŚRODOWISKA NA OBSZARACH PRZEWIDYWANEGO ZNACZĄCEGO
ODDZIAŁYWANIA USTALEŃ DOKUMENTU ......................................................... 13
8.
OCENA ISTNIEJĄCYCH PROBLEMÓW OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ
SKUTKÓW REALIZACJI DOKUMENTU DLA ISTNIEJĄCYCH OBSZARÓW
CHRONIONYCH ................................................................................................. 13
9.
CELE OCHRONY ŚRODOWISKA SZCZEBLA KRAJOWEGO I
MIĘDZYNARODOWEGO UWZGLEDNIONE W OPRACOWYWANYM
DOKUMENCIE ................................................................................................... 16
10.
OCENA ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ NA POSZCZEGÓLNE KOMPONENTY ....... 17
11.
ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE LUB OGRANICZENIE
NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODWISKO MOGĄCYCH WYNIKAĆ Z
REALIZACJI USTALEŃ ZMIANY PLANU ............................................................. 21
12.
ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE DO ROZWIĄZAŃ ZAWARTYCH W
PROJEKTOWANYM DOKUMENCIE .................................................................... 22
13.
STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM ........................................ 22
14.
WYKAZ WYKORZYSTANYCH MATERIAŁÓW ...................................................... 25
IGPiM, Lublin 2012
-1-
Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz
1.
WPROWADZENIE
Teren opracowania obejmuje ponad 17 ha obszar w obrębie miasta
Choroszcz (jego południowo-wschodnie obrzeża).
Podstawę prawną Prognozy oddziaływania na środowisko stanowi:
● Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami);
● Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z
dnia 3 października 2008 (Dz. U. 2008 Nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami).
Celem Prognozy jest określenie charakteru prawdopodobnych skutków i
oddziaływań na środowisko przyrodniczo-kulturowe, które mogą być spowodowane
realizacją zalecanych lub dopuszczonych przez Plan sposobów zagospodarowania i
użytkowania terenu. Zgodnie z art. 51 ust. 2 ww. ustawy z dnia 3 października
2008 r. Prognoza w szczególności określa, analizuje i ocenia przewidywane
znaczące oddziaływania na środowisko w tym m.in. na różnorodność biologiczną,
zwierzęta, rośliny, wodę, powierzchnię ziemi, krajobraz, zasoby naturalne, a także
system przyrodniczy gminy i powiązania przyrodnicze obszaru oraz prawne formy
ochrony przyrody.
Dokumentami w powiązaniu, z którymi została sporządzona Prognoza
były:
 Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy ChoroszczLublin 2012;
 Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Choroszcz – Lublin 2004;
 Uzgodnienie zakresu prognozy z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w
Białymstoku (znak pisma: WOOŚ-I.411.1.17.2012.EC);
 Uzgodnienie zakresu prognozy z Państwowym Powiatowym Inspektorem
Sanitarnym w Białymstoku (znak pisma: NZ-8243-7/2/12);
 Ekofizjografia podstawowa gminy Choroszcz – Lublin 2012;
 Prognoza skutków wpływu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Miasta i Gminy Choroszcz na środowisko przyrodnicze – Białystok
2000;
 Program ochrony środowiska miasta i gminy Choroszcz na lata 2004-2012 –
Choroszcz 2004;
 Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Choroszcz na lata 2006-2014 – Choroszcz
2006;
 Program ochrony środowiska dla Powiatu Białostockiego, Gołaszewski S. –
Białystok 2007;
 Plan gospodarki odpadami dla Powiatu Białostockiego – Białystok 2007;
 Raport o stanie środowiska województwa podlaskiego na lata 2009 - 2010 –
WIOŚ, Białystok, 2011;
 Program ochrony środowiska województwa podlaskiego na lata 2011 – 2014 z
perspektywą do roku 2015 – 2018;
 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podlaskiego – Białystok
2003;
 Polityką ekologiczną państwa na lata 2010 – 2012 z perspektywą do roku 2016 Lublin 2010.
Zakres niniejszej Prognozy został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem
Ochrony Środowiska w Białymstoku i Państwowym Powiatowym Inspektorem
Sanitarnym w Białymstoku oraz dostosowany do skali dokumentu oraz stopnia
szczegółowości i precyzji jego zapisów.
Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o Planie, rozumie się przez to
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz i
IGPiM, Lublin 2012
-2-
Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz
analogicznie przez określenie Prognoza rozumie się Prognozę oddziaływania na
środowisko ustaleń zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Choroszcz.
2.
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU – JEGO CELE I
POWIAZANIE Z INNYMI DOKUMENTAMI
Celem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest
stworzenie warunków do realizacji planowej polityki przestrzennej fragmentu
gminy, której celem jest powstanie zorganizowanych, w pełni wyposażonych w
infrastrukturę techniczną terenów działalności inwestycyjnej, przy jednoczesnym
zachowaniu elementów przyrodniczych oraz ochronie wartości kulturowych i
krajobrazowych obszaru.
Plan określa:
 przeznaczenie terenów;
 zasady ochrony lokalnych interesów publicznych poprzez unormowanie i
podporządkowanie
działań
inwestycyjnych
wymogom
zachowania
ładu
przestrzennego;
 przeznaczenia oraz zasady zagospodarowania poszczególnych terenów, tak aby
umożliwić kształtowanie ładu przestrzennego w sposób zapewniający ochronę
środowiska i zdrowia ludzi oraz wartości kulturowych gminy.
Wszystkie rodzaje przeznaczenia terenu wraz z ich symbolami to:
 R - tereny rolnicze;
 WS - tereny wód powierzchniowych śródlądowych;
 KDW - tereny dróg wewnętrznych;
 ZNg - tereny zieleni nieurządzonej - grobla.
Plan sporządzony został w powiązaniu przede wszystkim z:
 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Choroszcz – Lublin 2004;
 Ekofizjografią podstawową gminy Choroszcz – Lublin 2012;
 Strategią rozwoju Gminy Choroszcz na lata 2002-2015;
 Planem Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Choroszcz na lata 2004-2013;
 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podlaskiego – Białystok
2003;
 Polityką ekologiczną państwa na lata 2010 – 2012 z perspektywą do roku 2016 Lublin 2010.
3.
METODY STOSOWANE PRZY SPORZĄDZANIU PROGNOZY
Prognozę sporządzono przy zastosowaniu metod opisowych, analiz
jakościowych wykorzystujących dostępne wskaźniki stanu środowiska oraz
identyfikacji i wartościowania skutków przewidywanych zmian w środowisku. Prace
prognostyczne
polegały
na
przeprowadzeniu
studiów
dokumentów
charakteryzujących strukturę przyrodniczą terenu gminy Choroszcz (stan istniejący
i dotychczasowe przekształcenia środowiska) oraz analizy istniejących i
projektowanych inwestycji w obszarze Planu i jego sąsiedztwie. Materiały źródłowe,
w oparciu o które sporządzono Prognozę wymienione zostały w wykazie materiałów,
zamieszczonym na końcu opracowania. Zakres prac nad Prognozą został
dostosowany do charakteru, specyfiki i precyzji zapisów Planu. Celem ułatwienia
oceny jak i prezentacji wyników oddziaływań poszczególnych funkcji terenu na
środowisko było wykorzystanie uproszczonej i dostosowanej do potrzeb tegoż
dokumentu analizy macierzowej. Ocenę przeprowadzono kompleksowo dla jednego
wariantu ustaleń planistycznych zaproponowanych przez projektanta urbanistę.
IGPiM, Lublin 2012
-3-
Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz
Z uwagi na fakt, że na etapie planu miejscowego nie określone są konkretne
realizacyjne rozwiązania technologiczne, Prognoza ma jakościowy (a nie ilościowy)
charakter.
4.
PRZEWIDYWANE METODY ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI POSTANOWIEŃ
DOKUMENTU
Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym organ sporządzający miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu
przestrzennym gminy (w tym skutków realizacji postanowień projektowanego
dokumentu).
Do metod analizy skutków realizacji postanowień Planu należeć może:
 prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 rejestrowanie wniosków o sporządzenie miejscowych planów lub ich zmianę i
gromadzenie materiałów z nimi związanych;
 rejestrowanie wniosków o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na
cele nierolnicze i nieleśne bądź zmiany funkcji terenu;
 ocenę zgodności wydanych decyzji i pozwoleń budowlanych z projektem;
 ocena i aktualizacja form ochrony przyrody i najcenniejszych siedlisk
przyrodniczych;
 oceny rozwoju gospodarczego (przedsiębiorczości, rozwoju budownictwa,
przemian struktury agrarnej, powierzchni urządzonych terenów zieleni i wzrostu
lesistości).
Poniżej przedstawiono proponowane wskaźniki służące analizie jakości
środowiska i realizacji Planu.
WSKAŹNIK
JEDNOSTKA
WARTOŚĆ
W ROKU
Jakość powietrza, odnawialne źródła energii
Ocena jakości powietrza na podstawie pomiarów
klasa
wykonanych przez WIOŚ
Liczba instalacji ogrzewania i podgrzewania wody
gospodarczej w oparciu o źródła powodujące niską emisję
szt.
(węgiel kamienny)
Liczba instalacji ogrzewania i podgrzewania wody
gospodarczej w oparciu o paliwa ekologiczne (gaz, olej
szt
opałowy, energia elektryczna)
Liczba instalacji ogrzewania i podgrzewania wody
szt.
gospodarczej wykorzystującej odnawialne źródła energii
Jakość wód, gospodarka wodno-ściekowa
Zwodociągowanie obszaru
%
Długość sieci wodociągowej
km
Jakość wody w sieci wodociągowej
klasa
Gospodarstwa podłączone do kanalizacji
%/ ilość
Gospodarstwa podłączone do bezodpływowych zbiorników
%/ilość
na nieczystości (szamb)
Ilość przydomowych oczyszczalni ścieków
szt.
Ilość ścieków odprowadzanych z terenu
tys.m3/rok
gminy
Pobór wód (wodociągi) na terenie gminy
tys.m3/rok
Klasa czystości wód w rzekach
klasa
Gospodarka odpadami
Ilość wytwarzanych odpadów komunalnych ogółem
Mg/r
Ilość wytwarzanych odpadów komunalnych na 1
kg/M/r
IGPiM, Lublin 2012
-4-
Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz
mieszkańca
Odsetek odpadów komunalnych składowanych na
%
wysypiskach
Poziom odzysku odpadów zbieranych selektywnie w
stosunku do całkowitej ilości tych odpadów zawartych w
%
odpadach komunalnych
Ochrona przyrody, bioróżnorodności, krajobrazu
Obszar gminy objęty ochrona przyrody lub krajobrazu
%
Lesistość obszaru
%
Liczba nasadzeń drzew na terenach gminy
szt
Liczba pomników przyrody w mieście
szt
Inne formy ochrony przyrody w granicach gminy (parki,
ha
rezerwaty, użytki)
Klimat akustyczny
na podstawie
Uciążliwość akustyczna dróg wojewódzkich
pomiarów
(wymienić poszczególne drogi w tej klasie)
Zarządcy drogi
lub WIOŚ / dB
na podstawie
Uciążliwość akustyczna dróg powiatowych
pomiarów
(wymienić poszczególne drogi w tej klasie)
Zarządcy drogi
lub WIOŚ / dB
na podstawie
Uciążliwość akustyczna dróg gminnych
pomiarów
(wymienić poszczególne drogi w tej klasie)
Zarządcy drogi
lub WIOŚ/dB
Zakłady produkcyjne
WIOŚ /dB
Obiekty usługowe
WIOŚ/ dB
Promieniowanie elektromagnetyczne
Ilość stacji bazowych telefonii komórkowych
szt
Linie elektryczne (napowietrzne i podziemne)
szt.
Gospodarka i infrastruktura
Liczba miejsc noclegowych
szt.
Liczba miejsc parkingowych na obszarze gminy(w tym
szt.
sezonowych obsługujących ruch turystyczny)
Długość ścieżek rowerowych
km
Udział gospodarstw posiadających atesty ekologiczne w
%
ogólnej liczbie gospodarstw
Ilość gospodarstw agroturystycznych
szt.
Zgodnie z art. 25 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001
r. oraz w celu uniknięcia powielania monitorowania w myśl zasady Dyrektywy
2001/42/WE w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na
środowisko wpływ ustaleń projektu tegoż Planu na środowisko przyrodnicze w
zakresie: jakości poszczególnych elementów przyrodniczych, dotrzymywaniu
standardów
jakości
środowiska,
obszarach
występowania
przekroczeń,
występujących zmianach jakości elementów przyrodniczych i przyczynach tych
zmian kontrolowany będzie w ramach systemu Państwowego Monitoringu
Środowiska. Wyniki prowadzonego monitoringu prezentowane będą corocznie w
Raportach o stanie środowiska, wydawanych w formie ogólnodostępnej publikacji,
ale źródłami danych w tym zakresie mogą też być: Wojewódzka Baza Danych
(prowadzona przez Marszałka Województwa), źródła administracyjne wynikające z
obowiązków sprawozdawczych lub zapisów ustawowych (decyzje, zezwolenia,
pozwolenia) czy badania statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego. Ponadto w
zakresie monitoringu poszczególnych elementów środowiska odpowiedzialne są:
jednostki i instytucje związane z gospodarką wodną, zarządy dróg, starostwa
powiatowe, urzędy wojewódzkie, a w zakresie ochrony przyrody Lasy Państwowe,
IGPiM, Lublin 2012
-5-
Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska oraz inne, jednostki wspomagające,
zatrudniające ekspertów tej dziedziny (np. IMGW, RZGW).
Zaleca się, by monitorowanie skutków wdrażania i funkcjonowania ustaleń
Planu (w zakresach badań nie objętych monitoringiem WIOŚ) prowadziła Rada
Gminy w Choroszczy. Wskazane jest dokonywanie oceny stanu realizacji ustaleń
Planu i wpływu na środowisko w cyklach rocznych.
Za najistotniejsze z punktu widzenia ochrony środowiska, należy uznać
monitorowanie polegające na kontrolach stanu jakości wód powierzchniowych
(WS) w sąsiedztwie terenów dróg i pól.
5.
TRANSGRANICZNE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO
Niewielki, przestrzenny zakres zmian zagospodarowania objętych Planem oraz
położenie gminy Choroszcz w odległości około 55 km od wschodniej granicy Polski
nie pozwala prognozować transgranicznych oddziaływań na środowisko.
6.
ANALIZA ISTNIEJĄCEGO STANU ŚRODOWISKA ORAZ POTENCJALNYCH JEGO
ZMIAN PRZY BRAKU REALIZAJI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU
Położenie
Teren opracowania obejmuje rolniczy teren o łącznej powierzchni około
17,19 ha w obrębie ewidencyjnym miasta Choroszcz obejmujący działki lub ich
części o nr geod.: 777, 778/1, 778/2, 779, 780/1, 780/2, 781/1, 781/2, 782, 783,
784, 785, 786, 787, 840, 737/4, 767, 768/1, 768/2, 768/3, 769, 770, 771/1,
771/2, 776, 735, 772/1, 772/2, 772/3, 772/4, 772/5, 773, 774, 775, 788,
834/17, 1527, 1530, 1550 i 1551, a zmiana polega na utworzeniu w tam zbiornika
retencyjnego.
Gmina Choroszcz położona jest w środkowej części województwa
podlaskiego, w zachodniej części powiatu białostockiego. Gmina wchodzi w skład
aglomeracji białostockiej obejmującej miasto Białystok i gminy ościenne, które
tworzą razem funkcjonalną całość. Od wschodu gmina graniczy z miastem
Białystok oraz gminą Juchnowiec, od południa z gminami Łapy i Turośń Kościelna,
od zachodu z gminami: Kobylin Borzymy i Sokoły, od północy z gminą Tykocin i
Dobrzyniewo Kościelne. Zgodnie z podziałem według J. Kondrackiego gmina
Choroszcz znajduje się w makroregionie Nizina Północnopodlaska, na terenie
dwóch mezoregionów: Wysoczyzna Białostocka (wschodnia część gminy) i Dolina
Górnej Narwi (północno-zachodnia część gminy). Gmina Choroszcz leży na ważnym
szlaku komunikacyjnym tak zwanym korytarzu transportowym Via Baltica
przebiegającym z zachodu na wschód Europy. Znajduje się tu również ważny szlak
komunikacyjny w skali kraju - Warszawa – Białystok.
Powierzchnia gminy Choroszcz wynosi 16350 ha, co stanowi 0,8%
powierzchni województwa i 5,5% powierzchni powiatu białostockiego. W strukturze
powierzchni dominują użytki rolne (59,2%) i lasy (17,6%).
Budowa geologiczna
Wg. podziału Polski na jednostki tektoniczne gmina Choroszcz znajduje się w
obrębie tzw. „Wyniesienia Mazursko – Suwalskiego”. Jest to duża jednostka
geostrukturalna obejmująca brzeżne strefy platformy wschodnio – europejskiej.
Na rzeźbę terenu duży wpływ miał ostatnie zlodowacenie środkowopolskie.
Lodowiec, zanikając powierzchniowo, nadbudowywał wysoczyznę moreną, a w
obniżeniach podłoża pozostawały bryły martwego lodu. Wytapianie się
największych brył dało początek dolinie Narwi. O wytopiskowej genezie doliny
IGPiM, Lublin 2012
-6-
Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz
świadczy obecność, na jej zboczach, form pochodzenia glacjalnego: kemów, nisz i
dolinek wytopiskowych. Zabagnienie doliny Narwi nastąpiło po zmianie koryta rzeki
z meandrującego na wielokorytowe, które miało miejsce na przełomie okresu
atlantyckiego oraz subborealnego (ok. 4500 lat temu). Obszar gminy zlokalizowany
jest głównie na płaskim terenie, na którym dominują nieliczne wzniesienia nie
przekraczające 150 m n.p.m. Wschodnia część obszaru gminy Choroszcz, gdzie na
powierzchni występuje głównie glina zwałowa, jest płaska, słabo morfologicznie
zróżnicowana. Powierzchnię urozmaicają pojedyncze pagórki morenowe o wysokości
względnej 15 – 20 m. Szerokie i płaskie doliny rzek porozcinały cały teren tworząc
rozległe obszary bagienne. Część środkowa i północna obszaru gminy jest bardziej
zróżnicowana morfologicznie i pofałdowana. Doliny rzeczne są tutaj głęboko wcięte,
często o stromych brzegach. Najwyżej położone tereny znajdują się w południowej
części gminy, osiągając wysokość 148,2 m n. p. m. Natomiast najniżej położone
tereny znajdują się w okolicy Złotoryi i osiągają 108,7 m n.p.m. Deniwelacje na
terenie gminy osiągają wartość 39,5 m.
Ukształtowanie terenu
Region ten jest mało urozmaicony pod względem hipsometrycznym.
Deniwelacje powierzchni topograficznej w obrębie gminy Choroszcz wynoszą 71 m wysokości bezwzględne wahają się od 114 m n.p.m. w obrębie doliny rzeki Wieprz
do 185 m n.p.m. w północnej części gminy. Wysoczyzna Żelechowska jest
zdenudowaną falistą równiną moreny dennej, rozczłonkowaną przez doliny rzeczne,
suche doliny i niecki denudacyjne. Stopniowo obniża się ona w kierunku
południowym w stronę płaskiej (deniwelacje terenu nie przekraczają 5m) Pradoliny
Wieprza, która osiąga w tych rejonach szerokość do 4 km.
Tereny objęte Planem, z racji na niewielkie powierzchnie odznaczają się
płaskim ukształtowaniem terenu.
Gleby i surowce mineralne
Geneza gleb gminy Choroszcz związana jest ze zlodowaceniem, które
kształtowały ten teren. Podłoże krystaliczne (tzw. podczwartorzędowe) zalega na
głębokości około 800 m i reprezentują je zespoły skał osadowych. Pokrywa osadów
polodowcowych sięga około 200 m. Są to głównie piaski i żwiry osadzone przez
odpływające w kierunku północnym wody topniejącego lodowca (z okresu
zlodowacenia środkowopolskiego), a także gliny moreny czołowej ciągnącej się w
południowej części gminy W obniżeniach między pasami moren występują
wypełnienia piaszczyste (tworzące miejscami formacje wydmowe), wirowe oraz
obszary intensywnej depozycji organogenicznej (torfy). Proces osadzania się tego
typu osadów jest charakterystyczny dla dolin większych i mniejszych rzek
występujących na omawianym terenie.
Na tym występuje cała gama gleb, które powstawały w procesie
glebotwórczym z utworów polodowcowych: Gmina Choroszcz posiada średnio
korzystne warunki do rozwoju produkcji rolnej: 31,3% gleb użytkowanych rolniczo
jest wytworzonych z piasków gliniastych naglinowych, 27,4% to gleby organiczne,
25,5% powierzchni zajmują gleby najsłabsze, wytworzone z piasków luźnych i
słabogliniastych całkowitych. Pozostałe gleby zajmują niewielki obszar. Wśród
gruntów rolnych dominują gleby klas IVa i IVb. Wśród użytków zielonych
przeważają łąki i pastwiska klasy IV – dominują gleby kompleksów żytnio –
ziemniaczanych. Największy udział w powierzchni gruntów ornych (73,8%) mają
gleby bardzo lekkie zawierające do 15% części spławialnych w masie glebowej
poziomu orno – próchnicznego.
Zawartość próchnicy w glebach na terenie gminy Choroszcz waha się w
granicach 1,17% w kompleksie żytnim słabym zajmującym 24,3% powierzchni
gruntów ornych, 1,26% w kompleksie żytnim dobrym zajmującym 18,7%
IGPiM, Lublin 2012
-7-
Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz
powierzchni gruntów ornych, 1,29% w kompleksie żytnim bardzo dobrym
zajmującym 18,9% powierzchni gruntów ornych. Są to kompleksy dominujące w
strukturze gminy i wynika z tego, że gleby są mało zasobne w ten składnik. Jedynie
w kompleksie pszennym dobrym zajmującym około 8,8% powierzchni gruntów
ornych występuje dobrze wykształcony poziom orno – próchniczy o miąższości nie
mniejszej niż 25 cm i zawartości próchnicy średnio 1,31%. Najlepsze użytki zielone
zajmują w gminie 18 ha powierzchni.
Na terenie gminy brak jest zakładów przemysłowych powodujących
zanieczyszczenie gleby. Istnieje natomiast zagrożenie w rejonie drogi krajowej
Warszawa – Białystok zanieczyszczenia gruntów związkami ołowiu.
Obszar gminy nie jest zasobny w kopaliny. Spotyka się jedynie żwiry, piaski i
glinkę, które mogą być wykorzystane do produkcji elementów budowlanych.
Zgodnie z „Mapą geologiczną Polski” w skali 1:200000 i „Mapą utworów
powierzchniowych” w skali 1:50000 arkusze: 299 Knyszyn (IG, 1971 r.), 338
Choroszcz (IG, 1971 r.) i 339 Białystok (IG, 1969 r.) teren gminy cechuje się
mozaikową budową geologiczną płytkiego podłoża (poniżej profilu glebowego).
Występują tutaj: piaski i żwiry wodnolodowcowe, lodowcowe – w rejonie północnowschodnim gminy (Klepacze, Czaplino), południowym (Mińce, Gajowniki,
Zaczerlany), centralnym (Szyszkowizna, Śliwno, Rogowo), zachodnim (Konowały)
oraz w północnej części gminy (Babino, kolonia Babino). Gliny zwałowe stadiału
północno-mazowieckiego w rejonie wschodnim gminy (Łyski, Krupniki, Kleosin,
Sienkiewicze, Barszczewo), środkowym (Choroszcz, Zastawie, Ruszczany) i
południowo-zachodnim (Śliwno, rejon Izbiszcz i Kruszewa). Muły, piaski i żwiry
rzeczne w dolinie rzek Narwi, Horodnianki i Czaplianki oraz innych cieków
wodnych. Torfy głównie w dolinie rzeki Narwi i w dolinach innych rzek
przepływających można wykorzystać jako surowiec energetyczny lub rolniczo –
ogrodniczy (nawóz, ściółka). Z uwagi jednak, iż złoża te występują w większości w
granicach Narwiańskiego Parku Narodowego lub w jego otulinie – objęte są zakazem
eksploatacji. Udokumentowanych jest również 6 złóż kruszywa naturalnego oraz 1
złoże surowców ilastych (iłu), na które udzielono właścicielom poszczególnych
gruntów koncesji na eksploatację: złoże surowców ilastych „Złotoria”, złoże
kruszywa naturalnego „Jeroniki”, „Zaczerlany”, „Żółtki”, „Kościuki”, „Żółtki II”.
Brak jest danych WIOŚ dotyczących stanu i jakości gleb.
Wody powierzchniowe i podziemne
W granicach Planu występują wody powierzchnie w postaci rowu i
niewielkich stawów. Cały obszar gminy znajduje się na terenie dorzecza rzeki
Narew. Narew jest prawym dopływem Wisły – rzeki I rzędu. Narew stanowi
zachodnią i południową granicę gminy. Cieki wodne odprowadzające wodę z terenu
gminy stanowią prawe dopływy Narwi. Do największych należy rzeka Supraśl, rzeka
Horodnianka z licznymi bezimiennymi dopływami i rowami melioracyjnymi i potok
Czaplinianka. Podczas wiosennych roztopów Narew zalewa olbrzymie tereny. Duże
rozczłonkowanie rzeki jest wynikiem ukształtowania terenu. Rzeka przecina tu
kilka ciągów wyniesień morenowych z okresu zlodowacenia środkowopolskiego.
Wzniesienia te biegną poprzecznie w stosunku do osi doliny, czego efektem jest
zwrot biegu rzeki z zachodniego pod Izbiszczami na wschodni pod Fankami i
Rogowem tak, aby pod Żółtkami Narew zmieniła bieg na północny. W dnie doliny
występują przełomy z progami hamujące przepływ wód, jak również baseny z dnem
znacznie obniżonym w porównaniu do rozdzielających je porogów. Baseny te są
miejscem gromadzenia się namułów rzecznych i gruntowych, co jest przyczyną
zabagnienia i akumulacji torfu.
Generalnie w 2010r.na rzece Narew określono: II klasę elementów
biologicznych
(odpowiadająca
dobremu
potencjałowi
ekologicznemu),
fizykochemicznych – poniżej dobrego, co daje umiarkowany san ekologiczny i stan
IGPiM, Lublin 2012
-8-
Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz
chemiczny poniżej dobrego. Stan jakości wód rzeki Supraśl w 2010r.w punkcie
pomiarowym: ujście w m. Dzikie (kod jcw: PLRW20002426169) przedstawia się
następująco:
- klasyfikacja stanu chemicznego - poniżej dobrego. O klasyfikacji zdecydowało
ponadnormatywne stężenie sumy benzo(g,h,i)perylenu i indeno(1,2,3-cd)piranu;
- ocena podatności na eutrofizację ze źródeł komunalnych. Wyniki badań nie
wykazały podatność wód jcw na eutrofizację.
Choroszcz jest pobierana z warstw osadów piaskowo-żwirowych
czwartorzędowych. Poziom ten jest dominującym źródłem pozyskiwania wody.
Zgodnie z informacjami zawartymi na „Mapie Hydrologicznej Polski w skali
1:200 000„ – arkusze: Białystok (IG,1984 r.) oraz Łomża (IG, 1989 r.) są one dobrze
izolowane izolacją pełną o charakterze ciągłym. Również ujmowane są do
eksploatacji płytsze międzymorenowe przewarstwienia piaszczyste, zaś na terenie
Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczy głębsza czwartorzędowa warstwa
wodonośna tzw. poziom spągowy oraz na terenie ujęcia wodociągowego w Rogowie –
poziom trzeciorzędowy. Wody podziemne charakteryzują się stosunkowo dobrą
jakością, jednak ze względu na wrażliwość i niską odnawialność wymagają
szczególnej ochrony w aspekcie ilościowym i jakościowym. Zgromadzone są one w
udokumentowanym zbiorniku wód podziemnych pradoliny rzeki Supraśl (GZW218). Wody poziomu międzymorenowego oraz spągowego reprezentują typ HCO3Ca; są średnio twarde o przeciętnej twardości ogólnej około 250-300 CaCo3/dm3.
Są to wody II klasy czystości wymagające prostego uzdatniania ze względu na
podwyższoną zawartość żelaza (0,3-2,6 mg/dm3) oraz, lokalnie, manganu (0,05-0,3
mg/dm3). Wody te cechują się ponadto podwyższoną zawartością azotu
amonowego, który ma pochodzenie mineralne.
Wody trzeciorzędowe na terenie gminy rozpoznane zostały punktowo na
terenie ujęcia wody w Rogowie. Charakteryzują się one twardością ogólną
wynoszącą 244-280 mgCaCO3/dm3 i suchą pozostałością o wartości 485-516
mg/dm3. Są to wody kwalifikowane do II klasy jakości wymagające prostego
uzdatniania ze względu na zawartość żelaza.
Poziom przypowierzchniowy –woda lokalnie jest ujmowana za pośrednictwem
kopanych studni - został zbadany przy realizacji inwestycji we wsi kol. Porosły
(budowa stacji paliwowej) i wokół funkcjonującego wysypiska śmieci we wsi
Jeroniki. Podjęte działania miały charakter monitorujący.
W 2010 r. stan jednolitych części wód podziemnych (JCWP d55) określany
był jako dobry.
Warunki klimatyczno-atmosferyczne
Teren Planu jak i gmina Choroszcz znajduje się pod wpływem klimatu
kontynentalnego cechującego się długą zimą i krótkim przedwiośniem i nie
odznaczają się indywidualnymi cechami topoklimatycznymi.
Generalnie teren gminy, podobnie jak województwo podlaskie, znajduje się w
dominacji zachodniej cyrkulacji mas powietrza. Z kierunku zachodniego napływa
około 36% mas powietrza, a z kierunku wschodniego około 29%. Z napływem mas
powietrza wiąże się ciśnienie atmosferyczne. Pomiary ciśnienia prowadzone w
Białymstoku oddają stan występujący na terenie gminy. Ciśnienie wynosiło średnio
997 hPa i wahało się w przedziale od 954 hPa do 1031 hPa. Zachmurzenie średnie
roczne na terenie gminy w 2002 r. wyniosło 5,0 (w skali 8-stopniowej). Największe
średnie zachmurzenie notuje się od listopada do lutego, a najmniejsze od maja do
września. Na terenie gminy odnotowuje się średnio w roku około 160 dni
pochmurnych i około 30 dni pogodnych. Odnotowane usłonecznienie w 2002 r
wyniosło 1868 h/rok, a w 2001 r. 1638 h/rok. Województwo i gmina Choroszcz,
pod względem usłonecznienia, są porównywalne do terenów nadmorskich i pogórza.
W miesiącach od listopada do stycznia wyniosło ono średnio 1,2 h, a w okresie od
maja do sierpnia 7,3 h. Średnio w skali roku docierało około 3512 MJ/m 2 energii
IGPiM, Lublin 2012
-9-
Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz
słonecznej. Na miesiące grudzień - styczeń przypadało 6% - 7% energii całkowitej,
na miesiące letnie: czerwiec - sierpień przypadało 47% całkowitej energii
docierającej. W ciągu roku średnio notuje się 50 - 60 dni mroźnych i od 110 do 138
dni z przymrozkami. Wielkość opadów na terenie gminy jest zróżnicowana w
zależności od roku. W 2002 roku roczna suma opadów wyniosła 498 mm., a w
2001 roku 573 mm. Na przestrzeni lat 1996-2000 średnioroczna suma opadów
wyniosła 551 mm. Najwięcej opadów przypada na miesiące letnie (od maja do
sierpnia). Stanowią one średnio na przestrzeni lat 2000-2002 40% wszystkich
opadów rocznych. Średnia roczna prędkość wiatru na terenie gminy wyniosła 2,4
m/s w 2002 roku. Na sierpień przypada najwyższa średnia wartość wiatru, a w
marcu jest notowana najniższa. W terenie dominują wiatry wiejące z kierunku
południowo-zachodniego. Nizina Pólnocnopodlaska cechuje się najniższymi
temperaturami powietrza spośród wszystkich nizinnych obszarów Polski. Średnia
roczna temperatura dla roku 2002 wynosiła 8,4ºC.
Stan powietrza zależy głównie od wielkości i rozłożenia emisji zanieczyszczeń.
Większe stężenie zanieczyszczeń ma miejsce wzdłuż szlaków komunikacyjnych oraz
w południowej i wschodniej części gminy, która jest w większym stopniu
zurbanizowana. Gmina Choroszcz znajduje się w strefie aglomeracji należącej do
klasy A (poziom stężeń nie przekracza wartości dopuszczalnej).
Flora
Gmina zlokalizowane jest na terenie „Zielonych Płuc Polski”, stanowiących
fragment kraju o najmniej zmienionym i zanieczyszczonym środowisku
naturalnym. Na obszarze gminy można wyróżnić dwa dominujące ekosystemy.
Jeden z nich związany jest z dorzeczem Narwi i jej licznymi rozgałęzieniami oraz
odnogami. Kompleks ten został mało zmieniony przez człowieka, a środowisko
naturalne jest bardzo bogate. Obecnie jest objęty ochroną w ramach Narwiańskiego
Parku Narodowego. Drugi kompleks tworzą wyżej położone tereny znajdujące się w
południowej i wschodniej części gminy. Zostały w dużym stopniu zmienione przez
człowieka w wyniku prowadzonej przez niego działalności gospodarczej i
osadnictwa. Na terenach sąsiadujących z miastem Białystok i wzdłuż dróg o
znaczeniu krajowym i powiatowym gdzie rozwinęło się osadnictwo ludzkie pojawia
się wiele gatunków roślin ruderalnych, w tym i drzew wykorzystanych w celach
gospodarczych. Na tym obszarze występują gospodarstwa rolne prowadzące
intensywną produkcję roślinną i zwierzęcą. Obszar ten charakteryzuje się
szachownicą pól i różnorodnością upraw roślinnych na nich prowadzonych.
Występują tu również liczne sady prowadzące przemysłową produkcję owoców.
Często spotykane zadrzewienia śródpolne i małe kompleksy leśne sprzyjają
występowaniu na tym terenie drobnej zwierzyny dziko żyjącej. Znajduje się tu
również założenie ogrodowo-pałacowe leżące na obrzeżach strefy ochronnej
Narwiańskiego
Parku
Narodowego.
Główną
oś
tego
parku
wytyczał
czterystumetrowy kanał na planie krzyża zakończony sztucznie usypanym
wzgórzem. Ogród w pobliżu parku będący pierwotnie w stylu francuskim
przechodził stopniowo w nieuporządkowaną gęstwinę lasu. Od roku 1840 nastąpiły
w parku zmiany, po powstaniu na tym terenie zakładów włókienniczych Christiana
Augusta Moesa – zasypano część kanałów, dokonano nowych nasadzeń drzew,
uporządkowano teren. Stan ten utrzymał się do czasów współczesnych i w
przyjętych opracowaniach planu zagospodarowania przestrzennego wskazano na
konieczność utrzymania ochrony konserwatorskiej tych terenów.
W obrębie bagiennej doliny Narwi występuje 46 zespołów roślinnych, w tym
najbardziej rozpowszechnione są szuwary i roślinność wodna – 33 zespoły. W szacie
roślinnej można wyróżnić następujące typy roślinności: wodna, szuwarowa, łąkowa,
zarośla wierzbowe. Roślinność wodna występuje w całym systemie koryt i
starorzeczy (rzęsa wodna, rdestnica pływająca, grzybień biały, grążel żółty),
IGPiM, Lublin 2012
- 10 -
Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz
roślinność szuwarowa zajmuje podtapiane obrzeża koryt rzecznych i starorzeczy
oraz większość zabagnionego dna doliny (kropidło wodne, strzałka wodna, pałki),
roślinność łąkowa występuje na obrzeżach dna doliny (turzyca pospolita, prosowa,
życica trwała, grzebienica pospolita), zarośla wierzbowe na obrzeżach koryt
rzecznych i starorzeczny (wierzby trójpręcikowe i wiciowe). Roślinność psamofilnarozwijająca się na miejscach piaszczystych, wysepkach mineralnych (sporek
wiosenny). Roślinność kserotermiczna porasta strome nasłonecznione zbocza
wysepek i wyniesień morenowych (przetacznik, tymotka). Roślinność krzewiasta
występuje na obrzeżach koryt i starorzeczy (łoza). Nieliczne lasy występujące w
obrębie dna doliny tworzą olsy i łęgi oraz na terenach otaczających dolinę bory
sosnowe, mieszane, grądy. Wśród roślinności bagiennej występuje 13 gatunków
chronionych, takich jak: kosaciec syberyjski, grążel żółty i drobny, storczyk krwisty
i szerokolistny, wielosił błękitny, goździk pyszny, widłak jałowcowaty, goździsty i
spłaszczony, podkolan biały, arnika górska, pomocnik baldaszkowaty.
Tereny proponowanych zmian charakteryzują się głównie roślinnością
synantropijną (w części łąkową).
Fauna
Fauna rejonu charakteryzuje się występowaniem wielu gatunków ptaków
charakterystycznych dla terenów łąkowych i bagiennych. Dorzecze Narwi w okresie
wiosennych i jesiennych przelotów jest miejscem występowania 132 gatunków
ptaków. Spośród nich 113 to gatunki lęgowe. Ptaki wodno-błotne reprezentowane
są przez 48 gatunków. Najliczniej występują ptaki z grupy blaszkodziobych, jak:
krzyżówki, cyraneczki, cyranki, płaskonosy. Spotkać tu można również 3 gatunki
perkozowatych, 4 gatunki brodzące tj. bąk, bączek, bocian biały i czarny.
Występują tu gatunki drapieżne reprezentowane przez: błotniaki stawowe, zbożowe,
jastrzębie i krogulce. Ponadto z grupy żurawiowatych występują łyska, wodnik,
żuraw. Przedstawicielami siewkowatych na terenie dorzecza są: czajka, mewa,
śmieszka, rybitwa, batalion i dubelt. Z wróblowatych występują; rokietniczka,
wodniczka, trzcinaczek, piecuszek, pierwiosnek, raniuszek, remiz i inne. W
ostatnich latach pojawiły się jako ptaki lęgowe: pustułka, sowa błotna, dudek,
pokrzewka, sójka, gawron i gil. Charakterystycznym elementem są gatunki rzadko
spotykanych w kraju, a mianowicie: brzęczka, rybitwa czarna, wodnik, kropiatka,
błotniak stawowy, derkacz, podróżniczek i bąk, a dominuje rokitniczek.
Świat zwierzęcy w dolinie Narwi jest reprezentowany przez 34 gatunki
ssaków, a wśród nich charakterystyczne dla tego terenu są wydra i bóbr. Spośród
dużych saków spotyka się łosia. Ponadto występują: dziki, sarny, lisy, jenoty,
tchórze, kuny domowe, piżmaki i zające. Z drobnych gryzoni spotkać można:
myszy, badylarki i nornice. Płazy reprezentowane są przez traszki, ropuchy,
rzekotki, natomiast gady przez jaszczurki, zaskrońce i żmije zygzakowate. Z ryb
występuje kilkanaście gatunków, takich jak: płoć, szczupak, miętus, karaś, leszcz,
karp, czy ukleja, jaź, okoń.
System przyrodniczy
Tereny objęte zmianą dokumentu planistycznego leżą poza elementami
systemu przyrodniczego gminy.
Najbardziej cenne ekosystemy, które stanowią ostoję dla rzadkich i
chronionych gatunków flory i fauny stanowią węzły ekologiczne. Węzły te połączone
są ze sobą w funkcjonalną sieć dzięki korytarzom ekologicznym. Największy
korytarz ekologiczny stanowi dolina Narwi (KPn-23C “Bagienna Dolina Narwi”).
Pełni on funkcję ekologiczną, bioklimatyczną, krajobrazową, gospodarczą i
rekreacyjną. Obszar doliny objęty jest statusem Obszaru Chronionego Krajobrazu
oraz znajduje się w Narwiańskim Parku Narodowym. Na terenie gminy występuje
jeszcze szereg mniejszych korytarzy, którymi są doliny licznych dopływów.
Jednocześnie cieki wodne stanowią naturalną barierę ekologiczną dla niektórych
IGPiM, Lublin 2012
- 11 -
Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz
gatunków, która przecina różne jednostki przestrzenne krajobrazu. Obecnie
migracja gatunków jest utrudniona przez zabudowę. Antropogeniczną barierę
ekologiczną o dużym znaczeniu stanowi szlak komunikacyjny przebiegający przez
obszar gminy Warszawa – Białystok. Jednakże w części zachodniej gminy, na
terenie Parku Narodowego i jego otuliny panują korzystne warunki ekologiczne, a
gatunki mają dużą swobodę przemieszczania się. Kompleksy leśne pełnią funkcję
węzłów ekologicznych o znaczeniu lokalnym. Przedstawione elementy stanowią
System Przyrodniczy Gminy, skupiający najcenniejsze obiekty przyrodnicze.
Dlatego też należy dbać o ochronę cennych miejsc będących siedliskiem dla wielu
chronionych i rzadkich gatunków o randze krajowej i europejskiej. Również
krajobraz doliny rzeki Narew jest unikatowy i cenny, również pod względem
edukacyjnym, krajoznawczym i turystycznym.
W krajowej sieci ekologicznej ECONET-PL dolina Narwi obszar węzłowy o
znaczeniu międzynarodowym (25M) i jednocześnie biocentra i strefy buforowe.
Zabytki i dobra materialne
W granicach Planu nie ma obiektów, które byłyby przedmiotem
zainteresowania konserwatorskiego, a najcenniejsze obiekty o wartościach
historycznych i zabytkowe układy urbanistyczne wpisane zostały do rejestru
zabytków i podlegają ochronie prawnej, nad którą nadzór sprawuje wojewódzki
konserwator zabytków. W mieście Choroszcz są to historyczna część miasta, 1507 –
XVIII w. nr rej. 358 - obejmująca: obszar Rynku 11 Listopada i ulice:
Dominikańską, Ogrodową, Lipową, Mickiewicza, Branickiego, Zamkową oraz zespół
klasztorny dominikanów.
W obrębie obszaru znajdują się następujące obiekty wpisane do rejestru
zabytków:
- zespół klasztorny dominikanów z XVIII. w tym:
- kościół ob. pap. p.w. św. Jana Chrzciciela i Szczepana, nr rej. 39,
- klasztor, nr rej. 40,
- kaplica, nr rej. 209,
- cerkiew prawosławna MB Opiekuńczej z 3 ćw. XIX w, nr rej. 667.
1)
zespół pałacowy Branickich, z XVIII w:
- pałac, nr rej. 41,
- park , nr rej. 42;
Ochronie podlega pałac i park oraz barokowe założenie zespołu parkowo
pałacowego, osie kompozycyjne i widokowe, układ alei i fos zieleń parkowa.
2)
zespół fabryki Moesa obecnie szpital, nr rej. 521, obejmujący:
- 12 budynków fabrycznych,
- wieżę ciśnień,
- bramę wjazdową,
Oprócz budowli ochronie podlega istniejący układ kompozycyjny i urbanistyczny
dawnej fabryki Moes'ów.
4) kaplica cmentarna p. w. Zmartwychwstania Pańskiego, nr rej. 694,
5) cmentarz żydowski, nr rej. 714.
W gminie Choroszcz są to:
1) wieś Złotoria - kościół parafialny drewniany pw. Św. Józefa z 1920 r. nr rej. 578,
2) wieś Żółtki - Dom Asesorii Straży Granicznej obecnie mieszkalny, nr rej. 59,
3) wieś Kruszewo - szkoła podstawowa z 1926 r, nr rej. A -6,
4) wieś Nowosiółki - wieża ciśnień w zespole podworskim nr rej. 688.
Znaczna ilość obiektów budowlanych i niebudowlanych posiadających wartości
historyczne, architektoniczne i naukowe nie wpisanych do rejestru zabytków
stanowi wartości warte zachowania i ochrony. Obiekty te znajdują się w gminnej
ewidencji zabytków terenu gminy.
Na terenie gminy znajdują się cztery pozostałości dawnych założeń dworsko –
ogrodowych (zespół podworski) w: Choroszczy, Nowosiółkach, Rogowie i Śliwnie.
IGPiM, Lublin 2012
- 12 -
Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz
Jako świadectwo historycznych dziejów obszaru gminy i zamieszkującej ten rejon
ludności na terenie gminy pozostały cmentarze i miejsca pamięci w miejscowości:
Choroszcz, Nowosiółki, Izbiszcze, Konowały, Ruszczany, Złotoria i Żółtki.
W trakcie archeologicznych badań powierzchniowych zarejestrowane zostały
294 stanowiska archeologiczne. Sześciu stanowisk archiwalnych nie udało się
dokładniej zlokalizować. Do rejestru zabytków archeologicznych województwa
podlaskiego nie zostało wpisane żadne stanowisko z terenu gminy Choroszcz.
Skutki braku realizacji projektowanego dokumentu
W sytuacji braku realizacji zapisów Planu przypuszczać należy, że w
omawianym fragmencie gminy następować będzie dalsza, powolna
antropopresja objawiająca się:
- wkraczaniem gatunków synantropijnych;
- przekształcaniem gleb rodzimych w kulturoziemy i urbanoziemy;
- zanieczyszczeniem hydrosfery spowodowane niekontrolowanym spływem
powierzchniowym z zurbanizowanych fragmentów terenu.
7.
STAN ŚRODOWISKA NA OBSZARACH
ODDZIAŁYWANIA USTALEŃ DOKUMENTU
PRZEWIDYWANEGO
ZNACZĄCEGO
Nie
przewiduje
się
wystąpienia
znaczących
oddziaływań
(rozumianych jako przekroczenia określonych prawem standardów jakości
środowiska) wynikających z realizacji zapisów Planu, co zostało szerzej
omówione w rozdziale 10.
8.
OCENA ISTNIEJĄCYCH PROBLEMÓW OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ SKUTKÓW
REALIZACJI DOKUMENTU DLA ISTNIEJĄCYCH OBSZARÓW CHRONIONYCH
W skali Planu, z racji na jego niewielki zasięg, brak jest istotnych
problemów ochrony środowiska. Problemami ochrony środowiska w skali
gminy są:
- zagrożony stan wód podziemnych związany z bezpośrednim wpływem spływów
powierzchniowych, wrażliwość i niską odnawialność GZW 218 (i sąsiednich 216,
217) oraz brakiem pełnego skanalizowania terenu;
- zanieczyszczenia powietrza głównie w obszarze miasta (ciepłownia miejska), ale
warunki sprzyjające do napływu powietrza z odległych terenów na zachodzie;
- promieniowanie;
- zagrożenie transportem kołowym i kolejowym;
- niezadowalający stan wód powierzchniowych, na co negatywny wpływ ma stan
wód zlewni (rzeki Narew);
- zagrożenia powierzchni ziemi wywołane jej zanieczyszczeniami (nawozy,
pestycydy, odpady), jak również erozją wietrzna i wodną;
- emisja hałasu komunikacyjnego i przemysłowego.
Na terenie gminy Choroszcz zlokalizowane są następujące formy ochrony
przyrody:
- Narwiański Park Narodowy wraz z otuliną, jest kluczowym elementem w Systemie
Przyrodniczym Gminy. Obejmuje on zachodnią cześć gminy, a na jego terenie
występują liczne gatunki fauny i flory. Wiele z nich jest gatunkami rzadkimi i
objętymi ochroną. Obszar jest tak cenny również ze względu na mozaikę
ekosystemów i walorów krajobrazowych. Granice poprowadzono tak, by obejmowała
tylko dolinę rzeki, dlatego 98% powierzchni Parku to grunty silnie uwilgotnione,
stale lub okresowo podtapiane. Zdecydowana większość około 5500 ha to nieużytki
IGPiM, Lublin 2012
- 13 -
Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz
pozostałe grunty to wody, łąki i pastwiska. Powierzchnia Parku zajmuje 6 810 ha, a
jego otulina 15 408 ha. Najważniejszym obiektem na terenie parku mającym
największy wpływ na ekosystemy i krystalizujący ich charakter jest dolina rzeki
Narew o anastomozującym korycie. Narwiański Park Narodowy słynie z licznie
występujących tu gatunków ptaków. Należy wziąć pod uwagę ten aspekt, i nie
dopuszczać do powstawania czynników mogących niekorzystnie wpłynąć na ich
osiedlanie się.
- Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Narwi, który zajmuje północno –
zachodnią część terenu gminy, a celem ochrony jest ochrona i zachowanie doliny
Narwi wyróżniającej się wysokimi walorami przyrodniczymi, krajobrazowymi,
kulturowymi i wypoczynkowymi. Utworzony został w 1986 r. (Rozporządzenie Nr
9/05 Wojewody Podlaskiego z dnia 25 luty 2005 r. w sprawie Obszaru Chronionego
Krajobrazu „Dolina Narwi” – Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 54, poz. 722 ze zm.) i
obejmuje tereny o wysokich walorach środowiska przyrodniczego o łącznej
powierzchni 1810 ha. Generalnie obszar obejmuje większą część Doliny Górnej
Narwi - od granicy państwa do Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi..
Dolina Narwi jest tu w znacznym stopniu zabagniona, a koryto rzeki rozdziela się
na liczne odnogi, tworzące naturalny labirynt cieków wijących się wśród rozległych
szuwarów i trzcinowisk. OCK Dolina Narwi łącznie z Narwiańskim Parkiem
Narodowym stanowi obok Bagien Biebrzańskich jeden z największych w Europie
Środkowej kompleksów mokradeł. Obszar ten kształtowany przez coroczne wylewy
rzeki, uznawany jest za siedlisko o najbogatszej różnorodności biologicznej w strefie
klimatu umiarkowanego. Głównym walorem OCK są zachowane niemal w
nienaruszonym stanie naturalne stosunki wodne doliny. Dzięki nim wykształcił się
tutaj ekosystem bagienny z całą siecią rozgałęzionych koryt rzecznych, z
mozaikowym układem siedlisk wodnych, wilgotnych oraz lądowych. Taki układ
zapewnia egzystencję unikatowej w skali Europy faunie i florze. Zwłaszcza
na odcinku od Zbiornika Siemianówka do Narwiańskiego PN dolina Narwi stanowi
ostoję dla wielu rzadkich gatunków. OCK Dolina Narwi to jedna z największych
ostoi ptactwa wodno - błotnego w Polsce. Występują tu gatunki zagrożone w skali
kraju i Europy, tj. wodniczka, dubelt, batalion, bocian czarny, świstun i zielonka.
Do innych ptasich perełek tego Obszaru zaliczyć można takie gatunki jak: cyranka,
krwawodziób, derkacz, bąk, rybitwa czarna i rzeczna, błotniak łąkowy, brzęczka,
dudek, kulik wielki, rycyk, kropiatka, sowa błotna, podróżniczek i wodnik. Dolina
Górnej Narwi to również miejsce przebywania chronionych ssaków np: bobra,
wydry, wilka oraz nietoperzy - mopka, nocka łydkowłosego i dużego. Dolina stanowi
ważny korytarz ekologiczny dla wielu zwierząt m. in. łosi. Walory kulturowe OCK
Dolina Narwi to głównie zabytki budownictwa wiejskiego - wiatraki, tradycyjne
drewniane zagrody, z budynkami krytymi strzechą - i zabytkowe obiekty sakralne głównie krzyże przydrożne i kapliczki oraz drewniane kościółki i cerkwie. Takie
elementy krajobrazu jak stogi siana i brogi (zadaszone sterty siana), które zdobiły
łąki i pastwiska, zdarzają się już coraz rzadziej. Na szczęście tradycyjne łodzie
pychówki nie znikneły z nadnarwiańskiego krajobrazu. Łodzie te dawniej
wykorzystywano do rybołówstwa i przewozu siana. Dziś często stanowią atrakcję
turystyczną.
- Ostoja Narwiańska (PLH 200024) – dolina Narwi na odcinku pomiędzy ujściem
Szkwy i ujściem Supraśli należy do nielicznych w kraju dolin cechujących się mało
zmienionym systemem rzecznym z licznymi meandrami i starorzeczami. Rezultatem
zachowania naturalnego reżimu rzecznego są coroczne zalewy obejmujące znaczne
partie doliny. Dynamika zalewów rzecznych odgrywa wielką rolę w kształtowaniu i
utrzymaniu różnorodności siedlisk hydrogenicznych (lotycznych i lenitycznych) oraz
semihydrogenicznych, reprezentujących różne stadia rozwojowe i sukcesyjne,
zależne od natężenia czynników naturalnych oraz antropogenicznych. Znaczenie
doliny Narwi jako ostoi Natura 2000 wynika z dużego zróżnicowania
przyrodniczego, w tym obecności wielu typów siedlisk, reprezentowanych w
IGPiM, Lublin 2012
- 14 -
Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz
niektórych przypadkach przez kilka podtypów. Wiele z nich występuje w postaci
reprezentatywnych, doskonale zachowanych i wielkopowierzchniowych płatów,
które są już rzadko spotykane i często niedostatecznie chronione w obrębie innych
obszarów sieci Natura 2000 w Polsce północno-wschodniej. Należy do nich zaliczyć
w pierwszej kolejności starorzecza, jałowczyska oraz murawy napiaskowe i
kserotermiczne, a także różne typy łąk oraz dąbrowy świetliste. Dolina Narwi pełni
również istotną funkcję korytarza ekologicznego i refugium gatunków związanych z
ekosystemami nieleśnymi w rolniczym krajobrazie Niziny Północnopodlaskiej i
Północnomazowieckiej. W ostoi odnotowano obecność 18 typów siedlisk z
Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG i wiele gatunków z Załącznika II
Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Dolina Narwi pełni rolę ostoi różnorodności
florystycznej o znaczeniu, co najmniej krajowym. Występuje tu 14 gatunków z
PCKLi/lub PCK R. Zróżnicowanie przyrodnicze Doliny zostało ukształtowane w
wyniku naturalnych procesów fluwialnych oraz długotrwałego użytkowania
rolniczego, przede wszystkim kośnego użytkowania łąk oraz wypasu, które w
dalszym ciągu są dominującą formą użytkowania terenu na przeważającej części
ostoi. Największym zagrożeniem dla przyrody doliny jest zalesianie sosną
nieużytkowanych muraw, łąk i pastwisk oraz ekspansja zakrzaczeń i roślinności
drzewiastej, która może pojawić się w wyniku odchodzenia rolników od
tradycyjnego typu gospodarki. Zagrożeniem może stać się także zmiana stosunków
wodnych, nadmierna intensyfikacja produkcji rolnej, zwłaszcza wzrost nawożenia,
zaorywanie istniejących łąk i podsiewanie szlachetnych gatunków traw, stosowanie
środków ochrony roślin. Do poważniejszych zagrożeń należy zaliczyć również
eksploatację kruszyw naturalnych, zanieczyszczanie wód, nielegalne wysypiska
śmieci, intensywną penetrację rekreacyjną, wnikanie zabudowy rekreacyjnej na
obszar doliny, kłusownictwo. Poważnym zagrożeniem dla ekosystemów leśnych jest
ujednolicanie drzewostanów i niedostosowanie ich składu gatunkowego do
warunków siedliskowych przez wprowadzanie monokultur sosnowych na
umiarkowanie żyzne siedliska leśne; zachwianie prawidłowej struktury wiekowej
drzewostanów związane z eliminacją starodrzewie.
- Narwiańskie Bagna (PLH200002) - Dobrze zachowane rodzaje siedlisk
przyrodniczych z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG, których wyróżniono tu
9 rodzajów, a najcenniejsze z nich to starorzecza, torfowiska i bory bagienne.
Obszar ważny dla zachowania gatunków krągłoustych i ryb z Załącznika II
Dyrektywy: minoga ukraińskiego (Eudontomyzon mariae), piskorza (Misgurnus
fossilis) i różanki (Rhodeus sericeus amarus). Obfite populacje bobra (Castor fiber) i
wydry (Lutra lutra). Ogółem stwierdzono tu 11 gatunków zwierząt ujętych w II
Załączniku Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Główne zagrożenia dla obszaru wynikają
ze zmiany stosunków wodnych na skutek melioracji dolnego biegu Narwi,
pogorszenia jakości wód oraz ekspansji trzciny, spowodowanej zaprzestaniem
użytkowania kośnego oraz wypasu. Obszar podlega działaniom z zakresu ochrony
przeciwpowodziowej. Istniejące obiekty i urządzenia związane z ochroną
przeciwpowodziową wymagają utrzymywania ich w sprawności technicznej. Na
obszarze będą prowadzone działania związane z swobodnym spływem wód i kry.
Wykonywanie tych prac obejmuje różne fragmenty doliny rzecznej i nie ma
istotnego wpływu na całość obszaru Natura 2000.
- Bagienna Dolina Narwi (PLB 200001) – Obszar obejmuje dolinę Narwi, pomiędzy
Surażem i Żółtkami, w obrębie Narwiańskiego Parku Narodowego. Rzeka ma tu
naturalny, wielokorytowy charakter i płynie doliną o szerokości od 300 do 4000
metrów. Narew tworzy tu sieć cieków rozpościerającą się nieraz na całą szerokość
doliny. Cały obszar pokryty jest bogatą mozaiką siedlisk, głównie szuwarów,
turzycowisk, zarośli wierzbowych i olsów. Jest to ptasia ostoja o randze
europejskiej, w której stwierdzono przynajmniej 28 gatunków z Załącznika I
Dyrektywy Ptasiej i regularne występowanie dalszych 8 gatunków migrujących, nie
wymienianych w tej dyrektywie. Ponadto 10 gatunków występujących tu ptaków
IGPiM, Lublin 2012
- 15 -
Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz
wpisana została do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt. w granicach obszaru lęgi
odbywa przynajmniej 1% krajowej populacji lęgowej: bączka, bąka, dubelta,
kwawodzioba, kszyka, rycyka, brzęczki, trzcinniczka, rokitniczki (powyżej 10%
krajowej populacji) i błotniaka stawowego. Ponadto odnotowano tu wysokie
zagęszczeni wielu innych gatunków, m.in. błotniaka łąkowego, derkacza, zielonki,
cyranki i słowika szarego.
Na terenie gminy występują też lasy o statusie ochronnym.
Oddziaływanie na Natura 2000 i inne formy ochrony przyrody
Teren Planu zlokalizowany jest poza formami ochrony prawnej i z uwagi na
niewielki zakres zmian (zmiany dotyczą pojedynczych, niewielkich obszarów, często
w obrębie jednostek już zagospodarowanych) nie stwierdza się negatywnego
wpływu nowych ustaleń Planu na cel i przedmiot ochrony obszarów objętych
ochroną prawną (w tym na integralność) obszarów Natura 2000 oraz Obszar
Chronionego Krajobrazu Dolina Narwi). Ustalenia Planu nie będą też mieć
negatywnego wpływu na elementy sieci ekologicznej ECONET-PL - obszar węzłowy o
znaczeniu międzynarodowym (25M), a jednocześnie biocentrum i strefę buforową
obejmującą dolina Narwi.
9.
CELE
OCHRONY
ŚRODOWISKA
SZCZEBLA
KRAJOWEGO
MIĘDZYNARODOWEGO UWZGLEDNIONE W OPRACOWYWANYM DOKUMENCIE
I
Z uwagi na skale i zakres zmian w Planie trudno bezpośrednio odnieść się do
dokumentów rangi europejskiej. Z drugiej jednak strony, mimo iż Plan stanowi
dokument o znaczeniu lokalnym, to przy jego sporządzaniu pośrednio uwzględnione
zostały cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu krajowym i
międzynarodowym, w szczególności dotyczące:
 ochrony powierzchni ziemi, racjonalnego gospodarowania i zachowania wartości
przyrodniczych,
utrzymania
procesów
ekologicznych,
ochrony
łączności
ekologicznej i stabilności ekosystemów, różnorodności biologicznej, ciągłości
istnienia gatunków roślin, zwierząt i grzybów wraz z ich siedliskami oraz
utrzymania i przywracania do właściwego stanu siedlisk przyrodniczych zgodnie z
ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2009 nr 151 poz.
1220 z późn. zm.), ustawą Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.
(Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz Programem ochrony środowiska
dla Powiatu Białostockiego, Polityką ekologiczną państwa na lata 2010-2012,
Krajową strategią ochrony i umiarkowanego użytkowania różnorodności
biologicznej wraz z Programem działań – 2003, Konwencją Berneńską o ochronie
dzikiej fauny i flory europejskiej oraz siedlisk, Konwencją Bońską o ochronie
wędrownych gatunków dzikich zwierząt Bonn 1979 r. i Konwencją o różnorodności
biologicznej Rio de Janeiro z 1992 r., czy Konwencją o obszarach wodno-błotnych
mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza, jako środowisko życiowe ptactwa
wodnego – Ramsar 1971r. Plan respektuje to poprzez zapisy:
- nakaz zachowania istniejącego drzewostanu, wycinka drzew i krzewów powinna
mieć charakter marginalny i sprowadzać się do egzemplarzy najmniej
wartościowych,
- nakaz zachowania istniejących drzew przydrożnych z zaleceniem nowych
nasadzeń,
- tereny zalewowe zbiornika retencyjnego kształtować z zachowaniem lub w
nawiązaniu do naturalnych składników krajobrazu; brzegi zbiornika umacniać
materiałami naturalnymi,
- dla terenów rolniczych oznaczonych symbolem R ustala się utrzymanie
dotychczasowej gospodarki rolniczej,
IGPiM, Lublin 2012
- 16 -
Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz
- tereny zalewowe zbiornika retencyjnego kształtować z zachowaniem lub w
nawiązaniu do naturalnych składników krajobrazu; brzegi zbiornika umacniać
materiałami naturalnymi;
- zapewnienie funkcjonowania przynajmniej jednego przepustu pod drogami, jako
przejścia dla drobnych i średnich zwierząt.
 utrzymanie norm odnośnie jakości gleb określonych w przepisach
szczegółowych, tj.: Ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i
leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266) i Rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz
standardów jakości ziemi (Dz. U. Nr 165, poz. 1359). Plan mówi:
- odprowadzenie ścieków sanitarnych – teren nie wymaga odprowadzania ścieków
sanitarnych,
- odprowadzania wód opadowych z utwardzonych powierzchni dróg do gruntu lub
do cieku wodnego w granicach poszczególnych działek, docelowo do gminnej sieci
kanalizacji deszczowej.
ochrony wód powierzchniowych i podziemnych określonych w przepisach
szczegółowych, tj.: Program Ochrony Środowiska województwa podlaskiego, ustawa
Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2005 r., Nr 239, poz. 2019 z późn.
zm.), Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i
zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr. 72 poz. 747 z późn. zm.) i Krajowy
Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (2003), Dyrektywa 96/61/EC z 24
września 1996 r. w sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania
zanieczyszczeń, Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
23 października 2000 r. ustanawiającą ramy wspólnotowego działania
w dziedzinie polityki wodnej. W tym celu Plan wprowadza następujące zasady
dotyczące gospodarki ściekowej: - odprowadzenie ścieków sanitarnych – teren nie
wymaga odprowadzania ścieków sanitarnych,
- odprowadzania wód opadowych z utwardzonych powierzchni dróg do gruntu lub
do cieku wodnego w granicach poszczególnych działek, docelowo do gminnej sieci
kanalizacji deszczowej.
 braku oddziaływań transgranicznych – zgodnie z Konwencję w sprawie
transgranicznego
przemieszczania
zanieczyszczeń
na
dalekie
odległości,
sporządzoną w Genewie 13 listopada 1979 r., Protokół do Konwencji z 1979 r. w
sprawie transgranicznego zanieczyszczenia powietrza na dalekie odległości,
dotyczący długofalowego finansowania wspólnego programu monitoringu i oceny
zanieczyszczeń powietrza na dalekie odległości w Europie (EMEP), , Konwencję o
ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, sporządzoną
w Espoo 25 lutego 1991 r. Plan wprowadza w tym celu całkowity zakaz
lokalizowania przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na
środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko, za wyjątkiem: dróg publicznych i związanych z nimi urządzeń i
obiektów i sieci infrastruktury technicznej.
Zmiany
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego
odpowiadają zaleceniom polityki ekologicznej państwa, której cele i priorytety
zharmonizowane są z wymaganiami Unii Europejskiej.
10. OCENA ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ NA POSZCZEGÓLNE KOMPONENTY
ŚRODOWISKA
Poniższa charakterystyka oddziaływań na poszczególne komponenty
środowiska jest ściśle związana z tabelą podsumowującą zawarta w Streszczeniu –
rozdział 13 Prognozy.
Kryteriami, którymi posłużono się do dokonania oceny były zagrożenia dla
liczebności i bioróżnorodności gatunków i siedlisk, utrata cennych walorów
IGPiM, Lublin 2012
- 17 -
Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz
przyrodniczych, zagrożenia dla obszarów przyrodniczo cennych (w tym dla celu i
przedmiotu ochrony obszarów Natura 2000), zakłócenia w funkcjonowaniu
powiązań ekologicznych, zagrożenia hałasem, zmianę określonych parametrów
jakości środowiska (możliwość zanieczyszczenia wód powierzchniowych i
podziemnych, gleb oraz powietrza).
Oddziaływanie na zdrowie i życie ludzi
W celu zminimalizowania negatywnego oddziaływania na środowisko, a przez
to i zdrowie ludzi Plan wprowadza zakaz lokalizacji większości przedsięwzięć
mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko (za wyjątkiem: dróg publicznych i związanych z nimi
urządzeń, obiektów i sieci infrastruktury technicznej).
Bezpośredni, ale krótkotrwały lub chwilowy charakter, może mieć uciążliwość
akustyczna związana z fazą realizacji ustaleń Planu - głównie budowy zbiornika
wodnego (praca koparek, równiarek samochodów ciężarowych i niezbędnego
sprzętu). Uciążliwość ta z racji na brak w sąsiedztwie miejsc stałego przebywania
ludzi nie będzie istotna.
Plan nie wprowadza linii elektroenergetycznych mogących być źródłem
promieniowania elektromagnetycznego, a także urządzeń mogących stanowić źródło
poważnych awarii w bezpośrednim sąsiedztwie stałego przebywania ludzi i zarówno
od linii elektroenergetycznych i gazociągu wprowadza wolne od zabudowy
wymagane strefy ochronne. Realizacja ustaleń Planu nie powinna, więc
naruszać zapisów Rozporządzenia z dnia 30 października 2003 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów
sprawdzania dotrzymania tych poziomów. Projektowane zagospodarowanie terenu
nie powinno zatem wprowadzić dodatkowych, bezpośrednich zagrożeń dla zdrowia i
życia ludzi (na terenie objętym projektem Planu oraz na terenach pozostających
w zasięgu oddziaływania wynikającego z realizacji ustaleń Planu), pod warunkiem
bezwzględnego wyegzekwowania wszystkich ustaleń zawartych w Planie. Poza
przytoczonymi wyżej funkcjami, realizacją infrastruktury i komunikacji
klasyfikowanych do inwestycji, dla których może być wymagane (w zależności od
wielkości i parametrów technicznych) sporządzenia Raportu oddziaływania na
środowisko nie lokalizuje się tu przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko (w tym na zdrowie i życie ludzi) w rozumieniu ustawy o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3
października 2008 (Dz. U. 2008 Nr 199 poz. 1227), ani zakładów o zwiększonym
czy też dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w myśl
Rozporządzenia w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których
znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym
ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej Dz. U. z 2002 r. Nr 58 poz. 535. z późn. zm. 192, poz. 1883). Zbiornik wodny może
być miejscem nieszczęśliwych wypadków w przypadku innego niż przewidziane
wykorzystania go.
Na terenie objętym Planem nie występuje zagrożenie ruchami osuwiskowymi,
czy powodzią Potencjalnym źródłem zagrożenia dla zdrowia ludzi może być zatem
niepełna realizacja wytycznych Planu, dotyczących zapewnienia odpowiedniej
jakości środowiska na opisywanym terenie. Stałym, pozytywnym oddziaływaniem
ustaleń Planu będzie poprawa jakości życia.
Oddziaływanie na florę i faunę, różnorodność biologiczną
Pozytywnym, dla zachowania i utrzymania siedlisk przyrodniczych
ustaleniem, a także wzrostu bioróżnorodności (głownie środowiska wodnego) Planu
jest pozostawienie funkcji rolniczej R oraz wprowadzenie terenu wód
powierzchniowych (WS) i terenów zieleni nieurządzonej (grobli). Pozytywnymi
ustaleniami Planu są tez zapisy:
IGPiM, Lublin 2012
- 18 -
Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz
- w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu kulturowego, ustala się:
a)
nakaz zachowania istniejącego drzewostanu, wycinka drzew i krzewów
powinna mieć charakter marginalny i sprowadzać się do egzemplarzy najmniej
wartościowych,
b)
nakaz zachowania istniejących drzew przydrożnych z zaleceniem nowych
nasadzeń,
c)
dla terenów rolniczych oznaczonych symbolem R ustala się utrzymanie
dotychczasowej gospodarki rolniczej.
Z lokalnym, bezpośrednim zubożeniem lub zlikwidowaniem istniejącej
roślinności spotkamy się ewentualnie w miejscu poszerzenia pasa drogowego. Praca
niezbędnych maszyn i urządzeń w fazie budowy może też chwilowo działać
odstraszająco na bytująca w pobliżu zwierzynę (w tym ptaki przelatujące). Lokalna
zmiana stosunków wodnych nie wpłynie na stan i funkcjonowanie najbliższych
siedlisk naturalnych, gdyż otoczenie zbiornika retencyjnego to przestrzeń rolnicza,
na której występują siedliska seminaturalne i sztucznie wprowadzone gatunki.
Opracowanie ekofizjograficzne nie wykazało występowania w tym rejonie siedlisk i
gatunków chronionych, czy wrażliwych na zmiany stosunków wodnych.
Ustalenia Planu, w przypadku ich pełnego wdrożenia, nie powinny stworzyć
(poza wymienionymi powyżej), bezpośrednich, znaczących zagrożeń, zarówno dla
flory jak i fauny opisywanego terenu.
Oddziaływanie na system przyrodniczy
Fragment terenu zmian zlokalizowany jest poza systemem przyrodniczym
gminy, a ustalenia Planu pośrednio przyczynią się do jego wzbogacenia (poprzez
nowy element o przeważającej przyrodniczej funkcji – WS).
Oddziaływanie na wody
Plan reguluje gospodarkę ściekową, co będzie miało pozytywny wpływ na
stan wód gruntowych i powierzchniowych. Niekorzystnym oddziaływaniem na wody
nowo powstałego zbiornika wodnego, a także wody gruntowe może mieć
niekontrolowany spływ z nawożonych i pielęgnowanych środkami chemicznymi pól
oraz drogi (a tu środków do zwalczania śliskości, substancji organicznych
powstałych podczas ścierania opon, spalin). Nieprzewidziane chwilowe
zanieczyszczenie wód podziemnych może też nastąpić jedynie w pojedynczych,
incydentalnych wypadkach podczas realizacji ustaleń Planu, ale mimo to nie
powinno to wpłynąć na pogorszenie dotychczasowego stanu jednolitych części wód
podziemnych (odn. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23.07.2008 w
sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych - Dz. U. Nr 143, poz.
896 i Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20.08.2008 r. w sprawie sposobu
klasyfikacji jednolitych części wód powierzchniowych - Dz. U. Nr 162. poz. 1008).
Ponadto dla terenów wód powierzchniowych śródlądowych Plan ustala, że
wszelkie prace ziemne w liniach rozgraniczających terenów wód powierzchniowych
muszą być prowadzone zgodnie z przepisami odrębnymi.
Dotychczasowy system obiegu wody, miejscowo może ulec przekształceniu
(nagromadzenie dużej ilości wody podziemnej w niecce zbiornika). sam fakt
retencjonowania wody jest jednak zjawiskiem pozytywnym i potrzebnym w
losowych sytuacjach awaryjnych (klęskach).
Przewidywane ograniczenie infiltracji nie będzie znaczące dla użytkowania
lokalnych zasobów wód podziemnych.
Oddziaływanie na powietrze
Nie przewiduje się zwiększenie rozmiarów zanieczyszczeń powietrza
wiążącego się z ruchem samochodowym – droga na granicy Planu o największym
natężeniu ruchu jest droga istniejącą. Wzrost emisji i pylenia może nastąpić jedynie
w fazie realizacji ustaleń Planu. Tereny rolnicze, na których pracują urządzenia
IGPiM, Lublin 2012
- 19 -
Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz
rolnicze spalające paliwa ciekłe i parce związane z wprowadzaniem do powietrza
środków ochrony roślin i pestycydów są terenami już funkcjonującymi – Plan
zmniejszy jedynie ich powierzchnie, co w tym kontekście będzie oddziaływaniem
pozytywnym Nie wprowadza się tu innych, istotnych emitorów zanieczyszczeń do
powietrza.
Oddziaływanie na powierzchnia ziemi, gleby i zasoby naturalne
Zaliczane do oddziaływań bezpośrednich (stałych, ale jedynie lokalnych)
przekształcenia
powierzchniowej
warstwy
ziemi
(ukształtowania
terenu)
opisywanych obszarów związane z wykopami i przygotowaniem niecki zbiornika
wodnego i grobli wokół niego. Prace te nie będą naruszać głębokich warstw podłoża
(zbiorniki wodne, jako formy nieckowate już na tym terenie istnieją). Na jakość
pedosfery wpłynąć może minimalnie intensywniejszy ruch komunikacyjny w fazie
realizacji ustaleń Planu. Plan porządkuje gospodarkę ściekową, co dodatkowo
powinno ochronić podłoże przed znacząco negatywnymi zmianami jakościowymi
gleb.
Projektowane zagospodarowanie terenu opracowania nie wpłynie znacząco
na jakość zasobów środowiska naturalnego.
Oddziaływanie na klimat (w tym emisja hałasu i pól elektromagnetycznych)
Podwyższenie wilgotności powietrza na skutek ewapotranspiracji nie będzie
znaczące.
Na terenie opracowania głównym źródłem hałasu stałego będzie ruch
komunikacyjny na ul. Białostockiej (drogi leżącej w sąsiedztwie, poza granica
Planu). Zwiększona, chwilowa czy krótkotrwała emisja hałasu nastąpi też na etapie
budowy zbiornika wodnego i dróg wewnętrznych. Normalne warunki użytkowania
tych terenów (poza okresem realizacji ustaleń Planu) nie wskazują na by
dopuszczalne poziomy hałasu w najbliższych terenach chronionych akustycznie
(określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 w
sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku - Dz. U. Nr 120, poz. 826)
zostały przekroczone.
Plan nie wprowadza też funkcji i istotnych urządzeń dających podstawy do
prognozowania przekroczeń określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z
dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól
elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych
poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883).
Oddziaływanie na krajobraz
Zmiana w krajobrazie opisywanego obszaru polegać będzie na częściowym
przekształceniu pojedynczych działek rolnych o dotychczas otwartym charakterze
na tereny wód powierzchniowych śródlądowych (i pozostawieniem części terenów o
rolniczym charakterze wykorzystania), co będzie skutkowało pozytywnym
długotrwałym lub stałym, bezpośrednim oddziaływaniem na krajobraz. W celu
regulacji oddziaływania na walory krajobrazowe (widokowe) terenu, Plan ustala:
- lokalizację obiektów małej architektury, takich jak: pomosty i kładki,
- obiekty małej architektury muszą posiadać elementy widoczne wykonane z
drewna,
- materiał wydobyty podczas prac budowlanych należy wykorzystać do budowy
urządzeń i instalacji technicznych zbiornika, niezbędnych do jego prawidłowego
funkcjonowania;
- nakaz zachowania istniejących drzew przydrożnych z zaleceniem nowych
nasadzeń,
- dla terenów rolniczych oznaczonych symbolem R ustala się utrzymanie
dotychczasowej gospodarki rolniczej.
IGPiM, Lublin 2012
- 20 -
Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz
Oddziaływanie na zabytki i dobra materialne
Na terenie objętym zmianami Planu nie występują obszary podlegające
ochronie konserwatorskiej - brak jest, więc negatywnych oddziaływań na te sferę
przestrzeni. Dla stanowisk archeologicznych Plan ustala postępowanie ochronne.
Oceniając dobro materialne jako wszystkie środki, które mogą być
wykorzystane, bezpośrednio lub pośrednio, do zaspokojenia potrzeb ludzkich
stwierdzić należy jednoznacznie, że zapisy projektu Planu spełniają ten cel.
Będą to, więc w przewadze pozytywne oddziaływania bezpośrednie,
długotrwałe i stałe.
11. ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE LUB OGRANICZENIE
NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODWISKO MOGĄCYCH WYNIKAĆ Z REALIZACJI
USTALEŃ ZMIANY PLANU
Generalnie celem minimalizowania uciążliwości proponowanej w Planie
funkcji należy stosować przy jej realizacji najnowsze dostępne technologie i
wysokiej jakości urządzenia i materiały, a przede wszystkim należy respektować
wszystkie ustalenia (nakazy i zakazy) zawarte w uchwale Planu, które regulują
szereg ważnych aspektów ochrony środowiska. Podstawowymi środkami
minimalizującymi negatywne oddziaływanie Planu są jego ustalenia ochronne
przytoczone w rozdziale 9 Prognozy oraz te, wprowadzające zakaz lokalizacji
większości przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na
środowisko oraz potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Ewentualne negatywne oddziaływania (których wykrycie na etapie
Prognozy nie było możliwe) nowo wprowadzonych czy też zintensyfikowanych
funkcji (wszelkiej zabudowy i działalności gospodarczej) na poszczególne
komponenty środowiska można będzie ograniczyć poprzez wprowadzenie
następujących działań:
 racjonalne stosowanie środków do zwalczania śliskości w okresie zimowym i
używanie chemicznych środków ochrony roślin w okresie wegetacji upraw (np.
owadobójczych i chwastobójczych) w sposób zapewniający właściwe działanie, a
jednocześnie nie powodujący nadmiernego zanieczyszczenia i degradacji
środowiska;
 ograniczanie prowadzenia prac realizacyjnych do pory dziennej optymalizację
czasu pracy, tak by ograniczyć liczbę przejazdów ciężkich, samochodów i maszyn;
 projektowanie i budowanie rozproszonego odwodnienia dróg do otaczającego
terenu (np. poprzez ograniczanie stosowania krawężników zwiększających okresową
koncentrację zanieczyszczeń);
 generalne stosowanie urządzeń proekologicznych i dbałości o utrzymanie ich
sprawności i właściwego funkcjonowania;
 maskowanie zielenią elementów dysharmonijnych lub ich usuwanie;
 odtworzenie czystego przedpola ekspozycyjnego, estetycznego tła przy pomocy
działań porządkujących;
 stosowanie sprawnych technicznie maszyn i środków transportu podczas etapu
budowy;
 zabezpieczenie (uszczelnienie) terenów zapleczy budowy;
 ochrona terenu przed zanieczyszczeniami substancjami ropopochodnymi i
smarami używanymi w urządzeniach mechanicznych i pojazdach, poprzez
zastosowanie mas bitumicznych i innych (właściwych) materiałów budowlanych.
Zastosowanie się do wszystkich ustaleń Planu i powyższych
propozycji powinno wystarczająco ograniczyć lub nawet wykluczyć
negatywne oddziaływanie ustaleń zmiany Planu na środowisko. Celem
uzyskania pewności, że dana funkcja nie oddziałuje negatywnie na
środowisko jest ustalenie obowiązku monitoringu (odniesienie rozdz. 4
Prognozy).
IGPiM, Lublin 2012
- 21 -
Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz
12. ROZWIĄZANIA
ALTERNATYWNE
PROJEKTOWANYM DOKUMENCIE
DO
ROZWIĄZAŃ
ZAWARTYCH
W
Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
mówi, że zakres prognozy oddziaływania na środowisko powinien przedstawiać
rozwiązania alternatywne do rozwiązań przyjętych w projekcie Planu (w
szczególności w odniesieniu do obszarów Natura 2000). W przypadku
przedmiotowej zmiany Planu lokalizacja projektowanych funkcji wynika z
konkretnych wniosków właścicieli nieruchomości, które to zostały rozpatrzone i w
obecnym zasięgu i formie zaakceptowane przez organ sporządzający Plan. Nowe
inwestycje są zmianami punktowymi wyznaczonymi w studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, dlatego rozwiązania
alternatywne nie mogą polegać na zmianie tych zapisów w planie. Działania
alternatywne w skali pojedynczej inwestycji powinny polegać na wyborze wariantu
(lokalizacyjnego, konstrukcyjnego i technologicznego), który będzie w najmniejszym
stopniu negatywnie oddziaływać na środowisko w ujęciu tejże konkretnej
inwestycji.
13.
STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM
Teren opracowania obejmuje ponad 17 ha obszar w obrębie miasta
Choroszcz (jego południowo-wschodnie obrzeża).
Podstawę prawną Prognozy oddziaływania na środowisko stanowi:
● Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz. U. nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami);
● Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z
dnia 3 października 2008 (Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami).
Celem Prognozy jest określenie charakteru prawdopodobnych skutków i
oddziaływań na środowisko przyrodniczo-kulturowe, które mogą być spowodowane
realizacją zalecanych lub dopuszczonych przez Plan sposobów zagospodarowania i
użytkowania terenu. Zgodnie z art.51 ust.2 ww. ustawy z dnia 3 października
2008r. Prognoza w szczególności określa, analizuje i ocenia przewidywane znaczące
oddziaływania na środowisko w tym m.in. na różnorodność biologiczną, zwierzęta,
rośliny, wodę, powierzchnię ziemi, krajobraz, zasoby naturalne, a także system
przyrodniczy gminy i powiązania przyrodnicze obszaru oraz prawne formy ochrony
przyrody.
Dokumentami w powiązaniu, z którymi została sporządzona Prognoza
były:
 Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy ChoroszczLublin 2012;
 Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Choroszcz – Lublin 2004;
 Uzgodnienie zakresu prognozy z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w
Białymstoku (znak pisma: WOOŚ-I.411.1.17.2012.EC);
 Uzgodnienie zakresu prognozy z Państwowym Powiatowym Inspektorem
Sanitarnym w Białymstoku (znak pisma: NZ-8243-7/2/12);
 Ekofizjografia podstawowa gminy Choroszcz – Lublin 2012;
 Prognoza skutków wpływu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Miasta i Gminy Choroszcz na środowisko przyrodnicze – Białystok
2000;
IGPiM, Lublin 2012
- 22 -
Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz
 Program ochrony środowiska miasta i gminy Choroszcz na lata 2004-2012 –
Choroszcz 2004;
 Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Choroszcz na lata 2006-2014 – Choroszcz
2006;
 Program ochrony środowiska dla Powiatu Białostockiego, Gołaszewski S. –
Białystok 2007;
 Plan gospodarki odpadami dla Powiatu Białostockiego – Białystok 2007;
 Raport o stanie środowiska województwa podlaskiego na lata 2009 - 2010 –
WIOŚ, Białystok, 2011;
 Program ochrony środowiska województwa podlaskiego na lata 2011 – 2014 z
perspektywą do roku 2015 – 2018;
 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podlaskiego – Białystok
2003;
 Polityką ekologiczną państwa na lata 2010 – 2012 z perspektywą do roku 2016 Lublin 2010.




Plan wprowadza:
R - tereny rolnicze;
WS - tereny wód powierzchniowych śródlądowych;
KDW - tereny dróg wewnętrznych;
ZNg - tereny zieleni nieurządzonej - grobla.
Dla terenów o dominującej funkcji rolniczej, retencyjnej i dróg) mogą
wystąpić charakterystyczne oddziaływania środowiskowe:
 emisja zanieczyszczeń dowód i gruntu (spływy powierzchniowe z pól i drogi i
infiltracja wgłębna);
 przekształcenie naturalnego ukształtowania terenu;
 zmiany w krajobrazie;
 zmiany szaty roślinnej;
 ryzyko wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzi.
Prognoza wykazała, że w Planie uwzględnione zostały cele i zasady
ochrony środowiska szczebla krajowego i międzynarodowego (w tym
wspólnotowego) i nie wykazała drastycznych sprzeczności wynikających z
unormowań prawnych wymagających radykalnych zmian projektu dokumentu.
Zapisy projektu uchwały są poprawne w odniesieniu do obowiązków z zakresu
ochrony środowiska - gospodarki wodno-ściekowej, ochrony powietrza, ochrony
przed hałasem i ochrony wód podziemnych oraz ochrony przyrody (wody
powierzchniowe, zagrożenie powodziowe, strefy ochronne ujęć i obszary ochronne
rzek na tym terenie i w jego sąsiedztwie nie występują).
Projektowany
sposób
zagospodarowania
przestrzennego
poszczególnych obszarów gminy Choroszcz nie wpłynie znacząco na
pogorszenie stanu środowiska - nie prognozuje się przekroczeń określonych
prawem
standardów
jakości
środowiska.
Nie
stwierdza
się
też
transgranicznych oddziaływań ustaleń Planu. W podsumowującej, poniższej
tabeli wyróżniono następujące rodzaje i charakter oddziaływań na środowisko
projektowanych funkcji oraz stanu istniejącego:
o + + - znaczące korzystne oddziaływanie - oddziaływanie powodujące korzystne
zmiany w środowisku, najczęściej wtórne, pojawiające się w dłuższym horyzoncie
czasowym, prowadzące do poprawy wybranych elementów środowiska
przyrodniczo-kulturowego w wymiarze ponadlokalnym;
o + - słabe korzystne oddziaływanie – zauważalne pozytywne oddziaływanie, nie
powodujące ilościowo istotnych zmian w środowisku;
IGPiM, Lublin 2012
- 23 -
Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz
 o - oddziaływanie neutralne - całkowity brak wpływu lub wpływ nieznaczący oddziaływanie nie powodujące odczuwalnych (mierzalnych) skutków w środowisku;
o – - słabe negatywne oddziaływanie – oddziaływanie zauważalne, powodujące
odczuwalne skutki środowiskowe, lecz nie powodujące przekroczeń standardów,
istotnych zmian ilościowych i jakościowych, możliwe do ograniczenia;
o - - - umiarkowane negatywne oddziaływanie - możliwe do ograniczenia
metodami planistycznymi;
o - - - - znaczące niekorzystne oddziaływanie - ma istotny wpływ negatywny –
oddziaływanie powodujące zasadniczą zmianę określonych parametrów jakości
środowiska, zagrożenia dla obszarów przyrodniczo cennych (możliwe do
ograniczenia metodami planistycznymi czy rozwiązaniami alternatywnymi do
negatywnego umiarkowanego lub tez zmuszające do odstąpienia od lokalizacji
funkcji);
o B – oddziaływanie bezpośrednie;
o P – oddziaływanie pośrednie;
o W – oddziaływanie wtórne;
o SK – oddziaływanie skumulowane;
o K – oddziaływanie krótkoterminowe;
o Ś – oddziaływanie średnioterminowe;
o D – oddziaływanie długoterminowe;
o S – oddziaływanie stałe;
o C – oddziaływanie chwilowe;
o L – oddziaływanie lokalne;
o R - oddziaływanie ponadlokalne (‘regionalne’).
Ludzie
Istniejące
i projektowane formy
ochrony przyrody
System przyrodniczy
Bioróżnorodność –
flora, fauna
Wody
Powietrze
Powierzchnia ziemi,
gleby
Topoklimat
Klimat akustyczny
Krajobraz
stan istniejący
R
WS
KDW
+/o/-
+/o/-
+
+/-
B, P, SK, K, D, S,
C, L
o
B, P, D, S, C, L
B, P, K, D, S, C,
L
+
B, P, K, D, S, C, L
o
o
P, S, L
o
o
o/+
o
+/o/-
o/-
B, S, L
+
o/-
B, P, K, S, L
o/-
B, P, K, D, S, C, L
o/-
B, S, L
+
B, P, C, S, L
o/-
B, C, SK, L
o/-
P, SK, K, C, L
o/-
P, S, L
+/-
B, K, L
-
B, P, C, SK, Ś, K,
L
o/-
B, P, SK, D, S, C,
L
o/-
B, P, K, , S, C, L
B, C, D, L
+
-
B, S, L
o/-
B, D, C, S, L
o
B, P, D, S, L
+
B, C, D, L
-
P, K, L
o/-
o/-
P, D, S, L
+
B, C, D, L
-
B, D, S, C, L
+/o/-
B, D, C, L
+/o/-
B, D, S, L
+
B, C, Ś, L
o/-
B, D, S, L
B, P, SK, D, S, L
B, P, D, S, L
B, S, L
IGPiM, Lublin 2012
- 24 -
Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz
Dobra materialne,
zabytki
o/+
o/+
o/+
o/+
B,D,S,L
B,D,S,L
B,D, L
B,D,S,L
W wyniku przeprowadzonych analiz i ocen stwierdza się, iż zaprojektowane w
Planie funkcje będą miały w przewadze wpływ neutralny (brak wpływu, wpływ
nieznaczący) lub negatywny (rozumiany, jako oddziaływanie zauważalne, lecz nie
powodujące naruszenia standardów środowiskowych). Prognoza wyklucza też
oddziaływania transgraniczne. Nie przewiduje się oddziaływań znacząco
negatywnych tj. powodujących zasadniczą zmianę określonych parametrów
jakości środowiska, zagrożenia dla liczebności i bioróżnorodności gatunków,
istotnych bariery dla migracji, zagrożenia dla obszarów przyrodniczo cennych,
w tym dla celu i przedmiotu ochrony obszarów Natura 2000 oraz integralności
tego obszaru. Powyższe stwierdzenia są uwarunkowane wypełnieniem wszystkich
nakazów i zakazów Planu. Efektywne i pełne wdrożenie ustaleń Planu
zagospodarowania
przestrzennego
powinno
stanowić
wystarczające
zabezpieczenie przed potencjalnymi negatywnymi, przyszłymi zmianami w
środowisku przyrodniczym, a celem uzyskania pewności, że projektowane
funkcje nie oddziałują negatywnie na środowisko jest ustalenie obowiązku
monitoringu.
14. WYKAZ WYKORZYSTANYCH MATERIAŁÓW
Opracowania i strony internetowe:
 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy ChoroszczLublin 2012.
 Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Choroszcz – Lublin 2004.
 Ekofizjografia podstawowa gminy Choroszcz – Lublin 2012.
 Prognoza skutków wpływu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Miasta i Gminy Choroszcz na środowisko przyrodnicze – Białystok
2000.
 Program ochrony środowiska miasta i gminy Choroszcz na lata 2004-2012 –
Choroszcz 2004.
 Program ochrony środowiska dla Powiatu Białostockiego, Gołaszewski S. –
Białystok 2007.
 Plan gospodarki odpadami dla Powiatu Białostockiego – Białystok 2007.
 Raport o stanie środowiska województwa podlaskiego na lata 2009 - 2010 –
WIOŚ, Białystok, 2011.
 Program ochrony środowiska województwa podlaskiego na lata 2011 – 2014 z
perspektywą do roku 2015 – 2018.
 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podlaskiego – Białystok
2003.
 Polityka ekologiczna państwa na lata 2010 – 2012 z perspektywą do roku 2016 Lublin 2010.
 http://geoportal.gov.pl;
 http://ikar2.pgi.gov.pl;
 http://bialystok.geoportal2.pl.
Akty prawne:
 Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
z dnia 3 października 2008 (Dz. U. 2008, Nr 199, poz. 1227).
IGPiM, Lublin 2012
- 25 -
Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz
 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz. U. 2003, Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami).
 Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. 2008, Nr
25, poz. 150 z późniejszymi zmianami).
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2009 nr 151 poz.
1220 z późn. zm.).
 Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U.
2004, Nr 121, poz. 1266).
 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145).
 Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12 poz. 59 z
późn. zm.).
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. nr 185 poz. 1243
z późn. zm.).
 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011 r. Nr
163 poz. 981).
 Ustawa z dnia 12 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich
naprawie (Dz. U. 2007, N r. 75, poz. 493 oraz z 2008, Nr 138, poz. 865).
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 w sprawie siedlisk
przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty,
a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia
jako obszary Natura 2000 (Dz. U. Nr 77, poz. 510).
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2007, Nr 120, poz. 826).
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie zasadniczych wymagań dla
urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do
środowiska (Dz. U. Nr 263, poz. 2202 z późn. zm.).
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz.
1397).
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie
rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie
decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym
ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. Nr 58, poz. 535).
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów
sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. 2003, Nr 192, poz. 1883).
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23.07.2008 w sprawie kryteriów i
sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. Nr 143, poz. 896)
 Rozporządzenie w Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie
substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. Nr 217,
poz.2141).
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie
warunków, w których uznaje się, że odpady nie są niebezpieczne (Dz. U. Nr 128,
poz. 1347).
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów
niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2008, Nr 47, poz. 281).
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie
obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. 2011 nr 25 poz. 133 z późn. zm.),
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie
standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. Nr 165, poz. 1359).
IGPiM, Lublin 2012
- 26 -
Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie rodzajów
działań naprawczych oraz warunków i sposobu ich prowadzenia (Dz. U. Nr 103,
poz. 664).
 Rozporządzenia w sprawie obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Narwi (Dz.
Urz. Woj. Pódl. z 2005 r. Nr 54, poz. 722 ze zm.).
 Dyrektywa 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia
2004 r. w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i
zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu.
 Dyrektywa 2001/42/WE w sprawie oceny wpływu niektórych planów i
programów na środowisko.
 Dyrektywa 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre
przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko.
 Dyrektywa Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony naturalnych siedlisk oraz
dzikich zwierząt i roślin.
 Dyrektywa rady 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikich ptaków.
 Dyrektywę 96/62/EU z dnia 27 września 1996 r. w sprawie jakości powietrza.
 Dyrektywę 96/61/EC z 24 września 1996 r. w sprawie zintegrowanego
zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń.
 Dyrektywę Rady z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków
wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko
naturalne.
 Dyrektywę Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania
odpadów.
 Dyrektywę 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października
2000 r. ustanawiającą ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej.
 Krajowa strategia ochrony i umiarkowanego użytkowania różnorodności
biologicznej wraz z Programem działań – 2003, która jest przełożeniem Konwencji o
różnorodności biologicznej z 1992 r. (Rio de Janeiro).
 Konwencji Berneńskiej o ochronie dzikiej fauny i flory europejskiej oraz siedlisk.
 Konwencja o różnorodności biologicznej z 1992 r.
 Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt - Bonn 1979 r.
 Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe,
zwłaszcza, jako środowisko życiowe ptactwa wodnego – Ramsar 1971.
 Europejska Konwencja Krajobrazowa-Florencja 2000.
 Konwencja o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście,
transgranicznym z 1991 r. (Konwencja z Espoo).
 Konwencję w sprawie transgranicznego przemieszczania zanieczyszczeń na
dalekie odległości, sporządzoną w Genewie 13 listopada 1979 r.
 Konwencję o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście
transgranicznym, sporządzoną w Espoo 25 lutego 1991 r.
IGPiM, Lublin 2012
- 27 -
Download