BURMISTRZ GMINY CHOROSZCZ

advertisement
BURMISTRZ GMINY CHOROSZCZ
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA
NA ŚRODOWISKO
USTALEŃ ZMIAN MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY CHOROSZCZ
Opracowała mgr Joanna Czopek
Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie
03-728 Warszawa, ul. Targowa 45
tel. (+48 22) 619 13 50, fax. (+48 22) 619 24 84 www.igpim.pl
Zakład Zagospodarowania Przestrzennego i Urbanistyki w Lublinie
20- 077 Lublin, ul. Jasna 6
tel.(+48 81) 525 90 19, fax.(+48 81) 525 90 57, e-mail: [email protected]
Lublin 2012
Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz
SPIS TREŚCI
1.
WPROWADZENIE ................................................................................................ 2
2.
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU – JEGO
CELE I POWIAZANIE Z INNYMI DOKUMENTAMI .................................................. 3
3.
METODY STOSOWANE PRZY SPORZĄDZANIU PROGNOZY .................................. 3
4.
PRZEWIDYWANE METODY ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI POSTANOWIEŃ
DOKUMENTU ...................................................................................................... 4
5.
TRANSGRANICZNE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO ..................................... 6
6.
ANALIZA ISTNIEJĄCEGO STANU ŚRODOWISKA ORAZ POTENCJALNYCH
JEGO ZMIAN PRZY BRAKU REALIZAJI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU ......... 6
7.
STAN ŚRODOWISKA NA OBSZARACH PRZEWIDYWANEGO ZNACZĄCEGO
ODDZIAŁYWANIA USTALEŃ DOKUMENTU ......................................................... 14
8.
OCENA ISTNIEJĄCYCH PROBLEMÓW OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ
SKUTKÓW REALIZACJI DOKUMENTU DLA ISTNIEJĄCYCH OBSZARÓW
CHRONIONYCH ................................................................................................. 15
9.
CELE OCHRONY ŚRODOWISKA SZCZEBLA KRAJOWEGO I
MIĘDZYNARODOWEGO UWZGLEDNIONE W OPRACOWYWANYM
DOKUMENCIE ................................................................................................... 18
10.
OCENA ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ NA POSZCZEGÓLNE KOMPONENTY ....... 21
11.
ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE LUB OGRANICZENIE
NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODWISKO MOGĄCYCH WYNIKAĆ Z
REALIZACJI USTALEŃ ZMIANY PLANU ............................................................. 26
12.
ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE DO ROZWIĄZAŃ ZAWARTYCH W
PROJEKTOWANYM DOKUMENCIE .................................................................... 27
13.
STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM ........................................ 27
14.
WYKAZ WYKORZYSTANYCH MATERIAŁÓW ...................................................... 30
IGPiM, Lublin 2012
-1-
Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz
1.
WPROWADZENIE
Obszar opracowania obejmuje 12 terenów zlokalizowanych w różnych
częściach gminy Choroszcz i zajmujących w sumie około 40 ha. Gmina ta leży w
środkowej części województwa podlaskiego, w zachodniej części powiatu
białostockiego.
Podstawę prawną Prognozy oddziaływania na środowisko stanowi:
● Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami);
● Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z
dnia 3 października 2008 (Dz. U. 2008 Nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami);
Celem Prognozy jest określenie charakteru prawdopodobnych skutków i
oddziaływań na środowisko przyrodniczo-kulturowe, które mogą być spowodowane
realizacją zalecanych lub dopuszczonych przez Plan sposobów zagospodarowania i
użytkowania terenu. Zgodnie z art. 51 ust. 2 ww. ustawy z dnia 3 października
2008 r. Prognoza w szczególności określa, analizuje i ocenia przewidywane
znaczące oddziaływania na środowisko w tym m.in. na różnorodność biologiczną,
zwierzęta, rośliny, wodę, powierzchnię ziemi, krajobraz, zasoby naturalne, a także
system przyrodniczy gminy i powiązania przyrodnicze obszaru oraz prawne formy
ochrony przyrody.
Dokumentami w powiązaniu, z którymi została sporządzona Prognoza
były:
 Uzgodnienie zakresu prognozy z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w
Białymstoku (znak pisma: WOOŚ-I.411.1.17.2012.EC);
 Uzgodnienie zakresu prognozy z Państwowym Powiatowym Inspektorem
Sanitarnym w Białymstoku (znak pisma: NZ-8243-7/2/12);
 Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy ChoroszczLublin 2012;
 Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Choroszcz – Lublin 2004;
 Ekofizjografia podstawowa gminy Choroszcz – Lublin 2012;
 Prognoza skutków wpływu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Miasta i Gminy Choroszcz na środowisko przyrodnicze – Białystok
2000;
 Program ochrony środowiska miasta i gminy Choroszcz na lata 2004-2012 –
Choroszcz 2004;
 Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Choroszcz na lata 2006-2014 – Choroszcz
2006;
 Program ochrony środowiska dla Powiatu Białostockiego, Gołaszewski S. –
Białystok 2007;
 Plan gospodarki odpadami dla Powiatu Białostockiego – Białystok 2007;
 Raport o stanie środowiska województwa podlaskiego na lata 2009 - 2010 –
WIOŚ, Białystok, 2011;
 Program ochrony środowiska województwa podlaskiego na lata 2011 – 2014 z
perspektywą do roku 2015 – 2018;
 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podlaskiego – Białystok
2003;
 Polityką ekologiczną państwa na lata 2010 – 2012 z perspektywą do roku 2016 Lublin 2010.
Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o Planie, rozumie się przez to
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz i
analogicznie przez określenie Prognoza rozumie się Prognozę oddziaływania na
IGPiM, Lublin 2012
-2-
Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz
środowisko ustaleń zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Choroszcz.
2.
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU – JEGO CELE I
POWIAZANIE Z INNYMI DOKUMENTAMI
Celem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest
stworzenie warunków do realizacji planowej polityki przestrzennej fragmentu
gminy, której celem jest powstanie zorganizowanych, w pełni wyposażonych w
infrastrukturę techniczną terenów działalności inwestycyjnej, przy jednoczesnym
zachowaniu elementów przyrodniczych oraz ochronie wartości kulturowych i
krajobrazowych obszaru.
Plan określa:
 przeznaczenie terenów;
 zasady ochrony lokalnych interesów publicznych poprzez unormowanie i
podporządkowanie
działań
inwestycyjnych
wymogom
zachowania
ładu
przestrzennego;
 przeznaczenia oraz zasady zagospodarowania poszczególnych terenów, tak aby
umożliwić kształtowanie ładu przestrzennego w sposób zapewniający ochronę
środowiska i zdrowia ludzi oraz wartości kulturowych gminy.
Wszystkie rodzaje przeznaczenia terenu wraz z ich symbolami to:
 MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
 MN/U - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami;
 ML/UT - teren zabudowy letniskowej i usług turystyki oznaczony symbolem;
 RM - tereny zabudowy zagrodowej;
 MW/U - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami;
 U - teren zabudowy usługowej;
 P - tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów;
 P/U - tereny obiektów produkcyjno – usługowych;
 KDGP - teren drogi publicznej klasy głównej ruch przyspieszonego;
 KDG - tereny dróg publicznych klasy głównej;
 KDZ - tereny dróg publicznych klasy zbiorczej;
 KDL - tereny dróg publicznych klasy lokalnej;
 KDD - tereny dróg publicznych klasy dojazdowej;
 KDW - tereny dróg wewnętrznych;
 KPJ - tereny ciągów pieszo-jezdnych.
Plan sporządzony został w powiązaniu przede wszystkim z:
 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Choroszcz – Lublin 2004;
 Ekofizjografią podstawową gminy Choroszcz – Lublin 2012;
 Strategia rozwoju Gminy Choroszcz na lata 2002-2015;
 Planem Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Choroszcz na lata 2004-2013;
 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podlaskiego – Białystok
2003;
 Polityką ekologiczną państwa na lata 2010 – 2012 z perspektywą do roku 2016 Lublin 2010.
3.
METODY STOSOWANE PRZY SPORZĄDZANIU PROGNOZY
Prognozę sporządzono przy zastosowaniu metod opisowych, analiz
jakościowych wykorzystujących dostępne wskaźniki stanu środowiska oraz
identyfikacji i wartościowania skutków przewidywanych zmian w środowisku. Prace
prognostyczne
polegały
na
przeprowadzeniu
studiów
dokumentów
IGPiM, Lublin 2012
-3-
Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz
charakteryzujących strukturę przyrodniczą terenu gminy Choroszcz (stan istniejący
i dotychczasowe przekształcenia środowiska) oraz analizy istniejących i
projektowanych inwestycji w obszarze Planu i jego sąsiedztwie. Materiały źródłowe,
w oparciu o które sporządzono Prognozę wymienione zostały w wykazie materiałów,
zamieszczonym na końcu opracowania. Zakres prac nad Prognozą został
dostosowany do charakteru, specyfiki i precyzji zapisów Planu. Celem ułatwienia
oceny jak i prezentacji wyników oddziaływań poszczególnych funkcji terenu na
środowisko było wykorzystanie uproszczonej i dostosowanej do potrzeb tegoż
dokumentu analizy macierzowej. Ocenę przeprowadzono kompleksowo dla jednego
wariantu ustaleń planistycznych zaproponowanych przez projektanta urbanistę.
Zaznaczyć tu trzeba, że na etapie planu miejscowego nie określone są
konkretne realizacyjne rozwiązania technologiczne, co ma wpływ na jakościowy (a
nie ilościowy) charakter Prognozy.
4.
PRZEWIDYWANE METODY ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI POSTANOWIEŃ
DOKUMENTU
Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym organ sporządzający miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu
przestrzennym gminy (w tym skutków realizacji postanowień projektowanego
dokumentu).
Do metod analizy skutków realizacji postanowień Planu należeć może:
 prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 rejestrowanie wniosków o sporządzenie miejscowych planów lub ich zmianę i
gromadzenie materiałów z nimi związanych;
 rejestrowanie wniosków o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na
cele nierolnicze i nieleśne bądź zmiany funkcji terenu;
 ocenę zgodności wydanych decyzji i pozwoleń budowlanych z projektem;
 ocena i aktualizacja form ochrony przyrody i najcenniejszych siedlisk
przyrodniczych;
 oceny rozwoju gospodarczego (przedsiębiorczości, rozwoju budownictwa,
przemian struktury agrarnej, powierzchni urządzonych terenów zieleni i wzrostu
lesistości).
Poniżej przedstawiono proponowane wskaźniki służące analizie jakości
środowiska i realizacji Planu.
WSKAŹNIK
JEDNOSTKA
WARTOŚĆ
W ROKU
Jakość powietrza, odnawialne źródła energii
Ocena jakości powietrza na podstawie pomiarów
klasa
wykonanych przez WIOŚ
Liczba instalacji ogrzewania i podgrzewania wody
gospodarczej w oparciu o źródła powodujące niską emisję
szt.
(węgiel kamienny)
Liczba instalacji ogrzewania i podgrzewania wody
gospodarczej w oparciu o paliwa ekologiczne (gaz, olej
szt
opałowy, energia elektryczna)
Liczba instalacji ogrzewania i podgrzewania wody
szt.
gospodarczej wykorzystującej odnawialne źródła energii
Jakość wód, gospodarka wodno-ściekowa
Zwodociągowanie obszaru
%
Długość sieci wodociągowej
km
Jakość wody w sieci wodociągowej
klasa
Gospodarstwa podłączone do kanalizacji
%/ ilość
Gospodarstwa podłączone do bezodpływowych zbiorników
%/ilość
IGPiM, Lublin 2012
-4-
Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz
na nieczystości (szamb)
Ilość przydomowych oczyszczalni ścieków
szt.
Ilość ścieków odprowadzanych z terenu
tys.m3/rok
gminy
Pobór wód (wodociągi) na terenie gminy
tys.m3/rok
Klasa czystości wód w rzekach
klasa
Gospodarka odpadami
Ilość wytwarzanych odpadów komunalnych ogółem
Mg/r
Ilość wytwarzanych odpadów komunalnych na 1
kg/M/r
mieszkańca
Odsetek odpadów komunalnych składowanych na
%
wysypiskach
Poziom odzysku odpadów zbieranych selektywnie w
stosunku do całkowitej ilości tych odpadów zawartych w
%
odpadach komunalnych
Ochrona przyrody, bioróżnorodności, krajobrazu
Obszar gminy objęty ochrona przyrody lub krajobrazu
%
Lesistość obszaru
%
Liczba nasadzeń drzew na terenach gminy
szt
Liczba pomników przyrody w mieście
szt
Inne formy ochrony przyrody w granicach gminy (parki,
ha
rezerwaty, użytki)
Klimat akustyczny
na podstawie
Uciążliwość akustyczna dróg wojewódzkich
pomiarów
(wymienić poszczególne drogi w tej klasie)
Zarządcy drogi
lub WIOŚ / dB
na podstawie
Uciążliwość akustyczna dróg powiatowych
pomiarów
(wymienić poszczególne drogi w tej klasie)
Zarządcy drogi
lub WIOŚ / dB
na podstawie
Uciążliwość akustyczna dróg gminnych
pomiarów
(wymienić poszczególne drogi w tej klasie)
Zarządcy drogi
lub WIOŚ/dB
Zakłady produkcyjne
WIOŚ /dB
Obiekty usługowe
WIOŚ/ dB
Promieniowanie elektromagnetyczne
Ilość stacji bazowych telefonii komórkowych
szt
Linie elektryczne (napowietrzne i podziemne)
szt.
Gospodarka i infrastruktura
Liczba miejsc noclegowych
szt.
Liczba miejsc parkingowych na obszarze gminy(w tym
szt.
sezonowych obsługujących ruch turystyczny)
Długość ścieżek rowerowych
km
Udział gospodarstw posiadających atesty ekologiczne w
%
ogólnej liczbie gospodarstw
Ilość gospodarstw agroturystycznych
szt.
Zgodnie z art. 25 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001
r. oraz w celu uniknięcia powielania monitorowania w myśl zasady Dyrektywy
2001/42/WE w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na
środowisko wpływ ustaleń projektu tegoż Planu na środowisko przyrodnicze w
zakresie: jakości poszczególnych elementów przyrodniczych, dotrzymywaniu
standardów
jakości
środowiska,
obszarach
występowania
przekroczeń,
występujących zmianach jakości elementów przyrodniczych i przyczynach tych
zmian kontrolowany będzie w ramach systemu Państwowego Monitoringu
IGPiM, Lublin 2012
-5-
Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz
Środowiska. Wyniki prowadzonego monitoringu prezentowane będą corocznie w
Raportach o stanie środowiska, wydawanych w formie ogólnodostępnej publikacji,
ale źródłami danych w tym zakresie mogą też być: Wojewódzka Baza Danych
(prowadzona przez Marszałka Województwa), źródła administracyjne wynikające z
obowiązków sprawozdawczych lub zapisów ustawowych (decyzje, zezwolenia,
pozwolenia) czy badania statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego. Ponadto w
zakresie monitoringu poszczególnych elementów środowiska odpowiedzialne są:
jednostki i instytucje związane z gospodarką wodną, zarządy dróg, starostwa
powiatowe, urzędy wojewódzkie, a w zakresie ochrony przyrody Lasy Państwowe,
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska oraz inne, jednostki wspomagające,
zatrudniające ekspertów tej dziedziny (np. IMGW, RZGW).
Zaleca się, by monitorowanie skutków wdrażania i funkcjonowania ustaleń
Planu (w zakresach badań nie objętych monitoringiem WIOŚ) prowadziła Rada
Gminy w Choroszczy. Wskazane jest dokonywanie oceny stanu realizacji ustaleń
Planu i wpływu na środowisko w cyklach rocznych.
Za najistotniejsze z punktu widzenia ochrony środowiska, należy uznać
monitorowanie polegające na:
 pomiarach poziomów hałasu w obrębie wydzielonych funkcji, głównie
produkcyjno-usługowych i komunikacyjnych (2 razy w roku w okresie
najintensywniejszego użytkowania tych terenów);
 kontrole stanu jakości wód podziemnych w sąsiedztwie terenów usługowoprodukcyjnych;
 monitoring stanu powietrza w obrębie uczęszczanych tras i skupisk zabudowy
w okresie sezonu grzewczego.
5.
TRANSGRANICZNE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO
Z racji na niewielki, przestrzenny zakres zmian zagospodarowania objętych
Planem oraz położenie gminy Choroszcz w odległości około 55 km od wschodniej
granicy Polski nie prognozuje się dalekosiężnych, transgranicznych
oddziaływań na środowisko. Plan nie wprowadza funkcji przemysłu ciężkiego czy
działalności emitującej szkodliwe substancje do gruntu, wód czy atmosfery oraz
funkcji zmieniających warunki siedliskowe i gruntowo-wodne na tak dużą skalę
(zgodnie z Konwencją o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście
transgranicznym - Dz. U. z 1999 r. Nr 96 poz. 1110 oraz art. 104-117 ustawy o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3
października 2008 r. -Dz. U. Nr 199, poz. 1227).
6.
ANALIZA ISTNIEJĄCEGO STANU ŚRODOWISKA ORAZ POTENCJALNYCH JEGO
ZMIAN PRZY BRAKU REALIZAJI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU
Położenie
Tereny Planu zlokalizowane są w różnych częściach gminy:
1) w obrębie ewidencyjnym miasta Choroszcz – obszar położony na południowy
zachód od drogi powiatowej o Nr geodezyjnym 1533 (załącznik Nr 1 do ocenianej
uchwały), teren w dużej mierze otwarty (zabudowa na 4 działkach), w
obowiązujących dokumentach planistycznych zajęty przez pola uprawne (a
proponowany do zabudowy MN/U) i na zabudowę produkcyjną - P, którą proponuje
się tu zmienią na mieszkaniowa jednorodzinna - MN;
IGPiM, Lublin 2012
-6-
Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz
2) w obrębie ewidencyjnym miasta Choroszcz - działka o Nr geodezyjnym 61/1 –
(załącznik Nr 2 do ocenianej uchwały), dotychczas niezabudowana (teren rolny), a
proponowana do zajęcia przez zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;
3) w obrębie ewidencyjnym miasta Choroszcz – część działek o Nr geodezyjnym 32/5
i 33/5 (załącznik Nr 3 do uchwały), obecnie rolnych, a przewidzianych do pełnienia
funkcji produkcyjno-usługowych;
4) w obrębie ewidencyjnym miasta Choroszcz – obszar położony na północny zachód
od ulicy Mickiewicza i na północny wschód od ulicy Powstania Styczniowego
(załącznik Nr 4 do ocenianej uchwały), tereny zabudowane przekwalifikowane na
tereny zabudowy jednorodzinnej i usługowej;
5) w obrębie ewidencyjnym miasta Choroszcz – obszar położony na północny wschód
od istniejącej drogi gminnej o Nr geodezyjnym 634/17 (załącznik Nr 5 do uchwały),
gdzie w terenach zabudowanych wprowadza się tereny MW/U;
6) w obrębie ewidencyjnym wsi Barszczewo – działka o Nr geodezyjnym 222/3
(załącznik Nr 6 do ocenianej uchwały), gdzie tereny otwarte przekształca się na
tereny zabudowy zagrodowej;
7) w obrębie ewidencyjnym wsi Klepacze – działki o Nr geodezyjnym 516/38, 516/39
i 516/40 (załącznik Nr 7 do ocenianej uchwały), gdzie na działkach
niezabudowanych wprowadza zabudowę jednorodzinna;
8) w obrębie ewidencyjnym wsi Krupniki – obszar położony na północ od drogi
powiatowej o Nr geodezyjnym 115 oraz obszar położony na południe od drogi
powiatowej o Nr geodezyjnym 115 i południowy zachód od drogi gminnej o Nr
geodezyjnym 118/3 (załącznik Nr 8 do ocenianej uchwały), na zwartym terenie
dotychczas jedynie w niewielkim stopniu zabudowanym wzdłuż istniejących dróg,
wprowadza się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;
9) w obrębie ewidencyjnym wsi Porosły obszar obejmujący w obowiązującym planie
miejscowym projektowaną drogę gminną o parametrach ”D” 10/5,0, polega na
dostosowaniu jej parametrów do wymogów prawa;
10) w obrębie ewidencyjnym wsi Porosły obszar położony pomiędzy drogą krajową
Nr 8 a drogą wojewódzką (załącznik Nr 10 do ocenianej uchwały), na zwartym
terenie dotychczas jedynie w niewielkim stopniu zabudowanym wzdłuż istniejących
dróg, wprowadza się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami i obiektów
produkcyjnych, składów i magazynów;
11) w obrębie ewidencyjnym wsi Rogówek i Majątek Rogowo – obszar położony na
północ od drogi powiatowej o Nr geodezyjnym 285 na gruntach wsi Rogówek i
Majątek Rogowo (załącznik Nr 11 do ocenianej uchwały), tereny otwarte przeznacza
się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zagrodową;
12) w obrębie ewidencyjnym wsi Rogówek – działka o Nr geodezyjnym 54 (załącznik
Nr 12 do ocenianej uchwały) – plan dotychczas niezabudowany, zlokalizowany w
oddaleniu od istniejących skupisk zabudowy przeznacza się pod tereny zabudowy
mieszkaniowej i letniskowej.
Gmina Choroszcz położona jest w środkowej części województwa
podlaskiego, w zachodniej części powiatu białostockiego. Gmina wchodzi w skład
aglomeracji białostockiej obejmującej miasto Białystok i gminy ościenne, które
tworzą razem funkcjonalną całość. Od wschodu gmina graniczy z miastem
Białystok oraz gminą Juchnowiec, od południa z gminami Łapy i Turośń Kościelna,
od zachodu z gminami: Kobylin Borzymy i Sokoły, od północy z gminą Tykocin i
Dobrzyniewo Kościelne. Zgodnie z podziałem według J. Kondrackiego gmina
Choroszcz znajduje się w makroregionie Nizina Północnopodlaska, na terenie
dwóch mezoregionów: Wysoczyzna Białostocka (wschodnia część gminy) i Dolina
Górnej Narwi (północno-zachodnia część gminy). Gmina Choroszcz leży na ważnym
szlaku komunikacyjnym tak zwanym korytarzu transportowym Via Baltica
przebiegającym z zachodu na wschód Europy. Znajduje się tu również ważny szlak
komunikacyjny w skali kraju - Warszawa – Białystok.
IGPiM, Lublin 2012
-7-
Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz
Powierzchnia gminy Choroszcz wynosi 16350 ha, co stanowi 0,8%
powierzchni województwa i 5,5% powierzchni powiatu białostockiego. W strukturze
powierzchni dominują użytki rolne (59,2%) i lasy (17,6%).
Budowa geologiczna
Zgodnie z podziałem Polski na jednostki tektoniczne gmina Choroszcz
znajduje się w obrębie tzw. „Wyniesienia Mazursko – Suwalskiego”. Jest to duża
jednostka geostrukturalna obejmująca brzeżne strefy platformy wschodnio –
europejskiej.
Na rzeźbę terenu duży wpływ miał ostatnie zlodowacenie środkowopolskie.
Lodowiec, zanikając powierzchniowo, nadbudowywał wysoczyznę moreną, a w
obniżeniach podłoża pozostawały bryły martwego lodu. Wytapianie się
największych brył dało początek dolinie Narwi. O wytopiskowej genezie doliny
świadczy obecność, na jej zboczach, form pochodzenia glacjalnego: kemów, nisz i
dolinek wytopiskowych. Zabagnienie doliny Narwi nastąpiło po zmianie koryta rzeki
z meandrującego na wielokorytowe, które miało miejsce na przełomie okresu
atlantyckiego oraz subborealnego (ok. 4500 lat temu). Obszar gminy zlokalizowany
jest głównie na płaskim terenie, na którym dominują nieliczne wzniesienia nie
przekraczające 150 m n.p.m. Wschodnia część obszaru gminy Choroszcz, gdzie na
powierzchni występuje głównie glina zwałowa, jest płaska, słabo morfologicznie
zróżnicowana. Powierzchnię urozmaicają pojedyncze pagórki morenowe o wysokości
względnej 15 – 20 m. Szerokie i płaskie doliny rzek porozcinały cały teren tworząc
rozległe obszary bagienne. Część środkowa i północna obszaru gminy jest bardziej
zróżnicowana morfologicznie i pofałdowana. Doliny rzeczne są tutaj głęboko wcięte,
często o stromych brzegach. Najwyżej położone tereny znajdują się w południowej
części gminy, osiągając wysokość 148,2 m n. p. m. Natomiast najniżej położone
tereny znajdują się w okolicy Złotoryi i osiągają 108,7 m n.p.m. Deniwelacje na
terenie gminy osiągają wartość 39,5 m.
Ukształtowanie terenu
Region ten jest mało urozmaicony pod względem hipsometrycznym.
Deniwelacje powierzchni topograficznej w obrębie gminy Choroszcz wynoszą 71 m wysokości bezwzględne wahają się od 114 m n.p.m. w obrębie doliny rzeki Wieprz
do 185 m n.p.m. w północnej części gminy. Wysoczyzna Żelechowska jest
zdenudowaną falistą równiną moreny dennej, rozczłonkowaną przez doliny rzeczne,
suche doliny i niecki denudacyjne. Stopniowo obniża się ona w kierunku
południowym w stronę płaskiej (deniwelacje terenu nie przekraczaja 5m) Pradoliny
Wieprza, która osiąga w tych rejonach szerokość do 4 km.
Tereny objęte Planem, z racji na niewielkie powierzchnie odznaczają się
płaskim ukształtowaniem terenu.
Gleby i surowce mineralne
Na morfologię gleb gminy Choroszcz bezpośredni wpływ miały zlodowacenia,
które kształtowały ten teren. Podłoże krystaliczne (tzw. podczwartorzędowe) zalega
na głębokości około 800 m i reprezentują je zespoły skał osadowych. Pokrywa
osadów polodowcowych sięga około 200 m. Są to głównie piaski i żwiry osadzone
przez odpływające w kierunku północnym wody topniejącego lodowca (z okresu
zlodowacenia środkowopolskiego), a także gliny moreny czołowej ciągnącej się w
południowej części gminy W obniżeniach między pasami moren występują
wypełnienia piaszczyste (tworzące miejscami formacje wydmowe), wirowe oraz
obszary intensywnej depozycji organogenicznej (torfy). Proces osadzania się tego
typu osadów jest charakterystyczny dla dolin większych i mniejszych rzek
występujących na omawianym terenie.
IGPiM, Lublin 2012
-8-
Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz
Na obszarze gminy występuje cała gama gleb, które powstawały w procesie
glebotwórczym z utworów polodowcowych: Gmina Choroszcz posiada średnio
korzystne warunki do rozwoju produkcji rolnej: 31,3% gleb użytkowanych rolniczo
jest wytworzonych z piasków gliniastych naglinowych, 27,4% to gleby organiczne,
25,5% powierzchni zajmują gleby najsłabsze, wytworzone z piasków luźnych i
słabogliniastych całkowitych. Pozostałe gleby zajmują niewielki obsza r. Wśród
gruntów rolnych dominują gleby klas IVa i IVb. Wśród użytków zielonych
przeważają łąki i pastwiska klasy IV – dominują gleby kompleksów żytnio –
ziemniaczanych. Największy udział w powierzchni gruntów ornych (73,8%) mają
gleby bardzo lekkie zawierające do 15% części spławialnych w masie glebowej
poziomu orno – próchnicznego.
Zawartość próchnicy w glebach na terenie gminy Choroszcz waha się w
granicach 1,17% w kompleksie żytnim słabym zajmującym 24,3% powierzchni
gruntów ornych, 1,26% w kompleksie żytnim dobrym zajmującym 18,7%
powierzchni gruntów ornych, 1,29% w kompleksie żytnim bardzo dobrym
zajmującym 18,9% powierzchni gruntów ornych. Są to kompleksy dominujące w
strukturze gminy i wynika z tego, że gleby są mało zasobne w ten składnik. Jedynie
w kompleksie pszennym dobrym zajmującym około 8,8% powierzchni gruntów
ornych występuje dobrze wykształcony poziom orno – próchniczy o miąższości nie
mniejszej niż 25 cm i zawartości próchnicy średnio 1,31%. Najlepsze użytki zielone
zajmują w gminie 18 ha powierzchni.
Na terenie gminy brak jest zakładów przemysłowych powodujących
zanieczyszczenie gleby. Istnieje natomiast zagrożenie w rejonie drogi krajowej
Warszawa – Białystok zanieczyszczenia gruntów związkami ołowiu.
Teren gminy nie jest zasobny w kopaliny. Spotyka się jedynie żwiry, piaski i glinkę,
które mogą być wykorzystane do produkcji elementów budowlanych. Zgodnie z
„Mapą geologiczną Polski” w skali 1:200000 i „Mapą utworów powierzchniowych” w
skali 1:50000 arkusze: 299 Knyszyn (IG, 1971 r.), 338 Choroszcz (IG, 1971 r.) i 339
Białystok (IG, 1969 r.) teren gminy cechuje się mozaikową budową geologiczną
płytkiego podłoża (poniżej profilu glebowego). Występują tutaj: piaski i żwiry
wodnolodowcowe, lodowcowe – w rejonie północno-wschodnim gminy (Klepacze,
Czaplino), południowym (Mińce, Gajowniki, Zaczerlany), centralnym (Szyszkowizna,
Śliwno, Rogowo), zachodnim (Konowały) oraz w północnej części gminy (Babino,
kolonia Babino). Gliny zwałowe stadiału północno-mazowieckiego w rejonie
wschodnim gminy (Łyski, Krupniki, Kleosin, Sienkiewicze, Barszczewo), środkowym
(Choroszcz, Zastawie, Ruszczany) i południowo-zachodnim (Śliwno, rejon Izbiszcz
i Kruszewa). Muły, piaski i żwiry rzeczne w dolinie rzek Narwi, Horodnianki i
Czaplianki oraz innych cieków wodnych. Torfy głównie w dolinie rzeki Narwi i w
dolinach innych rzek przepływających.
Na terenie gminy występują duże złoża torfu, które można wykorzystać jako
surowiec energetyczny lub rolniczo – ogrodniczy (nawóz, ściółka). Z uwagi jednak, iż
złoża te występują w większości w granicach Narwiańskiego Parku Narodowego lub
w jego otulinie – objęte są zakazem eksploatacji. Udokumentowanych jest również 6
złóż kruszywa naturalnego oraz 1 złoże surowców ilastych (iłu), na które udzielono
właścicielom poszczególnych gruntów koncesji na eksploatację: złoże surowców
ilastych „Złotoria”, złoże kruszywa naturalnego „Jeroniki”, „Zaczerlany”, „Żółtki”,
„Kościuki”, „Żółtki II”.
Brak jest danych WIOŚ dotyczących stanu i jakości gleb.
Wody powierzchniowe i podziemne
W granicach Planu nie ma wód powierzchniowych płynących czy stojących.
Cały obszar gminy znajduje się na terenie dorzecza rzeki Narew. Narew jest prawym
dopływem Wisły – rzeki I rzędu. Narew stanowi zachodnią i południową granicę
gminy. Cieki wodne odprowadzające wodę z terenu gminy stanowią prawe dopływy
IGPiM, Lublin 2012
-9-
Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz
Narwi. Do największych należy rzeka Supraśl, rzeka Horodnianka z licznymi
bezimiennymi dopływami i rowami melioracyjnymi i potok Czaplinianka. Podczas
wiosennych roztopów Narew zalewa olbrzymie tereny. Duże rozczłonkowanie rzeki
jest wynikiem ukształtowania terenu. Rzeka przecina tu kilka ciągów wyniesień
morenowych z okresu zlodowacenia środkowopolskiego. Wzniesienia te biegną
poprzecznie w stosunku do osi doliny, czego efektem jest zwrot biegu rzeki z
zachodniego pod Izbiszczami na wschodni pod Fankami i Rogowem tak, aby pod
Żółtkami Narew zmieniła bieg na północny. W dnie doliny występują przełomy z
progami hamujące przepływ wód, jak również baseny z dnem znacznie obniżonym
w porównaniu do rozdzielających je progów. Baseny te są miejscem gromadzenia
się namułów rzecznych i gruntowych, co jest przyczyną zabagnienia i akumulacji
torfu.
Generalnie w 2010 r. na rzece Narew określono: II klasę elementów
biologicznych
(odpowiadająca
dobremu
potencjałowi
ekologicznemu),
fizykochemicznych – poniżej dobrego, co daje umiarkowany san ekologiczny i stan
chemiczny poniżej dobrego. Stan jakości wód rzeki Supraśl w 2010 r. w punkcie
pomiarowym: ujście w m. Dzikie (kod jcw: PLRW20002426169) przedstawia się
następująco:
- klasyfikacja stanu chemicznego - poniżej dobrego. O klasyfikacji zdecydowało
ponadnormatywne stężenie sumy benzo(g,h,i)perylenu i indeno(1,2,3-cd)piranu;
- ocena podatności na eutrofizację ze źródeł komunalnych. Wyniki badań nie
wykazały podatność wód jcw na eutrofizację.
Choroszcz jest pobierana z warstw osadów piaskowo-żwirowych
czwartorzędowych. Poziom ten jest dominującym źródłem pozyskiwania wody.
Zgodnie z informacjami zawartymi na „Mapie Hydrologicznej Polski w skali
1:200 000„ – arkusze: Białystok (IG,1984 r.) oraz Łomża (IG, 1989 r.) są one dobrze
izolowane izolacją pełną o charakterze ciągłym. Również ujmowane są do
eksploatacji płytsze międzymorenowe przewarstwienia piaszczyste, zaś na terenie
Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczy głębsza czwartorzędowa warstwa
wodonośna tzw. poziom spągowy oraz na terenie ujęcia wodociągowego w Rogowie –
poziom trzeciorzędowy. Wody podziemne charakteryzują się stosunkowo dobrą
jakością, jednak ze względu na wrażliwość i niską odnawialność wymagają
szczególnej ochrony w aspekcie ilościowym i jakościowym. Zgromadzone są one w
obrębie udokumentowanego zbiornika wód odziemnych Pradoliny rzeki Supraśl
(GZW-218). Wody poziomu międzymorenowego oraz spągowego reprezentują typ
HCO3-Ca; są średnio twarde o przeciętnej twardości ogólnej około 250-300
CaCo3/dm3. Są to wody II klasy czystości wymagające prostego uzdatniania ze
względu na podwyższoną zawartość żelaza (0,3-2,6 mg/dm3) oraz, lokalnie,
manganu (0,05-0,3 mg/dm3). Wody te cechują się ponadto podwyższoną
zawartością azotu amonowego, który ma pochodzenie mineralne.
Wody trzeciorzędowe na terenie gminy rozpoznane zostały punktowo na
terenie ujęcia wody w Rogowie. Charakteryzują się one twardością ogólną
wynoszącą 244-280 mgCaCO3/dm3 i suchą pozostałością o wartości 485-516
mg/dm3. Są to wody kwalifikowane do II klasy jakości wymagające prostego
uzdatniania ze względu na zawartość żelaza.
Poziom przypowierzchniowy –woda lokalnie jest ujmowana za pośrednictwem
kopanych studni - został zbadany przy realizacji inwestycji we wsi kol. Porosły
(budowa stacji paliwowej) i wokół funkcjonującego wysypiska śmieci we wsi
Jeroniki. Podjęte działania miały charakter monitorujący.
W 2010 r. stan jednolitych części wód podziemnych (JCWP d55) określany
był jako dobry.
Warunki klimatyczno-atmosferyczne
Tereny będące przedmiotem niniejszego opracowania należą do regionu
Gmina Choroszcz znajduje się pod wpływem klimatu kontynentalnego cechującego
IGPiM, Lublin 2012
- 10 -
Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz
się długą zimą i krótkim przedwiośniem i nie odznaczają się indywidualnymi
cechami topoklimatycznymi.
Generalnie teren gminy, podobnie jak województwo podlaskie, znajduje się w
dominacji zachodniej cyrkulacji mas powietrza. Z kierunku zachodniego napływa
około 36% mas powietrza, a z kierunku wschodniego około 29%. Z napływem mas
powietrza wiąże się ciśnienie atmosferyczne. Pomiary ciśnienia prowadzone w
Białymstoku oddają stan występujący na terenie gminy. Ciśnienie wynosiło średnio
997 hPa i wahało się w przedziale od 954 hPa do 1031 hPa. Zachmurzenie średnie
roczne na terenie gminy w 2002 r. wyniosło 5,0 (w skali 8-stopniowej). Największe
średnie zachmurzenie notuje się od listopada do lutego, a najmniejsze od maja do
września. Na terenie gminy odnotowuje się średnio w roku około 160 dni
pochmurnych i około 30 dni pogodnych. Odnotowane usłonecznienie w 2002 r
wyniosło 1868 h/rok, a w 2001 r. 1638 h/rok. Województwo i gmina Choroszcz,
pod względem usłonecznienia, są porównywalne do terenów nadmorskich i pogórza.
W miesiącach od listopada do stycznia wyniosło ono średnio 1,2 h, a w okresie od
maja do sierpnia 7,3 h. Średnio w skali roku docierało około 3512 MJ/m2 energii
słonecznej. Na miesiące grudzień - styczeń przypadało 6% - 7% energii całkowitej,
na miesiące letnie: czerwiec - sierpień przypadało 47% całkowitej energii
docierającej. W ciągu roku średnio notuje się 50 - 60 dni mroźnych i od 110 do 138
dni z przymrozkami. Wielkość opadów na terenie gminy jest zróżnicowana w
zależności od roku. W 2002 roku roczna suma opadów wyniosła 498 mm., a w
2001 roku 573 mm. Na przestrzeni lat 1996-2000 średnioroczna suma opadów
wyniosła 551 mm. Najwięcej opadów przypada na miesiące letnie (od maja do
sierpnia). Stanowią one średnio na przestrzeni lat 2000-2002 40% wszystkich
opadów rocznych.
Średnia roczna prędkość wiatru na terenie gminy wyniosła 2,4 m/s w 2002
roku. Na sierpień przypada najwyższa średnia wartość wiatru, a w marcu jest
notowana najniższa. W terenie dominują wiatry wiejące z kierunku południowozachodniego. Nizina Pólnocnopodlaska cechuje się najniższymi temperaturami
powietrza spośród wszystkich nizinnych obszarów Polski. Średnia roczna
temperatura dla roku 2002 wynosiła 8,4ºC.
Stan powietrza zależy głównie od wielkości i rozłożenia emisji zanieczyszczeń.
Większe stężenie zanieczyszczeń ma miejsce wzdłuż szlaków komunikacyjnych oraz
w południowej i wschodniej części gminy, która jest w większym stopniu
zurbanizowana. Transport drogowy jest źródłem zanieczyszczeń tlenkami azotu,
pyłami i węglowodorami. Największy udział w ogólnej emisji zanieczyszczeń do
powietrza ma dwutlenek węgla. Również dużym udziałem w zanieczyszczeniach
charakteryzują się pyły. Gmina Choroszcz znajduje się w strefie aglomeracji
należącej do klasy A (poziom stężeń nie przekracza wartości dopuszczalnej).
Flora
Gmina znajduje się na terenie „Zielonych Płuc Polski”, stanowiących
fragment kraju o najmniej zmienionym i zanieczyszczonym środowisku
naturalnym. Na obszarze gminy można wyróżnić dwa dominujące ekosystemy.
Jeden z nich związany jest z dorzeczem Narwi i jej licznymi rozgałęzieniami oraz
odnogami. Kompleks ten został mało zmieniony przez człowieka, a środowisko
naturalne jest bardzo bogate. Obecnie jest objęty ochroną w ramach Narwiańskiego
Parku Narodowego. Drugi kompleks tworzą wyżej położone tereny znajdujące się w
południowej i wschodniej części gminy. Zostały w dużym stopniu zmienione przez
człowieka w wyniku prowadzonej przez niego działalności gospodarczej i
osadnictwa. Na terenach sąsiadujących z miastem Białystok i wzdłuż dróg o
znaczeniu krajowym i powiatowym gdzie rozwinęło się osadnictwo ludzkie pojawia
się wiele gatunków roślin ruderalnych, w tym i drzew wykorzystanych w celach
gospodarczych. Na tym obszarze występują gospodarstwa rolne prowadzące
IGPiM, Lublin 2012
- 11 -
Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz
intensywną produkcję roślinną i zwierzęcą. Obszar ten charakteryzuje się
szachownicą pól i różnorodnością upraw roślinnych na nich prowadzonych.
Występują tu również liczne sady prowadzące przemysłową produkcję owoców.
Często spotykane zadrzewienia śródpolne i małe kompleksy leśne sprzyjają
występowaniu na tym terenie drobnej zwierzyny dziko żyjącej. Znajduje się tu
również założenie ogrodowo-pałacowe leżące na obrzeżach strefy ochronnej
Narwiańskiego
Parku
Narodowego.
Główną
oś
tego
parku
wytyczał
czterystumetrowy kanał na planie krzyża zakończony sztucznie usypanym
wzgórzem. Ogród w pobliżu parku będący pierwotnie w stylu francuskim
przechodził stopniowo w nieuporządkowaną gęstwinę lasu. Od roku 1840 nastąpiły
w parku zmiany, po powstaniu na tym terenie zakładów włókienniczych Christiana
Augusta Moesa – zasypano część kanałów, dokonano nowych nasadzeń drzew,
uporządkowano teren. Stan ten utrzymał się do czasów współczesnych i w
przyjętych opracowaniach planu zagospodarowania przestrzennego wskazano na
konieczność utrzymania ochrony konserwatorskiej tych terenów.
Na terenie obejmującym bagienną dolinę Narwi występuje 46 zespołów
roślinnych, w tym najbardziej rozpowszechnione są szuwary i roślinność wodna –
33 zespoły. W szacie roślinnej można wyróżnić następujące typy roślinności:
wodna, szuwarowa, łąkowa, zarośla wierzbowe. Roślinność wodna występuje w
całym systemie koryt i starorzeczy (rzęsa wodna, rdestnica pływająca, grzybień
biały, grążel żółty), roślinność szuwarowa zajmuje podtapiane obrzeża koryt
rzecznych i starorzeczy oraz większość zabagnionego dna doliny (kropidło wodne,
strzałka wodna, pałki), roślinność łąkowa występuje na obrzeżach dna doliny
(turzyca pospolita, prosowa, życica trwała, grzebienica pospolita), zarośla wierzbowe
na obrzeżach koryt rzecznych i starorzeczny (wierzby trójpręcikowe i wiciowe).
Roślinność psamofilna- rozwijająca się na miejscach piaszczystych, wysepkach
mineralnych (sporek wiosenny). Roślinność kserotermiczna porasta strome
nasłonecznione zbocza wysepek i wyniesień morenowych (przetacznik, tymotka).
Roślinność krzewiasta występuje na obrzeżach koryt i starorzeczy (łoza). Nieliczne
lasy występujące w obrębie dna doliny tworzą olsy i łęgi oraz na terenach
otaczających dolinę bory sosnowe, mieszane, grądy. Wśród roślinności bagiennej
występuje 13 gatunków chronionych, takich jak: kosaciec syberyjski, grążel żółty i
drobny, storczyk krwisty i szerokolistny, wielosił błękitny, goździk pyszny, widłak
jałowcowaty, goździsty i spłaszczony, podkolan biały, arnika górska, pomocnik
baldaszkowaty.
Tereny proponowanych zmian charakteryzują się głównie roślinnością
synantropijną.
Fauna
Fauna gminy charakteryzuje się występowaniem wielu gatunków ptaków
charakterystycznych dla terenów łąkowych i bagiennych. Dorzecze Narwi w okresie
wiosennych i jesiennych przelotów jest miejscem występowania 132 gatunków
ptaków. Spośród nich 113 to gatunki lęgowe. Ptaki wodno-błotne reprezentowane
są przez 48 gatunków. Najliczniej występują ptaki z grupy blaszkodziobych, jak:
krzyżówki, cyraneczki, cyranki, płaskonosy. Spotkać tu można również 3 gatunki
perkozowatych, 4 gatunki brodzące tj. bąk, bączek, bocian biały i czarny.
Występują tu gatunki drapieżne reprezentowane przez: błotniaki stawowe, zbożowe,
jastrzębie i krogulce. Ponadto z grupy żurawiowatych występują łyska, wodnik,
żuraw. Przedstawicielami siewkowatych na terenie dorzecza są: czajka, mewa,
śmieszka, rybitwa, batalion i dubelt. Z wróblowatych występują; rokietniczka,
wodniczka, trzcinaczek, piecuszek, pierwiosnek, raniuszek, remiz i inne. W
ostatnich latach pojawiły się jako ptaki lęgowe: pustułka, sowa błotna, dudek,
pokrzewka, sójka, gawron i gil. Charakterystycznym elementem są gatunki rzadko
spotykanych w kraju, a mianowicie: brzęczka, rybitwa czarna, wodnik, kropiatka,
błotniak stawowy, derkacz, podróżniczek i bąk, a dominuje rokitniczek.
IGPiM, Lublin 2012
- 12 -
Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz
Świat zwierzęcy w dolinie Narwi jest reprezentowany przez 34 gatunki
ssaków, a wśród nich charakterystyczne dla tego terenu są wydra i bób r. Spośród
dużych saków spotyka się łosia. Ponadto występują: dziki, sarny, lisy, jenoty,
tchórze, kuny domowe, piżmaki i zające. Z drobnych gryzoni spotkać można:
myszy, badylarki i nornice. Płazy reprezentowane są przez traszki, ropuchy,
rzekotki, natomiast gady przez jaszczurki, zaskrońce i żmije zygzakowate. Z ryb
występuje kilkanaście gatunków, takich jak: płoć, szczupak, jaź, okoń, miętus,
karaś, leszcz, karp, czy ukleja.
System przyrodniczy
Tereny objęte zmianą dokumentu planistycznego generalnie leżą poza
elementami systemu przyrodniczego gminy (poza jednym wyjątkiem-niewielkim
terenem ML/UT w Rogówku).
Najbardziej cenne ekosystemy, które stanowią ostoję dla rzadkich i
chronionych gatunków flory i fauny stanowią węzły ekologiczne. Węzły te połączone
są ze sobą w funkcjonalną sieć dzięki korytarzom ekologicznym. Największy
korytarz ekologiczny stanowi dolina Narwi (KPn-23C “Bagienna Dolina Narwi”).
Pełni on funkcję ekologiczną, bioklimatyczną, krajobrazową, gospodarczą i
rekreacyjną. Obszar doliny objęty jest statusem Obszaru Chronionego Krajobrazu
oraz znajduje się w Narwiańskim Parku Narodowym. Na terenie gminy występuje
jeszcze szereg mniejszych korytarzy, którymi są doliny licznych dopływów.
Jednocześnie cieki wodne stanowią naturalną barierę ekologiczną dla niektórych
gatunków, która przecina różne jednostki przestrzenne krajobrazu. Obecnie
migracja gatunków jest utrudniona przez zabudowę. Antropogeniczną barierę
ekologiczną o dużym znaczeniu stanowi szlak komunikacyjny przebiegający przez
obszar gminy Warszawa – Białystok. Jednakże w części zachodniej gminy, na
terenie Parku Narodowego i jego otuliny panują korzystne warunki ekologiczne, a
gatunki mają dużą swobodę przemieszczania się. Kompleksy leśne pełnią funkcję
węzłów ekologicznych o znaczeniu lokalnym. Przedstawione elementy stanowią
System Przyrodniczy Gminy, skupiający najcenniejsze obiekty przyrodnicze.
Dlatego też należy dbać o ochronę cennych miejsc będących siedliskiem dla wielu
chronionych i rzadkich gatunków o randze krajowej i europejskiej. Również
krajobraz doliny rzeki Narew jest unikatowy i cenny, również pod względem
edukacyjnym, krajoznawczym i turystycznym.
W koncepcji krajowej sieci ekologicznej ECONET-PL dolina Narwi obszar
węzłowy o znaczeniu międzynarodowym (25M) i jednocześnie biocentra i strefy
buforowe.
Zabytki i dobra materialne
W granicach Planu nie ma obiektów, które byłyby przedmiotem
zainteresowania konserwatorskiego, a najcenniejsze obiekty o wartościach
historycznych i zabytkowe układy urbanistyczne wpisane zostały do rejestru
zabytków i podlegają ochronie prawnej, nad którą nadzór sprawuje wojewódzki
konserwator zabytków. W mieście Choroszcz są to:
1)
historyczna część miasta, 1507 – XVIII w. Nr rej. 358 - obejmująca:
obszar Rynku 11 Listopada i ulice: Dominikańską, Ogrodową, Lipową, Mickiewicza,
Branickiego, Zamkową oraz zespół klasztorny dominikanów;
Zachowania wymaga układ urbanistyczny miasta w tym: układ Rynku z
przyległymi ulicami, przebieg i istniejące linie zabudowy ulic w obrębie obszaru. W
odniesieniu do zabudowy przyrynkowej zachowania wymagają istniejące gabaryty i
kształt dachów z utrzymaniem wysokości budynków 1 i 1/2 kondygnacji.
W obrębie obszaru znajdują się następujące obiekty wpisane do rejestru
zabytków:
- zespół klasztorny dominikanów z XVIII. w tym:
- kościół ob. pap. p.w. św. Jana Chrzciciela i Szczepana, Nr rej. 39,
IGPiM, Lublin 2012
- 13 -
Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz
- klasztor, Nr rej. 40,
- kaplica, Nr rej. 209,
- cerkiew prawosławna MB Opiekuńczej z 3 ćw. XIX w, Nr rej. 667.
2)
zespół pałacowy Branickich, z XVIII w:
- pałac, Nr rej. 41,
- park , Nr rej. 42;
Ochronie podlega pałac i park oraz barokowe założenie zespołu parkowo
pałacowego, osie kompozycyjne i widokowe, układ alei i fos zieleń parkowa.
3)
zespół fabryki Moesa obecnie szpital, Nr rej. 521,obejmujący:
- 12 budynków fabrycznych,
- wieżę ciśnień,
- bramę wjazdową,
Oprócz budowli ochronie podlega istniejący układ kompozycyjny i urbanistyczny
dawnej fabryki Moes'ów.
4) kaplica cmentarna p. w. Zmartwychwstania Pańskiego, Nr rej. 694,
5) cmentarz żydowski, Nr rej. 714.
W gminie Choroszcz są to:
1) wieś Złotoria - kościół parafialny drewniany pw. Św. Józefa z 1920 r. Nr rej. 578,
2) wieś Żółtki - Dom Asesorii Straży Granicznej obecnie mieszkalny, Nr rej. 59,
3) wieś Kruszewo - szkoła podstawowa z 1926 r, Nr rej. A -6,
4) wieś Nowosiółki - wieża ciśnień w zespole podworskim Nr rej. 688.
Znaczna ilość obiektów budowlanych i niebudowlanych posiadających wartości
historyczne, architektoniczne i naukowe nie wpisanych do rejestru zabytków
stanowi wartości warte zachowania i ochrony. Obiekty te znajdują się w gminnej
ewidencji zabytków terenu gminy.
Na terenie gminy znajdują się cztery pozostałości dawnych założeń dworsko –
ogrodowych (zespół podworski) w: Choroszczy, Nowosiółkach, Rogowie i Śliwnie.
Jako świadectwo historycznych dziejów obszaru gminy i zamieszkującej ten rejon
ludności na terenie gminy pozostały cmentarze i miejsca pamięci w miejscowości:
Choroszcz, Nowosiółki, Izbiszcze, Konowały, Ruszczany, Złotoria i Żółtki.
Archeologicznymi badaniami powierzchniowymi objęty został cały teren gminy
Choroszcz. W trakcie badań powierzchniowych zarejestrowane zostały 294
stanowiska archeologiczne. Sześciu stanowisk archiwalnych nie udało się
dokładniej zlokalizować. Do rejestru zabytków archeologicznych województwa
podlaskiego nie zostało wpisane żadne stanowisko z terenu gminy Choroszcz.
Skutki braku realizacji projektowanego dokumentu
W sytuacji braku realizacji zapisów Planu przypuszczać należy, ze w
omawianym fragmencie gminy następować będzie dalsza, powolna
antropopresja objawiająca się:
- wkraczaniem gatunków synantropijnych;
- przekształcaniem gleb rodzimych w kulturoziemy i urbanoziemy;
- zanieczyszczeniem hydrosfery spowodowane niekontrolowanym spływem
powierzchniowym z zurbanizowanych fragmentów terenu.
7.
STAN ŚRODOWISKA NA OBSZARACH
ODDZIAŁYWANIA USTALEŃ DOKUMENTU
PRZEWIDYWANEGO
ZNACZĄCEGO
Nie
przewiduje
się
wystąpienia
znaczących
oddziaływań
(rozumianych jako przekroczenia określonych prawem standardów jakości
środowiska) wynikających z realizacji zapisów Planu, co zostało szerzej
omówione w rozdziale 10.
IGPiM, Lublin 2012
- 14 -
Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz
8.
OCENA ISTNIEJĄCYCH PROBLEMÓW OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ SKUTKÓW
REALIZACJI DOKUMENTU DLA ISTNIEJĄCYCH OBSZARÓW CHRONIONYCH
W skali Planu, z racji na jego niewielki zasięg, brak jest istotnych
problemów ochrony środowiska. Problemami środowiskowymi w skali gminy
są:
- zagrożony stan wód podziemnych związany z bezpośrednim wpływem spływów
powierzchniowych, wrażliwość i niską odnawialność GZW 218 (i sąsiednich 216,
217) oraz brakiem pełnego skanalizowania terenu;
- niezadowalający stan wód powierzchniowych, na co negatywny wpływ ma stan
wód zlewni (rzeki Narew);
- zagrożenia powierzchni ziemi wywołane jej zanieczyszczeniami (nawozy,
pestycydy, odpady), jak również erozją wietrzna i wodną;
- zanieczyszczenia powietrza głównie w obszarze miasta (ciepłownia miejska), ale
warunki sprzyjające do napływu powietrza z odległych terenów na zachodzie;
- promieniowanie;
- zagrożenie transportem kołowym i kolejowym;
- emisja hałasu komunikacyjnego i przemysłowego.
Na terenie gminy Choroszcz zlokalizowane są następujące formy ochrony
przyrody:
- Narwiański Park Narodowy wraz z otuliną, jest kluczowym elementem w Systemie
Przyrodniczym Gminy. Obejmuje on zachodnią cześć gminy, a na jego terenie
występują liczne gatunki fauny i flory. Wiele z nich jest gatunkami rzadkimi i
objętymi ochroną. Obszar jest tak cenny również ze względu na mozaikę
ekosystemów i walorów krajobrazowych. Granice poprowadzono tak, by obejmowała
tylko dolinę rzeki, dlatego 98% powierzchni Parku to grunty silnie uwilgotnione,
stale lub okresowo podtapiane. Zdecydowana większość około 5500 ha to nieużytki
pozostałe grunty to wody, łąki i pastwiska. Powierzchnia Parku zajmuje 6 810 ha, a
jego otulina 15 408 ha. Najważniejszym obiektem na terenie parku mającym
największy wpływ na ekosystemy i krystalizujący ich charakter jest dolina rzeki
Narew o anastomozującym korycie. Narwiański Park Narodowy słynie z licznie
występujących tu gatunków ptaków. Należy wziąć pod uwagę ten aspekt, i nie
dopuszczać do powstawania czynników mogących niekorzystnie wpłynąć na ich
osiedlanie się.
- Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Narwi, który zajmuje północno –
zachodnią część terenu gminy, a celem ochrony jest ochrona i zachowanie doliny
Narwi wyróżniającej się wysokimi walorami przyrodniczymi, krajobrazowymi,
kulturowymi i wypoczynkowymi. Utworzony został w 1986 r. (Rozporządzenie Nr
9/05 Wojewody Podlaskiego z dnia 25 luty 2005 r. w sprawie Obszaru Chronionego
Krajobrazu „Dolina Narwi” – Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 54, poz. 722 ze zm.) i
obejmuje tereny o wysokich walorach środowiska przyrodniczego o łącznej
powierzchni 1810 ha. Generalnie obszar obejmuje większą część Doliny Górnej
Narwi - od granicy państwa do Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi..
Dolina Narwi jest tu w znacznym stopniu zabagniona, a koryto rzeki rozdziela się
na liczne odnogi, tworzące naturalny labirynt cieków wijących się wśród rozległych
szuwarów i trzcinowisk. OCK Dolina Narwi łącznie z Narwiańskim Parkiem
Narodowym stanowi obok Bagien Biebrzańskich jeden z największych w Europie
Środkowej kompleksów mokradeł. Obszar ten kształtowany przez coroczne wylewy
rzeki, uznawany jest za siedlisko o najbogatszej różnorodności biologicznej w strefie
klimatu umiarkowanego. Głównym walorem OCK są zachowane niemal w
nienaruszonym stanie naturalne stosunki wodne doliny. Dzięki nim wykształcił się
tutaj ekosystem bagienny z całą siecią rozgałęzionych koryt rzecznych, z
mozaikowym układem siedlisk wodnych, wilgotnych oraz lądowych. Taki układ
zapewnia egzystencję unikatowej w skali Europy faunie i florze. Zwłaszcza
na odcinku od Zbiornika Siemianówka do Narwiańskiego PN dolina Narwi stanowi
IGPiM, Lublin 2012
- 15 -
Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz
ostoję dla wielu rzadkich gatunków. OCK Dolina Narwi to jedna z największych
ostoi ptactwa wodno - błotnego w Polsce. Występują tu gatunki zagrożone w skali
kraju i Europy, tj. wodniczka, dubelt, batalion, bocian czarny, świstun i zielonka.
Do innych ptasich perełek tego Obszaru zaliczyć można takie gatunki jak: cyranka,
krwawodziób, derkacz, bąk, rybitwa czarna i rzeczna, błotniak łąkowy, brzęczka,
dudek, kulik wielki, rycyk, kropiatka, sowa błotna, podróżniczek i wodnik. Dolina
Górnej Narwi to również miejsce przebywania chronionych ssaków np: bobra,
wydry, wilka oraz nietoperzy - mopka, nocka łydkowłosego i dużego. Dolina stanowi
ważny korytarz ekologiczny dla wielu zwierząt m. in. łosi. Walory kulturowe OCK
Dolina Narwi to głównie zabytki budownictwa wiejskiego - wiatraki, tradycyjne
drewniane zagrody, z budynkami krytymi strzechą - i zabytkowe obiekty sakralne głównie krzyże przydrożne i kapliczki oraz drewniane kościółki i cerkwie. Takie
elementy krajobrazu jak stogi siana i brogi (zadaszone sterty siana), które zdobiły
łąki i pastwiska, zdarzają się już coraz rzadziej. Na szczęście tradycyjne łodzie
pychówki nie znikneły z nadnarwiańskiego krajobrazu. Łodzie te dawniej
wykorzystywano do rybołówstwa i przewozu siana. Dziś często stanowią atrakcję
turystyczną.
- Ostoja Narwiańska (PLH 200024) – dolina Narwi na odcinku pomiędzy ujściem
Szkwy i ujściem Supraśli należy do nielicznych w kraju dolin cechujących się mało
zmienionym systemem rzecznym z licznymi meandrami i starorzeczami. Rezultatem
zachowania naturalnego reżimu rzecznego są coroczne zalewy obejmujące znaczne
partie doliny. Dynamika zalewów rzecznych odgrywa wielką rolę w kształtowaniu i
utrzymaniu różnorodności siedlisk hydrogenicznych (lotycznych i lenitycznych) oraz
semihydrogenicznych, reprezentujących różne stadia rozwojowe i sukcesyjne,
zależne od natężenia czynników naturalnych oraz antropogenicznych. Znaczenie
doliny Narwi jako ostoi Natura 2000 wynika z dużego zróżnicowania
przyrodniczego, w tym obecności wielu typów siedlisk, reprezentowanych w
niektórych przypadkach przez kilka podtypów. Wiele z nich występuje w postaci
reprezentatywnych, doskonale zachowanych i wielkopowierzchniowych płatów,
które są już rzadko spotykane i często niedostatecznie chronione w obrębie innych
obszarów sieci Natura 2000 w Polsce północno-wschodniej. Należy do nich zaliczyć
w pierwszej kolejności starorzecza, jałowczyska oraz murawy napiaskowe i
kserotermiczne, a także różne typy łąk oraz dąbrowy świetliste. Dolina Narwi pełni
również istotną funkcję korytarza ekologicznego i refugium gatunków związanych z
ekosystemami nieleśnymi w rolniczym krajobrazie Niziny Północnopodlaskiej i
Północnomazowieckiej. W ostoi odnotowano obecność 18 typów siedlisk z
Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG i wiele gatunków z Załącznika II
Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Dolina Narwi pełni rolę ostoi różnorodności
florystycznej o znaczeniu, co najmniej krajowym. Występuje tu 14 gatunków z
PCKLi/lub PCK R. Zróżnicowanie przyrodnicze Doliny zostało ukształtowane w
wyniku naturalnych procesów fluwialnych oraz długotrwałego użytkowania
rolniczego, przede wszystkim kośnego użytkowania łąk oraz wypasu, które w
dalszym ciągu są dominującą formą użytkowania terenu na przeważającej części
ostoi. Największym zagrożeniem dla przyrody doliny jest zalesianie sosną
nieużytkowanych muraw, łąk i pastwisk oraz ekspansja zakrzaczeń i roślinności
drzewiastej, która może pojawić się w wyniku odchodzenia rolników od
tradycyjnego typu gospodarki. Zagrożeniem może stać się także zmiana stosunków
wodnych, nadmierna intensyfikacja produkcji rolnej, zwłaszcza wzrost nawożenia,
zaorywanie istniejących łąk i podsiewanie szlachetnych gatunków traw, stosowanie
środków ochrony roślin. Do poważniejszych zagrożeń należy zaliczyć również
eksploatację kruszyw naturalnych, zanieczyszczanie wód, nielegalne wysypiska
śmieci, intensywną penetrację rekreacyjną, wnikanie zabudowy rekreacyjnej na
obszar doliny, kłusownictwo. Poważnym zagrożeniem dla ekosystemów leśnych jest
ujednolicanie drzewostanów i niedostosowanie ich składu gatunkowego do
warunków siedliskowych przez wprowadzanie monokultur sosnowych na
IGPiM, Lublin 2012
- 16 -
Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz
umiarkowanie żyzne siedliska leśne; zachwianie prawidłowej struktury wiekowej
drzewostanów związane z eliminacją starodrzewie.
- Narwiańskie Bagna (PLH200002) - Dobrze zachowane rodzaje siedlisk
przyrodniczych z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG, których wyróżniono tu
9 rodzajów, a najcenniejsze z nich to starorzecza, torfowiska i bory bagienne.
Obszar ważny dla zachowania gatunków krągłoustych i ryb z Załącznika II
Dyrektywy: minoga ukraińskiego (Eudontomyzon mariae), piskorza (Misgurnus
fossilis) i różanki (Rhodeus sericeus amarus). Obfite populacje bobra (Castor fiber) i
wydry (Lutra lutra). Ogółem stwierdzono tu 11 gatunków zwierząt ujętych w II
Załączniku Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Główne zagrożenia dla obszaru wynikają
ze zmiany stosunków wodnych na skutek melioracji dolnego biegu Narwi,
pogorszenia jakości wód oraz ekspansji trzciny, spowodowanej zaprzestaniem
użytkowania kośnego oraz wypasu. Obszar podlega działaniom z zakresu ochrony
przeciwpowodziowej. Istniejące obiekty i urządzenia związane z ochroną
przeciwpowodziową wymagają utrzymywania ich w sprawności technicznej. Na
obszarze będą prowadzone działania związane z swobodnym spływem wód i kry.
Wykonywanie tych prac obejmuje różne fragmenty doliny rzecznej i nie ma
istotnego wpływu na całość obszaru Natura 2000.
- Bagienna Dolina Narwi (PLB 200001) – Obszar obejmuje dolinę Narwi, pomiędzy
Surażem i Żółtkami, w obrębie Narwiańskiego Parku Narodowego. Rzeka ma tu
naturalny, wielokorytowy charakter i płynie doliną o szerokości od 300 do 4000
metrów. Narew tworzy tu sieć cieków rozpościerającą się nieraz na całą szerokość
doliny. Cały obszar pokryty jest bogatą mozaiką siedlisk, głównie szuwarów,
turzycowisk, zarośli wierzbowych i olsów. Jest to ptasia ostoja o randze
europejskiej, w której stwierdzono przynajmniej 28 gatunków z Załącznika I
Dyrektywy Ptasiej i regularne występowanie dalszych 8 gatunków migrujących, nie
wymienianych w tej dyrektywie. Ponadto 10 gatunków występujących tu ptaków
wpisana została do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt. w granicach obszaru lęgi
odbywa przynajmniej 1% krajowej populacji lęgowej: bączka, bąka, dubelta,
kwawodzioba, kszyka, rycyka, brzęczki, trzcinniczka, rokitniczki (powyżej 10%
krajowej populacji) i błotniaka stawowego. Ponadto odnotowano tu wysokie
zagęszczeni wielu innych gatunków, m.in. błotniaka łąkowego, derkacza, zielonki,
cyranki i słowika szarego.
Na terenie gminy występują też lasy o statusie ochronnym.
Oddziaływanie na Natura 2000 i inne formy ochrony przyrody
Poszczególne tereny objęte zmianami zlokalizowane są w rozległym,
obejmującym blisko pół gminy obszarze Natura 2000 ochrony ptaków – Bagienna
Dolina Narwi (PLB200001), który wraz z pozostałymi, wymienionymi wyżej ostojami
Natura 2000 oznaczony jest statusami A, B i C, otulinie Narwiańskiego Parku
Narodowego oraz w Obszarze Chronionego Krajobrazu Dolina Narwi. Zmiany
obejmują niewielkie powierzchnie, w związku z tym nie prognozuje się tu
wzajemnych oddziaływań na najbliżej leżące tereny i obiekty chronione. Zmiany
lokalizowane są poza terenami parku narodowego. Z racji na wagę (brak
proponowanych przedsięwzięć zawsze znacząco oddziaływujących na środowisko z
wyjątkiem dróg publicznych i związanych z nimi urządzeń, obiektów i sieci
infrastruktury technicznej oraz przedsięwzięć realizowanych na terenach
oznaczonych symbolem P i P/U i zabudowy mieszkaniowej) i niewielki zakres
zmian (zmiany dotyczą pojedynczych, niewielkich obszarów, często w obrębie
jednostek już zagospodarowanych) nie stwierdza się negatywnego wpływu
nowych ustaleń Planu na cel i przedmiot ochrony obszarów objętych ochroną
prawną (w tym na integralność) obszarów Natura 2000 oraz Obszar Chronionego
Krajobrazu Dolina Narwi). Ustalenia Planu nie stoją w sprzeczności z
ograniczeniami wynikającymi z art. 33 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody. Ustalenia Planu nie będą też mieć negatywnego wpływu na
IGPiM, Lublin 2012
- 17 -
Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz
elementy sieci ekologicznej ECONET-PL - obszar węzłowy o znaczeniu
międzynarodowym (25M), a jednocześnie biocentrum i strefę buforową obejmującą
dolina Narwi.
9.
CELE
OCHRONY
ŚRODOWISKA
SZCZEBLA
KRAJOWEGO
MIĘDZYNARODOWEGO UWZGLEDNIONE W OPRACOWYWANYM DOKUMENCIE
I
Z uwagi na skale i zakres zmian W Planie trudno bezpośrednio odnieść się
do dokumentów rangi europejskiej. Z drugiej jednak strony, mimo iż Plan stanowi
dokument o znaczeniu lokalnym, to przy jego sporządzaniu pośrednio uwzględnione
zostały cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu krajowym i
międzynarodowym, w szczególności dotyczące:
ochrony powierzchni ziemi, racjonalnego gospodarowania i zachowania wartości
przyrodniczych,
utrzymania
procesów
ekologicznych,
ochrony
łączności
ekologicznej i stabilności ekosystemów, różnorodności biologicznej, ciągłości
istnienia gatunków roślin, zwierząt i grzybów wraz z ich siedliskami oraz
utrzymania i przywracania do właściwego stanu siedlisk przyrodniczych zgodnie z
ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2009 nr 151 poz.
1220 z późn. zm.), ustawą Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.
(Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz Programem ochrony środowiska
dla Powiatu Białostockiego, Polityką ekologiczną państwa na lata 2010-2012,
Krajową strategią ochrony i umiarkowanego użytkowania różnorodności
biologicznej wraz z Programem działań – 2003, Konwencją Berneńską o ochronie
dzikiej fauny i flory europejskiej oraz siedlisk, Konwencją Bońską o ochronie
wędrownych gatunków dzikich zwierząt Bonn 1979 r. i Konwencją o różnorodności
biologicznej Rio de Janeiro z 1992 r., czy Konwencją o obszarach wodno-błotnych
mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza, jako środowisko życiowe ptactwa
wodnego – Ramsar 1971 r. Plan respektuje to poprzez nakaz stosowania w obrębie
obszarów chronionych zasad zagospodarowania i użytkowania terenu zgodnych z
zasadami odrębnymi (dla obszarów położonych w obrębie otuliny Narwiańskiego
Parku Narodowego, w Obszarze Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 Bagienna
Dolina Narwi (PLB 200001) oraz w Obszarze Chronionego Krajobrazu Dolina Narwi
obowiązują zasady określone przepisami odrębnymi)
 utrzymanie norm odnośnie jakości gleb określonych w przepisach
szczegółowych, tj.: Ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i
leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266) i Rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz
standardów jakości ziemi (Dz. U. Nr 165, poz. 1359) poprzez ustalenie, że
gromadzenie odpadów musi być zgodne z zasadami gospodarowania odpadami
obowiązującymi w gminie, w szczególności:
- na każdej działce budowlanej ustala się obowiązek wydzielenia miejsca
gromadzenia odpadów stałych zgodnie z przepisami odrębnymi,
- ustala się obowiązek wyposażenia działek budowlanych w urządzenia i miejsca
umożliwiające segregację odpadów,
- dopuszcza się realizację miejsc segregacji odpadów dla zespołów działek
budowlanych,
- odpady będą wywożone na składowisko odpadów, do sortowni odpadów lub
spalarni odpadów’,
- odprowadzanie ścieków bytowych do indywidualnych oczyszczalni ścieków
realizowanych zgodnie z przepisami odrębnymi lub do zbiorników bezodpływowych,
docelowo za pomocą systemu gminnej kanalizacji sanitarnej w układzie
grawitacyjno-pompowym, do oczyszczalni ścieków w Choroszczy i Białymstoku.
- odprowadzania wód opadowych do gruntu lub do cieku wodnego w granicach
poszczególnych działek, na zasadach określonych w przepisach odrębnych,
docelowo do gminnej sieci kanalizacji deszczowej,
IGPiM, Lublin 2012
- 18 -
Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz
- wody opadowe z terenów, na których w związku z działalnością nastąpi
przekroczenie poziomu zanieczyszczeń określonych w przepisach odrębnych,
powinny być zebrane w sieć kanalizacji deszczowej i oczyszczone przed ich
odprowadzeniem do gruntu lub do cieku wodnego,
- dla całego obszaru objętego zmianą planu ustala się zaopatrzenie w wodę z sieci
wodociągowej,
- do czasu realizacji sieci wodociągowej dopuszcza się budowę indywidualnych ujęć
wód na zasadach określonych w przepisach odrębnych,
- dopuszcza się budowę studni służących do czerpania wód do celów gospodarczych,
w granicach GZWP, zakazuje się:
 wprowadzania do ziemi, wód powierzchniowych i podziemnych
nieczyszczonych ścieków;
 lokalizowania składowisk odpadów,
 lokalizowania bezpodściółkowych ferm chowu zwierząt,
 lokalizowania mogilników środków ochrony roślin i pochówku zwierząt.
 ochrony wód powierzchniowych i podziemnych określonych w przepisach
szczegółowych, tj.: Program Ochrony Środowiska województwa podlaskiego, ustawa
Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2005 r., Nr 239, poz. 2019 z późn.
zm.), Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i
zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747 z późn. zm.) i Krajowy
Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (2003), Dyrektywa 96/61/EC z 24
września 1996 r. w sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania
zanieczyszczeń, Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
23 października 2000 r. ustanawiającą ramy wspólnotowego działania
w dziedzinie polityki wodnej. W tym celu Plan wprowadza następujące zasady
dotyczące gospodarki ściekowej:
- odprowadzanie ścieków bytowych do indywidualnych oczyszczalni ścieków
realizowanych zgodnie z przepisami odrębnymi lub do zbiorników bezodpływowych,
docelowo za pomocą systemu gminnej kanalizacji sanitarnej w układzie
grawitacyjno-pompowym, do oczyszczalni ścieków w Choroszczy i Białymstoku.
- odprowadzania wód opadowych do gruntu lub do cieku wodnego w granicach
poszczególnych działek, na zasadach określonych w przepisach odrębnych,
docelowo do gminnej sieci kanalizacji deszczowej,
- wody opadowe z terenów, na których w związku z działalnością nastąpi
przekroczenie poziomu zanieczyszczeń określonych w przepisach odrębnych,
powinny być zebrane w sieć kanalizacji deszczowej i oczyszczone przed ich
odprowadzeniem do gruntu lub do cieku wodnego,
- dla całego obszaru objętego zmianą planu ustala się zaopatrzenie w wodę z sieci
wodociągowej,
- do czasu realizacji sieci wodociągowej dopuszcza się budowę indywidualnych ujęć
wód na zasadach określonych w przepisach odrębnych,
- dopuszcza się budowę studni służących do czerpania wód do celów gospodarczych.
- w granicach GZWP, zakazuje się:
 wprowadzania do ziemi, wód powierzchniowych i podziemnych
nieczyszczonych ścieków;
 lokalizowania składowisk odpadów,
 lokalizowania bezpodściółkowych ferm chowu zwierząt,
 lokalizowania mogilników środków ochrony roślin i pochówku zwierząt.
- w granicach GZWP, nakazuje się likwidację istniejących źródeł zagrożeń wód
podziemnych, w tym nieczynnych i nie przewidzianych do eksploatacji otworów
studziennych.
 ochrony powietrza określonych w przepisach szczegółowych, tj.: Program
Ochrony Środowiska województwa podlaskiego i Program ochrony środowiska dla
Powiatu Białostockiego, Dyrektywa 96/62/EU z dnia 27 września 1996 r. w
IGPiM, Lublin 2012
- 19 -
Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz
sprawie jakości powietrza, Konwencja Wiedeńską o ochronie warstwy ozonowej,
sporządzonym w Wiedniu 22 marca 1985 r., Protokół Montrealski w sprawie
substancji zubożających warstwę ozonową, sporządzony w Montrealu 16 września
1987 r. wraz z poprawkami londyńskimi i poprawkami kopenhaskimi, Konwencja w
sprawie zmian klimatu wraz z protokołem sporządzonym w Kyoto w dniach 1-10
grudnia 1997 r., Dyrektywa 96/62/EU z dnia 27 września 1996 r. w sprawie oceny
i zarządzania jakością otaczającego powietrza. Plan reguluje to poprzez ogólne
zasady dotyczące zaopatrzenia w energie cieplną i gaz z zaleceniem wykorzystania
w szczególności: energii elektrycznej, gazu, oleju niskosiarkowego, węgla spalanego
w piecach niskoemisyjnych lub odnawialnych źródeł energii docelowo z systemu
miejskiego.
 utrzymanie norm odnośnie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku,
określonych w przepisach szczegółowych, tj.: ustawa Prawo ochrony środowiska z
dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14.06.2007. w sprawie dopuszczalnych
poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2007, Nr 120, poz. 826). Co Plan reguluje
wprowadzając obowiązek ochrony przed hałasem dla istniejącej zabudowy i
zapewnienia właściwego standardu akustycznego dla nowoprojektowanej
zabudowy poprzez określenie dopuszczalnych poziomów hałasu zgodnie z
przepisami odrębnymi, tj.
- dla terenów oznaczonych symbolem MN dopuszczalny poziom hałasu jak dla
terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
- dla terenów oznaczonych symbolem MN/U, U, P, P/U dopuszczalny poziom hałasu
jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych,
- dla terenów oznaczonych symbolem ML/UT dopuszczalny poziom hałasu jak dla
terenów rekreacyjno-wypoczynkowych,
- dla terenów oznaczonych symbolem MW/U dopuszczalny poziom hałasu jak dla
terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
- dla terenów oznaczonych symbolem RM dopuszczalny poziom hałasu jak dla
terenów zabudowy zagrodowej.
 prawidłowej gospodarki odpadami określonej w przepisach szczegółowych, tj.:
Ustawa z dnia 14 września 2010 r. o odpadach (Dz. U. Nr 185 poz. 1243 ze zm.),
Program Ochrony Środowiska województwa podlaskiego, Plan gospodarki
odpadami dla województwa podlaskiego, Plan gospodarki odpadami dla Powiatu
Białostockiego, Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w
sprawie składowania odpadów. Plan cel ten wprowadza zapisem:
- gromadzenie odpadów komunalnych lub związanych z prowadzoną działalnością
w szczelnych pojemnikach zlokalizowanych na własnej działce,
- odbiór i utylizacja odpadów zgodne z zasadami gospodarowania odpadami
obowiązującymi w mieście.
 braku oddziaływań transgranicznych – zgodnie z Konwencję w sprawie
transgranicznego
przemieszczania
zanieczyszczeń
na
dalekie
odległości,
sporządzoną w Genewie 13 listopada 1979 r., Protokół do Konwencji z 1979 r. w
sprawie transgranicznego zanieczyszczenia powietrza na dalekie odległości,
dotyczący długofalowego finansowania wspólnego programu monitoringu i oceny
zanieczyszczeń powietrza na dalekie odległości w Europie (EMEP), , Konwencję o
ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, sporządzoną
w Espoo 25 lutego 1991 r. W tym celu Plan wprowadza:
- zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na
środowisko, za wyjątkiem:
a) dróg publicznych i związanych z nimi urządzeń,
b) obiektów i sieci infrastruktury technicznej,
- zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko, za wyjątkiem:
a) dróg publicznych i związanych z nimi urządzeń,
IGPiM, Lublin 2012
- 20 -
Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz
b) obiektów i sieci infrastruktury technicznej,
c) przedsięwzięć realizowanych na terenach oznaczonych symbolem P i P/U,
d) zabudowy mieszkaniowej.
Zmiany
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego
odpowiadają zaleceniom polityki ekologicznej państwa, której cele i priorytety
zharmonizowane są z wymaganiami Unii Europejskiej.
10. OCENA ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ NA POSZCZEGÓLNE KOMPONENTY
ŚRODOWISKA
Poniższa charakterystyka oddziaływań na poszczególne komponenty
środowiska jest ściśle związana z tabelą podsumowującą zawarta w Streszczeniu –
rozdział 13 Prognozy. Kryteriami, którymi posłużono się do dokonania oceny były
zagrożenia dla liczebności i bioróżnorodności gatunków i siedlisk, utrata cennych
walorów przyrodniczych, zagrożenia dla obszarów przyrodniczo cennych(w tym dla
celu i przedmiotu ochrony obszarów Natura 2000), zakłócenia w funkcjonowaniu
powiązań ekologicznych, zagrożenia hałasem, zmianę określonych parametrów
jakości środowiska (możliwość zanieczyszczenia wód powierzchniowych i
podziemnych, gleb oraz powietrza).
Oddziaływanie na zdrowie i życie ludzi
W celu zminimalizowania negatywnego oddziaływania na środowisko, a przez
to i zdrowie ludzi Plan wprowadza:
-zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na
środowisko, za wyjątkiem: dróg publicznych i związanych z nimi urządzeń, obiektów
i sieci infrastruktury technicznej;
- zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko, za wyjątkiem: dróg publicznych i związanych z nimi urządzeń, obiektów
i sieci infrastruktury technicznej, przedsięwzięć realizowanych na terenach
oznaczonych symbolem P i P/U oraz zabudowy mieszkaniowej.
Bezpośredni, ale krótkotrwały lub chwilowy charakter, może mieć uciążliwość
akustyczna związana z fazą realizacji ustaleń Planu - głównie budowy obiektów na
poszczególnych działkach usługowo-składowych i produkcyjnych lub dostawy
potrzebnych do ich późniejszego funkcjonowania towarów.
Plan
wprowadzając
nowe
urządzenia
emitujące
promieniowanie
elektromagnetyczne, które mogłyby negatywnie oddziaływać na człowieka w
zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym Plan wyznacza
strefy od osi istniejących i projektowanych linii elektroenergetycznych. Plan nie
wprowadza także urządzeń mogących stanowić źródło poważnych awarii w
bezpośrednim sąsiedztwie stałego przebywania ludzi i zarówno od linii
elektroenergetycznych i gazociągu wprowadza wolne od zabudowy wymagane
strefy ochronne. Realizacja ustaleń Planu nie powinna, więc naruszać zapisów
Rozporządzenia z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania
dotrzymania tych poziomów. Projektowane zagospodarowanie terenu nie powinno
zatem wprowadzić dodatkowych, bezpośrednich zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi
(na terenie objętym projektem Planu oraz na terenach pozostających w zasięgu
oddziaływania wynikającego z realizacji ustaleń Planu), pod warunkiem
bezwzględnego wyegzekwowania wszystkich ustaleń zawartych w Planie. Poza
przytoczonymi wyżej funkcjami, realizacją infrastruktury i komunikacji
klasyfikowanych do inwestycji, dla których może być wymagane (w zależności od
wielkości i parametrów technicznych) sporządzenia Raportu oddziaływania na
środowisko nie lokalizuje się tu przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko (w tym na zdrowie i życie ludzi) w rozumieniu ustawy o
IGPiM, Lublin 2012
- 21 -
Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3
października 2008 (Dz. U. 2008 Nr 199 poz. 1227), ani zakładów o zwiększonym
czy też dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w myśl
Rozporządzenia w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których
znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym
ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej Dz. U. z 2002 r. Nr 58 poz. 535. z późn. zm. 192, poz. 1883).
Na terenie objętym Planem nie występuje zagrożenie ruchami osuwiskowymi,
czy powodzią Potencjalnym źródłem zagrożenia dla zdrowia ludzi może być zatem
niepełna realizacja wytycznych Planu, dotyczących zapewnienia odpowiedniej
jakości środowiska na opisywanym terenie. Stałym, pozytywnym oddziaływaniem
ustaleń Planu będzie poprawa jakości życia, dostępność do nowych usług i
przestrzeni o nowym standardzie zagospodarowania.
Oddziaływanie na florę i faunę, różnorodność biologiczną
Pozytywnym, dla zachowania i utrzymania siedlisk przyrodniczych
ustaleniem Planu jest pozostawienie fragmentów istniejącego lasu (ZL) i
wprowadzenie minimalnych powierzchnia terenu biologicznie czynnego np. 60%
powierzchni w granicach działki budowlanej 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN,
7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 13MN, 14MN.
Z lokalnym, bezpośrednim zubożeniem lub zlikwidowaniem istniejącej
roślinności spotkamy się w miejscu powstania nowych obiektów kubaturowych
terenów mieszkaniowych i usług. Naturalne i seminaturalne zbiorowiska roślinne
zastępowane będą roślinnością ruderalną. Oddziaływaniem pośrednim w
odniesieniu do siedlisk flory i fauny na terenach zielonych (biologicznie czynnych)
bezpośrednio przyległych do powierzchni nieprzepuszczalnych może być
podsuszenie gruntów. Mimo utraty istniejących siedlisk nie prognozuje się
istotnych negatywnych strat dla bioróżnorodności, gdyż przedmiotowe zmiany
Planu dotyczą niewielkich, pojedynczych fragmentów przestrzeni, na których
opracowanie ekofizjograficzne nie wskazało występowania cennych, chronionych
gatunków.
Ustalenia Planu, w przypadku ich pełnego wdrożenia, nie powinny stworzyć
(poza wymienionymi powyżej), bezpośrednich, znaczących zagrożeń, zarówno dla
flory jak i fauny opisywanego terenu.
Oddziaływanie na system przyrodniczy
Tereny objęte zmianami Planu generalnie leżą poza elementami systemu
przyrodniczego gminy Choroszcz (wyjątek stanowi teren zabudowy letniskowej i
usług turystyki w Rogówku) a ustalenia dokumentu planistycznego nie wpłyną
znacząco na jego stan i funkcjonowanie elementów PSM i KPn-23C “Bagienna
Dolina Narwi”.
Oddziaływanie na wody
Plan reguluje gospodarkę wodno-ściekową, co będzie miało pozytywny wpływ
na stan wód gruntowych i powierzchniowych. Dla całego obszaru objętego zmianą
planu ustala się zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej, do czasu realizacji sieci
wodociągowej dopuszcza się budowę indywidualnych ujęć wód na zasadach
określonych w przepisach odrębnych, dopuszcza się budowę studni służących do
czerpania wód do celów gospodarczych. Odprowadzanie ścieków bytowych do
indywidualnych oczyszczalni ścieków realizowanych zgodnie z przepisami
odrębnymi lub do zbiorników bezodpływowych, docelowo za pomocą systemu
gminnej kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno-pompowym, do oczyszczalni
ścieków w Choroszczy i Białymstoku. Odprowadzanie wód opadowych do gruntu lub
do cieku wodnego w granicach poszczególnych działek, ma się odbywać na
IGPiM, Lublin 2012
- 22 -
Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz
zasadach określonych w przepisach odrębnych, docelowo do gminnej sieci
kanalizacji deszczowej, wody opadowe z terenów, na których w związku z
działalnością nastąpi przekroczenie poziomu zanieczyszczeń określonych w
przepisach odrębnych, powinny być zebrane w sieć kanalizacji deszczowej i
oczyszczone przed ich odprowadzeniem do gruntu lub do cieku wodnego.
Dotychczasowy system obiegu wody, miejscowo może ulec dalszemu
przekształceniu w kierunku typowym dla terenów zurbanizowanych, choć z racji na
brak zwartości zabudowy może to być niezauważalne. Pokrycie części obszaru
szczelnymi nawierzchniami (np. tereny składów, produkcji czy też utwardzone
tereny usługowe i komunikacyjne) i nowymi obiektami kubaturowymii przyczyni się
do minimalnego utrudnienia infiltracji wód opadowych do gruntu. Przewidywane
ograniczenie infiltracji nie będzie jednak znaczące dla użytkowania lokalnych
zasobów wód podziemnych. Nieprzewidziane chwilowe zanieczyszczenie wód
podziemnych może nastąpić jedynie w pojedynczych, incydentalnych wypadkach
podczas realizacji ustaleń Planu, ale mimo to nie powinno to wpłynąć na
pogorszenie dotychczasowego stanu jednolitych części wód podziemnych (odn.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i
sposobu oceny stanu wód podziemnych - Dz. U. Nr 143, poz. 896 i Rozporządzenie
Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji
stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm
jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. 2011 nr 257 poz. 1545).
Oddziaływanie na powietrze
Przewidywane jest lokalne, minimalne zwiększenie rozmiarów zanieczyszczeń
powietrza (oddziaływanie bezpośrednie, krótkoterminowe), wiążące się z pyleniem z
terenów magazynowania czy ewentualną emisją z terenów produkcyjno-usługowych
oraz wzrostem natężenia ruchu samochodowego i domów (będących emitorami
szczególnie w sezonie grzewczym). Plan ustala zasilanie w energię cieplną z
indywidualnych lub zbiorowych źródeł dostarczania ciepła w stopniu
wystarczającym dla prawidłowego użytkowania zgodnego z funkcją, z zaleceniem
wykorzystania w szczególności: energii elektrycznej, gazu, oleju niskosiarkowego,
węgla spalanego w piecach niskoemisyjnych lub odnawialnych źródeł energii. Nie
powinno, więc dojść do przekroczenia dopuszczalnych norm, określonych
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów
niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 47 poz. 281). Chwilowe lub
krótkoterminowe negatywne oddziaływania (np. wzrost zapylenia) mogą wystąpić w
fazie realizacji dopuszczonych z Planie form zagospodarowania terenu.
Oddziaływanie na powierzchnia ziemi, gleby i zasoby naturalne
Zaliczane do oddziaływań bezpośrednich (stałych, ale jedynie lokalnych)
przekształcenia powierzchniowej warstwy ziemi opisywanych obszarów związane
będą głównie z wykopami pod fundamenty nowych budynków i szeregu dróg. Prace
te nie będą naruszać głębokich warstw podłoża, a zmienione wydobyciem kruszywa
istniejące ukształtowanie terenu powinno zostać zniwelowane w procesie
rekultywacji. Zgodna z Planem gospodarka odpadami stałymi i ciekłymi nie wpłynie
na zmianę geochemizmu powierzchni litosfery zachowując jej dotychczasową
kondycję. Na jakość pedosfery wpłynąć może minimalnie intensywniejszy ruch
komunikacyjny w fazie realizacji ustaleń Planu. Plan porządkuje gospodarkę
wodno-ściekową i reguluje gospodarkę odpadową, co powinno wystarczająco
ochronić podłoże przed znacząco negatywnymi zmianami jakościowymi. Ustala on
bowiem odprowadzanie ścieków bytowych do indywidualnych oczyszczalni ścieków
realizowanych zgodnie z przepisami odrębnymi lub do zbiorników bezodpływowych,
docelowo za pomocą systemu gminnej kanalizacji sanitarnej w układzie
grawitacyjno-pompowym, do oczyszczalni ścieków w Choroszczy i Białymstoku.
Odprowadzanie wód opadowych do gruntu lub do cieku wodnego w granicach
IGPiM, Lublin 2012
- 23 -
Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz
poszczególnych działek, ma się odbywać na zasadach określonych w przepisach
odrębnych, docelowo do gminnej sieci kanalizacji deszczowej, wody opadowe z
terenów, na których w związku z działalnością nastąpi przekroczenie poziomu
zanieczyszczeń określonych w przepisach odrębnych, powinny być zebrane w sieć
kanalizacji deszczowej i oczyszczone przed ich odprowadzeniem do gruntu lub do
cieku wodnego.
Ochronie gruntu służyć też będzie uporządkowana gospodarka odpadami.
Plan ustala, że gromadzenie odpadów musi być zgodne z zasadami gospodarowania
odpadami obowiązującymi w gminie, w szczególności:
- na każdej działce budowlanej ustala się obowiązek wydzielenia miejsca
gromadzenia odpadów stałych zgodnie z przepisami odrębnymi;
- ustala się obowiązek wyposażenia działek budowlanych w urządzenia i miejsca
umożliwiające segregację odpadów;
- dopuszcza się realizację miejsc segregacji odpadów dla zespołów działek
budowlanych;
- odpady będą wywożone na składowisko odpadów, do sortowni odpadów lub
spalarni odpadów.
Projektowane zagospodarowanie terenu opracowania nie wpłynie znacząco
na jakość zasobów środowiska naturalnego.
Oddziaływanie na klimat (w tym emisja hałasu i pól elektromagnetycznych)
Podwyższenie
temperatury
powietrza
na
skutek
emisji
ciepła
antropogenicznego, pochodzącego ze spalania paliw i przyrostu powierzchni
sztucznych powodujących podwyższenie temperatury radiacyjnej podłoża będzie
niezauważalne.
Na terenie opracowania głównym źródłem hałasu stałego będzie ruch
komunikacyjny i praca urządzeń, czy bliżej nieokreślona na tym etapie eksploatacja
terenów produkcyjno-usługowych (dotyczy to szczególnie potencjalnej lokalizacji
usług, których działalność wymaga częstych dostaw towarów oraz powoduje
wzmożony ruch klientów, czy też usług z grupy hałaśliwych jak np. warsztaty
mechaniczne). Zwiększona, chwilowa czy krótkotrwała emisja hałasu nastąpi też na
etapie budowy nowych obiektów kubaturowych Zakładając przeciętne natężenie
ruchu samochodowego oraz zachowanie przez mieszkańców zasad współżycia
społecznego w obrębie terenów podlegających ochronie akustycznej stwierdzić
można, że pogorszenie klimatu akustycznego omawianego terenu nie będzie
znaczące i nie powinno osiągać ponadnormatywnych wartości. Normalne warunki
użytkowania tych terenów (poza okresem realizacji ustaleń Planu) nie wskazują na
potrzebę zastosowania ekranów akustycznych, a dopuszczalne poziomy hałasu
określone są w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 w
sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826)
zgodnie z wymogami Planu nie zostaną przekroczone. Plan ustala obowiązek
ochrony przed hałasem dla istniejącej zabudowy i zapewnienia właściwego
standardu akustycznego dla nowoprojektowanej zabudowy poprzez określenie
dopuszczalnych poziomów hałasu zgodnie z przepisami odrębnymi, tj.
- dla terenów oznaczonych symbolem MN dopuszczalny poziom hałasu jak dla
terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
- dla terenów oznaczonych symbolem MN/U, U, P, P/U dopuszczalny poziom hałasu
jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych,
- dla terenów oznaczonych symbolem ML/UT dopuszczalny poziom hałasu jak dla
terenów rekreacyjno-wypoczynkowych,
- dla terenów oznaczonych symbolem MW/U dopuszczalny poziom hałasu jak dla
terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
- dla terenów oznaczonych symbolem RM dopuszczalny poziom hałasu jak dla
terenów zabudowy zagrodowej;
- ograniczenie uciążliwości hałasowej do granic działki własnej.
IGPiM, Lublin 2012
- 24 -
Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz
Plan nie wprowadza też funkcji i istotnych urządzeń dających podstawy do
prognozowania przekroczeń określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z
dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól
elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych
poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883). Mówi on, że nowe linie elektroenergetyczne
należy realizować jako podziemne według zasad określonych w przepisach
odrębnych, a nowe stacje transformatorowe należy realizować jako kubaturowe lub
wbudowane w budynki. Ponadto w celu ochrony przed promieniowaniem
elektromagnetycznym Plan:
- wyznacza się strefy o szerokości po 7 m od osi istniejących i projektowanych,
napowietrznych linii elektroenergetycznych SN, zgodnie z rysunkiem zmiany planu,
- wyznacza się strefy o szerokości po 20 m od osi istniejących i projektowanych,
napowietrznych linii elektroenergetycznych WN, zgodnie z rysunkiem zmiany planu,
w wyznaczonych na rysunku planu strefach zabrania się lokalizowania zabudowy
związanej ze stałym przebywaniem ludzi,
w
przypadku
skablowania
lub
likwidacji
napowietrznych
linii
elektroenergetycznych SN oraz WN wyznaczone strefy przestają obowiązywać.
Oddziaływanie na zabytki i dobra materialne
Na terenie objętym zmianami Planu nie występują obszary podlegające
ochronie konserwatorskiej - brak jest też więc negatywnych oddziaływań na te sferę
przestrzeni. Dla stanowisk archeologicznych Plan ustala postępowanie ochronne.
Oceniając dobro materialne jako wszystkie środki, które mogą być
wykorzystane, bezpośrednio lub pośrednio, do zaspokojenia potrzeb ludzkich
stwierdzić należy jednoznacznie, że zapisy projektu Planu służą ogólnemu
rozwojowi fragmentów gminy, a więc wzbogaceniu dóbr materialnych przy
wykorzystaniu już istniejących. Będą to, więc w przewadze pozytywne
oddziaływania bezpośrednie, długotrwałe i stałe.
Oddziaływanie na krajobraz
Zmiana w krajobrazie opisywanego obszaru polegać będzie na
przekształceniu pojedynczych działek o dotychczas, w większości otwartym
charakterze (wykorzystywanych rolniczo) na przestrzenie zabudowane (domy
mieszkalne, obiekty magazynowe i usługowe, hale produkcyjne). Oddziaływania
widokowe będą skutkiem głównie umieszczenia nowych obiektów kubaturowych.
Zachowanie walorów krajobrazowych zależeć będzie przede wszystkim od dalszego
zagospodarowania poszczególnych działek, co ograniczone będzie do skali lokalnej
(mikroskali) i będzie miało charakter oddziaływań pośrednich, długotrwałych lub
nawet stałych.
W celu ochrony krajobrazu, ładu przestrzennego i wartości kulturowych Plan
ustala:
- kształtowanie jakości i estetyki zabudowy i zagospodarowania terenów poprzez:
ujednolicanie kolorystyki elewacji, określenie kształtu i kolorystyki dachów,
kształtowanie zieleni i obiektów małej architektury;
- zakazuje się lokalizowania nośników reklamowych w liniach rozgraniczających
dróg, a także w odległości 3 m od zewnętrznej linii rozgraniczających tych dróg;
- realizację ogrodzeń od strony dróg publicznych oraz innych terenów publicznych
ogólnodostępnych w liniach rozgraniczających dróg, z którymi styka się grodzona
nieruchomość, o maksymalnej wysokości nie przekraczającej 160 cm mierząc od
poziomu gruntu rodzimego do najwyższego punktu ogrodzenia oraz w formach
ażurowych stanowiących minimum w 60% powierzchni ogrodzenia, przy czym udział
procentowy należy liczyć każdorazowo dla powierzchni ogrodzenia mierzonej
pomiędzy poszczególnymi słupkami ogrodzeniowymi i terenem;
- zakaz wykonywania (za wyjątkiem terenów oznaczonych symbolem P, P/U)
ogrodzeń z prefabrykatów betonowych za wyjątkiem słupków ogrodzeniowych;
IGPiM, Lublin 2012
- 25 -
Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz
- zakaz wykonywania ogrodzeń z murów pełnych od strony dróg;
- zakaz lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2.
11. ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE LUB OGRANICZENIE
NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODWISKO MOGĄCYCH WYNIKAĆ Z REALIZACJI
USTALEŃ ZMIANY PLANU
Generalnie celem minimalizowania uciążliwości proponowanej w Planie
funkcji należy stosować przy jej realizacji najnowsze dostępne
technologie i wysokiej jakości urządzenia i materiały, a przede wszystkim
należy respektować wszystkie ustalenia (nakazy i zakazy) zawarte w uchwale
Planu, które regulują szereg ważnych aspektów ochrony środowiska.
Podstawowymi środkami minimalizującymi negatywne oddziaływanie Planu są
jego ustalenia ochronne przytoczone w rozdziale 9 Prognozy.
Ewentualne negatywne oddziaływania (których wykrycie na etapie
Prognozy nie było możliwe) nowo wprowadzonych czy też zintensyfikowanych
funkcji (wszelkiej zabudowy i działalności gospodarczej) na poszczególne
komponenty środowiska można będzie ograniczyć poprzez wprowadzenie
następujących działań:
 ograniczanie prowadzenia prac realizacyjnych do pory dziennej optymalizację
czasu pracy, tak by ograniczyć liczbę przejazdów ciężkich, samochodów i maszyn;
 preferowanie nasadzenia gatunków o największych zdolnościach tłumienia
hałasu jak klon jawor, czy lipa drobnolistna;
 projektowanie i budowanie rozproszonego odwodnienia dróg do otaczającego
terenu (np. poprzez ograniczanie stosowania krawężników zwiększających okresową
koncentrację zanieczyszczeń);
 generalne stosowanie urządzeń proekologicznych i dbałości o utrzymanie ich
sprawności i właściwego funkcjonowania;
 wprowadzanie ogrodzeń drewnianych zamiast betonowych;
 maskowanie zielenią elementów dysharmonijnych lub ich usuwanie;
 odtworzenie czystego przedpola ekspozycyjnego, estetycznego tła przy pomocy
działań porządkujących;
 stosowanie sprawnych technicznie maszyn i środków transportu podczas etapu
budowy;
 zabezpieczenie (uszczelnienie) terenów zapleczy budowy;
 ochrona terenu przed zanieczyszczeniami substancjami ropopochodnymi i
smarami używanymi w urządzeniach mechanicznych i pojazdach, poprzez
zastosowanie mas bitumicznych i innych (właściwych) materiałów budowlanych;
 wyposażanie systemów odprowadzania wód opadowych w osadniki, piaskowniki i
separatory substancji ropopochodnych;
 racjonalne stosowanie środków do zwalczania śliskości w okresie zimowym i
używanie chemicznych środków ochrony roślin w okresie wegetacji upraw (np.
owadobójczych i chwastobójczych) w sposób zapewniający właściwe działanie, a
jednocześnie nie powodujący nadmiernego zanieczyszczenia i degradacji
środowiska;
 identyfikacje lokalnych ujęć wody położonych w pobliżu realizowanych inwestycji i
ustalenie dla nich stref ochronnych (ze szczególnym uwzględnieniem zakazu
lokalizowania w tych strefach zaplecza budowy, czy miejsc obsługi sprzętu
budowlanego i pojazdów).
 rekultywacje terenów narażonych na zmianę i degradację.
Zastosowanie się do wszystkich ustaleń Planu i powyższych
propozycji powinno wystarczająco ograniczyć lub nawet wykluczyć
negatywne oddziaływanie ustaleń zmiany Planu na środowisko. Celem
IGPiM, Lublin 2012
- 26 -
Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz
uzyskania pewności, że dana funkcja nie oddziałuje negatywnie na
środowisko jest ustalenie obowiązku monitoringu (odniesienie rozdz. 4
Prognozy).
12. ROZWIĄZANIA
ALTERNATYWNE
PROJEKTOWANYM DOKUMENCIE
DO
ROZWIĄZAŃ
ZAWARTYCH
W
Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
mówi, że zakres prognozy oddziaływania na środowisko powinien przedstawiać
rozwiązania alternatywne do rozwiązań przyjętych w projekcie Planu (w
szczególności w odniesieniu do obszarów Natura 2000). W przypadku
przedmiotowej zmiany Planu lokalizacja projektowanych funkcji wynika z
konkretnych wniosków właścicieli nieruchomości, które to zostały rozpatrzone i w
obecnym zasięgu i formie zaakceptowane przez organ sporządzający Plan. Nowe
inwestycje są zmianami punktowymi wyznaczonymi w studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, dlatego rozwiązania
alternatywne nie mogą polegać na zmianie tych zapisów w planie. Działania
alternatywne w skali pojedynczej inwestycji powinny polegać na wyborze wariantu
(lokalizacyjnego, konstrukcyjnego i technologicznego), który będzie w najmniejszym
stopniu negatywnie oddziaływać na środowisko w ujęciu tejże konkretnej
inwestycji.
13.
STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM
Obszar opracowania obejmuje 12 terenów zlokalizowanych w różnych
częściach gminy Choroszcz i zajmujących w sumie około 40 ha. Gmina ta leży w
środkowej części województwa podlaskiego, w zachodniej części powiatu
białostockiego, w regionie Wysoczyzny Białostockiej, w dolinie Narwi. Przez gminę
przebiega trasa międzynarodowa Nr 19 Białystok - Warszawa. Siedzibą gminy jest
miasto Choroszcz.
Podstawę prawną Prognozy oddziaływania na środowisko stanowi:
● Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami);
● Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z
dnia 3 października 2008 (Dz. U. 2008 Nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami);
Celem Prognozy jest określenie charakteru prawdopodobnych skutków i
oddziaływań na środowisko przyrodniczo-kulturowe, które mogą być spowodowane
realizacją zalecanych lub dopuszczonych przez Plan sposobów zagospodarowania i
użytkowania terenu. Zgodnie z art. 51 ust. 2 ww. ustawy z dnia 3 października
2008 r. Prognoza w szczególności określa, analizuje i ocenia przewidywane
znaczące oddziaływania na środowisko w tym m.in. na różnorodność biologiczną,
zwierzęta, rośliny, wodę, powierzchnię ziemi, krajobraz, zasoby naturalne, a także
system przyrodniczy gminy i powiązania przyrodnicze obszaru oraz prawne formy
ochrony przyrody.
Dokumentami w powiązaniu, z którymi została sporządzona Prognoza
były:
 Uzgodnienie zakresu prognozy z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w
Białymstoku;
 Uzgodnienie zakresu prognozy z Państwowym Powiatowym Inspektorem
Sanitarnym w Białymstoku;
IGPiM, Lublin 2012
- 27 -
Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz
 Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy ChoroszczLublin 2012;
 Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Choroszcz – Lublin 2004;
 Ekofizjografia podstawowa gminy Choroszcz – Lublin 2012;
 Prognoza skutków wpływu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Miasta i Gminy Choroszcz na środowisko przyrodnicze – Białystok
2000;
 Program ochrony środowiska miasta i gminy Choroszcz na lata 2004-2012 –
Choroszcz 2004;
 Program ochrony środowiska dla Powiatu Białostockiego, Gołaszewski S. –
Białystok 2007;
 Plan gospodarki odpadami dla Powiatu Białostockiego – Białystok 2007;
 Raport o stanie środowiska województwa podlaskiego na lata 2009 - 2010 –
WIOŚ, Białystok, 2011;
 Program ochrony środowiska województwa podlaskiego na lata 2011 – 2014 z
perspektywą do roku 2015 – 2018;
 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podlaskiego – Białystok
2003;
 Polityka ekologiczna państwa na lata 2010 – 2012 z perspektywą do roku 2016 Lublin 2010.
Plan wprowadza:
 MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
 MN/U - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami;
 ML/UT - teren zabudowy letniskowej i usług turystyki oznaczony symbolem;
 RM - tereny zabudowy zagrodowej;
 MW/U - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami;
 U - teren zabudowy usługowej;
 P - tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów;
 P/U - tereny obiektów produkcyjno – usługowych;
 KDGP - teren drogi publicznej klasy głównej ruch przyspieszonego;
 KDG - tereny dróg publicznych klasy głównej;
 KDZ - tereny dróg publicznych klasy zbiorczej;
 KDL - tereny dróg publicznych klasy lokalnej;
 KDD - tereny dróg publicznych klasy dojazdowej;
 KDW - tereny dróg wewnętrznych;
 KPJ - tereny ciągów pieszo-jezdnych.
Dla terenów o dominującej funkcji mieszkaniowej, produkcyjno-usługowej
oraz związanej z nimi funkcji komunikacyjnej (i pozostałej infrastruktury) mogą
wystąpić charakterystyczne oddziaływania środowiskowe:
 emisja zanieczyszczeń do atmosfery (wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza);
 emitowanie hałasu i pól elektromagnetycznych;
 wytwarzanie odpadów komunalnych;
 przekształcenie naturalnego ukształtowania terenu;
 zmiany w krajobrazie;
 zmiany szaty roślinnej;
 ryzyko wystąpienia poważnych awarii i zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzi.
Prognoza wykazała, że w Planie uwzględnione zostały cele i zasady
ochrony środowiska szczebla krajowego i międzynarodowego (w tym
wspólnotowego) i nie wykazała drastycznych sprzeczności wynikających z
unormowań prawnych wymagających radykalnych zmian projektu dokumentu.
IGPiM, Lublin 2012
- 28 -
Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz
Zapisy projektu uchwały są poprawne w odniesieniu do obowiązków z zakresu
ochrony środowiska - gospodarki wodno-ściekowej, ochrony powietrza, ochrony
przed hałasem i ochrony wód podziemnych oraz ochrony przyrody (wody
powierzchniowe, zagrożenie powodziowe, strefy ochronne ujęć i obszary ochronne
rzek na tym terenie i w jego sąsiedztwie nie występują).
Projektowany
sposób
zagospodarowania
przestrzennego
poszczególnych obszarów gminy Choroszcz nie wpłynie znacząco na
pogorszenie stanu środowiska - nie prognozuje się przekroczeń określonych
prawem
standardów
jakości
środowiska.
Nie
stwierdza
się
też
transgranicznych oddziaływań ustaleń Planu. W podsumowującej, poniższej
tabeli wyróżniono następujące rodzaje i charakter oddziaływań na środowisko
projektowanych funkcji oraz stanu istniejącego:
o + + - znaczące korzystne oddziaływanie - oddziaływanie powodujące korzystne
zmiany w środowisku, najczęściej wtórne, pojawiające się w dłuższym horyzoncie
czasowym, prowadzące do poprawy wybranych elementów środowiska
przyrodniczo-kulturowego w wymiarze ponadlokalnym;
o + - słabe korzystne oddziaływanie – zauważalne pozytywne oddziaływanie, nie
powodujące ilościowo istotnych zmian w środowisku;
o o - oddziaływanie neutralne - całkowity brak wpływu lub wpływ nieznaczący oddziaływanie nie powodujące odczuwalnych (mierzalnych) skutków w środowisku;
o – - słabe negatywne oddziaływanie – oddziaływanie zauważalne, powodujące
odczuwalne skutki środowiskowe, lecz nie powodujące przekroczeń standardów,
istotnych zmian ilościowych i jakościowych, możliwe do ograniczenia;
o - - - umiarkowane negatywne oddziaływanie - możliwe do ograniczenia
metodami planistycznymi;
o - - - - znaczące niekorzystne oddziaływanie - ma istotny wpływ negatywny –
oddziaływanie powodujące zasadniczą zmianę określonych parametrów jakości
środowiska, zagrożenia dla obszarów przyrodniczo cennych (możliwe do
ograniczenia metodami planistycznymi czy rozwiązaniami alternatywnymi do
negatywnego umiarkowanego lub tez zmuszające do odstąpienia od lokalizacji
funkcji);
o B – oddziaływanie bezpośrednie;
o P – oddziaływanie pośrednie;
o W – oddziaływanie wtórne;
o SK – oddziaływanie skumulowane;
o K – oddziaływanie krótkoterminowe;
o Ś – oddziaływanie średnioterminowe;
o D – oddziaływanie długoterminowe;
o S – oddziaływanie stałe;
o C – oddziaływanie chwilowe;
o L – oddziaływanie lokalne;
o R - oddziaływanie ponadlokalne (‘regionalne’).
Ludzie
Istniejące
i projektowane formy
ochrony przyrody
KDGP
KDG
KDZ
KDL
KDD
KDW
KPJ
stan
istniejący
MN
MN/U
ML/UT
RM
MW/U
+/o/-
+/-
o/-
+/-
B, P, SK, K,
D, S, C, L
o
B, P, D, S, C, L
B, K, D, S,
C, L
-
B, P, K, D, S, C, L
o
U
P
P/U
o
B, Ś, D, C, L
IGPiM, Lublin 2012
- 29 -
Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz
System przyrodniczy
Bioróżnorodność – flora,
fauna
Wody
Powietrze
Powierzchnia ziemi,
gleby
Topoklimat
Klimat akustyczny
Krajobraz
Dobra materialne,
zabytki
+/o/-
o/-
o/-
o/-
B, P, S, D, L
+/o/-
P, C, L
o/-
P, C, L
o/-
P, S, L
o/-
B, P, K, S, L
B, P, K, D, S,
C, L
o/-
B, P, C, S, L
o/-
B, P, K, D, S,
C, L
o/-
B, C, SK, L
P, SK, K, C, L
B, C, SK, L
B, K, L
o/-
o/-
-
-
B, P, C, SK,
Ś, K, L
o/-
B, P, SK, D, S,
C, L
-
B, K, C, L
B, C, D, L
-
-
B, S, L
o/-
B, D, S, L
o/-
B, D, S, L
o/-
B, C, D, L
-
P, K, L
o/-
SK, K, D, C, L
o/-
P, SK, D, L
o/-
B, C, D, L
-
B, D, S, C, L
+/o/-
B, D, C, L
+/o/-
B, C, Ś, L
-
B, C, Ś, L
o/-
B, D, S, L
B, SK, D, S,
L
o/+
B, S, L
o/+
B, P, SK, D, S,
L
o/+
B,D,S,L
B,D,S,L
B,D,S,L
B,D,S,L
o/-
o/+
W wyniku przeprowadzonych analiz i ocen stwierdza się, iż zaprojektowane w
Planie funkcje będą miały w przewadze wpływ neutralny (brak wpływu, wpływ
nieznaczący) lub negatywny (rozumiany, jako oddziaływanie zauważalne, lecz nie
powodujące naruszenia standardów środowiskowych). Prognoza wyklucza też
oddziaływania transgraniczne. Nie przewiduje się oddziaływań znacząco
negatywnych tj. powodujących zasadniczą zmianę określonych parametrów
jakości środowiska, zagrożenia dla liczebności i bioróżnorodności gatunków,
istotnych bariery dla migracji, zagrożenia dla obszarów przyrodniczo cennych,
w tym dla celu i przedmiotu ochrony obszarów Natura 2000 oraz integralności
tego obszaru. Powyższe stwierdzenia są uwarunkowane wypełnieniem wszystkich
nakazów i zakazów Planu. Efektywne i pełne wdrożenie ustaleń Planu
zagospodarowania
przestrzennego
powinno
stanowić
wystarczające
zabezpieczenie przed potencjalnymi negatywnymi, przyszłymi zmianami w
środowisku przyrodniczym, a celem uzyskania pewności, że projektowane
funkcje nie oddziałują negatywnie na środowisko jest ustalenie obowiązku
monitoringu.
14. WYKAZ WYKORZYSTANYCH MATERIAŁÓW
Opracowania i strony internetowe:
 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy ChoroszczLublin 2012.
 Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Choroszcz – Lublin 2004.
 Ekofizjografia podstawowa gminy Choroszcz – Lublin 2012.
 Standardowe Formularze Danych obszarów Natura 2000 („Bagienna Dolina
Narwi” i „Narwiańskie Bagna”).
 Prognoza skutków wpływu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Miasta i Gminy Choroszcz na środowisko przyrodnicze – Białystok
2000.
IGPiM, Lublin 2012
- 30 -
Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz
 Program ochrony środowiska miasta i gminy Choroszcz na lata 2004-2012 –
Choroszcz 2004.
 Program ochrony środowiska dla Powiatu Białostockiego, Gołaszewski S. –
Białystok 2007.
 Plan gospodarki odpadami dla Powiatu Białostockiego – Białystok 2007.
 Raport o stanie środowiska województwa podlaskiego na lata 2009 - 2010 –
WIOŚ, Białystok, 2011.
 Program ochrony środowiska województwa podlaskiego na lata 2011 – 2014 z
perspektywą do roku 2015 – 2018.
 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podlaskiego – Białystok
2003.
 Polityka ekologiczna państwa na lata 2010 – 2012 z perspektywą do roku 2016 Lublin 2010;
 http://geoportal.gov.pl;
 http://ikar2.pgi.gov.pl;
 http://bialystok.geoportal2.pl.
Akty prawne:
 Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
z dnia 3 października 2008 (Dz. U. 2008, Nr 199, poz. 1227).
 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz. U. 2003, Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami).
 Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. 2008, Nr
25, poz. 150 z późniejszymi zmianami).
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2009 nr 151 poz.
1220 z późn. zm.).
 Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U.
2004, Nr 121, poz. 1266).
 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145).
 Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12 poz. 59 z
późn. zm.).
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. nr 185 poz. 1243
z późn. zm.).
 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011 r. Nr
163 poz. 981).
 Ustawa z dnia 12 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich
naprawie (Dz. U. 2007, N r. 75, poz. 493 oraz z 2008, Nr 138, poz. 865).
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 w sprawie siedlisk
przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty,
a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia
jako obszary Natura 2000 (Dz. U. Nr 77, poz. 510).
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2007, Nr 120, poz. 826).
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie zasadniczych wymagań dla
urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do
środowiska (Dz. U. Nr 263, poz. 2202 z późn. zm.).
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz.
1397).
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie
rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie
IGPiM, Lublin 2012
- 31 -
Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz
decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym
ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. Nr 58, poz. 535).
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów
sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. 2003, Nr 192, poz. 1883).
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23.07.2008 w sprawie kryteriów i
sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. Nr 143, poz. 896)
 Rozporządzenie w Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie
substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. Nr 217,
poz.2141).
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie
warunków, w których uznaje się, że odpady nie są niebezpieczne (Dz. U. Nr 128,
poz. 1347).
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów
niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2008, Nr 47, poz. 281).
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie
obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. 2011 nr 25 poz. 133 z późn. zm.),
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie
standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. Nr 165, poz. 1359).
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie rodzajów
działań naprawczych oraz warunków i sposobu ich prowadzenia (Dz. U. Nr 103,
poz.664 ).
 Rozporządzenia w sprawie obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Narwi (Dz.
Urz. Woj. Pódl. z 2005 r. Nr 54, poz. 722 ze zm.).
 Dyrektywa 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia
2004 r. w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i
zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu.
 Dyrektywa 2001/42/WE w sprawie oceny wpływu niektórych planów i
programów na środowisko.
 Dyrektywa 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre
przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko.
 Dyrektywa Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony naturalnych siedlisk oraz
dzikich zwierząt i roślin.
 Dyrektywa rady 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikich ptaków.
 Dyrektywę 96/62/EU z dnia 27 września 1996 r. w sprawie jakości powietrza.
 Dyrektywę 96/61/EC z 24 września 1996 r. w sprawie zintegrowanego
zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń.
 Dyrektywę Rady z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków
wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko
naturalne.
 Dyrektywę Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania
odpadów.
 Dyrektywę 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października
2000 r. ustanawiającą ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej.
 Krajowa strategia ochrony i umiarkowanego użytkowania różnorodności
biologicznej wraz z Programem działań – 2003, która jest przełożeniem Konwencji o
różnorodności biologicznej z 1992 r. (Rio de Janeiro).
 Konwencji Berneńskiej o ochronie dzikiej fauny i flory europejskiej oraz siedlisk.
 Konwencja o różnorodności biologicznej z 1992 r.
 Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt - Bonn 1979 r.
 Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe,
zwłaszcza, jako środowisko życiowe ptactwa wodnego – Ramsar 1971.
IGPiM, Lublin 2012
- 32 -
Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz
 Europejska Konwencja Krajobrazowa-Florencja 2000.
 Konwencja o ocenach oddziaływania na środowisko
w kontekście,
transgranicznym z 1991 r. (Konwencja z Espoo).
 Konwencję w sprawie transgranicznego przemieszczania zanieczyszczeń na
dalekie odległości, sporządzoną w Genewie 13 listopada 1979 r.
 Konwencję o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście
transgranicznym, sporządzoną w Espoo 25 lutego 1991 r.
IGPiM, Lublin 2012
- 33 -
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards