PROJEKT ORGANIZACJI ROBÓT wraz z planem BIOZ

advertisement
Strona:
1/19
Odnośnik:
Wzór Projektu Organizacji Robót (POR)
Rew: AA
PROJEKT ORGANIZACJI ROBÓT
Nr projektu:
1dadad1/20141…1/………………………
……...
PROJEKT ORGANIZACJI ROBÓT Nr. xx/xx/2015 rok
PRZEDMIOT ROBÓT
ZAKRES ROBÓT
LOKALIZACJA
TERMIN WYKONANIA
INWESTOR/ZAMAWIAJACY
WYKONAWCA
PODWYKONAWCY
Wycinka drzew
 Opisać podstawowy zakres robót np.
 Wycinka drzew i krzewów
 Rembakowanie gałęzi i pozostałości po wycince
 Wywóz odpadów po wycinkowych
 Porcjowanie pni drzew
 Załadunek poporcjowanego drzewa na przyczepy i jego wywóz
 Usuwanie karp poprzez wykopywanie
 Uporządkowanie terenu
Teren pasa montażowego gazociągu wysokiego ciśnienia DN250 MOP
8 ,4 MPa
Termin rozpoczęcia prac: 2015-10-15
Termin zakończenia prac: 2015-12-31
EDF Polska S.A. Oddział w Toruniu
WYKONAWCA
Opracował:
Sprawdził:
Zatwierdził:
ZLECAJĄCY
Lp.
Osoba sprawdzająca zapisy
Imię Nazwisko, Stanowisko
Data
Podpis
1
2
3
Akceptacja BHP:
Czytelny podpis
Akceptacja Kierownik Projektu:
Czytelny podpis
Data:
Data:
Strona 1 z 19
Odnośnik:
Wzór Projektu Organizacji Robót (POR)
Strona:
2/19
Rew: AA
Punkt STOP bhp


Przygotowanie miejsca rozbiórki po wygrodzeniu i przygotowaniu sprzętu oraz maszyn przed rozpoczęciem
robót
Przed rozpoczęciem prac z podnośnika koszowego
Tabela 1. Tabela zawiera wykaz prac niebezpiecznych lub trudnych technologicznie, które będą
wykonywane w ramach realizacji operacji/zadania. Zapisy tabeli służą szybkiej identyfikacji rodzajów prac
niebezpiecznych lub trudnych technologicznie opisanych w POR. Szczegółowe opisy dotyczące
zidentyfikowanych prac niebezpiecznych lub trudnych technologicznie zawarte są w punktach POR
określonych w kolumnie nr 1.
Punkt
Rodzaj wykonywanych prac niebezpiecznych lub trudnych technologicznie Tak/Nie
POR
1
2
3
3.1
Prace ziemne
NIE
3.2
Prace transport bliski:
TAK
a)
transport mechaniczny
TAK
b)
transport ręczny
TAK
3.3
Montaż i demontaż rusztowań oraz podestów i schodów (kraty wema)
NIE
3.4
Prace na wysokości:
TAK
a) drabiny
NIE
b) podesty
NIE
c) podnośniki koszowe
TAK
d) techniki dostępu linowego
NIE
3.5
Prace pożarowo-niebezpieczne (spawanie, cięcie, lutowanie)
NIE
3.6
Prace w strefach zagrożenia wybuchem
NIE
3.7
Prace w przestrzeniach zamkniętych (komorach, kanałach spalin, węzłach
ciepłowniczych itp.)
NIE
3.8
Prace z substancją/ami niebezpieczną/ymi
NIE
3.9
Szczegółowy opis innych operacji szczególnie niebezpiecznych lub trudnych
technologicznie
3.10
Szczegółowy opis technologii przy realizacji innych prac (wymienić jakie)
NIE
NIE
Strona 2 z 19
Wzór Projektu Organizacji Robót (POR)
Odnośnik:
Strona:
3/19
Rew: AA
Spis treści
Punkt STOP bhp ................................................................................................................................................................ 2

Przygotowanie miejsca rozbiórki po wygrodzeniu i przygotowaniu sprzętu oraz maszyn przed
rozpoczęciem robót............................................................................................................................................................ 2

Przed rozpoczęciem prac z podnośnika koszowego ........................................................................................ 2
Spis treści .......................................................................................................................................................................... 3
1
ZAKRES PRAC................................................................................................................................................4
2
ORGANIZACJA PRAC ....................................................................................................................................4
3
2.1
Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu ............................................................................................... 4
2.2
Opis poszczególnych etapów prac w tym prace przygotowawcze ................................................................. 5
2.3
Warunki składowania, place odkładcze i gospodarka odpadami .................................................................. 11
2.4
Zakres odpowiedzialności osób oraz organizacja i nadzór nad pracami .................................................... 11
SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNOLOGII I ORGANIZACJI PRAC NIEBEZPIECZNYCH LUB TRUDNYCH
TECHNOLOGICZNIE ..................................................................................................................................11
3.1
Szczegółowy opis technologii i organizacji prac przy pracach ziemnych .................................................... 11
3.2
Szczegółowy opis technologii i organizacji prac z wykorzystaniem transportu bliskiego .......................... 11
3.3
Szczegółowy opis technologii przy montażu i demontażu rusztowań oraz podestów i schodów (kraty
wema)11
3.4
Szczegółowy opis technologii przy pracach na wysokości np. drabiny, podnośniki koszowe, prace w
dostępie linowym, prace alpinistyczne .......................................................................................................................... 11
3.5
Szczegółowy opis technologii i organizacji prac pożarowo niebezpiecznych ............................................. 12
3.6
Szczegółowy opis technologii i organizacji w strefach zagrożenia wybuchem ........................................... 12
3.7
Szczegółowy opis technologii i organizacji w prac w przestrzeniach zamkniętych (komorach, kanałach
spalin, węzłach ciepłowniczych itp.) .............................................................................................................................. 12
3.8
Szczegółowy opis technologii i organizacji w prac z substancjami niebezpiecznymi ................................ 12
3.9
Szczegółowy opis innych operacji/zadań szczególnie niebezpiecznych lub trudnych technologicznie .. 12
3.10
Szczegółowy opis technologii i organizacji przy realizacji innych prac ........................................................ 12
NIE DOTYCZY ................................................................................................................................................................. 12
4
PUNKTY STOP BHP .....................................................................................................................................12
4.1
Wykaz PUNKTÓW STOP BHP .......................................................................................................................... 12
4.2
Sposób komunikowania o przygotowaniu do odbioru PUNKTU STOP BHP ............................................. 12
5
POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH .................................................................................13
6
NUMERY ALARMOWE .................................................................................................................................13
7
ZAŁĄCZNIKI ..................................................................................................................................................14
Strona 3 z 19
Wzór Projektu Organizacji Robót (POR)
Odnośnik:
Strona:
4/19
Rew: AA
UWAGA
Spis treści redagowany jest od nowej strony z uwzględnieniem 3-stopniowej numeracji tytułów i podtytułów
rozdziałów.
Należy pozostawić wszystkie główne punkty instrukcji w niezmiennej kolejności a w przypadku gdy
dany punkt nie jest właściwy dla danej instrukcji, należy go pozostawić w tekście z adnotacją
„NIE DOTYCZY”.
1 ZAKRES PRAC
Prace wycinki będą miały miejsce na terenie pasa montażowego gazociągu wysokiego ciśnienia DN250 MOP
8,4 MPa do 31.12.2015 r.
Zakres prac obejmować będzie wycinkę drzew i krzewów, rembakowanie gałęzi oraz wywóz odpadów po
wycinkowych, następnie porcjowanie pni drzew oraz ich wywóz. Końcowym etapem będzie wykopanie karp po
wycince drzew oraz uporządkowanie terenu.
2 ORGANIZACJA PRAC
2.1
Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu
Kierujący zespołem lub Kierownik Robót z ramienia Wykonawcy w każdym dniu przed rozpoczęciem prac i
każdorazowo w przypadku zmiany technologii (zmiana technologii wymaga aneksowania/aktualizacji POR)
zobowiązany jest do przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego dla pracowników zespołu. Instruktaż
obejmuje m.in.:
 zapoznanie pracowników z zagrożeniami mogącymi wystąpić podczas realizacji operacji/zadania,
 uzgodnienie organizacji prac, w tym technologii prac, omówienie POR,
 omówienie sposobu poruszania się po wyznaczonych ciągach komunikacyjnych,
 sprawdzenie kompletności stosowanych Środków Ochrony Indywidualnej wymaganych do danych prac
(pracownicy są wyposażeni w wymaganą odzież roboczą, buty, hełm ochronny, ochronniki słuchu,
maskę przeciwpyłową, rękawice, okulary/przyłbicę
etc. stosownie do wymagań realizacji
operacji/zadania),
 przegląd wszystkich narzędzi/elektronarzędzi niezbędnych do wykonania operacji/zadania oraz
dokonanie oceny ich stanu technicznego (wszystkie narzędzia/elektronarzędzia muszą być sprawne,
bezpieczne i posiadać wymagane dopuszczenia),
 omówienie sposobu przeprowadzenia prac na wysokości, instruktaż poprawnego stosowania
zabezpieczeń (szelki, amortyzator, linki etc.) podczas prac na wysokościach oraz sposobu
bezpiecznego korzystania z urządzeń tj. podnośników koszowych, drabin etc. w tym sprawdzenie
wymaganych dokumentów np. badania techniczne, protokoły kontroli kalibracji czujników itd.),
 sprawdzenie stanu technicznego urządzeń i akcesoriów dla prac transportu bliskiego, przegląd zawiesi,
haków (w tym ich zabezpieczeń),
 omówienie innych zagrożeń i sposobu organizacji prac stosownie do operacji/zadania.
Przeprowadzenie instruktażu dla pracowników należy udokumentować codziennie wpisem do dokumentu
stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszego Projektu Organizacji Robót - „Check-lista instruktażu
codziennego stanowiskowego”..
Dodatkowo Kierujący Zespołem lub Kierownik Robót z ramienia Wykonawcy zobowiązany jest przerwać prace
i powiadomić Poleceniodawcę/Zezwoleniodawcę/Dopuszczajacego w przypadku zaistnienia potrzeby zmiany
technologii prac /organizacji prac. Każda taka zmiana musi być bezwzględnie opisana/zaktualizowana w POR.
Do momentu uzyskania ponownego zatwierdzenia POR wszelkie prace w danym obszarze muszą być
bezwzględnie wstrzymane.
Strona 4 z 19
Strona:
5/19
Odnośnik:
Wzór Projektu Organizacji Robót (POR)
Rew: AA
1
1
Operacja
2
Prace przygotowawcze wygrodzenie terenu taśmą
ostrzegawczą w promieniu
min 20 m wokół ścinanego
drzewa.
Prace prowadzone z
podnośnika mające na celu
redukcję korony drzewa oraz
usuwanie kolejnych partii
gałęzi tak, aby obniżyć
wysokość drzewa.
2
Wykaz sprzętu,
elektronarzędzi, środków
chemicznych, materiałów i
wyrobów lub substancji
niebezpiecznych
3
 taśmy ostrzegawcze
 tablice informacyjne
 Podnośnik koszowy
 Piła spalinowa
 Uprząż do pracy na
wysokości
 Liny zabezpieczające
 Smar do łańcuchów
 Benzyna i olej do pił
 Wszystkie narzędzia
posiadają odpowiednie
atesty, dopuszczenia do
stosowania, oraz
badania techniczne.
 Pracownicy są
przeszkoleni do obsługi
tych narzędzi i maszyn.
Wykaz zagrożeń operacji
4
 Upadek na tym samym
poziomie
 Upadek z wysokości
 Wejście w obszar pracy
sprzętu i urazy ciała
spowodowane uderzeniem
lub przygnieceniem
spadających, fragmentów
drzewa,
 uszkodzenie różnych
mediów w polu roboczym
maszyny, odkrycie
przedmiotów trudnych do
zidentyfikowania,
 hałas
 Uderzenie przez spadający
element
 Urazy ciała w wyniku ran
ciętych
 odpryski drewna
Źródła zagrożeń
5
 Nierówny teren
 Praca na wysokości
przy wycince
 Nieuwaga
pracowników i osób
przebywających na
terenie robót,
 ograniczenie
widoczności
operatora maszyny
 nie stosowanie
środków ochrony
osobistej
Wykaz wymaganych środków ochrony
zbiorowej (technicznych i
organizacyjnych) indywidualnej oraz
wymaganych prawem kwalifikacji i
uprawnień personelu
6
 Utrzymanie porządku w strefie pracy,
korzystanie wyłącznie z dróg
komunikacyjnych,
 zachowanie szczególnej ostrożności
podczas przemieszczania się po
nieutwardzonym terenie
 Stosowanie kamizelek
odblaskowych, kasku, rękawic,
ubrania roboczego, obuwia
ochronnego z utwardzonym noskiem,
 W skład zespołu wykorzystującego
podnośnik wchodzi operator maszyny
z uprawnieniami i przynajmniej jeden
pomocnik operatora w kamizelce
ostrzegawczej oraz dwóch
pracowników wykonujących wycinkę
z kosza podnośnika.
 Zadaniem pomocników operatora
jest przede wszystkim fizyczne
uniemożliwienie wejścia
komukolwiek w strefę zagrożenia,
informowanie operatora i
pracowników w koszu o tym, co się
dzieje poza zasięgiem widoczności
z kabiny operatora, ostrzeganie
operatora i pracowników w koszu o
niebezpieczeństwach i zagrożeniach
 Do komunikowania się pracownicy
używają ustalonych sygnałów i
znaków, a w razie potrzeby
bezprzewodowych środków
7
Ryzyko *(MŚW)
LP
Opis poszczególnych etapów prac w tym prace przygotowawcze
Proponowany pkt.
STOP BHP
2.2
8
Ś
X
Ś
Strona 5 z 19
Wzór Projektu Organizacji Robót (POR)
Odnośnik:
Strona:
6/19
Rew: AA

















3
Wycinka całego pnia drzewa
oraz jego porcjowanie i
 Piła spalinowa
 Liny zabezpieczające
 Wejście w obszar wycinki i
urazy ciała spowodowane
Nieuwaga
pracowników i osób

łączności, które mają na
wyposażeniu.
Zasadą jest, że każdy niezrozumiały
znak dostrzeżony przez operatora
oznacza „UWAGA! STOP!”
Stosowanie kamizelek odblaskowych,
kasku, rękawic, ubrania roboczego,
osłon twarzy, i ochronników słuchu
Użycie sprzętu asekurującego (szekli z
linką bezpieczeństwa podpięte do
konstrukcji kosza) w razie pracy
wymagającej wychylania się poza
balustradę lub obrys urządzenia.
Stosowanie właściwego oświetlenia,
Używanie szelek bezpieczeństwa,
Zapoznanie się z DTR kosza,
zapoznanie pracowników wykonawcy
z POR,
Prawidłowa organizacja pracy nie
stwarzająca presji czasu na realizację
zadania, instruktaż wykonawcy przed
rozpoczęciem prac
odprawa inspektora CUW Inżynieria
przed otwarciem zezwolenia
pisemnego , POR /punkty stop bhp.
Kurs pilarza
Prawo jazdy kat. C
Szkolenie BHP
Instruktaż stanowiskowy
Dopuszczenie podnośnika koszowego
przez UDT
Badania lekarskie pracowników w
zakresie dopuszczenia do pracy na
wysokości powyżej 3 m
Praca z podnośnika przy wietrze nie
przekraczającym 10 m/sek.,
Karty charakterystyki benzyny, oleju i
smaru w miejscu pracy
Rękawice ochronne, ubranie robocze,
obuwie z utwardzonym noskiem,
Ś
Strona 6 z 19
Odnośnik:
Wzór Projektu Organizacji Robót (POR)
Strona:
7/19
Rew: AA
usuwanie mniejszych
pędów.
 Smar do łańcuchów
 Benzyna i olej do pił
 Wszystkie narzędzia
posiadają odpowiednie
atesty, dopuszczenia do
stosowania, oraz
badania techniczne.
Pracownicy są
przeszkoleni do obsługi
tych narzędzi i maszyn.




uderzeniem lub
przygnieceniem
spadających, fragmentów
drzewa,
Uderzenie przez spadający
element
Urazy ciała w wyniku ran
ciętych,
hałas,
odpryski drewna
przebywających na
terenie robót,
nie stosowanie
środków ochrony
osobistej
Transport ręczny
ściętych elementów,
unoszenie, Cięcie pnia
drzewa








Rembkowanie gałęzi
 Ciągnik rolniczy
 Rembak
 Przyczepa kołowa
 Benzyna, olej
4
 Urazy ciała spowodowane
uderzeniem lub
przygnieceniem
fragmentów drzewa,
 hałas,
 odpryski drewna
Nieuwaga
pracowników i osób
przebywających na
terenie robót,
nie stosowanie
środków ochrony
osobistej
Transport ręczny
ściętych elementów,
unoszenie, Poruszające
się maszyny transportu
kołowego





osłony twarzy i sprawny sprzęt,
ochronniki słuchu
Organizacja pracy z zachowanie
szczególnej ostrożności zgodnie z
przepisami i zasadami BHP,
zorganizowanie miejsca załadunku w
pobliżu miejsca składowania sprzętu i
materiałów itp.. Transport
materiałów zgodnie z Tabelą Norm
transportu ręcznego, tj. (50 kg przy
pracy dorywczej, 30 kg przy pracy
stałej)
Zapoznanie pracowników wykonawcy
z POR
Prawidłowa organizacja pracy nie
stwarzająca presji czasu na realizację
zadania, instruktaż wykonawcy przed
rozpoczęciem prac
odprawa inspektora CUW Inżynieria
przed otwarciem zezwolenia
pisemnego , POR /punkty stop bhp.
Kurs pilarza (uprawnienia)
Szkolenie BHP
Instruktaż stanowiskowy
Karty charakterystyki benzyny, oleju i
smaru w miejscu pracy
Rękawice ochronne, ubranie robocze,
obuwie z utwardzonym noskiem,
osłony twarzy i sprawny sprzęt,
ochronniki słuchu
Zorganizowanie miejsca załadunku w
pobliżu miejsca składowania sprzętu i
materiałów itp.
Transport materiałów zgodnie z
Tabelą Norm transportu ręcznego, tj.
(50 kg przy pracy dorywczej, 30 kg
przy pracy stałej)
Zapoznanie pracowników wykonawcy
z POR
Prawidłowa organizacja pracy nie
Ś
Strona 7 z 19
Wzór Projektu Organizacji Robót (POR)
Odnośnik:
Strona:
8/19
Rew: AA






Wywóz zrębków
 Ciągnik rolniczy
 Przyczepa kołowa
 Koparko-ładowarka
 Benzyna, olej
 Wejście w obszar pracy
sprzętu i urazy ciała
spowodowane uderzeniem
lub przygnieceniem
transportowanym
drewnem
 Hałas
 Zaprószenie oczu
Nieuwaga
pracowników i osób
przebywających na
terenie robót,
ograniczenie
widoczności operatora
maszyny, nie
stosowanie środków
ochrony osobistej



5


stwarzająca presji czasu na realizację
zadania
Instruktaż wykonawcy przed
rozpoczęciem prac
odprawa inspektora CUW Inżynieria
przed otwarciem zezwolenia
pisemnego , POR /punkty stop bhp.
Kurs pilarza
Szkolenie BHP
Instruktaż stanowiskowy
Karty charakterystyki benzyny, oleju i
w miejscu pracy
Rękawice ochronne, ubranie robocze,
obuwie z utwardzonym noskiem,
osłony twarzy i oczu sprawny sprzęt,
ochronniki słuchu
W skład zespołu wykorzystującego
koparko ładowarkę wchodzi operator
maszyny z uprawnieniami
i przynajmniej jeden pomocnik
operatora w kamizelce ostrzegawczej
Zadaniem pomocników operatora
jest przede wszystkim fizyczne
uniemożliwienie wejścia
komukolwiek w strefę zagrożenia,
informowanie operatora o tym, co się
dzieje poza zasięgiem widoczności
z kabiny operatora, ostrzeganie
operatora o niebezpieczeństwach i
zagrożeniach.
Do komunikowania się pracownicy
używają ustalonych sygnałów i
znaków, a w razie potrzeby
bezprzewodowych środków
łączności, które mają na
wyposażeniu.
Zasadą jest, że każdy niezrozumiały
znak dostrzeżony przez operatora
oznacza „UWAGA! STOP!”
Stosowanie kamizelek odblaskowych,
Ś
Strona 8 z 19
Wzór Projektu Organizacji Robót (POR)
Odnośnik:
Strona:
9/19
Rew: AA






Załadunek i wywóz konarów.
 Ciągnik rolniczy
 Przyczepa kołowa
 Koparko-ładowarka
 Benzyna, olej
6
 Wejście w obszar pracy
sprzętu i urazy ciała
spowodowane uderzeniem
lub przygnieceniem
transportowanym
drewnem
 Hałas
 Zaprószenie oczu
Nieuwaga
pracowników i osób
przebywających na
terenie robót,
ograniczenie
widoczności operatora
maszyny, nie
stosowanie środków
ochrony osobistej

rękawic, kasku, ubrania roboczego,
osłon twarzy i oczu
Zapoznanie pracowników wykonawcy
z POR,
Prawidłowa organizacja pracy nie
stwarzająca presji czasu na realizację
zadania, instruktaż wykonawcy przed
rozpoczęciem prac
odprawa inspektora CUW Inżynieria
przed otwarciem zezwolenia
pisemnego , POR /punkty stop bhp.
Książka operatora koparko-ładowarki
Prawo jazdy kat. T
Karty charakterystyki benzyny, oleju i
smaru w miejscu pracy
Rękawice ochronne, ubranie robocze,
obuwie z utwardzonym noskiem,
osłony twarzy i oczu sprawny sprzęt,
ochronniki słuchu
 W skład zespołu wykorzystującego
koparko ładowarkę wchodzi operator
maszyny z uprawnieniami
i przynajmniej jeden pomocnik
operatora w kamizelce ostrzegawczej
 Zadaniem pomocników operatora
jest przede wszystkim fizyczne
uniemożliwienie wejścia
komukolwiek w strefę zagrożenia,
informowanie operatora o tym, co się
dzieje poza zasięgiem widoczności
z kabiny operatora, ostrzeganie
operatora o niebezpieczeństwach i
zagrożeniach
Ś
 Do komunikowania się pracownicy
używają ustalonych sygnałów i
znaków, a w razie potrzeby
bezprzewodowych środków
łączności, które mają na wyposażeniu
 Zasadą jest, że każdy niezrozumiały
znak dostrzeżony przez operatora
Strona 9 z 19
Wzór Projektu Organizacji Robót (POR)
Odnośnik:
Strona:
10/19
Rew: AA
Wykopywanie karp i ich
wywóz
 Ciągnik rolniczy
 Przyczepa kołowa
 Samochód dostawczy
7
 Benzyna, olej
Uporządkowanie terenu po
wycince
 Ciągnik rolniczy
 Przyczepa kołowa
 Samochód dostawczy
8
 Benzyna, olej
 Wejście w obszar pracy
sprzętu i urazy ciała
spowodowane uderzeniem
lub przygnieceniem
transportowanym
drewnem
 Hałas
 Zaprószenie oczu
 Wejście w obszar pracy
sprzętu i urazy ciała
spowodowane uderzeniem
lub przygnieceniem
transportowanym
drewnem
 Hałas
 Zaprószenie oczu
Nieuwaga
pracowników i osób
przebywających na
terenie robót,
ograniczenie
widoczności operatora
maszyny, nie
stosowanie środków
ochrony osobistej
Nieuwaga
pracowników i osób
przebywających na
terenie robót,
ograniczenie
widoczności operatora
maszyny, nie
stosowanie środków
ochrony osobistej
oznacza „UWAGA! STOP!”
 Stosowanie kamizelek odblaskowych,
rękawic, kasku, ubrania roboczego,
osłon twarzy i oczu
 Zapoznanie pracowników wykonawcy
z POR,
 prawidłowa organizacja pracy nie
stwarzająca presji czasu na realizację
zadania, instruktaż wykonawcy przed
rozpoczęciem prac , odprawa
inspektora CUW Inżynieria przed
otwarciem zezwolenia pisemnego
 POR /punkty stop bhp.
 Książka operatora koparko-ładowarki
 Prawo jazdy kat. T
 Karty charakterystyki benzyny i oleju
w miejscu pracy
 Rękawice ochronne, ubranie robocze,
obuwie z utwardzonym noskiem,
osłony twarzy i oczu sprawny sprzęt,
ochronniki słuchu
 Prawo jazdy kat. T i B
 Karty charakterystyki benzyny i oleju
w miejscu pracy
 Rękawice ochronne, ubranie robocze,
obuwie z utwardzonym noskiem,
osłony twarzy i oczu sprawny sprzęt,
ochronniki słuchu, wzmożona uwaga
 Prawo jazdy kat. T i B
 Karty charakterystyki benzyny i oleju
w miejscu pracy
Ś
Ś
*) M – Ryzyko małe, Ś – Ryzyko średnie, W – Ryzyko wysokie (przy ryzyku wysokim należy zapewnić dodatkowe środki zapobiegawcze, aby zmniejszyć ryzyko, przy ryzyku
średnim prace mogą być kontynuowane, lecz rekomenduje się ustalenie PUNKTU STOP BHP)
Strona 10 z 19
Wzór Projektu Organizacji Robót (POR)
Odnośnik:
Strona:
11/19
Rew: AA
2.3
Warunki składowania, place odkładcze i gospodarka odpadami
Wszystkie powstałe odpady zielone (biologiczne) zostaną przewiezione i zeskładowane na miejskim
wysypisku przy ul. Kociewskiej.
Odpady nie będą składowane, a na bieżąco wywożone na w/w wysypisko.
2.4







Zakres odpowiedzialności osób oraz organizacja i nadzór nad pracami
Właściciel firmy- rozdział zadań, ogólny nadzór;
Brygadzista – nadzór i koordynacja prac grupy zadaniowej.
Pilarz – wykonywanie zadań w postaci wycinki i porcjowaniu drzewa.
Pracownik ogrodniczy – prace porządkowe.
Kierowca – wywóz odpadów i drzewa.
Na terenie wycinki będzie obecny brygadzista w trybie ciągłym oraz właściciel firmy min raz w ciągu dnia.
Pracownicy będą pracować na podstawie umowy o pracę oraz na podstawie umowy – zlecenie.
3 SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNOLOGII I ORGANIZACJI PRAC
NIEBEZPIECZNYCH LUB TRUDNYCH TECHNOLOGICZNIE
3.1
Szczegółowy opis technologii i organizacji prac przy pracach ziemnych
Podczas prac wycinkowych nie będą prowadzone prace ziemne, a teren objęty pracami będzie
wygrodzony taśmą ostrzegawczą i oznakowaniu tablicami ostrzegawczymi.
3.2







3.3
Szczegółowy opis technologii i organizacji prac z wykorzystaniem transportu bliskiego
Strefa bezpieczeństwa będzie wytyczona za pomocą taśmy ostrzegawczej i będzie obejmowała teren o
promieniu 20m wokół każdego drzewa.
Tablice informacyjne będą usytuowane na drodze dojazdowej do miejsca wycinki oraz bezpośrednio przed
taśmą ostrzegawczą.
Sprzęt wykorzystany do transportu bliskiego to koparko-ładowarka oraz ciągnik rolniczy z przyczepą.
Transport pionowy będzie za pomocą koparko-ładowarki, a poziomy za pośrednictwem ludzi (ręczny).
Elementy transportowane to zrębki o średnicy od 2 do 3 cm, poporcjowane konary o długości od 50 do
80cm oraz karpy o nieustalonych jeszcze wymiarach. Transport będzie zabezpieczony siatką ochronną.
Osoby funkcyjne pkt. 2.4
Czynności bezwzględnie zakazane: podchodzenie pod drzewa podczas wycinki z podnośnika; kierowanie
piły w stronę innych pracowników; zdejmowanie odzieży ochronnej; praca pod wpływem alkoholu bądź
innych środków odurzających; wkładanie głowy pod koła maszyn; zakaz pracy na uszkodzonym sprzęcie.
Szczegółowy opis technologii przy montażu i demontażu rusztowań oraz podestów
i schodów (kraty wema)
NIE DOTYCZY
3.4



Szczegółowy opis technologii przy pracach na wysokości np. drabiny, podnośniki
koszowe, prace w dostępie linowym, prace alpinistyczne
Sprawność psychofizyczna pracowników została sprawdzona podczas okresowych badań lekarskich.
Praca będzie wykonana z podnośnika koszowego, w którym zostaną umieszczeni dwaj pilarze
asekurowani uprzężą oraz linami asekuracyjnymi. Kosz będzie podjeżdżał bezpośrednio pod każdy z
konarów. Zaczynając od najniższego z konarów.
Sprawność urządzeń będzie sprawdzana codziennie rano za pomocą sprawdzenia stanu oleju w piłach,
oceny łańcuchów, oceny stanu technicznego pił. Sprawdzania poziomu oleju hydraulicznego w
podnośniku koszowym (jego ilość, ciśnienie)
Opis kolejności wykonywanych zadań zawarty w pkt.2.2
Strona 11 z 19
Wzór Projektu Organizacji Robót (POR)
Strona:
12/19
Odnośnik:
Rew: AA

Prace przy silnym wietrze będą wstrzymywane natomiast deszcz, słońce i zimno nie wpływają na
wykonywanie prac.
Instruktaż stanowiskowy będzie obejmował zasady bhp, zasady pracy na wysokościach, zasady pracy z
niebezpiecznymi narzędziami, zasady pracy z wykorzystaniem odzieży ochronnej oraz zasady
postępowania podczas wystąpienia zagrożenia.

3.5
Szczegółowy opis technologii i organizacji prac pożarowo niebezpiecznych
NIE DOTYCZY
3.6
Szczegółowy opis technologii i organizacji w strefach zagrożenia wybuchem
NIE DOTYCZY
3.7
Szczegółowy opis technologii i organizacji w prac w przestrzeniach zamkniętych
(komorach, kanałach spalin, węzłach ciepłowniczych itp.)
NIE DOTYCZY
3.8
Szczegółowy opis technologii i organizacji w prac z substancjami niebezpiecznymi
NIE DOTYCZY
3.9
Szczegółowy opis innych operacji/zadań szczególnie niebezpiecznych lub trudnych
technologicznie
Zabrania się prowadzenia robót z podnośnika koszowego i pilarskich:
w złych warunkach atmosferycznych jak; mgła, śnieg, deszcz i porywisty wiatr, podczas silnego wiatru
może nastąpić niebezpieczeństwo niekontrolowanego zawalenia się ścinanego drzewa, podnośnika
koszowego lub zdmuchnięcia robotnika,
przy prędkości wiatru ponad 10 m/sek.,


3.10 Szczegółowy opis technologii i organizacji przy realizacji innych prac
NIE DOTYCZY
4 PUNKTY STOP BHP
4.1
Wykaz PUNKTÓW STOP BHP


Przygotowanie miejsca rozbiórki po wygrodzeniu i przygotowaniu sprzętu oraz maszyn przed
rozpoczęciem robót
Przed rozpoczęciem prac z podnośnika koszowego
UWAGA:
 Obowiązuje zakaz usuwania środków ochrony zbiorowej, w szczególności zabezpieczeń chroniących
przed upadkiem z wysokości. np. likwidacją barierek, bortnic.
Jeżeli zaistnieje potrzeba ingerencji w obszar zabezpieczeń należy wstrzymać prace i poddać
operację/zadanie ponownej ocenie ryzyka. Każdorazowo taka operacja/zadanie musi być opisane
w POR i być określone jako PUNKT STOP BHP.
 Montaż i demontaż rusztowań oraz podestów i schodów (kraty wema) musi wiązać się ze zgłoszeniem
PUNKTU STOP BHP dla poszczególnych etapów tych prac. Protokół odbioru PUNKTU STOP BHP jest
potwierdzeniem odbioru podestów i schodów (kraty wema) do eksploatacji
4.2
Sposób komunikowania o przygotowaniu do odbioru PUNKTU STOP BHP
a) Kierujący Zespołem/Wykonawca informuje Inspektora nadzoru o terminie odbioru PUNKTU STOP BHP
co najmniej 2 dni przed jego planowanym odbiorem.
Inspektor nadzoru powiadamia przedstawiciela służb BHP o terminie planowanego odbioru PUNKTU
Strona 12 z 19
Strona:
13/19
Odnośnik:
Wzór Projektu Organizacji Robót (POR)
Rew: AA
STOP BHP najpóźniej
Zespołem/Wykonawcy.
w
ciągu
60
minut
od
powzięcia
tej
informacji
od
Kierującego
b) W dniu, w którym zgłoszony PUNKT STOP BHP będzie odbierany, Kierujący Zespołem/Wykonawca
informuje Inspektora nadzoru o gotowości do odbioru PUNKTU STOP BHP co najmniej 90 minut przed
planowanym jego odbiorem.
Inspektor nadzoru informuje przedstawiciela służb BHP o przygotowaniu do odbioru PUNKTU STOP
BHP co najmniej 60 minut przed jego planowanym odbiorem.
c) Odbiór PUNKTU STOP BHP potwierdza się wpisem w Protokole odbioru PUNKTU STOP BHP
(załącznik 8 - „Protokół odbioru PUNKTU STOP BHP”). Obecność Inspektora BHP reprezentującego
Grupę EDF Polska przy odbiorze PUNKTU STOP BHP jest obowiązkowa.
UWAGA:
Obowiązuje bezwzględny zakaz kontynuacji prac przez Wykonawcę bez uzyskania wpisu do Protokołu odbioru
PUNKTU STOP BHP o odbiorze PUNKTU STOP BHP i dopuszczeniu prac do dalszej realizacji.
5 POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH
W przypadku wystąpienia zdarzenia awaryjnego/kryzysowego, wypadku przy pracy, zdarzenia potencjalnie
wypadkowego, pożaru lub wybuchu należy w przeciągu 1 godziny powiadomić Dyżurnego Inżyniera Ruchu oraz
Kierownika Projektu/Inspektora nadzoru i służby BHP.
W sytuacji zaistnienia wypadku przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowego lub zdarzenia medycznego,
Wykonawca odpowiada za:
 udzielenie poszkodowanym pierwszej pomocy przy wykorzystaniu wyposażenia znajdującego się
w apteczce pierwszej pomocy,
 poinformowanie odpowiednich służb ratunkowych,
 zabezpieczenie miejsca zdarzenia,
 poinformowanie DIR-a,
 postępowanie zgodnie z zasadami określonymi w Instrukcjach dotyczących sytuacji awaryjnych i
wytycznymi DIR-a.
6 NUMERY ALARMOWE
Lp.
Wykaz
Nr tel.
1
Telefon alarmowy
112
2
Dyżurny Inżynier Ruchu
56/65 94 605
3
Służby BHP
693 160 215, 885 851 551
4
Służba ochrony
56/65 94 324
Strona 13 z 19
Strona:
14/19
Odnośnik:
Wzór Projektu Organizacji Robót (POR)
Rew: AA
7 ZAŁĄCZNIKI
Załącznik 1. KARTA ZMIAN
Załącznik 2. PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJĄCEGO
Załącznik 3. PRZEDSTAWICIELE WYKONAWCY ROBÓT
Załącznik 4. POTWIERDZENIE ZAPOZNANIA PRACOWNIKÓW Z TREŚCIĄ POR
Załącznik 5. CHECK-LISTA INSTRUKTAŻU CODZIENNEGO STANOWISKOWEGO
Załącznik 6. LISTA PRACOWNIKÓW POSIADAJĄCYCH UPRAWNIENIA/KWALIFIKACJE
Załącznik 7. WYKAZ SPRZĘTU
Załącznik 8. PROTOKÓŁ ODBIORU PUNKTU STOP BHP
Załącznik 9. INFORMACJA O METODZIE WYKONANIA PRAC (METHOD STATEMENT)
Załącznik 9. KARTY CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNYCH (BENZYNA, OLEJ, SMAR)
Załącznik 1. KARTA ZMIAN
Nr
zmia
ny
Imię, Nazwisko, Data, Podpis
Opis wprowadzonej zmiany
Wprowadził
Sprawdził
Zatwierdził
1
2
3
Załącznik 2. PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJĄCEGO
L.p.
Imię i Nazwisko
Firma
Stanowisko
3
Kierownik Projektu
Koordynator
Nadzór nad
pracami
Inspektor
BHP
4
Inspektor nadzoru
1
2
Nr tel.
Załącznik 3. PRZEDSTAWICIELE WYKONAWCY ROBÓT
L.p.
Imię i Nazwisko
Firma
Stanowisko
Nr tel.
1
2
3
Załącznik 4. POTWIERDZENIE ZAPOZNANIA PRACOWNIKÓW Z TREŚCIĄ POR
Lp.
Imię i Nazwisko
Firma
Data
Podpis
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Strona 14 z 19
Wzór Projektu Organizacji Robót (POR)
Strona:
15/19
Odnośnik:
Rew: AA
Załącznik 5 CHECK-LISTA INSTRUKTAŻU CODZIENNEGO STANOWISKOWEGO
LKI
LISTA KONTROLNA „CHECK-LISTA” INSTRUKTAŻU CODZIENNEGO STANOWISKOWEGO NR
…………
1 Firma:
2 Nazwisko i imię przeprowadzającego instruktaż:
3
Podjęte czynności sprawdzające
……............………
……............………
……............………
……............………
……............………
……............………
……............………
(data)
(data)
(data)
(data)
(data)
(data)
(data)
TAK
NIE
NIE
DOTYCZY
TAK
NIE
NIE
DOTYCZY
TAK
NIE
NIE
DOTYCZY
TAK
NIE
NIE
DOTYCZY
TAK
NIE
NIE
DOTYCZY
TAK
NIE
NIE
DOTYCZY
TAK
NIE
Zapoznałem wszystkich pracowników zagrożeniami, technologią i organizacją
3.1 prac zgodnie z POR-em oraz przekazałem informację z narady koordynacyjnej –
projektowej
3.2
Omówiłem sposób alarmowania i poruszania się po wyznaczonych ciągach
komunikacyjnych oraz dostępie do środków gaśniczych
Potwierdzam, że wszyscy pracownicy posiadają Środki Ochrony Indywidualnej
wymagane do danych prac (odzież robocza, buty hełm ochronny, ochronniki
3.3
słuchu, maska przeciwpyłowa, rękawice, okulary/przyłbica itp.).
Wszystkie ŚOI posiadają wymagane dopuszczenia.
Sprawdziłem dobór narzędzi/elektronarzędzi do wykonania pracy oraz
3.4 sprawdziłem ich stan techniczny. Wszystkie narzędzia/elektronarzędzia są
sprawne, bezpieczne i posiadają wymagane dopuszczenia.
Dokonałem wraz z zespołem pracowników przeglądu stanu rusztowań oraz
podestów i schodów (kraty wema). Potwierdzam że rusztowania, podesty i
3.5 schody które będą wykorzystane do prac są bezpieczne (w szczególności
kompletne, stabilne, przytwierdzone, sprawne oraz zatwierdzone do
użytkowania)
Omówiłem sposób prac i obowiązek stosowania zabezpieczeń podczas prac na
3.6 wysokościach w tym prac na rusztowaniach , z wykorzystaniem zwyżki, prac
linowych i etc. (szelki, amortyzator, liny, badania techniczne zwyżki etc.)
3.7
Sprawdziłem stan techniczny urządzeń i akcesoriów dla prac transportu
bliskiego
Podpis przeprowadzającego instruktaż
Inne omówione zagrożenia i tematy podczas instruktażu
Strona 15 z 19
NIE
DOTYCZY
Wzór Projektu Organizacji Robót (POR)
Strona:
16/19
Odnośnik:
Rew: AA
Załącznik 6. LISTA PRACOWNIKÓW POSIADAJĄCYCH UPRAWNIENIA/KWALIFIKACJE
l.p
Nazwisko Imię
pracownika
Kwalifikacje/
Uprawnienia
Data ważności
Numer uprawnień
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Strona 16 z 19
Strona:
17/19
Odnośnik:
Wzór Projektu Organizacji Robót (POR)
Rew: AA
Załącznik 7. WYKAZ SPRZĘTU
Kontrola stanu maszyn i urządzeń przewidzianych do stosowania dla
operacji/zadania
1. Kontrola bieżąca
• Przed każdym użyciem maszyn, urządzeń, narzędzi i elektronarzędzi należy dokonać dokładnych
oględzin w celu sprawdzenia stanu i poprawnego działania.
• Podczas oględzin należy sprawdzić wszystkie elementy ww. sprzętu zwracając szczególną uwagę na
jakiekolwiek uszkodzenia, nadmierne zużycie, korozję, przetarcia, przecięcia oraz nieprawidłowe
działanie.
UWAGA:
Maszyny, urządzenia, narzędzia i elektronarzędzia muszą być natychmiast wycofane z użytkowania, jeżeli
pojawią się jakiekolwiek wątpliwości, co do stanu lub poprawnego działania.
Wykaz maszyn, urządzeń, narzędzi i elektronarzędzi wykonawcy/podwykonawcy wraz
z oświadczeniem
Lp.
Nazwa urządzenia/
sprzętu
Typ
Instrukcja
Rok
stanowiskowa
produkcji BHP obsługi
jest / brak
Atesty,
certyfikaty
UDT (data
dokumentu)
Instrukcja
bezpiecznej
pracy dla
maszyn i
urządzeń:
jest/brak
Uwagi
1
2
3
4
5
Oświadczamy, że ww. sprzęt jest dopuszczony do użytkowania, posiada aktualne, zgodne z przepisami
badania techniczne oraz środowiskowe jest w pełni sprawny i znajduje się w stanie zapewniającym realizację
prac zgodnie z właściwościami zapewnionymi przez producenta.
Wykonawca oświadcza, że osoby obsługujące sprzęt posiadają odpowiednie uprawnienia, są przeszkolone pod
względem BHP oraz posiadają wymagane badania lekarskie.
Wykonawca
……………………………………………………….
(Firma/Imię i nazwisko)
..………………………..…….
( Podpis)
………………………………
(Data: rrrr-mm-dd)
Strona 17 z 19
Strona:
18/19
Odnośnik:
Wzór Projektu Organizacji Robót (POR)
Rew: AA
Załącznik 8 PROTOKÓŁ ODBIORU PUNKTU STOP BHP.
PROTOKÓŁ ODBIORU PUNKTU STOP BHP
Nazwa projektu
Nr polecenia na pracę (o ile występuje)
Data zgłoszenia PUNKTU STOP BHP
Data przeprowadzenia odbioru
Krótki opis PUNKTU STOP BHP
DOPUSZCZONO DO DALSZEJ REALIZACJI PRAC
TAK
PRZEDSTAWICIEL SŁUŻBY BHP Grupy EDF
NIE
WYKONAWCA
INSPEKTOR NADZORU/POLECENIODAWCA
……………………… ……………..
……………………… ……………..
(Imię i nazwisko)
( Podpis)
INNE OSOBY UCZESTNICZĄCE W ODBIORZE
(Imię i nazwisko)
( Podpis)
INNE OSOBY UCZESTNICZĄCE W ODBIORZE
(Imię i nazwisko)
( Podpis)
INNE OSOBY UCZESTNICZĄCE W ODBIORZE
……………………… ……………..
……………………… ……………..
……………………… ……………..
……………………… ……………..
(Imię i nazwisko)
( Podpis)
(Imię i nazwisko)
( Podpis)
(Imię i nazwisko)
( Podpis)
W TRAKCIE ODBIORU DOKONANO SPRAWDZENIA
L
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Elementy podlegające kontroli
Akceptacja
TAK / NIE
UWAGI
………
Strona 18 z 19
Strona:
19/19
Odnośnik:
Wzór Projektu Organizacji Robót (POR)
Rew: AA
Załącznik 9. INFORMACJA O METODZIE WYKONANIA PRAC (METHOD STATEMENT)
UWAGA: Załącznik stosowany warunkowo w przypadku potrzeby uszczegółowienia technologii lub organizacji
prac dla danej operacji/zadania
INFORMACJA O METODZIE WYKONANIA PRAC (METHOD STATEMENT)
Nazwa Projektu /Nr
polecenia na pracę
Data
Firma
Miejsce wykonania pracy (załączyć szkic jeśli niezbędny)
Opis prac
Zagrożenia
Stosowane środki ochrony zbiorowej i indywidualnej (w tym specjalne bariery lub znaki oraz specjalne środki
ostrożności)
Rozpoczęcie prac (data, godzina)
Planowany czas zakończenia prac (data, godzina)
SPORZĄDZIŁ
Kierujący Zespołem/Kierownik Robót
……………………………………………………….
..………………………..…….
………………………………
( Podpis)
(Data: rrrr-mm-dd)
(Firma/Imię i nazwisko)
ZAAKCEPTOWAŁ
Inspektor nadzoru/ Poleceniodawca ze
strony EDF PL
Pracownik BHP Grupy EDF PL
Kierownik Projektu EDF PL
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
(Imię i nazwisko)
(Imię i nazwisko)
(Imię i nazwisko)
……………………………..…….
……………………………..…….
……………………………..…….
( Podpis)
……………………………….……
(Data: rrrr-mm-dd)
( Podpis)
……………………………….……
(Data: rrrr-mm-dd)
( Podpis)
……………………………….……
(Data: rrrr-mm-dd)
Strona 19 z 19
Download