Pracownicy firm zewnętrznych świadczących usługi na

advertisement
Instrukcja stanowiskowa BHP
I-09 w01
str. 1 z 2
DLA FIRM ZEWNĘTRZNYCH
Obowiązuje od:
WYKONUJĄCYPRACE NA TERENIE
1.10.2012r.
MIEJSKIEGOPRZEDSIĘBIORSTWAOCZYSZCZANI
A
SP. Z O.O. UL. TOKARZEWSKIEGO 2 W ŁODZI
Pracownicy firm zewnętrznych świadczących usługi na rzecz Miejskiego
Przedsiębiorstwa Oczyszczania Łódź Sp. z o.o. są zobowiązani po zapoznaniu się z
procedurami do
:
1 . zgłoszenia rozpoczęcia pracy na terenie zakładu do koordynatorów ds. bhp z
podaniem list osób wykonujących pracę na rzecz MPO ;
a. Łukasz Koziński - teren zakładu przy ul. Tokarzewskiego 2 – tel. 608 517 557
b. Robert Kostowski – teren zakładu przy ul. Zamiejskiej 1 - tel. 693 233 555
2. Przestrzegania obowiązujących w zakładzie regulaminów i zarządzeń wewnętrznych.
3. Przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
4. Pracownicy firmy zewnętrznej:
muszą posiadać ukończone szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
posiadać badania lekarskie bez przeciwwskazań co do wykonywanej pracy
wykonują pracę w odzieży roboczej zapewnionej przez wykonawcę
pracownicy obsługujący urządzenia elektro - energetyczne, dźwigowe oraz inne
prace szczególnie niebezpieczne muszą posiadać stosowne uprawnienia w tym
zakresie,
przed przystąpieniem do pracy pracownicy przechodzą instruktaż z zakresu BHP
prowadzony przez bezpośredniego przełożonego z uwzględnieniem zagrożeń
występujących w MPO Łódź sp z o.o.
5. Każdy zaistniały wypadek na terenie przedsiębiorstwa przedstawiciel firmy
zewnętrznej niezwłocznie zgłasza do specjalisty ds BHP MPO Łódź sp z o.o.
6. Maszyny i inne urządzenia używane przez firmę zewnętrzną nie mogą stwarzać
zagrożenia dla zatrudnionych pracowników.
7. W przypadku stosowania w procesie pracy substancji niebezpiecznych, szkodliwych
przedstawiciel firmy zewnętrznej musi pisemnie powiadomić specjalistę ds BHP
MPO Łódż sp z o.o..
8. Przed rozpoczęciem prac pożarowo niebezpiecznych, z otwartym ogniem
przedstawiciel firmy zewnętrznej musi zgłosić i uzyskać pisemną zgodę na
Instrukcja stanowiskowa BHP
I-09 w01
str. 2 z 2
DLA FIRM ZEWNĘTRZNYCH
Obowiązuje od:
WYKONUJĄCYPRACE NA TERENIE
1.10.2012r.
MIEJSKIEGOPRZEDSIĘBIORSTWAOCZYSZCZANI
A
SP. Z O.O. UL. TOKARZEWSKIEGO 2 W ŁODZI
wykonanie tych prac od inspektora ds .p. poż. Łukasza Kozińskiego tel 608 51 75
57 oraz kierownika jednostki na której prace są wykonywane
9. Wszelkie materiały i surowce stosowane, używane w czasie wykonywania pracy
muszą być tak ułożone i zabezpieczone aby nie stwarzały zagrożenia dla ludzi.
10.Wszelkie odpady powstałe z materiału, surowców stosowanych podczas
wykonywania prac zagospodarowuje we własnym zakresie firma zewnętrzna.
11.Miejsca niebezpieczne, otwory technologiczne muszą być tak zabezpieczone aby nie
stwarzały zagrożenia dla ludzi.
12. W sytuacjach awaryjnych, zagrożenia życia lub zdrowia pracowników stosować się
do poleceń wydawanych przez upoważnioną osobę Marka Kobierskiego specjalistę
ds BHP
nr tel. 602 26 61 40 lub kierownika jednostki na której prace są
wykonywane
13.Podczas wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych - praca na wysokości
wykonujący ją pracownicy powinni posiadać odpowiedni do rodzaju wykonywanych
prac sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości. Przed przystąpieniu do
pracy powinni być przeszkoleni z zakresu BHP na stanowisku pracy oraz posiadać
stosowne badania lekarskie bez przeciwwskazań do prac na wysokości
14. po zakończeniu prac należy właściwie zabezpieczyć miejsce pracy
Opracował;
dnia 1.09.2012r
Zatwierdził;
dnia 28.09.2012r
Download