analiza swot wraz z okresleniem wyzwań dla strategii tworzenia

advertisement
ANALIZA SWOT WRAZ Z OKRESLENIEM
WYZWAŃ DLA STRATEGII TWORZENIA
PRZEDSIĘBIORSTW TYPU SPIN-OFF
Krzysztof K. Malik
Katedra Ekonomii i Badań
Regionalnych Politechniki Opolskiej
MAKROTENDENCJE
• dążenie do specjalizacji biznesu
• przenoszenie zarządzania i ryzyka na
kooperantów (outsourcing),
• skłonność do aliansów strategicznych
• decentralizacja zarządzania
• budowanie społecznej integracji kadry z
otoczeniem – społecznymi partnerami rozwoju
(teambuilding)
• rozwój nowych form organizacji w oparciu o
większe zaangażowanie pracowników
TEZA
Budowanie form integrujących przedsiębiorczość
akademicką i organizacje rynku lokalnego dla
wspólnych korzyści rozwojowych (firmy typu
spin-off) wpisuje się w zasadzie we wszystkie
współczesne tendencje rozwoju gospodarki
nie tylko w wymiarze regionalnym ale także
globalnym.
Foresightowe obszary rozwoju
technologii dla regionu opolskiego
• zasoby naturalne i nowe technologie - przemysł
chemiczny,
• zasoby naturalne i nowe technologie - przemysł
spożywczy,
• materiały budowlane i budownictwo,
• infrastruktura sektora transportowego,
• rolnictwo, agroturystyka i leśnictwo,
• zrównoważona energetyka.
Województwo opolskie regionem zrównoważonego rozwoju- foresight regionalny do 2020 roku. Metody
badawcze i najlepsze praktyki, pod red. K. Malika, Wydawnictwo Instytut Śląski, Opole 2008.
Branże rozwojowe i innowacyjne pod
kątem tworzenia firm typu spin-off:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Branża chemiczna(22,4% odpowiedzi)
Budownictwo (18,4% odpowiedzi)
Odnawialne źródła energii (10,2% odpowiedzi)
Branża energetyczna (8,2% odpowiedzi)
Branża spożywcza (8,2% odpowiedzi)
Technologie informatyczne i teleinformatyczne (6,1%
odpowiedzi)
Branża kosmetyczna (4,1% odpowiedzi)
Przemysł elektromaszynowy (4,1% odpowiedzi)
Rolnictwo (4,1% odpowiedzi)
Biotechnologia(4,1% odpowiedzi)
Trawka K., Informacje i opracowania statystyczne badań dotyczących warunków tworzenia przedsiębiorstw typu spin-off, Opole 2010.
TWORZENIE SPIN-OFF: ATUTY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Partnerzy społeczni zainteresowani tworzeniem spin-off,
Realizacja projektów związanych z przedsiębiorczością akademicką,
Wspólne tworzenie nowych produktów (regionalnych)
Uwrażliwienie (głównie pracowników badawczych) na potrzeby
rynkowe (jakość, ceny, serwis, obsługa, promocja, sprzedaż)
Możliwość wprowadzenia rachunku efektywności działań
Pozytywny wizerunek instytucji naukowo-badawczych w regionie
Wspólna realizacja projektów B&R i nowych technologii na
uczelniach i laboratoriach przemysłowych. Korzystanie z
infrastruktury uczelni
Wspólne szkolenia i wymiana doświadczeń
Wspólne kanały dystrybucji
Stosowanie benchmarkingu
Promocja marek i wizerunku przedsiębiorstw-partnerów spin-off
TWORZENIE SPIN-OFF: SŁABE STRONY
• Brak doświadczenia i dobrych praktyk w tworzeniu
spin-off,
• Brak środków na dofinansowanie tworzenia Spin-off w
regionie,
• Liczba konkurentów i produktów substytucyjnych
• Niski stopień rozeznania rynku na produkty spin-off,
• Wysokie koszty stałe w strukturze kosztów uczelni
• Skomplikowana konstrukcja prawno-organizacyjna
spin-off
• Bariera zewnętrznych źródeł finansowania
• Nadmierna zależność od uczelni macierzystej
• Nadmierna biurokracja
TWORZENIE SPIN-OFF: SZANSE
Programy rządowe i strategie regionalne wspierające przedsiębiorczość akademicką.
Wsparcie władz regionu tworzeniem so., Możliwość dofinansowania ze środków
UE na tworzenie i rozwój so, Możliwość wykorzystania instytucji otoczenia biznesu
do tworzenia s.o., Specjalne regulacje prawne (bodźce i ułatwienia) wspomagające
krajowe uczelnie w tworzeniu so, Governance regionalny i lokalny
Potencjał inwestycyjny przedsiębiorstw lokalnych, Możliwość korzystania z
najlepszych praktyk np. niemieckich, Współpraca z regionalnymi i lokalnymi
jednostkami administracji samorządowej, Współpraca z instytucjami otoczenia
biznesu, Doświadczenie akademickich inkubatorów przedsiębiorczości/centrów
transferu technologii w prowadzeniu przedsiębiorczości uczelnianej
Duża chłonność rynku lokalnego, szczególnie w zakresie nowych produktów i usług,
Współpraca naukowo-badawcza i organizacyjna uniwersytetu i politechniki,
Tworzenie innowacji (nowe procesy i produkty regionalne), Transfer technologii
nauka- gospodarka, Technologie informatyczne,
Funkcjonowanie branż przemysłu i powiązanych z nimi przedmiotowo kierunków
badań naukowych w regionie, Duże potencjalne możliwości lokalizacji tworzonych
so, i ich funkcjonowania w ramach średnich i dużych przedsiębiorstw
TWORZENIE SPIN-OFF: ZAGROŻENIA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Niski poziom operacjonalizacji i implementacji krajowych i regionalnych
rozwiązań strategicznych
Duża konkurencja w dostępie do środków finansowych,
Słaby rozwój instytucji sektora otoczenia biznesowego w regionie
Brak rozwiązań prawnych wspomagających krajowe uczelnie w tworzeniu so
Niski poziom internalizacji społeczności lokalnych
Obawy inwestorów związane z dekoniunkturą gospodarki globalnej
Trudności adaptacji rozwiązań do warunków krajowych
Niedostateczna współpraca z administracją lokalną i regionalną
Niedostateczna współpraca z instytucjami otoczenia biznesu
Nikła świadomość pracowników / doktorantów / studentów w dziedzinie obrotu
gospodarczego i zarządzania
Duża zmienność koniunktury rynkowej
Trudności współpracy naukowo-badawczej i organizacyjnej uniwersytetu i
politechniki
zbieżność obszarów rozwoju regionu i branż, będących przedmiotem
zainteresowania potencjalnych przedsiębiorców akademickich
Dziękuję za uwagę
[email protected]
www.zarzadzanie.opole.pl
Download