TARYFA DLA CIEPŁA

advertisement
PGE Elektrownia Opole S.A.
46-021 Brzezie k.Opola
tel. (0-77) 423-50-50
fax. (0-77) 423-53-12
ZMIANA TARYFY
DLA CIEPŁA
Niniejsza taryfa stanowi załącznik
do decyzji Prezesa URE
z dnia 16 grudnia 2010 r.
nr OWR-4210-64/2010/1250/VII-B/HK
Z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Brzezie k. Opola, grudzień 2010 r.
Zmiana taryfy dla ciepła PGE Elektrownia Opole S.A.
W taryfie dla ciepła PGE Elektrownia Opole Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzeziu k. Opola,
zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 grudnia 2009 r.
nr OWR-4210-56/2009/1250/VII-A/HK Rozdział 4 otrzymuje brzmienie:
4. Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat
Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług
(VAT). Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4.1 Ceny i stawki opłat za ciepło
Grupa A
Wyszczególnienie
Jednostki
Wysokość cen i stawek opłat
zł/MW/rok
26 200,00
rata miesięczna
2 183,33
Cena ciepła
zł/GJ
12,25
Cena nośnika ciepła
zł/m3
4,32
zł/MW/rok
5 209,92
rata miesięczna
434,16
zł/GJ
2,17
Cena za zamówioną moc
cieplną
Stawka opłaty stałej za
usługi przesyłowe
Stawka opłaty zmiennej za
usługi przesyłowe
Grupa B
Wyszczególnienie
Jednostki
Wysokość cen i stawek opłat
zł/MW/rok
26 200,00
rata miesięczna
2 183,33
Cena ciepła
zł/GJ
12,25
Cena nośnika ciepła
zł/m3
4,32
zł/MW/rok
5 308,67
rata miesięczna
442,39
zł/GJ
3,39
Cena za zamówioną moc
cieplną
Stawka opłaty stałej za
usługi przesyłowe
Stawka opłaty zmiennej za
usługi przesyłowe
-2-
Zmiana taryfy dla ciepła PGE Elektrownia Opole S.A.
4.2 Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej
W przypadku przyłączenia odbiorców spełniających warunki określone w art. 7 ust. 5
ustawy stosowane będą następujące stawki opłat za przyłączenie do sieci:
Rodzaj
przyłącza
Wysokość stawek opłat
2 x DN
mm
zł/mb
40
105,00
65
138,00
125
255,00
Pozostałe zapisy taryfy pozostają bez zmian.
-3-
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards