Zgorzeleckie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Zgorzelcu S

advertisement
Zgorzeleckie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Zgorzelcu Sp. z o.o.
59-900 Zgorzelec, ul. Groszowa 1
TARYFA DLA CIEPŁA
Niniejsza taryfa stanowi załącznik
do decyzji Prezesa URE
z dnia 14 czerwca 2007 r.
nr OWR 4210-13/2007/400/VII-A/CP
Z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
ZASTĘPCA DYREKTORA
POŁUDNIOWO -ZACHODNIEGO
ODDZIAŁU TERENOWEGO
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
z siedzibą we Wrocławiu
Jadwiga Gogolewska
Zgorzelec, czerwiec 2007 r.
ZPEC ZGORZELEC SP. Z O.O.
SPIS TREŚCI
I........................................................................................................................................................ 3
Objaśnienia pojęć używanych w taryfie.......................................................................................... 3
II ...................................................................................................................................................... 4
Działalność gospodarcza przedsiębiorstwa związana z zaopatrzeniem w ciepło ................................... 4
III ..................................................................................................................................................... 5
Podział odbiorców na grupy taryfowe .......................................................................................................... 5
IV .................................................................................................................................................... 5
Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat .................................................................................................. 5
V ..................................................................................................................................................... 8
Sposób obliczania opłat ............................................................................................................................... 8
I
Objaśnienia pojęć używanych w taryfie
ustawa – ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89,
poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, oraz z 2007 r. Nr 21,
poz. 124 i Nr 52, poz.343),
rozporządzenie taryfowe – rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006 r.
w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu
zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2006 r. Nr 193, poz. 1423),
rozporządzenie przyłączeniowe – rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia
2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92),
taryfa – zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany przez
przedsiębiorstwo energetyczne i wprowadzany jako obowiązujący dla określonych w nim
odbiorców
w trybie określonym ustawą,
sprzedawca, przedsiębiorstwo energetyczne – Zgorzeleckie Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej w Zgorzelcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w skrócie ZPEC, prowadzące
działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania oraz przesyłania i dystrybucji ciepła,
odbiorca – każdy, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawie umowy z przedsiębiorstwem
energetycznym,
źródło ciepła – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła,
kotłownia lokalna – zlokalizowane w obiekcie źródło ciepła, które bezpośrednio zasila
instalacje odbiorcze w tym obiekcie oraz obiektach sąsiednich,
sieć ciepłownicza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania
i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych,
przyłącze – odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła
TARYFA DLA CIEPŁA
2
ZPEC ZGORZELEC SP. Z O.O.
cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub
źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach,
węzeł cieplny – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub
parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego
do instalacji odbiorczych,
grupowy węzeł cieplny – węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt,
instalacja odbiorcza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do transportowania
ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub punktów
poboru ciepłej wody w obiekcie,
zewnętrzna instalacja odbiorcza – odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł
cieplny lub źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach,
obiekt – budowla lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi,
układ pomiarowo-rozliczeniowy – dopuszczony do stosowania, zgodnie z odrębnymi
przepisami, zespół urządzeń, służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których
wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła,
grupa taryfowa – grupa odbiorców korzystających z usług związanych z zaopatrzeniem w
ciepło, z którymi rozliczenia są prowadzone na podstawie tych samych cen i stawek opłat oraz
warunków ich stosowania,
moc cieplna – ilość ciepła wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania określonego nośnika
ciepła albo ilość ciepła odebranego z tego nośnika w jednostce czasu,
zamówiona moc cieplna – ustalona przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o
przyłączenie największa moc cieplna, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach
obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi
oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:
a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza
w pomieszczeniach,
b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji,
warunki obliczeniowe:
a) obliczeniowa temperatura powietrza atmosferycznego określona dla strefy klimatycznej,
w której zlokalizowane są obiekty, do których jest dostarczane ciepło,
b) normatywna temperatura ciepłej wody,
nielegalne pobieranie ciepła – pobieranie ciepła bez zawarcia umowy, z całkowitym albo
częściowym pominięciem układu pomiarowo-rozliczeniowego lub poprzez ingerencję w ten
układ mającą wpływ na zafałszowanie pomiarów dokonywanych przez układ pomiaroworozliczeniowy.
II
Działalność gospodarcza przedsiębiorstwa związana z zaopatrzeniem w ciepło
ZPEC prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania oraz przesyłania
i dystrybucji ciepła na terenie Zgorzelca.
Działalność ta jest prowadzona na podstawie udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji
TARYFA DLA CIEPŁA
3
ZPEC ZGORZELEC SP. Z O.O.
Energetyki koncesji z dnia 1 października 1998 r. na:
- wytwarzanie ciepła Nr WCC/110/400/U/OT-6/98/AD, ze zmianami:
z dnia 3 marca 1999 r. Nr WCC/110A/400/U/OT-6/99,
z dnia 5 września 2000 r. Nr WCC/110B/400/W/3/2000/BP,
z dnia 28 lutego 2003 r. Nr WCC/110C/400/W/OWR/2003/JK,
z dnia 8 sierpnia 2003 r. Nr WCC/110D/400/W/OWR/2003/TT,
z dnia 15 marca 2004 r. Nr WCC/110E/400/W/OWR/2004/TT,
z dnia 29 grudnia 2006 r. Nr WCC/110F/400/W/OWR/2006/DT,
- przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/111/400/U/OT-6/98/AD, ze zmianami:
z dnia 26 kwietnia 1999 r. Nr PCC/111A/400/U/OT-6/99,
z dnia 2 września 1999 r. Nr PCC/111/S/400/U/3/99,
z dnia 25 października 1999 r. Nr PCC/111B/400/W/3/99/JŻ,
z dnia 11 października 2000 r. Nr PCC/111C/400/W/3/2000/BP,
z dnia 7 listopada 2003 r. Nr PCC/111D/400/W/OWR/2003/JJ,
z dnia 15 marca 2004 r. Nr PCC/111E/400/W/OWR/2004/TT,
z dnia 23 listopada 2006 r. Nr PCC/111F/400/W/OWR/2006/JM.
III
Podział odbiorców na grupy taryfowe
Na podstawie § 10 rozporządzenia taryfowego, w niniejszej taryfie wyodrębnia się następujące
grupy taryfowe:
Grupa „A”
Grupa „B”
Grupa „C”
Grupa „C1”
Grupa „D”
Grupa „O1”
Grupa „O2”
– odbiorcy, którym ciepło dostarczane jest bezpośrednio z kotłowni lokalnych,
–
odbiorcy, którym ciepło dostarczane jest za pośrednictwem sieci
ciepłowniczej sprzedawcy,
–
odbiorcy, którym ciepło dostarczane jest za pośrednictwem sieci
ciepłowniczej i węzłów indywidualnych sprzedawcy,
–
odbiorcy, którym ciepło dostarczane jest za pośrednictwem sieci
ciepłowniczej i grupowych węzłów cieplnych sprzedawcy,
–
odbiorcy, którym ciepło dostarczane jest za pośrednictwem sieci
ciepłowniczej i grupowych węzłów cieplnych oraz zewnętrznych instalacji
odbiorczych
sprzedawcy,
– odbiorcy, którym ciepło dostarczane jest z kotłowni przy ul. Orzeszkowej
za pośrednictwem sieci ciepłowniczej sprzedawcy,
– odbiorcy, którym ciepło dostarczane jest z kotłowni przy ul. Orzeszkowej
za pośrednictwem sieci ciepłowniczej i węzłów indywidualnych sprzedawcy.
IV
Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat
1. Ceny i stawki opłat za ciepło
TARYFA DLA CIEPŁA
4
ZPEC ZGORZELEC SP. Z O.O.
Grupa „A”
Wyszczególnienie
Jednostki
Wysokość stawek opłat
netto
Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną
moc cieplną
Stawka opłaty za ciepło
zł/MW/m-c
zł/GJ
brutto*
5 587,87
6 817,20
42,22
51,51
Grupa „B”
Wyszczególnienie
Cena za zamówioną moc cieplną
Cena ciepła
Cena nośnika ciepła
Stawka opłaty stałej za usługi
przesyłowe
Stawka opłaty zmiennej za usługi
przesyłowe
Jednostki
zł/MW/rok
rata miesięczna
zł/GJ
zł/m3
zł/MW/rok
rata miesięczna
zł/GJ
Wysokość cen i stawek opłat
netto
57 165,29
4 763,77
21,37
6,98
15 265,47
1 272,12
brutto*
69 741,65
5 811,80
26,07
8,52
18 623,87
1 551,99
5,98
7,30
Grupa „C”
Wyszczególnienie
Cena za zamówioną moc cieplną
Cena ciepła
Cena nośnika ciepła
Stawka opłaty stałej za usługi
przesyłowe
Stawka opłaty zmiennej za usługi
przesyłowe
Jednostki
zł/MW/rok
rata miesięczna
zł/GJ
zł/m3
zł/MW/rok
rata miesięczna
zł/GJ
Wysokość cen i stawek opłat
netto
57 165,29
4 763,77
21,37
6,98
20 703,52
1 725,29
brutto*
69 741,65
5 811,80
26,07
8,52
25 258,29
2 104,85
7,92
9,66
Grupa „C1”
TARYFA DLA CIEPŁA
5
ZPEC ZGORZELEC SP. Z O.O.
Wyszczególnienie
Cena ciepła
Cena nośnika ciepła
Stawka opłaty stałej za usługi
przesyłowe
Stawka opłaty zmiennej za usługi
przesyłowe
Jednostki
zł/MW/rok
rata miesięczna
zł/GJ
zł/m3
zł/MW/rok
rata miesięczna
zł/GJ
Wysokość cen i stawek opłat
netto
57 165,29
4 763,77
21,37
6,98
24 457,56
2 038,13
brutto*
69 741,65
5 811,80
26,07
8,52
29 838,22
2 486,52
7,57
9,24
Grupa „D”
Wyszczególnienie
Cena za zamówioną moc cieplną
Cena ciepła
Cena nośnika ciepła
Stawka opłaty stałej za usługi
przesyłowe
Stawka opłaty zmiennej za usługi
przesyłowe
Jednostki
zł/MW/rok
rata miesięczna
zł/GJ
zł/m3
zł/MW/rok
rata miesięczna
zł/GJ
Wysokość cen i stawek opłat
netto
57 165,29
4 763,77
21,37
6,98
25 019,02
2 084,92
brutto*
69 741,65
5 811,80
26,07
8,52
30 523,20
2 543,60
8,49
10,36
Grupa „O1”
Wyszczególnienie
Cena za zamówioną moc cieplną
Cena ciepła
Cena nośnika ciepła
Stawka opłaty stałej za usługi
przesyłowe
Stawka opłaty zmiennej za usługi
przesyłowe
Jednostki
zł/MW/rok
rata miesięczna
zł/GJ
zł/m3
zł/MW/rok
rata miesięczna
zł/GJ
Wysokość cen i stawek opłat
netto
52 746,13
4 395,51
40,17
8,96
9 896,19
824,68
brutto*
64 350,28
5 362,52
49,01
10,93
12 073,35
1 006,11
4,20
5,12
Grupa „O2”
TARYFA DLA CIEPŁA
6
ZPEC ZGORZELEC SP. Z O.O.
Wyszczególnienie
Jednostki
zł/MW/rok
rata miesięczna
zł/GJ
zł/m3
zł/MW/rok
rata miesięczna
Cena za zamówioną moc cieplną
Cena ciepła
Cena nośnika ciepła
Stawka opłaty stałej za usługi
przesyłowe
Stawka opłaty zmiennej za usługi
przesyłowe
zł/GJ
Wysokość cen i stawek opłat
netto
52 746,13
4 395,51
40,17
8,96
11 476,46
956,37
brutto*
64 350,28
5 362,52
49,01
10,93
14 001,28
1 166,77
4,87
5,94
*) Ceny i stawki opłat brutto zawierają podatek od towarów i usług w wysokości 22 %.
2. Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej
W przypadku przyłączenia odbiorców ciepła do sieci ciepłowniczej stosowane będą następujące
stawki opłat za przyłączenie do sieci:
mm
Technologia preizolowana
Stawki opłat
netto
brutto*
zł/mb
zł/mb
32
123,0
150,06
40
134,0
163,48
50
145,0
176,90
65
156,0
190,32
80
176,0
214,72
100
217,0
264,74
Rodzaj przyłącza
2xDn
*) Stawki opłat brutto zawierają podatek od towarów i usług w wysokości 22 %.
V
Sposób obliczania opłat
Miesięczna rata opłaty za zamówioną moc cieplną – pobierana w każdym miesiącu, stanowi
iloczyn zamówionej mocy cieplnej oraz 1/12 ceny za zamówioną moc cieplną lub stawki opłaty
miesięcznej za zamówioną moc cieplną dla danej grupy taryfowej.
Opłata za ciepło – pobierana za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór ciepła, stanowi iloczyn
TARYFA DLA CIEPŁA
7
ZPEC ZGORZELEC SP. Z O.O.
ilości dostarczonego ciepła, ustalonej na podstawie odczytów wskazań układu pomiaroworozliczeniowego zainstalowanego na przyłączu do węzła cieplnego, albo w innych miejscach
rozgraniczenia eksploatacji urządzeń i instalacji określonych w umowach, oraz ceny ciepła lub
stawki opłaty za ciepło dla danej grupy taryfowej.
Opłata za nośnik ciepła – pobierana za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór nośnika ciepła,
stanowi iloczyn ilości nośnika ciepła dostarczonego do napełniania i uzupełniania ubytków wody
w instalacjach odbiorczych, ustalonej na podstawie odczytów wskazań układu pomiaroworozliczeniowego zainstalowanego w węźle cieplnym lub w miejscu określonym w umowie, oraz
ceny nośnika ciepła dla danej grupy taryfowej.
Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe – pobierana w każdym miesiącu, stanowi
iloczyn zamówionej mocy cieplnej oraz 1/12 stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe dla danej
grupy taryfowej.
Opłata zmienna za usługi przesyłowe – pobierana za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór
ciepła, stanowi iloczyn ilości dostarczonego ciepła ustalonej na podstawie odczytów wskazań
układu pomiarowo-rozliczeniowego, zainstalowanego na przyłączu do węzła cieplnego albo
w innych miejscach rozgraniczenia eksploatacji urządzeń i instalacji określonych w umowach,
oraz stawki opłaty zmiennej za usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej.
Opłata za przyłączenie – obliczana jako iloczyn długości przyłącza i stawki opłaty za
przyłączenie, ustalonej w taryfie dla danego rodzaju przyłącza.
W przypadku dostarczania ciepła do grupowego węzła cieplnego, obsługującego obiekty więcej
niż jednego odbiorcy, opłaty pobierane od poszczególnych odbiorców oblicza się według zasad
określonych w § 34 rozporządzenia taryfowego.
W przypadku grupowego węzła cieplnego, z którym połączone są instalacje odbiorcze zasilające
obiekty więcej niż jednego odbiorcy, opłatę za przyłączenie oblicza się według zasad
określonych w § 36 rozporządzenia taryfowego.
VI
Warunki stosowania cen i stawek opłat
Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat obowiązują przy zachowaniu parametrów
jakościowych nośnika ciepła i standardów jakościowych obsługi odbiorców określonych w
rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego.
W przypadkach:
 niedotrzymania przez strony warunków umowy sprzedaży ciepła,
 uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiaroworozliczeniowego,
 niedotrzymania przez przedsiębiorstwo energetyczne standardów jakościowych obsługi
odbiorców,
 nielegalnego pobierania ciepła,
 udzielania i naliczania bonifikat przysługujących odbiorcy,
stosuje się odpowiednio postanowienia rozdziału 4 rozporządzenia taryfowego.
TARYFA DLA CIEPŁA
8
ZPEC ZGORZELEC SP. Z O.O.
VII
Wprowadzanie zmian cen i stawek opłat
Taryfa, po zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, jest kierowana do
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni
i nie później niż do 45 dnia od daty jej opublikowania.
Wszyscy odbiorcy będą powiadamiani pisemnie o wprowadzaniu nowych cen i stawek opłat
z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni od daty planowanego ich wprowadzenia.
TARYFA DLA CIEPŁA
9
Download