Zespół Szkół Nr 1 w Brwinowie Ewaluacja wewnętrzna

advertisement
Zespół Szkół Nr 1 w Brwinowie
Ewaluacja
wewnętrzna
2010/2011
Bezpieczeństwo w szkole
Obszar badań:
Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
oraz innej działalności statutowej
Wymagania:
Respektowane są normy społeczne
Cele ewaluacji:
Poznawcze:
Badanie znajomości i przestrzegania zasad
bezpieczeństwa
Diagnozowanie miejsc, sytuacji niebezpiecznych
w szkole
Praktyczny:
Opracowanie i wdrożenie planu poprawy stanu
bezpieczeństwa w szkole
(jeśli okaże się to konieczne)
Kryteria ewaluacji
1. Zgodność określonych przez szkołę zasad
bezpieczeństwa z wymaganiami prawnymi
2. Znajomość określonych w szkole zasad
bezpieczeństwa
3. Powszechność stosowania określonych
przez szkołę zasad bezpieczeństwa
4. Skuteczność określonych przez szkołę
zasad bezpieczeństwa
Pytania kluczowe
1. Jakie zasady bezpieczeństwa i w jakich obszarach pracy
szkoły są określone w dokumentacji szkolnej?
2. Czy uczniowie i inne podmioty szkoły wiedzą jakich
zachowań z zakresu bezpieczeństwa się od nich oczekuje?
3. Jaki jest poziom respektowania zasad bezpieczeństwa
przez podmioty szkoły?
4. Czy uczniowie czują się w szkole bezpiecznie?
5. Jaka jest opinia rodziców/opiekunów prawnych
o bezpieczeństwie w szkole?
6. Jakie miejsca i sytuacje są postrzegane za niebezpieczne
w szkole?
Źródła informacji
1. osobowe:
Uczniowie (wybrani losowo w liczbie 10. z każdej klasy, określone
klasy i grupy koleżeńskie)
Nauczyciele
Pracownicy obsługi i administracji
Pedagog, psycholog
Dyrektor szkoły
2. dokumenty:
Statut szkoły
Plany pracy wychowawczej poszczególnych oddziałów
Ogłoszenia i zarządzenia dyrektora szkoły
Regulaminy pracowni i innych pomieszczeń
Informacje dotyczące ewakuacji z budynku szkolnego w momencie
stanu zagrożenia, np. pożaru
Zapisy w dziennikach lekcyjnych nt. bezpieczeństwa
Metody i techniki badawcze
Do przeprowadzenia ewaluacji wybrano metody
ilościowe i jakościowe.
Badania ilościowe
Metoda/technika
sondaż diagnostyczny techniką
ankietowania
Zastosowanie
 wiedza uczniów, nauczycieli, pracowników obsługi
i administracji na temat zasad bezpieczeństwa,
 poziom poczucia bezpieczeństwa uczniów w szkole
 opinie rodziców/opiekunów prawnych o poziomie
bezpieczeństwie w szkole
Badania jakościowe
Metoda/technika
sondaż diagnostyczny techniką
wywiadu
Zastosowanie
 informacje kontekstowe od rodziców, dyrektora szkoły, pedagoga
(skategoryzowany, jawny, formalny,
indywidualny)
obserwacja (standaryzowana, próbek
czasowych, bezpośrednia, grupowa,
częściowa)
 dane o zachowaniu uczniów na lekcjach, podczas przerw,
w środkach komunikacji, podczas wycieczek szkolnych
analiza dokumentu treściowa
 dane opisowe: obowiązki uczniów, nauczycieli, pracowników
administracji i obsługi z zakresu bezpieczeństwa
 planowane i zrealizowane przez nauczycieli i wychowawców
zajęcia/zagadnienia związane z bezpieczeństwem w szkole
analiza dokumentu formalna
 obowiązek opracowania i udostępnienia regulaminów pracowni
zawierających informacje o zasadach bezpieczeństwa
 dostępność Informacji dotyczących ewakuacji z budynku szkolnego
w momencie stanu zagrożenia np. pożarem
(w projekcie ewaluacji zapisana pod nazwą
„kontrola”)
Wyniki i wnioski z badań
wg kryteriów i pytań kluczowych
kryterium:
Zgodność określonych przez szkołę zasad bezpieczeństwa
z wymaganiami prawnymi
pytanie kluczowe: Jakie zasady bezpieczeństwa i w jakich obszarach pracy szkoły
są określone w dokumentacji szkolnej?
Wyniki i wnioski sformułowano na podstawie:
 analizy zapisów na temat bezpieczeństwa w statucie szkoły i w planach
pracy wychowawczej poszczególnych oddziałów
 kontroli dostępności regulaminów pracowni i innych pomieszczeń oraz
Informacji dotyczących ewakuacji z budynku szkolnego w momencie stanu
zagrożenia np. pożarem
 wywiadu z dyrektorem szkoły
Wnioski:
•
W statucie szkoły określono obowiązki wszystkich podmiotów szkoły: uczniów,
nauczycieli, pracowników obsługi i administracji. Dokładnie określone są obowiązki
wszystkich uczestników zajęć pozaszkolnych, tzn. podczas wycieczki szkolnej.
Zbyt ogólnie określone są zasady bezpieczeństwa obowiązujące w czasie przerwy
międzylekcyjnej. Do statutu nie załączono natomiast regulaminu zachowania się
uczniów w autobusie szkolnym.
•
W planach pracy wychowawczej zostały zapisane treści związane
z bezpieczeństwem uwzględniające różne aspekty i sytuacje, ale w sposób
niejednolity: bardziej lub mniej dokładnie, zbyt ogólnie.
•
Kontrola obowiązku opracowania i umieszczenia w pracowniach
dydaktycznych regulaminów zachowania i Informacji dotyczących ewakuacji
z budynku szkolnego w momencie stanu zagrożenia, np. pożarem
wykazała, że:
a) w 3 pracowniach na 30 brakuje regulaminów (są to pracownie o
numerach:5, 6, 7),
b) „Informacji” brakuje w 5 pomieszczeniach na 40 (są to 2 pracownie
dydaktyczne o numerach 5, 27 oraz świetlica szkoły podstawowej, gabinet
psychologa, gabinet logopedy).
•
Według informacji dyrektora szkoły obowiązki są określone również w regulaminach:
dyżurów nauczycielskich, dyskotek, dowożenia uczniów, świetlicy, sali gimnastycznej,
pracowni.
•
W celu zapewnienia bezpieczeństwa, szkoła współpracuje z policją, strażą miejską,
sądem rodzinnym oraz z zakładem opieki zdrowotnej.
•
Szkoła przekazuje informacje społeczności szkolnej na temat sytuacji związanych
z bezpieczeństwem poprzez: stronę internetową, apele, tablice informacyjne oraz
podczas zebrań z rodzicami, posiedzeń rady pedagogicznej i zebrań z pracownikami
obsługi.
kryterium:
Znajomość określonych w szkole zasad bezpieczeństwa
pytanie kluczowe: Czy uczniowie i inne podmioty szkoły wiedzą jakich zachowań
z zakresu bezpieczeństwa się od nich oczekuje?
Wyniki i wnioski sformułowano na podstawie:
 badania ankietowego uczniów, nauczycieli, pracowników obsługi
i administracji
 badania ankietowego i wywiadów z rodzicami
ankieta: uczniowie klas I-III SP
1. Skąd wiesz, jak należy zachowywać się bezpiecznie (np. na drodze,
podczas zabaw letnich i zimowych) tak, aby uniknąć wypadków?
50%
40%
30%
20%
10%
0%
od nauczycieli
od rodziców, dziadków
z telewizji, z radia
od koleżanek i kolegów
klasy I SP
15%
16%
5%
1%
klasy II SP
19%
16%
6%
2%
klasy III SP
11%
9%
0%
0%
wszyscy uczniowie klas I-III SP
45%
42%
11%
3%
4. Do kogo zwrócisz się o pomoc, gdy ktoś będzie Cię straszył,
zaczepiał, wymuszał jakieś przedmioty lub zachowanie?
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
do
wychowawcy
do innych
nauczycieli,
pedagogów
do innych
pracowników
szkoły
powiem
rodzicom
nie powiem
nikomu
klasy I SP
15%
8%
6%
12%
0%
klasy II SP
14%
11%
5%
9%
0%
klasy III SP
8%
6%
4%
4%
0%
wszyscy uczniowie klas I-III SP
36%
24%
15%
25%
0%
6. Czy znasz numery alarmowe, pod które należy zadzwonić, kiedy
dojdzie do wypadku? Jeśli tak, połącz numer z nazwą instytucji.
POGOTOWIE RATUNKOWE TEL.999
(poprawne wskazania przy 57 odpowiedziach)
klasy III SP;
25%
klasy I SP;
25%
klasy II SP;
50%
6. Czy znasz numery alarmowe, pod które należy zadzwonić, kiedy
dojdzie do wypadku? Jeśli tak, połącz numer z nazwą instytucji.
STRAŻ POŻARNA TEL.998
(poprawne wskazania przy 53 odpowiedziach)
klasy III SP;
24%
klasy I SP;
19%
klasy II SP;
57%
6. Czy znasz numery alarmowe, pod które należy zadzwonić, kiedy
dojdzie do wypadku? Jeśli tak, połącz numer z nazwą instytucji.
POLICJA TEL.997
(poprawne wskazania przy 54 odpowiedziach)
klasy III SP;
22%
klasy I SP;
24%
klasy II SP;
54%
6. Czy znasz numery alarmowe, pod które należy zadzwonić,
kiedy dojdzie do wypadku? Jeśli tak, połącz numer z nazwą
instytucji.
NUMER ALARMOWY 112
(poprawne wskazania przy 77 odpowiedziach)
klasy III SP;
25%
klasy I SP;
36%
klasy II SP;
39%
ankieta: uczniowie klas IV-VI SP i I-III Gim
7. Osoby, do których zgłosiłabyś/zgłosiłbyś się w razie
zagrożenia:
(uczniowie IV-VI SP i I-III Gim - 372 odpowiedzi)
5%
rodzic
2%
dyrektor
psycholog
16%
11%
6%
4%
3%
3%
pedagog
6%
12%
7%
6%
13%
wychowawca
grupa uczniów z młodszej klasy
grupa uczniów ze starszej klasy
grupa uczniów z Twojej klasy lub równoległej
kolega/koleżanka z młodszej klasy
kolega/koleżanka ze starszej klasy
11%
0%
0%
0%
1%
1%
1%
0%
2%
2%
1%
1%
0%
2%
1%
2%
kolega/koleżanka z Twojej klasy
0%
uczniowie IV-VI SP
14%
2%
nauczyciel/e
29%
17%
4%
10%
6%
5%
uczniowie I-III Gim
10%
15%
20%
25%
uczniowie IV-VI SP i I-III Gim
30%
35%
9. Czy wiesz, w jaki sposób zachować się w razie
niebezpieczeństwa?
(uczniowie IV-VI SP i I-III Gim - 170 odpowiedzi)
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
tak, w każdej
sytuacji
wydaje mi się, że
wiem
nie wiem jak się
zachować
uczniowie IV-VI SP
26%
24%
1%
uczniowie I-III Gim
22%
28%
0%
uczniowie IV-VI SP i I-III Gim
48%
51%
1%
ankieta: nauczyciele
1. Jak Pani/Pan ocenia swój poziom wiedzy dotyczący
zasad bezpieczeństwa w pracy:
słabo
0%
wystarczająco
8%
bardzo
dobrze
35%
dobrze
57%
respondenci
stażyści
kontraktowi
mianowani
dyplomowani
nauczyciele
liczba badanych
2
11
17
10
40
o
d
p
o
w
ie
d
ź
bardzo dobrze
0%
27%
41%
40%
35%
dobrze
100%
64%
53%
50%
58%
wystarczająco
0%
9%
6%
10%
8%
słabo
0%
0%
0%
0%
0%
3. Zasady bezpieczeństwa w pracy zna Pani/Pan dzięki:
nie znam tych zasad
0%
14%
szkoleniom specjalistycznym
zapisom w statucie szkoły
22%
regulaminom poszczególnych pomieszczeń
16%
regulaminom poszczególnych pracowni
18%
31%
okresowemu szkoleniu BHP
0%
5%
10% 15% 20% 25%
30% 35%
odpowiedzi nauczycieli
o
d
p
o
w
ie
d
ź
respondenci
stażyści
kontraktowi
mianowani
dyplomowani
nauczyciele
liczba badanych
2
11
17
10
40
okresowemu szkoleniu BHP
100%
91%
88%
90%
90%
regulaminom
poszczególnych pracowni
100%
55%
35%
70%
53%
regulaminom
poszczególnych pomieszczeń
100%
27%
35%
80%
48%
zapisom w statucie szkoły
50%
55%
65%
80%
65%
szkoleniom specjalistycznym
0%
36%
47%
40%
40%
nie znam tych zasad
0%
0%
0%
0%
0%
inne sposoby (jakie?)
Samokształcenie; Samokształcenie przez internet; Studia i szkolenia pozaszkolne;
Kontakt z policją; Własna mądrość; Przepisy prawa oświatowego i BHP; Często stosuję
w praktyce
5. Jaki jest Pani/Pana poziom znajomości procedur
obowiązujących w sytuacjach kryzysowych z udziałem
ucznia?
nie znam tych procedur
0%
słaby
5%
wystarczający
15%
dobry
44%
bardzo dobry
36%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
odpowiedzi nauczycieli
o
d
p
o
w
ie
d
ź
respondenci
stażyści
kontraktowi
mianowani
dyplomowani
nauczyciele
liczba badanych
2
11
17
9
39
bardzo dobry
0%
8%
15%
13%
36%
dobry
0%
13%
26%
5%
33%
wystarczający
5%
5%
3%
3%
15%
słaby
0%
3%
0%
3%
5%
nie znam tych
procedur
0%
0%
0%
0%
0%
ankieta: pracownicy administracji i obsługi
1. Jak Pani/Pan ocenia swój poziom wiedzy dotyczący zasad
bezpieczeństwa w pracy?
słabo
13%
bardzo dobrze
7%
wystarczająco
7%
dobrze
73%
pracownicy
administracji
pracownicy
obsługi
wszyscy
pracownicy
bardzo dobrze
7%
0%
7%
dobrze
27%
47%
73%
wystarczająco
0%
7%
7%
słabo
0%
13%
13%
odpowiedź
3. Zasady bezpieczeństwa w pracy zna Pani/Pan dzięki:
nie znam tych zasad
0%
szkoleniom specjalistycznym
13%
zapisom w statucie szkoły
53%
regulaminom poszczególnych pomieszczeń
20%
regulaminom poszczególnych pracowni
7%
okresowemu szkoleniu BHP
100%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
odpowiedzi pracowników
odpowiedź
pracownicy administracji
pracownicy obsługi
wszyscy pracownicy
okresowemu szkoleniu BHP
50%
53%
100%
regulaminom poszczególnych pracowni
10%
0%
7%
regulaminom poszczególnych pomieszczeń
20%
5%
20%
zapisom w statucie szkoły
10%
37%
53%
szkoleniom specjalistycznym
10%
5%
13%
nie znam tych zasad
0%
0%
0%
inne sposoby (jakie?)
W szkole miałam przedmiot BHP i przechodziłam szkolenie kilkakrotnie.
ankieta: rodzice
8. Czy informowała Pani/Pan kiedykolwiek szkołę o sytuacji
zagrożenia?
(rodzice ZS - 224 osoby)
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
nie było takiej potrzeby
tak, zgłaszałam/em takie nie zgłosiłam/em, chociaż
sytuacje
taka sytuacja miała miejsce
rodzice SP
43%
14%
8%
rodzice Gim
20%
12%
3%
rodzice ZS
63%
26%
11%
10. Zasady bezpieczeństwa w szkole zna Pani/Pan dzięki:
(rodzice ZS - 286 odpowiedzi)
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
informacjom
wychowawcy na
zebraniu
zapoznałam/em się ze
statutem szkoły
dowiedziałal/em się od
dziecka
nie znam tych zasad
rodzice SP
41%
12%
13%
3%
rodzice Gim
19%
6%
5%
1%
rodzice ZS
60%
17%
18%
4%
Wnioski:
 Uczniowie klas I-III szkoły podstawowej informacje dotyczące zasad bezpieczeństwa
otrzymują od nauczycieli, rodziców i dziadków (87%).
W razie niebezpieczeństwa zwracają się o pomoc do wychowawcy, rodziców, innych
pracowników i nauczycieli. Nie ma ucznia, który u nikogo nie szukałby pomocy. Najbardziej
znanym numerem alarmowym jest 112.
 Uczniowie klas IV-VI wiedzą, do kogo zwrócić się o pomoc w razie niebezpieczeństwa:
w pierwszej kolejności będzie/jest to wychowawca, następnie nauczyciele i rodzice, w dalszej
kolejności pedagog i koledzy z klasy. Tylko 1% zadeklarowało, że zwróci się o pomoc do
starszych kolegów. Uczniowie klas IV-VI deklarują, że wiedzą w jaki sposób zachować się
w razie zagrożenia: 51% wie zawsze, 47% wydaje się, że wie.
Tylko 2% nie wie, co zrobić w takiej sytuacji.
 Uczniowie klas I-III gimnazjum pomocy szukaliby/szukają kolejno:
u wychowawcy, pedagoga, rodziców i rówieśników.
44% uczniów gimnazjum deklaruje, że zawsze wie jak się zachować, 56%
wydaje się, że wie. Nie ma ucznia, który nie wie, co robić w takiej sytuacji.
 Według relacji rodziców, zawartych w wywiadach, ich dzieci w sytuacji
konfliktowej zgłaszają się do wychowawcy, innego nauczyciela, dyrektora,
osoby dorosłej. Dzieci ze szkoły podstawowej chętniej rozmawiają z rodzicami
o wydarzeniach w szkole, dzieci z gimnazjum opowiadają mniej chętnie i raczej
o sytuacjach z udziałem ich rówieśników.
 Nauczyciele deklarują, że zasady bezpieczeństwa w pracy znają dobrze
i bardzo dobrze. Wiedzę na ten temat czerpią głównie dzięki szkoleniom BHP
i zapisom w statucie szkoły. Deklarują także, że podnoszą swoją wiedzę poprzez
różne formy samokształcenia. Poziom znajomości procedur obowiązujących
w sytuacjach kryzysowych z udziałem ucznia określają na: bardzo dobrze
i dobrze; nie ma nauczyciela, który ich nie zna.
 73% pracowników administracji i obsługi deklaruje, że zasady bezpieczeństwa
zna dobrze, a zna je dzięki szkoleniom BHP i zapisom w statucie szkoły.
13% przyznaje, że zna je słabo – tą grupę stanowią pracownicy obsługi.
 Rodzice deklarują, że zasady bezpieczeństwa obowiązujące w szkole znają dzięki
informacjom przekazywanym podczas zebrań oraz ze statutu szkoły.
43% rodziców uczniów szkoły podstawowej oraz 20% rodziców uczniów gimnazjum nie
zgłaszało sytuacji niebezpiecznej, gdyż uznali, że nie było takiej potrzeby.
26% wszystkich ankietowanych zgłosiło niebezpieczną sytuację, a 11% nie zgłosiło, choć
taka sytuacja miała miejsce.
 W czasie rozmów z dziećmi o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa rodzice uczniów
klas I-III szkoły podstawowej najczęściej przypominają zasady bezpiecznego zachowania
się w szkole oraz namawiają do unikania sytuacji konfliktowych.
 Rodzice uczniów klas IV-VI omawiają sposoby łagodzenia i rozwiązywania konfliktów,
wspierają swoje dzieci i wprowadzają wątki profilaktyki uzależnień.
 Rodzice gimnazjalistów skupiają się w dużej mierze na profilaktyce uzależnień
i niebezpiecznych zachowań.
kryterium:
Powszechność stosowania określonych przez szkołę zasad
bezpieczeństwa
pytanie kluczowe: Jaki jest poziom respektowania zasad bezpieczeństwa przez
podmioty szkoły?
Wyniki i wnioski sformułowano na podstawie:
 analizy zapisów w dziennikach lekcyjnych dotyczących realizacji zagadnień
z zakresu bezpieczeństwa
 obserwacji zachowań uczniów na lekcjach, podczas przerw, w środkach
komunikacji, podczas wycieczek szkolnych
 wywiadu z pedagogami dotyczącego przypadków zachowań niezgodnych
z zasadami bezpieczeństwa
 badania ankietowego uczniów, nauczycieli, pracowników obsługi i administracji
 badania ankietowego i wywiadów z rodzicami
Wnioski:
 Analiza zapisów w dziennikach lekcyjnych wykazała, że zasady
bezpieczeństwa w szkole zostały omówione z uczniami podczas godzin
wychowawczych, na zajęciach przedmiotowych omówiono regulaminy pracowni
i zasady BHP.
 BRAK TEMATÓW DOTYCZĄCYCH EWAKUACJI W SYTUACJI
ZAGROŻENIA, UDZIELANIA PIERWSZJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ
 W czasie lekcji zdecydowana większość uczniów przestrzega zasad
bezpieczeństwa. Pojedyncze osoby naruszają podstawowe zasady, tzn. jedzą
i piją, żują gumę, samowolnie wychodzą z sali, nie przychodzą na lekcje.
 W czasie przerw zdecydowana większość uczniów przestrzega
podstawowych zasad bezpieczeństwa. Naruszają je określone grupy
rówieśnicze, ale są pod stałą kontrolą i obserwacją. Z dużym oporem wykonują
polecenia dotyczące przestrzegania norm bezpieczeństwa.
 Podczas wycieczek szkolnych uczniowie zachowują się zgodnie
z regulaminem wycieczki, przestrzegają zasad ruchu drogowego oraz stosują
zasady bezpieczeństwa określone w odwiedzanym miejscu.
 W autobusie szkolnym uczniowie zawsze wsiadają i wysiadają
w ustalonym przez opiekuna porządku. Najczęściej głośno rozmawiają
i słuchają muzyki. Sporadycznie spożywają posiłki, zdarza się, że używają
wulgarnych słów.
 Z informacji pedagogów wynika, że w pierwszym semestrze roku szkolnego
wśród uczniów szkoły podstawowej odnotowano 50 przypadków zachowań
niezgodnych z zasadami bezpieczeństwa, a wśród uczniów gimnazjum –
około 40.
 Na okres od 1 września 2010 r. do 31 stycznia 2011 r. przypadło 97 dni zajęć
dydaktycznych w szkole. Wśród uczniów szkoły podstawowej średnio co 2 dni
zgłaszano lub wykrywano zachowanie niezgodne z zasadami bezpieczeństwa,
nieco rzadziej takie przypadki zdarzały się wśród uczniów gimnazjum.
 Uczestnikami niebezpiecznych zachowań są „stałe” grupy uczniów;
w gimnazjum taka grupa liczy około 15 uczniów, w szkole podstawowej –
około 10.
 Gimnazjum liczy obecnie 208 uczniów, co oznacza, że zachowanie
niezgodne z zasadami bezpieczeństwa odnotowano wśród ok. 7% uczniów.
 Szkoła podstawowa (klasy IV-VI) liczy 196 uczniów, co oznacza, że
zachowanie niezgodne z zasadami bezpieczeństwa odnotowano wśród
ok. 5% uczniów.
 Pedagodzy stwierdzili, że opracowane procedury stanowią podstawę ich
reagowania i rozwiązywania problemów. Pedagog gimnazjum zwrócił uwagę, że
brakuje narzędzia, które w natychmiastowy sposób pozwoliłoby zastosować
karę, gdyż w odniesieniu do niektórych uczniów powtarzanie tych samych
procedur okazuje się nieskuteczne.
ankieta: rodzice
4. Jeśli Pani/Pana dziecko czuje się w szkole bezpiecznie,
to dlatego, że:
(rodzice ZS - 340 odpowiedzi)
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
wie, do kogo może
w pobliżu szkoły
się zgłosić w
często widać policję,
sytuacji zagrożenia
straż miejską
nauczyciele pełnią
dyżury na
przerwach
uczniowie mają
dobry kontakt z
wychowawcą
w szkole jest dobry
klimat
uczniowie
przyjaźnią się ze
sobą
rodzice SP
19%
26%
4%
13%
1%
8%
rodzice Gim
8%
6%
1%
6%
1%
5%
rodzice ZS
27%
33%
5%
20%
2%
13%
9. Czy Pani/Pana zdaniem pracownicy szkoły pomagają uczniom
w sytuacjach zagrożenia?
(rodzice ZS - 222 osoby)
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
tak, zawsze
raczej tak
raczej nie
nie
rodzice SP
17%
45%
5%
0%
rodzice Gim
6%
23%
3%
1%
rodzice ZS
23%
68%
8%
2%
Wnioski:
 Według rodziców bezpieczeństwo w szkole zapewnia uczniom przede
wszystkim: dobry kontakt z wychowawcą, dyżury nauczycieli, a gimnazjalistom
również to, że przyjaźnią się ze sobą.
 Rodzice stwierdzają (90%), że pracownicy pomagają uczniom w sytuacjach
zagrożenia.
Kwestionariusz wywiadu z rodzicami:
Czy wie Pani/Pan jakie formy pomocy, które zapobiegają przemocy i agresji
stosują nauczyciele w szkole? Jeśli tak, to proszę wymienić.
Największą wiedzę o formach pomocy przeciwdziałających przemocy i agresji
stosowanych przez nauczycieli mają rodzice uczniów z klas I-III szkoły
podstawowej. Najmniej na ten temat wiedzą rodzice gimnazjalistów.
Czy wie Pani/Pan w jaki sposób nauczyciele promują właściwe zachowanie
uczniów?
Największą wiedzę o sposobach promowania właściwego zachowania uczniów
mają rodzice uczniów z klas I-III szkoły podstawowej. Najmniej na ten temat
wiedzą rodzice gimnazjalistów.
ankieta: pracownicy administracji i obsługi
2. Czy w czasie pracy przestrzega Pani/Pan obowiązujących zasad
bezpieczeństwa?
zdecydowanie nie
0%
raczej nie
0%
raczej tak
33%
zdecydowanie tak
67%
10%
0%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
odpowiedzi pracowników administracji i obsługi
odpowiedź
pracownicy
administracji
pracownicy
obsługi
wszyscy
pracownicy
zdecydowanie tak
20%
47%
67%
raczej tak
13%
20%
33%
raczej nie
0%
0%
0%
zdecydowanie nie
0%
0%
0%
80%
6. Czy była Pani/Pan świadkiem sytuacji nieprzestrzegania zasad
bezpieczeństwa w szkole przez pracowników?
nigdy
47%
rzadko
33%
czasami
20%
bardzo często
0%
0%
10%
20%
30%
40%
odpowiedzi pracowników administracji i obsługi
odpowiedź
pracownicy
administracji
pracownicy
obsługi
wszyscy
pracownicy
bardzo często
0%
0%
0%
czasami
0%
20%
20%
rzadko
20%
13%
33%
nigdy
13%
33%
47%
50%
7. Czy Pani/Pana zdaniem, pracownicy administracji i obsługi
pomagają uczniom w sytuacjach zagrożenia?
nie
34%
raczej nie
13%
raczej tak
40%
tak, zawsze
13%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
odpowiedzi pracowników administracji i obsługi
pracownicy
administracji
odpowiedź
pracownicy
obsługi
wszyscy
pracownicy
tak, zawsze
13%
0%
13%
raczej tak
20%
20%
40%
raczej nie
0%
13%
13%
nie
0%
34%
34%
45%
5. Sposób, w jaki reaguje Pani/Pan na sytuację zagrożenia w
szkole wywołaną przez ucznia/uczniów:
nie informuję nikogo
0%
informuję wychowawcę
13%
informuję pedagoga
67%
informuję psychologa
33%
informuję nauczyciela
dyżurującego
53%
informuję dyrektora
szkoły
80%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
odpowiedzi pracowników
pracownicy
administracji
odpowiedź
pracownicy
obsługi
wszyscy
pracownicy
informuję dyrektora szkoły
42%
28%
80%
informuję nauczyciela dyżurującego
17%
24%
53%
informuję psychologa
17%
12%
33%
informuję pedagoga
25%
28%
67%
informuję wychowawcę
0%
8%
13%
nie informuję nikogo
0%
0%
0%
informuję inna osobę (którą?)
Wnioski:
Pracownicy administracji i obsługi deklarują, że przestrzegają obowiązujących
zasad bezpieczeństwa (80%).
 47% pracowników nigdy nie zaobserwowało sytuacji nieprzestrzegania przez
inne osoby zasad bezpieczeństwa, 20% przyznaje, że zdarzyło się to czasami.
 Połowa pracowników pomaga uczniom w sytuacji zagrożenia.
 W razie zagrożenia pracownicy informują w pierwszej kolejności dyrektora
szkoły, następnie pedagoga, nauczycieli dyżurujących. Nie ma osoby, która
pozostaje obojętna w takiej sytuacji.
ankieta: nauczyciele
2. Czy w czasie pracy przestrzega Pani/Pan obowiązujących
zasad bezpieczeństwa?
zdecydowanie nie
0%
raczej nie
0%
raczej tak
10%
zdecydowanie tak
90%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
odpowiedzi nauczycieli
o
d
p
o
w
ie
d
ź
respondenci
stażyści
kontraktowi
mianowani
dyplomowani
nauczyciele
liczba badanych
2
11
17
10
40
zdecydowanie tak
50%
91%
100%
80%
90%
raczej tak
50%
9%
0%
20%
10%
raczej nie
0%
0%
0%
0%
0%
zdecydowanie nie
0%
0%
0%
0%
0%
8. Czy była Pani/Pan świadkiem nieprzestrzegania zasad
bezpieczeństwa przez innych nauczycieli?
nigdy
40%
rzadko
48%
czasami
bardzo często
12%
0%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
odpowiedzi nauczycieli
o
d
p
o
w
ie
d
ź
respondenci
stażyści
kontraktowi
mianowani
dyplomowani
nauczyciele
liczba badanych
2
11
17
10
40
bardzo często
0%
0%
0%
0%
0%
czasami
50%
0%
18%
10%
12%
rzadko
0%
64%
47%
40%
48%
nigdy
50%
36%
35%
50%
40%
6. Czy sytuacje zagrażające bezpieczeństwu zdarzają się
w szkole?
nigdy
0%
rzadko
0%
czasami
12%
bardzo często
88%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
odpowiedzi nauczycieli
o
d
p
o
w
ie
d
ź
respondenci
stażyści
kontraktowi
mianowani
dyplomowani
nauczyciele
liczba badanych
2
11
17
10
40
bardzo często
50%
82%
100%
80%
88%
czasami
50%
18%
0%
20%
12%
rzadko
0%
0%
0%
0%
0%
nigdy
0%
0%
0%
0%
0%
7. Czy Pani/Pana zdaniem , nauczyciele pomagają uczniom
w sytuacjach zagrożenia?
nie
0%
raczej nie
2%
raczej tak
23%
tak, zawsze
75%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
odpowiedzi nauczycieli
o
d
p
o
w
i
e
d
ź
respondenci
stażyści
kontraktowi
mianowani
dyplomowani
nauczyciele
liczba badanych
2
11
17
10
40
tak, zawsze
50%
73%
71%
90%
75%
raczej tak
50%
27%
24%
10%
23%
raczej nie
0%
0%
5%
0%
2%
nie
0%
0%
0%
0%
0%
10. Czy zagadnienia związane z bezpieczeństwem są
poruszane przez Panią Pana podczas zajęć z uczniami?
nigdy
0%
rzadko
3%
czasami
15%
bardzo często
82%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
odpowiedzi nauczycieli
o
d
p
o
w
ie
d
ź
respondenci
stażyści
kontraktowi
mianowani
dyplomowani
nauczyciele
liczba badanych
2
11
17
10
40
bardzo często
100%
64%
94%
80%
82%
czasami
0%
27%
6%
20%
15%
rzadko
0%
9%
0%
0%
3%
nigdy
0%
0%
0%
0%
0%
Wnioski:
 90% nauczycieli deklaruje, że zdecydowanie przestrzega obowiązujących
zasad bezpieczeństwa, jednocześnie 48% nauczycieli twierdzi, że rzadko było
świadkiem nieprzestrzegania zasad przez innych nauczycieli, a 12% - czasami.
 75% twierdzi, że nauczyciele zawsze pomagają uczniom w sytuacji
zagrożenia, 23% - raczej pomagają.
 Według nauczycieli sytuacje zagrażające bezpieczeństwu zdarzają się bardzo
często (88% ankietowanych).
 Nauczyciele bardzo często i często poruszają na zajęciach z uczniami
zagadnienia związane z bezpieczeństwem.
ankieta: uczniowie klas I-III SP
2. Czy w szkole na lekcjach mówicie o bezpieczeństwie i zapobieganiu wypadkom?
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
tak
nie
klasy I SP
37%
1%
klasy II SP
38%
0%
klasy III SP
24%
0%
wszyscy uczniowie klas I-III SP
99%
1%
5. Czy wychowawca poinformował Cię, jak należy zachowywać
się w czasie zagrożenia np. pożarem w szkole?
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
tak
nie
klasy I SP
36%
0%
klasy II SP
39%
0%
klasy III SP
25%
0%
wszyscy uczniowie klas I-III SP
100%
0%
ankieta: uczniowie klas IV-VI SP i I-III Gim
3. Jeśli czujesz się w szkole bezpiecznie, to dlatego, że:
(uczniowie IV-VI SP i I-III Gim - 275 odpowiedzi)
wiem, do kogo mogę się zgłosić w
sytuacji zagrożenia
w poblizu szkoły często widac policję,
straż miejską
27%
11%
1%
16%
3%
2%
uczniowie przyjaźnią się ze sobą
7%
9%
w szkole jest dobry klimat
4%
uczniowie mają dobry kontakt z
wychowawcą
0%
uczniowie IV-VI SP
13%
15%
5%
nauczyciele pełnią dyżury na przerwach
18%
11%
10%
24%
7%
5%
17%
10%
uczniowie I-III Gim
15%
20%
25%
Uczniowie IV-VI SP i I-III Gim
30%
10. O zasadach bezpieczeństwa w szkole zostałaś/zostałeś
poinformowany przez:
(uczniowie IV-VI SP i I-III Gim - 247 odpowiedzi)
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
wychowawcę
nauczycieli
wszystkich
przedmiotów
nauczycieli
niektórych
przedmiotów
rodziców
kolegę/koleżankę
uczniowie IV-VI SP
32%
6%
3%
12%
2%
uczniowie I-III Gim
28%
9%
5%
2%
0%
uczniowie IV-VI SP i I-III GIm
60%
15%
9%
14%
2%
Wnioski:
Uczniowie klas I-III SP stwierdzają, że nauczyciele bardzo często mówią
o bezpieczeństwie i zapobieganiu wypadkom. Wychowawcy informują o zagrożeniu
np. pożarem i w jaki sposób wówczas powinni zachowywać się uczniowie.
 Według uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej w szkole jest bezpiecznie, ponieważ:
są dyżury nauczycieli, uczniowie wiedzą do kogo zwrócić się w trudnej sytuacji, mają
dobry kontakt z wychowawcą oraz przyjaźnią się ze sobą, w szkole jest dobry klimat.
Nie łączą poczucia bezpieczeństwa z obecnością policji i straży miejskiej w szkole lub
w okolicy szkoły.
 Według gimnazjalistów o bezpieczeństwie decydują: przyjaźnie, to, że uczniowie
wiedzą, do kogo się zwrócić w trudnej sytuacji, dobry klimat w szkole, dyżury nauczycieli
oraz dobry kontakt z wychowawcą.
 Uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum zostali poinformowani o zasadach
bezpieczeństwa przez wychowawcę, nauczycieli i rodziców.
kryterium:
Skuteczność określonych przez szkołę zasad bezpieczeństwa
pytanie kluczowe: Czy uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy czują się w szkole
bezpiecznie?
Wyniki i wnioski sformułowano na podstawie:
 badania ankietowego uczniów, nauczycieli, pracowników obsługi i administracji
ankieta: uczniowie klas I-III SP
3. Czy bezpiecznie czujesz się w szkole - w toalecie szkolnej?
50%
40%
30%
20%
10%
0%
zawsze
często
rzadko
nigdy
klasy I SP
16%
6%
9%
8%
klasy II SP
11%
9%
8%
10%
klasy III SP
13%
4%
3%
5%
wszyscy uczniowie klas I-III SP
40%
19%
19%
23%
3. Czy bezpiecznie czujesz się w szkole - w czasie przerwy w holu?
50%
40%
30%
20%
10%
0%
zawsze
często
rzadko
nigdy
klasy I SP
21%
4%
3%
10%
klasy II SP
20%
10%
5%
4%
klasy III SP
6%
9%
8%
1%
wszyscy uczniowie klas I-III SP
48%
23%
15%
15%
3. Czy bezpiecznie czujesz się w szkole - przy sklepiku szkolnym?
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
zawsze
często
rzadko
nigdy
klasy I SP
20%
5%
8%
5%
klasy II SP
8%
10%
5%
15%
klasy III SP
5%
9%
10%
0%
wszyscy uczniowie klas I-III SP
33%
24%
23%
20%
ankieta: uczniowie klas IV-VI SP i I-III Gim
1. W swojej szkole czujesz się:
(uczniowie IV-VI SP i I-III Gim - 195 odpowiedzi)
4%
2%
2%
zastraszony
zagubiony
2%
1%
2%
20%
tak jak w domu
8%
12%
dobrze, ale tylko w małej
grupie w klasie
39%
21%
18%
zintegrowany z całą
klasą
35%
20%
15%
0%
5%
10%
uczniowie IV-VI SP
15%
20%
25%
uczniowie I-III Gim
30%
35%
40%
uczniowie IV-VI SP i I-III Gim
45%
2. Czy czujesz się w swojej szkole bezpiecznie?
(uczniowie IV-VI SP i I-III Gim - 182 odpowiedzi)
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
nie, nigdy nie
czuję się
bezpiecznie
tak, zawsze
tak, często
nie, często czuję
się zagrożony
uczniowie IV-VI SP
16%
23%
7%
3%
uczniowie I-III Gim
18%
30%
3%
1%
uczniowie IV-VI SP i I-III Gim
34%
53%
10%
4%
4. Jeśli nie czujesz się bezpiecznie, to dlatego, że:
(uczniowie IV-VI SP i I-III Gim - 190 odpowiedzi)
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
odp. 1
odp. 2
odp. 3
odp. 4
odp. 5
odp. 6
odp. 7
odp. 8
odp. 9
odp. 10
odp. 11
uczniowie IV-VI SP
24%
9%
6%
4%
3%
8%
0%
0%
1%
3%
1%
uczniowie I-III Gim
21%
3%
3%
7%
1%
5%
0%
0%
0%
2%
1%
uczniowie IV-VI SP - I-III Gim
45%
12%
9%
11%
4%
13%
0%
0%
1%
4%
2%
odp. 1
boję się kradzieży w szkole
odp. 7
jestem zmuszany do oddawania pieniędzy
odp. 2
boję się dealerów narkotyków na terenie szkoły
odp. 8
jestem zmuszany do oddawania innym rzeczy
odp. 3
w czasie przerw czuję się zagrożony
odp. 9
jestem zmuszany do mówienia nieprawdy
odp. 4
boję się niektórych nauczycieli
odp. 10
jestem zmuszany do nieujawniania negatywnych
zachowań kolegów
odp. 5
jestem wyśmiewany na lekcjach przez innych
odp. 11
nie wiem, do kogo mogę się zgłosić w sytuacji
zagrożenia
odp. 6
jestem często zaczepiany, popychany
ankieta: nauczyciele
9. Czy czuje się Pani/Pan w szkole bezpiecznie?
nie wiem
zdecydowanie nie
5%
0%
raczej nie
5%
raczej tak
50%
zdecydowanie tak
40%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
odpowiedzi nauczycieli
o
d
p
o
w
ie
d
ź
respondenci
stażyści
kontraktowi
mianowani
dyplomowani
nauczyciele
liczba badanych
2
11
17
10
40
zdecydowanie tak
50%
27%
35%
60%
40%
raczej tak
50%
45%
59%
40%
50%
raczej nie
0%
18%
0%
0%
5%
zdecydowanie nie
0%
0%
0%
0%
0%
nie wiem
0%
8%
6%
0%
5%
ankieta: pracownicy administracji i obsługi
8. Czy czuje się Pani/Pan w szkole bezpiecznie?
nie wiem
0%
zdecydowanie nie
0%
raczej nie
7%
raczej tak
87%
zdecydowanie tak
7%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
odpowiedzi pracowników administracji i obsługi
pracownicy
administracji
odpowiedź
pracownicy
obsługi
wszyscy
pracownicy
zdecydowanie tak
7%
0%
7%
raczej tak
20%
67%
87%
raczej nie
0%
6%
6%
zdecydowanie nie
0%
0%
0%
nie wiem
0%
0%
0%
Wnioski:
70% uczniów klas I-III szkoły podstawowej czuje się bezpiecznie w holu szkoły,
60% w toalecie, 80% - przy sklepiku.
 87% uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej i klas I-III gimnazjum czuje się w szkole
bezpiecznie, pozostali czują się zagrożeni lub nie czują się bezpiecznie.
 Najwięcej uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej i klas I-III gimnazjum czuje się
w szkole dobrze, ale tylko w małej grupie (39%), zintegrowanych z klasą jest 35%,
tak jak w domu czuje się co 5 uczeń, 6% twierdzi, że są zagubieni i zastraszeni.
 Uczniowie, którzy nie czują się bezpiecznie najczęściej boją się kradzieży, twierdzą,
że są zaczepiani, popychani, nie czują się bezpiecznie w czasie przerwy, obawiają się
niektórych nauczycieli.
 Żaden uczeń nie stwierdził, aby w szkole były wymuszenia i nakłanianie do
nieujawniania negatywnych zachowań innych kolegów.
 90% nauczycieli czuje się w szkole bezpiecznie
 94% pracowników administracji i obsługi czuje się w szkole bezpiecznie
kryterium:
pytanie kluczowe:
Skuteczność określonych przez szkołę zasad bezpieczeństwa
Jaka jest opinia rodziców/opiekunów prawnych
o bezpieczeństwie w szkole?
Wyniki i wnioski sformułowano na podstawie:
 badania ankietowego i wywiadów z rodzicami
1. Czy Pani/Pana dziecko chętnie uczęszcza do szkoły?
(rodzice ZS - 224 osoby)
50%
40%
30%
20%
10%
0%
tak, zawsze
raczej tak
rzadko
nigdy
rodzice SP
36%
29%
3%
0%
rodzice Gim
11%
16%
4%
1%
rodzice ZS
46%
46%
7%
1%
2. Czy Pani/Pana dziecko dzieli się różnymi spostrzeżeniami
dotyczącymi jego pobytu w szkole?
(rodzice ZS - 230 osób)
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
tak, z własnej
inicjatywy
tak, ale tylko wtedy,
gdy o to zapytam
nie rozmawiamy o tym
rodzice SP
48%
19%
0%
rodzice Gim
19%
13%
0%
rodzice ZS
67%
33%
0%
3. Czy Pani/Pana dziecko czuje się w szkole bezpiecznie?
(rodzice ZS - 219 osób)
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
zdecydowanie
tak
raczej tak
raczej nie
zdecydowanie
nie
nie wiem
rodzice SP
6%
48%
10%
2%
0%
rodzice Gim
6%
21%
5%
1%
1%
12%
68%
15%
3%
1%
rodzice ZS
Wnioski:
 96% rodziców uważa, że ich dzieci chętnie uczęszczają do szkoły.
 72% rodziców uczniów szkoły podstawowej i 59% rodziców uczniów
gimnazjum twierdzi, że dzieci z własnej inicjatywy dzielą się spostrzeżeniami
na temat wydarzeń w szkole.
 Wszyscy rodzice deklarują, że rozmawiają na tematy szkolne ze swoimi
dziećmi.
 82% rodziców uczniów szkoły podstawowej twierdzi, że ich dzieci czują się
w szkole bezpiecznie, w gimnazjum jest to 78%.
Kwestionariusz wywiadu z rodzicami:
Czy Pani/Pana dziecko zostało skrzywdzone w szkole? Jeśli tak,
proszę powiedzieć w jaki sposób.
 Z 50% wypowiedzi wynika, że dzieci nie były skrzywdzone w
szkole.
 W pozostałych wypowiedziach rodzice opisywali pobicia, wymienili
kradzieże, posiniaczenia, przezwiska i wyzwiska ze strony kolegów.
 W 2 wypowiedziach wskazali, że sprawcami uderzenia ich dziecka
byli uczniowie narodowości czeczeńskiej.
kryterium:
pytanie kluczowe:
Skuteczność określonych przez szkołę zasad bezpieczeństwa
Jakie miejsca i sytuacje są postrzegane jako
niebezpieczne w szkole?
Wyniki i wnioski sformułowano na podstawie:
badania ankietowego uczniów, nauczycieli, pracowników obsługi i administracji
badania ankietowego i wywiadów z rodzicami
ankieta: uczniowie klas IV-VI SP i I-III Gim
5. Kto spowodował, że poczucie Twego bezpieczeństwa jest zagrożone?
(uczniowie IV-VI SP i I-III Gim)
pracownik(cy) szkoły
3%
0%
3%
12%
7%
nauczyciel/e
5%
3%
3%
grupa uczniów z młodszej klasy
0%
43%
grupa uczniów ze starszej klasy
19%
24%
8%
grupa uczniów z twojej klasy lub
równoległej
kolega/koleżanka z młodszej klasy
6%
2%
1%
0%
1%
18%
kolega/koleżanka ze starszej klasy
3%
15%
14%
kolega/koleżanka z Twojej klasy
1%
13%
0%
5%
10%
15%
uczniowie IV-VI SP
Inne osoby (które?)
Klasy IV-VI SP
20%
25%
uczniowie I-III Gim
30%
35%
40%
45%
Uczniowie IV-VI SP i I-III Gim
„Czeczeni” – 11 wpisów; „osoby z innego kraju”; „Żadna osoba” – 2 wpisy
Inne osoby (które?) klasy I-III Gim
„Woźne”; „Czeczeni” – 13 wpisów; „Nikt” – 2 wpisy; „dresy”; „Policja”;
„Straż Miejska”; „JP”; „”kolega z równoległej klasy”
6. Miejscem szczególnie niebezpiecznym jest dla Ciebie:
(uczniowie IV-VI SP i I-III Gim - 193 odpowiedzi)
40%
30%
20%
10%
0%
hol
szatnia w- stołówka
główny
f
szkolna
toaleta
szkolna
korytarze
szatnia
uczniowie IV-VI SP
11%
7%
22%
7%
10%
1%
uczniowie I-III Gim
10%
6%
13%
7%
6%
1%
uczniowie IV-VI SP i I-III Gim
21%
13%
35%
14%
16%
2%
Inne miejsce(a) (które?)
Klasy IV-VI SP
„Nie ma takiego miejsca”; „sklepik”; „szkolne podwórko” – 2 wpisy
„Brak takich miejsc”; „sala nr 21” Klasa 29
Inne miejsce(a) (które?)
klasy I-III Gim
„pokój woźnych”; „na terenie szkoły niektóre miejsca”
„wszędzie czuję się bezpiecznie”
8. Sytuacje, które są według Ciebie niebezpieczne:
(uczniowie IV-VI SP i I-III Gim - 271 odpowiedzi)
24%
przynoszenie niebezpiecznych
przedmiotów do szkoły
7%
17%
11%
bieganie w czasie przerwy
3%
7%
15%
zatłoczone schody w czasie
przerwy
5%
10%
37%
bójka
16%
20%
14%
alarm pożarowy
7%
7%
0%
5%
10%
uczniowie IV-VI SP
Inne (jakie?) klasy I-III Gim
15%
20%
uczniowie I-III Gim
25%
30%
35%
uczniowie IV-VI SP i I-III Gim
„woźne otwierają mi szatnie”;„lekcje języka polskiego”; „zamach
terrorystyczny”; „nie ma”, „żadne” – 4 wpisy; „bójki pomiędzy uczniami”;
„Czeczeny”
40%
ankieta: rodzice
5. Jeśli Pani/Pana dziecko nie czuje się w szkole bezpiecznie ,
to dlatego, że:
(rodzice ZS - 220 odpowiedzi)
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
odp. 9 odp. 10 odp. 11
odp. 1
odp. 2
odp. 3
odp. 4
odp. 5
odp. 6
odp. 7
odp. 8
rodzice Sp
16%
3%
20%
5%
3%
15%
0%
0%
0%
2%
1%
rodzice Gim
12%
4%
5%
5%
1%
3%
0%
0%
0%
1%
2%
rodzice ZS
29%
7%
25%
10%
5%
17%
0%
0%
0%
3%
3%
odp. 1
boi się kradzieży w szkole
odp. 7
jest zmuszane do oddawania pieniędzy
odp. 2
boi się dealerów narkotyków na
terenie szkoły
odp. 8
jest zmuszane do oddawania innych rzeczy
odp. 3
w czasie przerw czuje się zagrożone
odp. 9
jest zmuszane do mówienia nieprawdy
odp. 4
boi się niektórych nauczycieli
odp. 10
jest zmuszane do nieujawniania negatywnych zachowań
kolegów
odp. 5
jest wyśmiewane na lekcjach przez
innych
odp. 11
nie wie, do kogo może się zgłosić w sytuacji zagrożenia
odp. 6
jest często zaczepiane, popychane
„wie, ale presja grupy jest ogromna, więc nie chce być donosicielem”
„obawia się gimnazjalistów, którzy zachowują się głośno, zaczepiają, biegają”
„boi się dzieci narodowości czeczeńskiej” – 3 wpisy
„boi się zaczepek ze strony dzieci czeczeńskich”
„konflikt z Czeczenami”
„Pobicia przez dzieci Czeczeńskie”
„boi się konsekwencji”
„dorośli nie zawsze reagują na złe zachowanie dzieci”
„Widzi objawy agresji wśród rówieśników”
inne
„Kadra nauczycieli nie jest zainteresowana działaniami w interesie ucznia”
przyczyny
(jakie?) „istnieją grupy młodzieży zaczepiające innych ‘dresy’”
6. Kto spowodował, że poczucie bezpieczeństwa Pani/Pana dziecka może
być/jest zagrożone?
(rodzice ZS - 182 odpowiedzi)
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
odp. 1
odp. 2
odp. 3
odp. 4
odp. 5
odp. 6
odp. 7
odp. 8
rodzice SP
18%
25%
2%
3%
20%
1%
2%
1%
rodzice Gim
4%
7%
1%
5%
4%
2%
4%
1%
22%
32%
2%
8%
25%
3%
7%
1%
rodzice ZS
odp. 1
kolega/koleżanka z klasy
odp. 5
grupa uczniów ze starszej klasy
odp. 2
kolega/koleżanka ze starszej klasy
odp. 6
grupa uczniów z młodszej klasy
odp. 3
kolega/koleżanka z młodszej klasy
odp. 7
nauczyciel/e
odp. 4
grupa uczniów z klasy lub równoległej
odp. 8
pracownik/cy szkoły
„1-oka młodzież”; „dzieci narodowości czeczeńskiej” – 9 wpisów; „Czeczeni –
inne osoby kradzieże”; „obcokrajowcy”; „’dresy’ – są chyba z różnych klas, często
(które?) drugoroczni”
7. Miejscem szczególnie niebezpiecznym w szkole jest według
Pani/Pana:
(rodzice ZS - 168 odpowiedzi)
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
toaleta
szkolna
korytarze
szatnia
hol główny
szatnia w-f
stołówka
szkolna
rodzice SP
19%
27%
2%
3%
22%
1%
rodzice Gim
5%
8%
1%
5%
5%
2%
24%
35%
2%
8%
27%
4%
rodzice ZS
inne miejsce(a)
(które?)
„obszar przy sklepiku szkolnym”; „boisko szkolne” – 2 wpisy
„teren otaczający szkołę” – 3 wpisy; „parking i samochody”
„miejsce za budynkiem w pobliżu skrzyżowania ulic Piłsudskiego oraz
Przejazd”; „autobus szkolny” – 2 wpisy; „brama wjazdowa na teren szkoły”
„budynek gimnazjum – schody”; „Nie ma”
ankieta: nauczyciele
4. Miejscem szczególnie niebezpiecznym w szkole jest według
Pani/Pana:
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
26%
22%
22%
12%
11%
8%
przejście
brama
dla
wjazdowa
pieszych
przy
wejściu do
szkoły
teren
wokół
szkoły
hol główny
szatnia
korytarze
odpowiedzi nauczycieli
Inne miejsce
(jakie?)
Podest – 2 wpisy; Szatnie w-f; Schody w gimnazjum
Drzwi między starą a nową szkołą (gromadzący się uczniowie)
Sale na górze gimnazjum i wąskie schody; Nie ma
Korytarz prowadzący z szatni w stronę gabinetu lekarskiego i schodów do sali
gimnastycznej; Korytarz w okolicy biblioteki
ankieta: pracownicy administracji i obsługi
4. Miejscem szczególnie niebezpiecznym w szkole jest według
Pani/Pana:
korytarze
20%
szatnia
47%
hol główny
27%
teren wokół szkoły
27%
brama wjazdowa
7%
przejście dla pieszych przy
wejściu do szkoły
33%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
odpowiedzi pracowników
inne miejsce (które?)
Czasami w zimie samochody osobowe utrudniają wjazd autobusu
szkolnego
50%
Kwestionariusz wywiadu z rodzicami:
W których miejscach Pani/Pana zdaniem na terenie szkoły może dochodzić
lub dochodzi do sytuacji niebezpiecznych?
 Rodzice uczniów klas I-III szkoły podstawowej: sklepik, teren
wokół szkoły
 Rodzice uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej: toaleta, szatnia,
korytarze
 Rodzice gimnazjalistów: toaleta, szatnia, plac przed szkołą (10
osób)
Wnioski:
Uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej i klas I-III gimnazjum odczuwają zagrożenie ze
strony: grupy uczniów ze starszej klasy, osoby ze starszej klasy i osoby z klasy,
gimnazjaliści wskazali również nauczycieli.
 Uczniowie wskazali również na uczniów narodowości czeczeńskiej: w szkole
podstawowej – 11 wpisów, w gimnazjum – 13 wpisów.
 Miejscami niebezpiecznymi według uczniów są: szatnia, toaleta, szatnie w-f, korytarze i
hol. Jako inne miejsce wskazywali boisko szkolne.
 Za niebezpieczne sytuacje uczniowie postrzegają: bójkę, przynoszenie do szkoły
niebezpiecznych przedmiotów, alarm pożarowy, zatłoczone schody, bieganie.
 Według rodziców niebezpieczne sytuacje w szkole to: przerwy, kradzieże,
zaczepianie i popychanie uczniów, wyśmiewanie uczniów na lekcjach.
 Osoby, które według rodziców spowodowały lub mogą spowodować obniżenie
poczucia bezpieczeństwa wśród uczniów: kolega/koleżanka ze starszej klasy, grupa
uczniów ze starszej klasy, nauczyciele i pracownicy szkoły.
 Rodzice wskazali również na uczniów narodowości czeczeńskiej – 17 wpisów.
 Miejscami niebezpiecznymi są według rodziców: korytarze, szatnia w-f, toaleta i hol.
 Miejscami niebezpiecznymi według nauczycieli są: szatnia, hol, teren wokół
szkoły.
 Miejscami niebezpiecznymi według pracowników obsługi i administracji są:
szatnia, przejścia dla pieszych przy szkole, teren wokół szkoły.
kryterium:
pytanie kluczowe:
Skuteczność określonych przez szkołę zasad bezpieczeństwa
Jakie działania można podjąć w szkole w celu poprawy
poziomu bezpieczeństwa?
Wnioski sformułowano na podstawie:
 badania ankietowego nauczycieli, pracowników obsługi i administracji
 badania ankietowego i wywiadów z rodzicami
Na pytanie „Jakie działania według Pani/Pana mogą zwiększyć poziom
bezpieczeństwa w szkole?”, które zostało postawione rodzicom,
nauczycielom i pracownikom obsługi i administracji, najczęściej padały
następujące propozycje:
rodziców:
wzmocnić dyscyplinę w szkole i konsekwencje za złe zachowanie uczniów, zwiększyć liczbę
dyżurów w czasie przerw, ulepszyć monitoring, zwiększyć nadzór policji i straży miejskiej,
oddzielić uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum;
nauczycieli:
wprowadzić dodatkowe dyżury, zdecydowanie i konsekwentnie wymagać od uczniów
przestrzegania zasad bezpieczeństwa, zwiększyć dyscyplinę w szkole, organizować krótkie
apele dotyczące zasad bezpieczeństwa;
pracowników obsługi i administracji:
wyciągać konsekwencje wobec uczniów, którzy są agresywni i wulgarni, szybko reagować
w sytuacjach zagrożenia, zwiększyć ilość szkoleń BHP
Rekomendacje:
Dyrektor szkoły:

dołączenie regulaminu zachowania się uczniów w autobusie szkolnym
do statutu szkoły

przypominanie nauczycielom i pozostałym pracownikom
o systematycznym utrwalaniu i stosowaniu zasad bezpieczeństwa

zorganizowanie szkolenia dla pracowników obsługi

obejmowanie monitoringiem budynku szkoły i terenu wokół szkoły

aktualizacja instrukcji w zakresie wytyczenia dróg ewakuacyjnych
i miejsca zbiórki na czas budowy boisk szkolnych

opracowanie zasad przebywania uczniów poza budynkiem szkoły
w czasie „długich” przerw

systematyczne organizowanie próbnych ewakuacji (na skutek np.
alarmu pożarowego)
Pedagodzy:

praca pedagogów i wychowawców z uczniami, którzy najczęściej naruszają
zasady bezpieczeństwa

zdobywanie nowych umiejętności przez pedagogów szkolnych i wspieranie
ich działań przez wychowawców i nauczycieli

sprawdzenie, dlaczego uczniowie czują się zagubieni lub zastraszeni w
szkole (badanie ankietowe wszystkich uczniów)

sprawdzenie, dlaczego uczniowie obawiają się uczniów narodowości
czeczeńskiej (badanie ankietowe wśród uczniów lub wywiady z grupami
fokusowymi)
Wychowawcy:

przypominanie/uświadamianie rodzicom roli, jaką odgrywają zebrania klasowe
oraz jak ważne jest przekazywanie przez rodziców wychowawcom i
nauczycielom informacji dotyczących przypadków naruszania i łamania zasad
bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą

przypominanie/uświadamianie rodzicom o konieczności częstego rozmawiania
z dziećmi na tematy związane z bezpieczeństwem

podkreślanie roli rodziców w zapewnieniu bezpieczeństwa i bezpiecznym
zachowywaniu się dziecka na co dzień w szkole i poza szkołą

opracowanie jednolitego i obowiązkowego zestawu zagadnień dotyczących
bezpieczeństwa do realizacji w ramach godzin wychowawczych oraz sposobu
potwierdzania realizacji tych treści

systematyczny udział wraz z uczniami w próbnych ewakuacjach (na skutek np.
alarmu pożarowego)

systematyczne przypominanie uczniom w klasach I-III szkoły podstawowej
numerów alarmowych policji, straży pożarnej i pogotowia ratunkowego
Wszyscy nauczyciele:
 umieszczenie w pracowniach i pomieszczeniach brakujących regulaminów i Informacji
dotyczących ewakuacji budynku szkolnego w momencie stanu zagrożenia np. pożarem
 umieszczenie numerów alarmowych w widocznym miejscu w salach lekcyjnych
 systematyczne przypominanie uczniom o zasadach bezpiecznego zachowywania się
w szkole i respektowaniu ustalonych norm społecznych
 systematyczne przypominanie/uświadamianie uczniom, jakie skutki może przynosić dla
nich samych i innych nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa
 rzetelne pełnienie dyżurów przez nauczycieli, ze szczególnym zwracaniem uwagi na
bezpieczeństwo uczniów klas I-III szkoły podstawowej oraz w miejscach uznawanych za
szczególnie niebezpieczne (szatnia, hol, toalety)
 systematyczny udział wraz z uczniami w próbnych ewakuacjach (na skutek np. alarmu
pożarowego)
Dziękujemy za uwagę !
Zespół ds. ewaluacji:
Anna Kurman - koordynator
Katarzyna Jakubiak
Beata Woźniak
Ewa Kubińska
Dagmara Dukielska
Anna Stypa
Brwinów, 17 marca 2011 r.
Download