Choroby zakaźne i pasożytnicze wieku dziecięcego

advertisement
STANDARDOWY SYLABUS PRZEDMIOTU
na rok akademicki 2012/2013
Nazwa przedmiotu:
Kierownik jednostki
realizującej zajęcia z
przedmiotu:
Wydział:
Kierunek studiów:
Poziom studiów
Forma studiów
Rok studiów:
Typ przedmiotu
Język wykładowcy:
Opis przedmiotu kształcenia- Program nauczania
Choroby zakaźne i
Kod modułu wg
pasożytnicze wieku
standardów
dziecięcego
od A do G
Dr hab.med. Leszek
Szenborn prof.nadzw.
E
Lekarski
lekarski
jednolite magisterskie
stacjonarne X niestacjonarne
V
obowiązkowy X fakultatywny
polski
Nazwa jednostki realizującej przedmiot
Semestr studiów:
Semestr zimowy (godz.)
W
Ć
S
13
15
Razem:
13
9
Semestr letni (godz.)
W
Ć
S
15
Cele kształcenia (cele zajęć stawiane przez prowadzącego, powiązane z efektami kształcenia, max. 6 pozycji)
C1. Epidemiologia w Polsce i na świecie chorób zakaźnych i pasożytniczych u dzieci.
C2. Symptomatologia najczęściej występujących chorób bakteryjnych i wirusowych u dzieci, ich
rozpoznawanie, leczenie i profilaktyka (wirusowe i bakteryjne zakażenia wrodzone, neuroinfekcje,
HIV, AIDS )
C3. Praktyczne aspekty badania dzieci z poszczególnych zakażeniami.
C4. Nauczanie oparte na rozwiązywaniu problemów w chorobach zakaźnych – zadanie tematu –
do wyboru - pacjent z powiększeniem węzłów chłonnych, zapaleniem migdałków i gardła, gorączką,
dodatnimi objawami oponowymi, omówienie problemu,
Macierz efektów kształcenia dla przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji zamierzonych
efektów kształcenia oraz formy realizacji zajęć.
Numer efektu
Opis efektu kształcenia
Metody weryfikacji
Forma zajęć
(zgodnie
ze
szczegółowymi
efektami
kształcenia
osiągnięcia
dydaktycznych:
kształcenia zawartymi w
zamierzonych efektów
** wpisz symbol
standardach)
kształcenia*
Student zna uwarunkowania
E.W1.
odp.ustna
ć
środowiskowe i epidemiologiczne
najczęstszych chorób
E.W2.
student zna zasady żywienia dzieci
zdrowych i chorych, szczepień
ochronnych i prowadzenia bilansu
zdrowia dziecka
odp.ustna
ć
E.W3.
E.U2.
E.U4.
E.U7.
E.U12.
E.U16
E.U20.
E.U26.
E.U27.
student zna i rozumie przyczyny,
objawy, zasady diagnozowania i
postępowania terapeutycznego w
przypadku najczęstszych chorób
zakaźnych wieku dziecięcego,
gruźlicy u dzieci,
Student potrafi przeprowadzić
wywiad lekarski z dzieckiem i jego
rodziną
Student potrafi przeprowadzić
badanie fizykalne dziecka w
każdym wieku
Student potrafi ocenić stan ogólny,
przytomności i widomości pacjenta
Student potrafi przeprowadzić
diagnostykę różnicową
najczęstszych chorób dzieci
Student potrafi zaplanować
postępowanie diagnostyczne,
terapeutyczne i profilaktyczne
Student potrafi zakwalifikować
pacjenta do leczenia szpitalnego,
domowego
Student potrafi zalanować
postępowanie w przypadku
ekspozycji na zakażenie
przenoszone drogą krwi
Student potrafi zawalifikować
pacjenta do szczepień
odp.ustna
ć
odp.ustna
ć
odp.ustna
ć
odp.ustna
ć
odp.ustna
ć
odp.ustna
ć
odp.ustna
ć
odp.ustna
ć
odp.ustna
ć
*np. test, prezentacja, odpowiedź ustna, esej, raport, kolokwium, egzamin ustny, egzamin pisemny;
** W- wykład; S- seminarium; Ć- ćwiczenia; EL- e-learning;
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Zajęcia na uczelni ( godz.) 28
Praca własna (godz.) 7,5
Sumaryczne obciążenie pracą studenta - 35,5
Punkty ECTS przedmiotu
1
Uwagi
Treść zajęć: (proszę wpisać tematykę poszczególnych zajęć, pamiętając, aby przekładała się ona na
zamierzone efekty kształcenia)
1. Neuroinfekcje u dzieci
2.Choroby przebiegające
z powiększeniem węzłów chłonnych
toksoplazmoza, bakteryjne zapalenie węzłów chłonnych)
3. HIV/AIDS u dzieci – odrębności kliniki, diagnostyki i leczenia.
4. Zakażenia odmatczyne.
(mononukleoza,
bartoneloza,
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Podręczniki obowiązujące:
1. I.Kacprzak Bergman, L.Szenborn, Atlas chorób zakaźnych dzieci, Elsevier Urban&Partner 2006
2. J.Cianciara , J.Juszczyk – Choroby zakaźne i pasożytnicze. Czelej Sp.z o.o. 2007
3. Z.Rudkowski – Choroby zakaźne dzieci – PZWL 2001
4. Emma Nickerson Choroby zakaźne. Redakcja pierwszego wydania polskiego K. Simon. Elsevier
Urban&Partner 2007
5. J. Książyk – Choroby infekcyjne u dzieci- Medipage 2010
Podręczniki zalecane:
Podrozdziały: choroby zakaźne w aktualnych podręcznikach pediatrii
Januszkiewicz - Zarys kliniki chorób zakaźnych –1994.
Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych (np. laboratorium, rzutnik multimedialny, inne…)
Warunki uzyskania zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie ustne u asystenta na koniec semestru 8 - letniego
egzamin praktyczny i teoretyczny w semestrze 9 - zimowym 2013/14
Nazwa i adres jednostki realizującej przedmiot, kontakt (tel./email):
Katedra i Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych ul. Bujwida 44, 50-345 Wrocław
Tel. 71/770 31 51, email: <[email protected]
Osoba odpowiedzialna za przedmiot na danym roku
Dr hab.med. Leszek Szenborn prof.nadzw.
Podpis Kierownika jednostki realizującej zajęcia
.………....…..…
Data sporządzenia sylabusa: ……………………………………………
Podpis Dziekana
……….………..……
Download