ogłoszenie o zmówieniu

advertisement
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia:
www.dolnoslaska.policja.gov.pl
Wrocław: Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków barwiących do urządzeń
drukujących
Numer ogłoszenia: 154593 - 2016; data zamieszczenia: 25.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu , ul Podwale 31-33, 50-040
Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. (071) 340 38 00, faks (071) 782 41 71.
 Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.dolnoslaska.policja.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest
dostawa środków barwiących do urządzeń drukujących.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest dostawa środków barwiących do urządzeń drukujących. 1. Ilość i rodzaj środków
barwiących oraz ich minimalne wymagania jakościowe i techniczne określono w załącznikach nr 1.1.
- 1.2 do SIWZ oraz w załączniku nr 5 IPU do niniejszej SIWZ. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość
składania ofert częściowych - liczba części 2. Część 1 zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy
środków barwiących opisanych z załączniku nr 1.1 do siwz w okresie trwania umowy. Część 2
zamówienia obejmuje dostawę jednorazową środków barwiących opisanych z załączniku nr 1.2 do
siwz w terminie określonym w ofercie Wykonawcy. Wymaga się, by oferta obejmowała całość
asortymentu w danej części postępowania..
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających


Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.12.51.00-2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wymaga się wniesienia wadium w wysokości: Dla części 1
zamówienia: 5 900,00 zł Dla części 2 zamówienia: 300,00 zł.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału
w postępowaniu
 III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału
w postępowaniu
 III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału
w postępowaniu
 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału
w postępowaniu
 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału
w postępowaniu
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE
ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.
1 ustawy, należy przedłożyć:
 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy
do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Oświadczenia i dokumenty wymagane do załączenia w ofercie - niezbędne do przeprowadzenia
postępowania. 1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ wraz z
podpisanymi formularzami asortymentowo-cenowymi - załączniki nr 1.1.-1.2 do SIWZ, w zależności
od części, której oferta dotyczy, 2. Dokumenty i oświadczenia wymienione w Rozdziale VII i VIII. 3.
W przypadku, gdy wykonawca przewiduje udział podwykonawców w realizacji zamówienia:
oświadczenie dotyczące udziału podwykonawców, którego wzór określa załącznik nr 6 do SIWZ. 4.
W przypadku wnoszenia oferty przez wspólników spółki cywilnej należy załączyć dodatkowo: W
przypadku, gdy oferta nie jest podpisana przez wszystkich wspólników - pełnomocnictwo
wspólników do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy podpisane przez wszystkich wspólników lub ich prawnie upoważnionych
przedstawicieli. Pełnomocnictwo winno być przedstawione w formie oryginału bądź kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 5. W przypadku wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcjum): 5.1. Na podstawie art. 23 ust. 2
ustawy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 5.2. W związku z powyższym
niezbędne jest przedłożenie w ofercie pełnomocnictwa ustanawiającego podmiot uprawniony
(lidera) do występowania w imieniu konsorcjum, wraz z określeniem zakresu umocowania lidera
(pełnomocnictwo: do reprezentowania konsorcjum w prowadzonym postępowaniu lub do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy). Wymaga się, by pełnomocnictwo było
podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów (konsorcjantów).
Pełnomocnictwo winno być przedstawione w formie oryginału bądź kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez notariusza. 5.3. Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności:
a) łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument), b) oddzielnie przez każdego z nich
(tyle dokumentów ilu Wykonawców). Wszelka korespondencja prowadzona będzie z
Pełnomocnikiem Konsorcjum jeżeli załączone pełnomocnictwo nie będzie wskazywało inaczej. 5.4.
Każdy z partnerów musi złożyć oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 1 Pzp (załącznik numer 3 do SIWZ). Wszystkie warunki udziału w
postępowaniu, o których mowa w Rozdziale VII pkt 1 partnerzy winni spełniać łącznie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:



1 - Cena - 90
2 - okres udzielonej gwarancji - 5
3 - termin dostawy - 5
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych nie dopuszcza się istotnych zmian
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wybory
wykonawcy, chyba, że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany. Zamawiający
przewiduje możliwość dokonywania zmiany treści umowy w stosunku do treści oferty w sytuacjach:
Dla części 1 zamówienia: 1) gdy nastąpiła zmiana oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego
lub Wykonawcy lub osób będących przedstawicielami stron; 2) oraz dopuszcza się możliwość
wprowadzenia zmian wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 2 IPU, w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług, b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 - 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r., poz. 2008 tekst jednolity), c) zasad podlegania
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania
zamówienia publicznego przez Wykonawcę. 3) gdy zmianie ulegnie numer konta, na które
Zamawiający ma zwrócić należyte zabezpieczenie umowy, o którym mowa w § 5 ust. 7 IPU. 4) gdy
na podstawie zaistniałych okoliczności, polegających w szczególności na skutek zaprzestania
produkcji zaoferowanego materiału Wykonawca nie będzie mógł zrealizować dostawy materiału o
parametrach określonych w § 2 IPU. 2. W przypadku zaistnienia zmian o których mowa w pkt. 2 b)
Wykonawca może wystąpić o zmianę wysokości wynagrodzenia. Podstawą do takiej zmiany będzie
szczegółowe wykazanie przez Wykonawcę wobec ilu osób wykonujących przedmiot umowy i w
jakiej części zmiana wysokości wynagrodzenia minimalnego ma wpływ na koszt wykonywania
przedmiotu umowy. 3. Zmiany , o których mowa w ust. 1 pkt 4): 1) mogą być dokonywane za
porozumieniem stron w pisemnej formie aneksu na podstawie dokumentów zawierających
uzasadnienie zmian i mogą zostać wprowadzone, jeżeli obie strony niniejszej umowy zgodnie
uznają, że zaszły wskazane okoliczności oraz wprowadzenie zmian jest konieczne dla prawidłowej
realizacji zamówienia. Za dokument zawierający uzasadnienie zmian uważać należy pisemne
oświadczenie producenta lub jego polskiego dystrybutora o wycofaniu materiału lub jego
podzespołu z produkcji (dystrybucji). Oświadczenie to powinno być datowane datą późniejszą niż
dzień złożenia oferty przez Wykonawcę, 2) mogą być dokonane jeżeli Wykonawca prześle kartę
charakterystyki produktu potwierdzające wymagane parametry, a także oświadczy, że materiał
zamienny spełnia wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do zamówienia
publicznego oraz posiada nie gorsze parametry techniczne i nie niższą wartość rynkową, niż
materiały pierwotnie zaoferowane. W wyniku przedmiotowych zmian oferowana przez Wykonawcę
wartość materiałów nie zostanie zmieniona. Dla części 2 zamówienia: 1. gdy nastąpiła zmiana
oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego lub Wykonawcy lub osób będących
przedstawicielami stron, 1. gdy na podstawie zaistniałych okoliczności, polegających w
szczególności na skutek zaprzestania produkcji zaoferowanego materiału Wykonawca nie będzie
mógł zrealizować dostawy materiału o parametrach określonych w §1 IPU, c) gdy nastąpi zmiana
stawki podatku VAT, d) po trzeciej reklamacji i wymianie asortymentu zgodnie z zapisami w § 5
ust.4 IPU 1. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zostaną dokonane na podstawie dokumentów
zawierających uzasadnienie zmian oraz wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem
nieważności i mogą zostać wprowadzone, jeżeli obie strony niniejszej umowy zgodnie uznają, że
zaszły wskazane okoliczności oraz wprowadzenie zmian jest to konieczne dla prawidłowej realizacji
zamówienia. Za dokument zawierający uzasadnienie zmian uważać należy pisemne oświadczenie
producenta lub jego polskiego dystrybutora o wycofaniu materiału lub jego podzespołu z produkcji
(dystrybucji). Oświadczenie to powinno być datowane datą późniejszą niż dzień złożenia oferty
przez Wykonawcę. 2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 ust. 2 mogą być dokonane jeżeli
Wykonawca oświadczy, że materiał zamienny spełnia wymagania SIWZ do zamówienia publicznego
oraz posiada nie gorsze parametry techniczne i nie niższą wartość rynkową, niż określone w § 1
materiały pierwotnie zaoferowane. W wyniku przedmiotowych zmian oferowana przez Wykonawcę
wartość materiałów nie zostanie zmieniona.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.dolnoslaska.policja.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie
zamawiającego (Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu - Punkt Obsługi Klienta: wejście od ul.
Podwale 31-33 ).
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 03.08.2016 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego (Komenda Wojewódzka
Policji we Wrocławiu - Punkt Obsługi Klienta: wejście od ul. Podwale 31-33 ).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Część 1 zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy środków barwiących
opisanych z załączniku nr 1.1 do siwz w okresie trwania umowy..
 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część 1 zamówienia
obejmuje sukcesywne dostawy środków barwiących opisanych z załączniku nr 1.1 do siwz w
okresie trwania umowy. Miejsce dostawy: Dla części 1 zamówienia - jednostki Policji
dolnośląskiej wskazane w załączniku nr 2 do Istotnych postanowień umowy. Dostawy
przedmiotu zamówienia będą realizowane sukcesywnie na podstawie złożonego przez
Zamawiającego zamówienia cząstkowego. Dla części 1 zamówienia okres obowiązywania
umowy do 12 miesięcy liczonych od dnia podpisania umowy. Wykonawca zobowiązuje się do
dostarczenia przedmiotu zamówienia (zamówienia cząstkowego) w terminie określonym w
ofercie jednak nie krótszym niż 5 dni roboczych i nie dłużej niż 10 dni roboczych od dnia
złożenia zamówienia przez Zamawiającego..
 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.12.51.00-2.
 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Część 2 zamówienia obejmuje dostawę jednorazową środków barwiących
opisanych z załączniku nr 1.2 do siwz w terminie określonym w ofercie Wykonawcy..
 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część 2 zamówienia
obejmuje dostawę jednorazową środków barwiących opisanych z załączniku nr 1.2 do siwz w
terminie określonym w ofercie Wykonawcy. Dla części 2 zamówienia - magazyn Wydziału
Teleinformatyki KWP we Wrocławiu przy ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław. Dla części 2
zamówienia - Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia
jednorazowo w terminie określonym w ofercie jednak nie krótszym niż 5 dni roboczych i nie
dłużej niż 10 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego..
 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.12.51.00-2.
 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 10.
Download