Polityka strukturalna Unii Europejskiej w okresie

advertisement
Konferencja:
Europejski Fundusz Społeczny w rozwiązywaniu
lokalnych kwestii społecznych
Polityka strukturalna Unii Europejskiej
w okresie programowania 2007 - 2013
Dr Cezary Trosiak
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
Śrem, 6 października 2009
Regionalizm:
to proces zmierzający do organizowania się
społeczności lokalnych w obrębie naturalnych
regionów lub ruch w kierunku budowy
wspólnot regionalnych i subregionalnych,
których członkowie są złączeni historycznymi
więzami, wynikającymi z przynależności do
mniejszych grup powiązanych wspólną
przestrzenią geograficzną
Dr Cezary Trosiak: Polityka strukturalna Unii Europejskiej w okresie programowania 2007 – 2013, Śrem 6 X 2009
Region w UE
• Obszar jednorodny pod względem jakieś cechy lub
zespołu cech, składające się na kilkustopniową siatkę
europejskich regionów (NUTS)
Zapis we Wspólnotowej Karcie Regionalizacji:
Region jako obszar tworzący jedność geograficzną lub inną
spójną całość, którego ludność podziela pewne wspólne
wartości, np. język, kultura, tradycje, interesy gospodarcze.
Dr Cezary Trosiak: Polityka strukturalna Unii Europejskiej w okresie programowania 2007 – 2013, Śrem 6 X 2009
Polityka strukturalna
• Jedna z polityk wspólnotowych
• Zakłada dążenie do spójności gospodarczej i
społecznej na obszarze w UE poprzez
ingerowanie w strukturę gospodarki na
poziomie regionalnym lub krajowym
 Zakłada prowadzenie działań, które mają wpływ na
poziom życia ludności i poziom rozwoju gospodarczego
poszczególnych państw lub regionów
Dr Cezary Trosiak: Polityka strukturalna Unii Europejskiej w okresie programowania 2007 – 2013, Śrem 6 X 2009
Dysproporcje między regionami
mają charakter strukturalny.
Przyczyny:
• Peryferyjne położenie regionów
• Niesprzyjające warunki klimatyczne
• Niekorzystna struktura gospodarki - dominacja
rolnictwa, przemysłów schyłkowych
• Słaba infrastruktura
• Niski poziom kwalifikacji zawodowej ludności
Dr Cezary Trosiak: Polityka strukturalna Unii Europejskiej w okresie programowania 2007 – 2013, Śrem 6 X 2009
SPÓJNOŚĆ
• Zmniejszenie dysproporcji między
regionami, to jedna z metod osiągania
spójności społeczno-gospodarczej
Dr Cezary Trosiak: Polityka strukturalna Unii Europejskiej w okresie programowania 2007 – 2013, Śrem 6 X 2009
Płaszczyzny spójności
• - społeczna – mierzona za pomocą wskaźnika
bezrobocia lub stopy partycypacji (pracująca
ludność w wieku produkcyjnym)
• - gospodarcza – mierzona poprzez PKB/m
• - przestrzenna – mierzona czasem przejazdu
komunikacją lotnicza, kolejową, drogową
Dr Cezary Trosiak: Polityka strukturalna Unii Europejskiej w okresie programowania 2007 – 2013, Śrem 6 X 2009
Rozumienie polityki regionalnej
Świadoma i celowa działalność centralnych
organów władzy publicznej zmierzająca do
regulowania międzyregionalnych proporcji
rozwoju. Cele i zasady tej polityki określa
narodowa strategia rozwoju regionalnego.
Dr Cezary Trosiak: Polityka strukturalna Unii Europejskiej w okresie programowania 2007 – 2013, Śrem 6 X 2009
Zasady polityki regionalnej
• Koncentracji
• Środki są przeznaczone dla regionów w
najtrudniejszej sytuacji, tych
kwalifikujących się w ramach wszystkich
celów polityki strukturalnej
• Programowania- od JAE – wieloletnie
plany rozwoju – perspektywa finansowa
-1988 (5lat) 1994 (6lat) 2000(7lat)
Dr Cezary Trosiak: Polityka strukturalna Unii Europejskiej w okresie programowania 2007 – 2013, Śrem 6 X 2009
Zasady polityki regionalnej
Zasada partnerstwa - włączanie w proces
podejmowania decyzji i ich realizację odpowiednich
szczebli władz wspólnotowych i krajowych, jak
również instytucji i środowisk regionalnych najlepiej
znających potrzeby i możliwości swego regionu.
Rodzaje partnerstwa
wertykalne – współpraca KE w władzami
horyzontalne – konsultacje z partnerami społecznymi
Dr Cezary Trosiak: Polityka strukturalna Unii Europejskiej w okresie programowania 2007 – 2013, Śrem 6 X 2009
Zasady polityki regionalnej
Zasada dodatkowości
- Możliwość wykorzystania środków jako
dodatkowego wkładu publicznego
- Zakaz zastępowania środków krajowych
przeznaczonych na dany cel środkami
europejskimi (od I pakietu Delorsa)
Dr Cezary Trosiak: Polityka strukturalna Unii Europejskiej w okresie programowania 2007 – 2013, Śrem 6 X 2009
Reforma polityki strukturalnej na lata 2007 – 2013
Strategia Lizbońska (dokument o charakterze kierunkowym dotyczącym celów UE do roku 2010)
Głównym celem strategii lizbońskiej jest stworzenie na terytorium
Europy, do roku 2010, najbardziej konkurencyjnej gospodarki na świecie
Sama strategia skupia się na czterech kwestiach:
innowacyjności - gospodarka oparta o wiedzę,
liberalizacji - rynków telekomunikacji, energii, transportu oraz rynków finansowych,
przedsiębiorczości - ułatwienia w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej
spójności społecznej - kształtowanie nowego aktywnego państwa socjalnego
Dr Cezary Trosiak: Polityka strukturalna Unii Europejskiej w okresie programowania 2007 – 2013, Śrem 6 X 2009
Strategia Lizbońska a polityka spójności
•
W roku 2000 na Szczycie w Lizbonie założono przekształcenie UE w ciągu
dziesięciu lat w najbardziej konkurencyjną gospodarkę światową
•
W roku 2001 na Szczycie w Goeteborgu założenia te zostały uzupełnione o
elementy związane z trwałym i zrównoważonym, ze względu na środowisko,
rozwojem społeczno-gospodarczym
•
Komisja Europejska zaproponowała wpisanie Strategii Lizbońskiej w nową
politykę spójności
•
Będzie ona wdrażana za pomocą funduszy strukturalnych i funduszu spójności
•
Dla Polski jest to korzystne, bowiem najwyżej rozwinięte kraje UE dalszym
ciągu pozostaną zainteresowane polityką spójności
Dr Cezary Trosiak: Polityka strukturalna Unii Europejskiej w okresie programowania 2007 – 2013, Śrem 6 X 2009
Założenia nowej polityki spójności
•
Wzrost: Instrumenty spójności przyczyniają się do zwiększenia publicznych
i prywatnych inwestycji w regionach korzystających z pomocy
•
Konwergencja: Fundusze przyczyniają się do wzrostu PKB w regionach
opóźnionych w rozwoju
•
Zatrudnienie: Tworzenie nowych miejsc pracy i maksymalizacja potencjału zasobów
ludzkich
•
Zwiększenie kapitału materialnego i ludzkiego
•
Lepsze zarządzanie na poziomie regionalnym i lokalnym
•
Stabilność finansowa w ciągu 7 lat
Dr Cezary Trosiak: Polityka strukturalna Unii Europejskiej w okresie programowania 2007 – 2013, Śrem 6 X 2009
Nowe cele
•
Cel 1, konwergencja, zorientowany na obszary o niskim poziomie rozwoju
społeczno-ekonomicznego, mierzonego tak jak dotąd poziomem PKB na
mieszkańca nie przekraczającym 75% średniej Unii Europejskiej na
poziomie regionów typu NUTS II.
Oznacza to, że w latach 2007-2013 wszystkie województwa Polski
pozostaną beneficjentami funduszy strukturalnych jako obszary Celu 1
•
Nowy Cel 2 dotyczy konkurencyjności i zatrudnienia w regionach. Jest to
charakterystyczna zmiana - stary Cel 2 służył restrukturyzacji regionalnej,
nowy związany jest z wdrażaniem Strategii Lizbońskiej
•
Cel 3 dotyczy współpracy terytorialnej - transgranicznej
i międzynarodowej. Uznano, że współpraca transgraniczna jest sferą o
bardzo wysokiej wartości dodanej w skali całej Unii Europejskiej
Dr Cezary Trosiak: Polityka strukturalna Unii Europejskiej w okresie programowania 2007 – 2013, Śrem 6 X 2009
Fundusze 2007-2013
• Zostały jedynie dwa fundusze strukturalne:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
(EFRR)
Europejski Fundusz Społeczny (EFS)
oraz trzeci instrument - Fundusz Spójności (FS)
•
Fundusz Spójności ma być programowany
w sposób zintegrowany z funduszami strukturalnymi
Dr Cezary Trosiak: Polityka strukturalna Unii Europejskiej w okresie programowania 2007 – 2013, Śrem 6 X 2009
Europejski Fundusz Społeczny EFS
Celem EFS jest poprawa miejsc pracy i możliwości zatrudnienia
w Unii Europejskiej. EFS działa w ramach dwóch celów Konwergencja
oraz Konkurencyjność i zatrudnienie w regionach.
EFS wspiera działania państwa w następujących dziedzinach:
 Przystosowanie pracowników i przedsiębiorstw: systemy nauki
przez całe życie, opracowanie i rozpowszechnienie nowatorskich organizacji pracy.
 Dostęp do zatrudnienia dla poszukujących pracy, osób nieaktywnych, kobiet
i emigrantów.
 Integracja społeczna osób pokrzywdzonych przez los i walka z dyskryminacją
na rynku pracy
 Wzmocnienie kapitału ludzkiego poprzez reformę systemów kształcenia
oraz utworzenie sieci placówek edukacyjnych.
Dr Cezary Trosiak: Polityka strukturalna Unii Europejskiej w okresie programowania 2007 – 2013, Śrem 6 X 2009
Polityka spójności na lata 2007-2013
Według celów w miliardach euro (suma: 336,1 miliardów euro)
Granice zewnętrzne: 1,6
Współpraca
transgraniczna:
4,7
Stopniowe wycofywanie
środków w regionach
Celu 1 w latach 2000-06
Współpraca
ponadnarodowa: 6,3
Sieci: 0,6
9.58
Regiony poza
konwergencją
Regiony o PKB poniżej 75%
48.31
177.80
62.99
Specjalny program
dla regionów
ultraperyferyjnych: 1.1
22.14
Fundusz Spójności
Regiony dotknięte efektem
statystycznym
Konwergencja
Konkurencyjność i zatrudnienie
w regionach
Europejska Współpraca Terytorialna
Dr Cezary Trosiak: Polityka strukturalna Unii Europejskiej w okresie programowania 2007 – 2013, Śrem 6 X 2009
Programowanie w okresie 2007-2013
• Komisja Europejska zaproponowała zasadniczą modyfikację
systemu programowania funduszy. Na początku został
przygotowywany przez KE dokument Strategiczne Wytyczne
Wspólnoty (Community Strategic Guidelines), który następnie
został zaakceptowany przez Parlament Europejski
• dokumentem przygotowywanym przez kraj członkowski były
Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (National Strategic
Reference Framework)
• Po przyjęciu przez KE, dokument ten jest podstawą budowania w
ramach polityki spójności poszczególnych Programów
Operacyjnych (Operational Programmes) - podstawowych
dokumentów operacyjnych będących następnie przedmiotem
negocjacji z Komisją Europejską
Dr Cezary Trosiak: Polityka strukturalna Unii Europejskiej w okresie programowania 2007 – 2013, Śrem 6 X 2009
Transfery dla Polski – polityka
spójności ok. 60 mld Euro
Polska
19,3%
reszta UE12
31,8%
Hiszpania
10,3%
reszta UE15
38,6%
Dr Cezary Trosiak: Polityka strukturalna Unii Europejskiej w okresie programowania 2007 – 2013, Śrem 6 X 2009
Cel strategiczny NSRO na lata 2007- 2013
Tworzenie warunków do wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości
zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej
Cele horyzontalne NSRO na lata 2007- 2013
Poprawa jakości
funkcjonowania
instytucji
publicznych oraz
rozbudowa
mechanizmów
partnerstwa
Poprawa jakości
kapitału ludzkiego
i zwiększenie
spójności
Społecznej
Budowa i modernizacja
infrastruktury techn.
i społecznej mającej
podstawowe znaczenie
dla wzrostu
konkurencyjności
Polski
Podniesienie
konkurencyjności
i innowacyjności
przedsiębiorstw,
w tym szczególnie
sektora wytwórczego
i sektora usług
Wzrost
konkurencyjności
polskich regionów
i przeciwdziałanie
ich marginalizacji
społecznej, gosp.
i przestrzennej
Wyrównywanie
szans rozwojow.
i wspomaganie
zmian
strukturalnych
na obszarach
wiejskich
Programy operacyjne służące realizacji NSRO na lata 2007 – 2013
PO Kapitał
Ludzki
PO Pomoc
Techniczna
PO Innowacyjna
Gospodarka
Regionalne
Programy
Operacyjne
PO Infrastruktura
i Środowisko
PO Rozwój
Polski Wschodniej
PO Kapitał
Ludzki
PO Pomoc
Techniczna
PO Innowacyjna
Gospodarka
PO Infrastruktura
i Środowisko
PO Innowacyjna
Gospodarka
Regionalne
Programy
Operacyjne
PO Kapitał
Ludzki
PO Rozwój
Polski Wsch.
Regionalne
Programy
Operacyjne
PO Innowacyjna
Gospodarka
PO Infrastruktura
i Środowisko
PO Kapitał
Ludzki
PO Infrastruktura i
Środowisko
Regionalne
Programy
Operacyjne
PO Rozwój
Polski Wsch.
Regionalne
Programy
Operacyjne
PO Rozwój Polski
Wschodniej
PO Kapitał
Ludzki
PO Infrastruktura
i Środowisko
PO Innowacyjna
Gospodarka
Regionalne
Programy
Operacyjne
PO Rozwój Polski
Wschodniej
PO Kapitał
Ludzki
PO Infrastruktura
i Środowisko
PO Innowacyjna
Gospodarka
Obok działań o charakterze prawnym, finansowym i instytucjonalnym cele NSRO
będą realizowane za pomocą programów i projektów współfinansowanych ze
strony instrumentów strukturalnych, tj.:
· Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) – EFRR i FS
· Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG) – EFRR
· Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) – EFS
· 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) – EFRR
· Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW) – EFRR
· Program Operacyjny Pomoc Techniczna (PO PT) – EFRR
· Programy Operacyjne Europejskiej Współpracy Terytorialnej (PO EWT) – EFRR
Wyżej wymienione programy operacyjne będą zarządzane na poziomie kraju,
a w przypadku RPO zarządzane na poziomie 16 regionów.
Dr Cezary Trosiak: Polityka strukturalna Unii Europejskiej w okresie programowania 2007 – 2013, Śrem 6 X 2009
PROGRAMY OPERACYJNE W RAMACH
NSRO 2007-2013
(NARODOWE STRATEGICZNE RAMY ODNIESIENIA)
PO Innowacyjna Gospodarka
Podział środków UE na programy operacyjne w
ramach NSRO 2007-2013
Program operacyjny
Wielkość Procentow
alokacji a wielkość
alokacji
(mln EUR)
Źródło
finansowania
Regionalne Programy Operacyjne
15 985,5
29%
EFRR
PO Rozwoju Polski Wschodniej
2 161,6
4%
EFRR+ 992 mln
Euro od Rady Eur.
576,0
1%
EFRR
PO Infrastruktura i Środowisko
21 275,2
38%
EFRR, FS
PO Kapitał ludzki
8 125,9
15%
EFS
PO Innowacyjna Gospodarka
7 004,9
13%
EFRR
216,7
>1%
EFRR
PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej
PO Pomoc techniczna
Dr Cezary Trosiak: Polityka strukturalna Unii Europejskiej w okresie programowania 2007 – 2013, Śrem 6 X 2009
Dziękuję za uwagę
Download