Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją warunków gruntowo

advertisement
GEOTAKT Cezary Czech
25-900 Kielce, Cedzyna 147A
REGON: 290995943
tel.: +48 41 302 25 86
tel. kom.: +48 692 491 077
NIP: 6571521020
fax: +48 41 241 24 86
adres www: www.geotakt.pl
adres email: [email protected]
Egz. 1
Finansujący:
Nadleśnictwo Kozienice
ul. Partyzantów 62
26 – 670 Pionki
Zleceniodawca prac geotechnicznych:
DROPLUS, ul. Milionowa 72/6, 92-334 Łódź
Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją warunków gruntowowodnych dla przebudowy drogi leśnej nr L3/15/04 w leśnictwie Kociołki
Gmina:
Pionki
Powiat:
radomski
Województwo:
mazowieckie
Zlewnia:
Zagożdżonka
Wykonali:
.........................................
mgr inż. Cezary Czech
upr. geol. XI-75, XII-6
.........................................
mgr inż. Adrian Błasiak
Kielce, sierpień 2015 r.
„Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją warunków gruntowo-wodnych dla przebudowy drogi
leśnej nr L3/15/04” w leśnictwie Kociołki
Spis treści
1. Wstęp............................................................................................................................... 3
2. Charakterystyka terenu badań ......................................................................................... 3
2.1. Położenie geograficzne i administracyjne ............................................................... 3
2.2. Morfologia i hydrografia ......................................................................................... 4
3. Zakres wykonanych prac................................................................................................. 5
3.1. Wiercenia i badania polowe..................................................................................... 5
3.2. Prace dokumentacyjne ............................................................................................. 5
4. Zarys budowy geologicznej i opis warunków hydrogeologicznych ............................... 5
5. Ocena geotechniczna podłoża ......................................................................................... 7
5.1. Warunki gruntowe ............................................................................................. ……7
5.2. Warunki wodne ........................................................................................................ 8
6. Podsumowanie i wnioski................................................................................................. 9
Spis załączników
Zał. 1 –
Zał. 2 –
Zał. 3 –
Wycinek mapy topograficznej z lokalizacją terenu badań.
Mapa dokumentacyjna rejonu badań.
Objaśnienia do kart i przekrojów wraz z tabelą parametrów fizyko –
mechanicznych gruntów.
Zał. 4.1 – 4.7 – Profile geotechniczne otworów.
2
„Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją warunków gruntowo-wodnych dla przebudowy drogi
leśnej nr L3/15/04” w leśnictwie Kociołki
1. Wstęp
Zleceniodawca:
DROPLUS, ul. Milionowa 72/6, 92-334 Łódź.
Zlecenie: otrzymane drogą e-mailową dnia 22.07.2015 r.
Cel opracowania:
Rozpoznanie warunków geotechnicznych przebudowy drogi leśnej
L3/15/04 w leśnictwie Kociołki, Nadleśnictwie Kozienice.
Niniejszą opinię geotechniczną sporządzono w oparciu o zrealizowane prace
wiertnicze, badania i obserwacje terenowe, badania makroskopowe, a także literaturę
z zakresu geologii i hydrogeologii.
Spis literatury i materiałów archiwalnych:
1. Glazer Z., Malinowski J., 1991, Geologia i geotechnika dla inżynierów budownictwa,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
2. Kondracki J., 2009, Geografia regionalna Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa.
3. Pazdro Z., Kozerski B., 1990, Hydrogeologia ogólna, Wydawnictwa Geologiczne,
Warszawa.
4. Szwabowicz R., 2006, Program Ochrony Środowiska miasta Pionki.
Ponadto uwzględniono następujące normy branżowe i akty prawne:
PN-B-02481: 1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa. Symbole literowe,
jednostki miar.
PN-B-02481: 1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne, zasady ogólne.
PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne.
PN-B-04452: 2002 Geotechnika. Badania polowe.
PN-S-02205 Roboty ziemne, Wymagania i badania, Drogi samochodowe.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września
1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów
budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839).
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
(Dz. U. nr 43, poz. 430) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
2. Charakterystyka terenu badań
2.1. Położenie geograficzne i administracyjne
Projektowana droga L3/15/04, pod której posadowienie zostały przeprowadzone
badania opisywane w niniejszej dokumentacji ma ogólny przebieg z północnego-zachodu
na południowy-wschód i ma długość około 1,72 km. Droga leśna rozpoczyna się od drogi
wojewódzkiej nr 737 Radom – Aleksandrówka (pod Kozienicami). Droga przebiega na
całej swojej długości przez obszar leśny Nadleśnictwa Kozienice, leśnictwa Kociołki.
3
„Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją warunków gruntowo-wodnych dla przebudowy drogi
leśnej nr L3/15/04” w leśnictwie Kociołki
Zgodnie z podziałem J. Kondrackiego (2009), omawiany teren zlokalizowany jest
w prowincji Niż Środkowoeuropejski, podprowincji Niziny Środkowopolskie,
w makroregionie Nizina Środkowomazowiecka, w mezoregionie Równina Kozienicka
(318,77), na wschodnim jej skraju przy granicy Doliny Środkowej Wisły (318,75).
Równina Kozienicka jest równiną denudacyjną, na jej powierzchni zalegają piaski
wydmowe, na których zachowały się pozostałości Puszczy Kozienickiej. Jednostka ta
zajmuje ok 151 km2. Przez środek równiny płynie rzeka Radomka.
Administracyjnie obszar ten przynależy do gminy Pionki w powiecie radomskim,
województwie mazowieckim. Lokalizację terenu prac przedstawia zał. 1. Szczegółową
lokalizację wykonanych otworów geotechnicznych przedstawiono na mapie
dokumentacyjnej w skali 1 : 5000 (zał. 2).
2.2. Morfologia i hydrografia
Okoliczny teren to równiny obszar wysoczyzny polodowcowej, który przedziela
dolina rzeki Zagożdżonki. Teren opada w kierunki doliny wyżej wspomnianej rzeki.
Najwyższy punk 147,79 m n.p.m. znajduje się przy łączeniu się przedmiotowej drogi leśnej
z drogą wojewódzka nr 737. Najniższy punkt 126,6 m n.p.m. występuje w obrębie doliny
rzecznej Zagożdżanki.
W odległości ok. 2 km na południowy-wschód od południowo-wschodniego krańca
drogi, przepływa rzeka Zagożdżonka. Rzeka ta ma długłośc 39,9 km i stanowi lewy dopływ
Wisły. Nazwa cieku pochodzi od osady młynarskiej Zagożdżon. W średniowieczu rzeka
stanowiła źródło energii dla znajdujących się tu licznie młynów i tartaków. W obrębie
doliny tej rzeki żyje bóbr europejski stanowiący gatunek objęty ochroną. W odległości
ok. 4 km na południowy-zachód swój początek bierze ciek Narutówka.
Klimat przedmiotowego terenu jest klimatem przejściowym między klimatem
środkowoeuropejskim i subkontynentalnym. Analizowany obszar charakteryzuje się
średnią temperaturą powietrza ok. 8C. Opady wynoszą 550-650 mm/rok. Pokrywa śnieżna
zalega tu przeciętnie przez ok. 60 dni w roku. Jest to klimat sprzyjający prowadzeniu
działalności rolniczej.
Projektowana droga znajduje się na terenie Obszaru Specjalnej Ochrony oraz
Specjalnego Obszaru Ochrony Natura 2000 – Puszcza Kozienicka (PLB140013
i PLH140035). Ponadto teren przeprowadzonych prac zlokalizowany jest w obrębie
Kozienickiego Parku Krajobrazowego. W niewielkiej odległości znajdują się także
rezerwaty takie jak: Brzeźniczka, Źródło Królewskie czy Zagożdżon.
3. Zakres wykonanych prac
3.1. Wiercenia i badania polowe
Prace wiertnicze wykonano w lipcu 2015 r. Otwory geotechniczne wykonała firma
GEOTAKT Cezary Czech z Kielc, urządzeniem mechanicznym na samochodzie Mitsubishi
4
„Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją warunków gruntowo-wodnych dla przebudowy drogi
leśnej nr L3/15/04” w leśnictwie Kociołki
L200, oraz świdrem ręcznym przy stałym dozorze geologicznym Cezarego Czecha.
Wykonano 7 otworów geotechnicznych o głębokości 3,0 m. Otwory zlikwidowano
urobkiem własnym zachowując następstwo warstw. Lokalizację wykonanych otworów
przedstawia mapa dokumentacyjna (zał. 2).
W trakcie wierceń dozorujący geolog na bieżąco prowadził analizę makroskopową
przewiercanych gruntów, wykonano szczegółowe opisy przewiercanych gruntów,
dokonano obserwacji i pomiarów zwierciadła wody. Wszystkie otwory wiertnicze
wykonane zostały na terenie będącym we władaniu Inwestora.
Wyniki wykonanych obserwacji i pomiarów zawierają profile geotechniczne
(zał. 4.1-4.7).
Otwory wyznaczono na podstawie mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:5000,
w dowiązaniu do istniejącej sytuacji przedstawionej na zał. 2.
Rzędne wszystkich wykonanych otworów określono na podstawie mapy
sytuacyjno-wysokościowej.
3.2. Prace dokumentacyjne
W trakcie prac kameralnych dokonano analizy wyników uzyskanych z wierceń
i badań terenowych.
Dokonano oceny terenu badań pod względem geotechnicznym i warunków
hydrogeologicznych. W ramach prac kameralnych opracowano profile geotechniczne
otworów, sporządzono przekroje geotechniczne, mapę dokumentacyjną oraz dołączono
wycinek mapy topograficznej. Dla celów dokumentowania ustalono parametry fizykomechaniczne wydzielonych warstw geotechnicznych.
4. Zarys budowy geologicznej i opis warunków hydrogeologicznych
Przedmiotowy teren zlokalizowany jest w obrębie niecki radomskiej, która budują
utwory kredy oraz trzeciorzędu. Bezpośrednio na tych utworach zalegają osady
czwartorzędowe.
Utwory kredy wykształcone są w postaci margli i wapieni, jak również częściowo
przez piaskowce margliste i gezy. Miąższość tych utworów wynosi 650 – 850 m. Strop
występuje na głębokości 35 – 50 m p.p.t. Bezpośrednio na podłożu kredowym występują
trzeciorzędowe piaski glaukonitowe, mułki, gutie, iły oraz pyły. Utwory te występują ciągłą
warstwą o miąższości 5 – 50 m nachylone w kierunku południowo-wschodnim. Utwory
trzeciorzędowe przykrywają osady czwartorzędu wykształcone jako piaski pleistoceńskie,
żwiry fluwoglacjalne, lodowcowe gliny i rzeczne piaski tarasów akumulacyjnych. Zalegają
ciągłą warstwą o miąższości do 30 m.
Wzdłuż doliny Zagożdżonki występują złoża torfu, a w najbliższej okolicy także
złoża piasku. Wydobycie ich na skalę przemysłową nie jest możliwe.
5
„Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją warunków gruntowo-wodnych dla przebudowy drogi
leśnej nr L3/15/04” w leśnictwie Kociołki
W okolicy prowadzonych robót wyróżnia się trzy poziomy wodonośne. Najpłycej
zalegają wody w utworach czwartorzędowych. Wody występują w piaskach, które
podścielone są glinami, w przewarstwieniach i soczewkach piaszczystych w glinach
zwałowych. Zwierciadło jest napięte lub swobodne. Poziom ten wykazuje miejscowo
łączność hydrauliczną z głębszymi poziomami. Zasilanie następuje głównie poprzez
infiltrację opadów atmosferycznych. Spadek hydrauliczny następuje w kierunku zachodnim
oraz północno-zachodnim.
Trzeciorzędowy poziom wodonośny ma charakter niejednolity. Wody występują
w przewarstwieniach piaszczystych, a zwierciadło ma charakter napięty.
Najgłębiej zalegają wody górno kredowego poziomu wodonośnego. Jest to główny
poziom użytkowy, charakteryzujący dobrą jakością wody oraz znaczną wodonośnością.
Wody tego poziomu o zwierciadle napiętym, zalegają w szczelinach oraz porach margli,
opok oraz wapieni (Szwabowicz, 2006).
Rejon prowadzonych prac zlokalizowany jest pomiędzy dwoma Głównymi
Zbiornikami Wód Podziemnych. W odległości ok. 2 km na południe rozpoczyna się GZWP
nr 405 – Niecka Radomska. Nieco dalej na północny-wschód, (ok. 8 km) znajduje się
GZWP nr 222 – Dolina Środkowej Wisły.
Ocena geotechniczna podłoża
Warunki gruntowe w rejonie projektowanego obiektu rozpoznano 7 otworami mało
średnicowymi o głębokości do 3,0 m.
W wierconych otworach wykonano następujące badania:
- analizę makroskopową przewiercanych gruntów,
- obserwacje przejawów hydrogeologicznych i pomiary zwierciadła wody.
5.
5.1. Warunki gruntowe
W rejonie projektowanej inwestycji odwiercono 7 otworów. W podłożu
antropogenicznych nasypów budowlanych i niebudowlanych stwierdzono występowanie:
naturalnych gruntów niespoistych i spoistych. W oparciu o wykonane badania polowe
przeprowadzono charakterystykę warunków geologiczno – inżynierskich podłoża
gruntowego. Rozpoznane grunty rodzime scharakteryzowano zgodnie z normami PN-81/B03020 i PN-86/B-02480.
Występujące w podłożu grunty podzielono na warstwy geotechniczne, dla których
wyznaczono charakterystyczne wartości parametrów geotechnicznych. Przy wydzielaniu
warstw geotechnicznych w obrębie gruntów niespoistych za cechy wiodące przyjęto:
stopień zagęszczenia Id, określony na podstawie oporu świdra w trakcie wiercenia i stopień
plastyczności IL, określony na podstawie badań makroskopowych - wałeczkowania. Grupę
nośności podłoża określano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
6
„Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją warunków gruntowo-wodnych dla przebudowy drogi
leśnej nr L3/15/04” w leśnictwie Kociołki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku (Dz. U. nr 43, poz. 430) w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
W podłożu gruntowym dokumentowanego terenu wydzielono 6 warstw
geotechnicznych różniących się genezą i parametrami geotechnicznymi. Charakterystyka
wydzielonych warstw przedstawia się następująco:
Warstwa I
reprezentuje ją nasyp niekontrolowany (pospółka) o miąższości 10 30 cm. Stwierdzono go we wszystkich wykonanych otworach (D O-1 –
D O-7). Kategoria urabialności 3-5.
Warstwa II
wykształcona w postaci piasku drobnoziarnistego przewarstwionego
piaskiem pylastym, miejscami z kamieniami. Grunt średnio
zagęszczony, suchy o ID = 0,45. Występuje w pięciu otworach (D O-1,
D O-2, D O-3, D O-5, D O-7) na głębokości od 0,2 m do 1,6 m. Grupa
nośności podłoża G1. Grunty niewysadzinowe. Kategoria urabialności 3.
Warstwa III
wykształcona w postaci piasku pylastego, mało wilgotnego/wilgotnego,
średnio zagęszczonego/zagęszczonego, o ID=0,67. Piasek ten
stwierdzono we wszystkich otworach z wyjątkiem D O-3, D O-6, D O-7
na głębokości 0,3 -3,0 m, przy czym we wszystkich otworach nie
przewiercono go do spągu. Grupa nośności podłoża G1. Grunt
wysadzinowy. Kategoria urabialności 3.
Warstwa IV
to piasek średnioziarnisty średnio zagęszczony, mało wilgotny/wilgotny,
o ID= 0,4. Piasek ten występuje w otworach: D O-3, D O-6 – D O-7 na
głębokości od 0,15 m do 3,0 m, przy czym w otworze D O-3 nie
przewiercono go do spągu. Grupa nośności podłoża G1. Grunt
niewysadzinowy. Kategoria urabialności 3.
Warstwa IVa
to piasek średnioziarnisty jasno szary nawiercony na głębokości 2,0 –
2,4 m p.p.t w otworze D O-6. Grunt średnio zagęszczony, nawodniony
o ID = 0,34. Grupa nośności podłoża G1. Grunt niewysadzinowy.
Kategoria urabialności 3.
Warstwa V
to glina szara, plastyczna o IL=0,40. Grunt ten nawiercono w otworze
D O-6 na głębokości 2,4 m p.p.t i do głębokości 3,0 m nie został
przewiercony do spągu. Grupa nośności podłoża G3. Grunt bardzo
wysadzinowy. Kategoria urabialności 3/4.
7
„Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją warunków gruntowo-wodnych dla przebudowy drogi
leśnej nr L3/15/04” w leśnictwie Kociołki
Warstwa VI
warstwa wykształcona w postaci pyłu przewarstwionego gliną,
plastyczny o IL = 0,5. Nawiercono go w otworze D O-7 na głębokości
1,6 m i do głębokości 3,0 m nie przewiercono go do spągu. Grupa
nośności podłoża G3. Grunt bardzo wysadzinowy. Kategoria
urabialności 4.
Stwierdzono proste warunki gruntowe.
Charakterystyczne wartości parametrów geotechnicznych dla wydzielonych warstw
gruntów nośnych wyznaczono metodą B, zgodnie z normą PN-81/B-03020, wg zależności
korelacyjnych między stopniem zagęszczenia - ID oraz stopniem plastyczności - IL
przyjętych za cechę wiodącą, a pozostałymi parametrami (Wn, ρ, Eo, Mo, fu, b i Cu),
których wartości odczytano z tabel i wykresów.
Wartości parametrów geotechnicznych dla wydzielonych warstw zestawiono
w tabeli (zał. 3).
Nie stwierdzono warstwy gruntów organicznych. W przypadku stwierdzenia ich
występowania, należy poddać je wymianie.
5.2. Warunki wodne
Podczas prowadzenia prac wiertniczych, na badanym obszarze, do głębokości
maksymalnej 3,0 m wodę gruntową stwierdzono jedynie w otworze nr 6. Zwierciadło wody
o charakterze swobodnym występowało na 2 m p.p.t. (146,6 m n.p.m.) w obrębie warstwy
piasków średnioziarnistych, podścielonych gliną szarą.
Badanie geotechniczne prowadzono w okresie suchym. Nie przewiduje się
znacznych zmian warunków wodnych po okresach roztopów lub intensywnych opadów
w rejonach piaszczystych. Po okresach intensywnych opadów lub po roztopach przejawy
występowania wody podziemnej do głęb. 3,0 m mogą pojawić się na stropie utworów
spoistych, czyli w otworach D O-6 i D O-7 . Na podstawie stwierdzonego podczas
prowadzenia badań terenowych, stanu chwilowego, można określić warunki wodne jako
dobre, natomiast w obrębie otworu D O-6 jako przeciętne. Dla takich warunków
wyznaczono parametr grupy nośności podłoża.
8
„Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją warunków gruntowo-wodnych dla przebudowy drogi
leśnej nr L3/15/04” w leśnictwie Kociołki
6.
Podsumowanie i wnioski
1. Zrealizowane prace i badania pozwoliły na rozpoznanie warunków gruntowowodnych podłoża projektowanej drogi leśnej w leśnictwie Kociołki.
2. Stwierdzono warunki gruntowe – proste. Podłoże gruntowe rozpoznane do
głębokości maksymalnej 3,0 m, budują przeważnie grunty rodzime czwartorzędowe: piaski drobnoziarniste, średnioziarniste piaski pylaste i gliniaste,
gliny, oraz pyły. Pas drogowy został nadsypany na całej długości gruntami
nasypowymi (D O-1÷D O-7) o miąższości od 0,15 – 0,3 m.
3. Głębokość przemarzania gruntów w tym rejonie wynosi do 1,0 m.
4. Podczas prowadzenia prac wiertniczych, na badanym obszarze, do głębokości
maksymalnej 3,0 m stwierdzono występowanie wody podziemnej o zwierciadle
swobodnym jedynie w otworze D O-6 na głębokości 2,0 m. Na podstawie
stwierdzonego podczas prowadzenia badań terenowych, stanu chwilowego, można
określić warunki wodne jako dobre, natomiast w obrębie otworu D O-6 jako
przeciętne. Dla takich warunków wyznaczono parametr grupy nośności podłoża.
5. Wykonane prace geotechniczne nie wpłynęły w sposób negatywny na środowisko.
Wszystkie wykonane otwory wiertnicze zostały zlikwidowane w sposób
prawidłowy, zgodnie z następstwem warstw.
9
Za³.1
Mapa lokalizacyjna
skala 1 : 100 000
- lokalizacja przeznaczonej do przebudowy drogi leœnej
D O-5
D O-3
D O-2
20
Geotakt Cezary Czech
25-900 Kielce, Cedzyna 147A
tel. +48 41 302 25 86
tel. kom.: +48 692 491 077
www.geota[email protected]
objaœnienia:
skala:
- otwór geotechniczny
D O-1
km1+720
km1+5
20
km1+2
20
km0+9
+620
+020
km0
+320
km0
D O-7
km0
D O-6
D O-4
1 : 5000
Mapa
dokumentacyjna
Za³. 2
Opinia geotechniczna wraz z dokumentacj¹ warunków
gruntowo-wodnych dla przebudowy drogi leœnej nr L3/15/04
w leœnictwie Kocio³ki
Zał. 3
Objaśnienia do kart i przekrojów wraz z tabelą parametrów
fizyko - mechanicznych
Tabela parametrów fizyko – mechanicznych gruntów
(n)
u(n) Cu
Nr
warstwy
Rodzaj
gruntu
Symbol
konsolid.
gruntu
ID (n)
1
2
3
4
I
n
II
Pd/Pπ
-
0,45
-
6
1,65
30,0
-
III
Pπ
-
0,67
-
16
1,75
31,50
IV
Ps
-
0,4
-
14
1,85
IVa
Ps
-
0,34
-
22
V
G
C
-
0,4
VI
Gπ
C
-
0,5
ID
IL
Wn
ρ
u
Cu
Eo
Mo
C

n
-
(n)
IL(n) Wn
5
Eo(n)
Mo (n)
o
(MPa)
(MPa)
10
11
12
41
55
0,80
-
65
84
0,80
32,10
-
68
80
0,90
2,00
31,0
-
60
70
0,90
21
2,05
11,50
11
14
18
0,60
16
2,10
10
9
12
15
0,60
ρ(n)
(%)
(tm )
( )
(kPa)
6
7
8
9
-3

Warstwa niejednorodna, nie podaje się parametrów geotechnicznych.
stopień zagęszczenia
stopień plastyczności
wilgotność
gęstość objętościowa
kąt tarcia wewnętrznego
spójność (kohezja)
moduł pierwotnego (ogólnego) odkształcenia gruntów
edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej (ogólnej)
symbol konsolidacji gruntów spoistych
wskaźnik skonsolidowania gruntów
wartość normowa parametru
Uwaga:
Wartości obliczeniowe parametru geotechnicznego należy ustalić mnożąc
charakterystyczne wartości przez współczynnik m = 0,9 lub m = 1,1 przy czym do
obliczeń należy przyjąć wartość bardziej niekorzystną (PN – 81/B-03020).
OBJAŚNIENIA
O-1
144,4
numer otworu
rzędna terenu w m npm
nN – nasyp niekontrolowany
granice wydzieleń geotechnicznych
3,0
- głębokość w m
/
I
-
przewarstwienia
-
numer warstwy geotechnicznej
KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
DO-1
System wiercenia: mechaniczny
Obiekt: Droga leœna
Inwestor: Nadleœnictwo Kozienice
Wiercenie: GEOTAKT Cezary Czech
Dozór geologiczny: Cezary Czech
145,5 m n.p.m.
Rzêdna:
Skala: 1: 200
Grupa noœnoœci
pod³o¿a
Data wiercenia: lipiec 2015 r.
Przelot [m]
Miejscowoœæ: Augustów
Gmina: Pionki
Powiat: Radomski
Województwo:mazowieckie
Za³. 4.1
1+720
1
3
2
4
5
6
0,10
0,30
Q
8
7
Nasyp niekontrolowany
Nasyp niekontrolowany
Piasek drobnoziarnisty przewarstwiony
piaskiem pylastym
1,0
9
10
I
I
-
11
-
12
-
13
-
-
-
-
-
Pd//Pp
II
s
szg
-
-
0,45 G1
Pp
III
w
szg/
zg
-
-
0,67 G1
Nn
Nn
14 15
-
-
1,20
2,0
Piasek pylasty jasno¿ó³ty
3,00
3,0
KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
O-2
System wiercenia: mechaniczny
Obiekt: Droga leœna
Inwestor: Nadleœnictwo Kozienice
Wiercenie: GEOTAKT Cezary Czech
Dozór geologiczny: Cezary Czech
Rzêdna:
Data wiercenia: lipiec 2015 r.
Grupa noœnoœci
pod³o¿a
Skala: 1: 200
146,9 m n.p.m.
Przelot [m]
Miejscowoœæ: Augustów
Gmina: Pionki
Powiat: Radomski
Województwo:mazowieckie
Za³. 4.2
1+520
1
3
2
4
5
6
0,20
7
Nasyp niekontrolowany
8
9
10
Nn
I
-
12
-
13
-
14 15
-
s/mw szg
-
-
0,45 G1
III mw/w szg/
Pp
zg
-
-
0,67 G1
11
-
Q
Piasek drobnoziarnisty przewarstwiony
piaskiem pylastym + kamienie
1,0
Pd//Pp
II
1,40
2,0
Piasek pylasty jasno¿ó³ty
3,0
3,00
Stopieñ plastycznoœci gruntu:
w
wilgotny
tpl twardoplastyczy
pzw pó³zwarty
KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
DO-3
System wiercenia: mechaniczny
Obiekt: Droga leœna
Inwestor: Nadleœnictwo Kozienice
Wiercenie: GEOTAKT Cezary Czech
Dozór geologiczny: Cezary Czech
Rzêdna:
148,5 m n.p.m.
Data wiercenia: lipiec 2015 r.
Grupa noœnoœci
pod³o¿a
Skala: 1: 200
Przelot [m]
Miejscowoœæ: Augustów
Gmina: Pionki
Powiat: Radomski
Województwo:mazowieckie
Za³. 4.3
1+220
1
3
2
4
5
6
0,20
8
9
10
Nasyp niekontrolowany
Nn
I
-
11
-
12
-
13
-
14 15
-
Piasek drobnoziarnisty + kamienie
Pd
II
s
szg
-
-
0,45 G1
Piasek œrednioziarnisty ¿ó³ty
+ kamienie
Ps
IV mw/w szg
-
-
0,4 G1
7
1,0
1,40
Q
2,0
3,00
3,0
KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
DO-4
System wiercenia: mechaniczny
Obiekt: Droga leœna
Inwestor: Nadleœnictwo Kozienice
Wiercenie: GEOTAKT Cezary Czech
Dozór geologiczny: Cezary Czech
Rzêdna:
Data wiercenia: lipiec 2015 r.
Grupa noœnoœci
pod³o¿a
Skala: 1: 200
149,5 m n.p.m.
Przelot [m]
Miejscowoœæ: Augustów
Gmina: Pionki
Powiat: Radomski
Województwo:mazowieckie
Za³. 4.4
0+920
1
3
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
0,30
Nasyp niekontrolowany
Nn
I
-
-
-
-
-
-
14 15
-
-
1,0
Q
Piasek pylasty jasno¿ó³ty
III mw/w szg/
Pp
zg
2,0
3,0
3,00
Stopieñ plastycznoœci gruntu:
w
wilgotny
tpl twardoplastyczy
pzw pó³zwarty
0,67 G1
KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
DO-5
System wiercenia: mechaniczny
149,6 m n.p.m.
Rzêdna:
Skala: 1: 200
Data wiercenia: lipiec 2015 r.
Grupa noœnoœci
pod³o¿a
Obiekt: Droga leœna
Inwestor: Nadleœnictwo Kozienice
Wiercenie: GEOTAKT Cezary Czech
Dozór geologiczny: Cezary Czech
Przelot [m]
Miejscowoœæ: Augustów
Gmina: Pionki
Powiat: Radomski
Województwo:mazowieckie
Za³. 4.5
0+620
1
3
2
4
5
6
0,30
0,80
1,0
8
7
Nn
Nasyp niekontrolowany
Piasek drobnoziarnisty przewarstwiony
piaskiem pylastym + kamienie
9
10
I
-
11
-
12
-
13
-
14 15
-
s
szg
-
-
0,45 G1
mw/w szg/
zg
-
-
0,67 G1
Pd//Pp
II
Q
2,0
PpIII
Piasek pylasty jasno¿ó³ty
3,00
3,0
KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
Za³. 4.6
D O - 6 0+320
System wiercenia: mechaniczny
Rzêdna:
Skala: 1: 200
148,8 m n.p.m.
Data wiercenia: lipiec 2015 r.
Grupa noœnoœci
pod³o¿a
Obiekt: Droga leœna
Inwestor: Nadleœnictwo Kozienice
Wiercenie: GEOTAKT Cezary Czech
Dozór geologiczny: Cezary Czech
Przelot [m]
Miejscowoœæ: Augustów
Gmina: Pionki
Powiat: Radomski
Województwo:mazowieckie
1
3
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
0,20
Nasyp niekontrolowany
Nn
I
-
-
-
-
14 15
-
-
1,0
Piasek œrednioziarnisty rdzawy
Ps
IV mw/w szg
-
-
0,4 G1
Piasek œrednioziarnisty jasno szary
Ps
IVa
nw
szg
-
-
0,34 G1
G
V
plast
-
Q
2,0
2,0
2,00
2,40
Glina szara
3,0
3,00
Stopieñ plastycznoœci gruntu:
w
wilgotny
tpl twardoplastyczy
pzw pó³zwarty
3/3w 0,4
-
G3
KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
DO-7
System wiercenia: mechaniczny
Rzêdna:
Skala: 1: 200
147,9 m n.p.m.
Data wiercenia: lipiec 2015 r.
Grupa noœnoœci
pod³o¿a
Obiekt: Droga leœna
Inwestor: Nadleœnictwo Kozienice
Wiercenie: GEOTAKT Cezary Czech
Dozór geologiczny: Cezary Czech
Przelot [m]
Miejscowoœæ: Augustów
Gmina: Pionki
Powiat: Radomski
Województwo:mazowieckie
Za³. 4.7
0+020
1
3
2
4
6
0,15
1,0
Q
7
Nasyp niekontrolowany
8
Nn
9
I
10
-
11
-
12
-
13
-
14 15
-
Piasek œrednioziarnisty
br¹zowo - ¿ó³ty
Ps
IV
w
szg
-
-
0,4 G1
II
w
Pd//p
szg
-
-
0,45 G1
-
0,5 G3
0,70
1,60
Piasek drobnoziarnisty jasno szary
z przewarstwieniami py³u bia³ego
2,0
Py³ szary przewarstwiony
glin¹ pylast¹ br¹zow¹
3,0
p
/
/
Gp
VI mw/w plast 4/4w
3,00
Stopieñ plastycznoœci gruntu:
w
wilgotny
tpl twardoplastyczy
pzw pó³zwarty
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards