opinia geotechniczna

advertisement
OPINIA GEOTECHNICZNA
dla ustalenia warunków gruntowo - wodnych i geotechnicznych
w podłożu projektowanej przebudowy ul. Wschodniej i al. Jana Pawła II
w LUBONIU
woj. wielkopolskie
powiat poznański
nr arch. P-8790
Opracowali:
Dyrektor Działu Dokumentacyjnego
mgr Tomasz Antczak
mgr Tomasz Antczak
upr.geolog.nr VII-1344
Dyrektor
mgr Sebastian Leszczyński
upr.geolog.nr VII-1613
mgr Krzysztof Waliński
mgr Krzysztof Waliński
upr.geolog.nr 070747
Poznań, grudzień 2012 r.
Egz. nr 1
OPINIA GEOTECHNICZNA
dla ustalenia warunków gruntowo - wodnych i geotechnicznych
w podłożu projektowanej przebudowy ul. Wschodniej i al. Jana Pawła II
w LUBONIU
1. Wstęp
1.1. Zleceniodawca:
Urząd Miasta Luboń
Pl. Edmunda Bojanowskiego 2
62−030 Luboń
1.2. Podstawa prawna
Niniejszą opinię wykonano w oparciu o nw. przepisy:
a) rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków
posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463)
b) norma PN−B−02479 „Geotechnika – dokumentowanie geotechniczne –
zasady ogólne”
c) norma PN−EN 1997-2:2007 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część
2: Badania podłoża gruntowego.
1.3. Rodzaj inwestycji
Projektowana jest przebudowa ulic Wschodniej i Jana Pawła II w Luboniu.
W ramach przebudowy planuje się wykonanie odwodnienia oraz budowę konstrukcji
nawierzchni ww. ulic, przy czym na obecnym etapie prac nie jest znany poziom
ułożenia kanałów deszczowych oraz rodzaj konstrukcji nawierzchni ulic.
Trasy projektowanych ulic zostały przedstawione na mapach orientacyjnej
i dokumentacyjnej – zał. nr 1 i 2.
Sposób
posadowienia
kanałów
oraz
rodzaj
konstrukcji
nawierzchni
i podbudowy ulic zostaną ustalone m.in. na podstawie wyników badań zawartych
w niniejszym opracowaniu.
1.4. Cel badań
Celem niniejszej dokumentacji jest:
rozpoznanie warunków gruntowo – wodnych w podłożu omawianego
terenu,
określenie parametrów geotechnicznych gruntów,
„GEOPROJEKT – Poznań”, Przedsiębiorstwo Geotechniczne i Geologiczne s.c.
ul. Reglowa 3, 60-113 Poznań
2
OPINIA GEOTECHNICZNA
dla ustalenia warunków gruntowo - wodnych i geotechnicznych
w podłożu projektowanej przebudowy ul. Wschodniej i al. Jana Pawła II
w LUBONIU
ocena przydatności podłoża gruntowego i środowiska wodnego oraz
podanie wniosków dotyczących uwarunkowań geotechnicznych dla sposobu
wykonania
kanalizacji
deszczowej
oraz
nowych
nawierzchni
modernizowanych ulic.
1.5. Prace terenowe
Zakres prac, tj. ilość i głębokość otworów badawczych uzgodniono ze
Zleceniodawcą.
W celu udokumentowania warunków geotechnicznych w podłożu projektowanej
inwestycji w dniach 4 – 10 grudnia 2012 r. wykonano:
o 17 otworów do głębokości 2 ÷ 4 m p.p.t., łącznie 66 mb;
o 4 sondowania sondą dynamiczną DPL, dla określenia stopnia zagęszczenia
gruntów niespoistych.
Otwory badawcze wytyczono metodą domiarów prostokątnych, w nawiązaniu
do aktualnej sytuacji w terenie, na podstawie mapy sytuacyjno – wysokościowej
w skali 1: 1000, którą w postaci cyfrowej otrzymano od Zleceniodawcy.
2. Położenie i geomorfologia terenu badań
Omawiany teren położny jest w Luboniu, powiat poznański, województwo
wielkopolskie. Badania wykonano w obrębie ulic Wschodniej i Jana Pawła II.
Lokalizację omawianego terenu przedstawiono na załączonych mapach
orientacyjnej i dokumentacyjnej.
Aktualnie:
ulica Wschodnia na istniejącym odcinku w przewadze posiada nawierzchnię
nieutwardzoną ziemno – żużlową, tylko na niewielkim zachodnim fragmencie
od ul. Żabikowskiej do ul. Kopernika nawierzchnię asfaltobetonową, natomiast
na wschodnim – projektowanym – odcinku przebiega przez dawne tereny rolne
ulica Jana Pawła II na istniejącym odcinku do ul. Konarzewskiego posiada
nawierzchnię nieutwardzoną ziemno – żużlową natomiast na projektowanym
odcinku, pomiędzy ul. Konarzewskiego i Fabryczną, przebiega przez teren
ogrodu – sadu owocowego.
„GEOPROJEKT – Poznań”, Przedsiębiorstwo Geotechniczne i Geologiczne s.c.
ul. Reglowa 3, 60-113 Poznań
3
OPINIA GEOTECHNICZNA
dla ustalenia warunków gruntowo - wodnych i geotechnicznych
w podłożu projektowanej przebudowy ul. Wschodniej i al. Jana Pawła II
w LUBONIU
W podłożu znacznych odcinków istniejących ulic znajdują się ciągi uzbrojenia
podziemnego w postaci kanałów kanalizacji sanitarnej, wodociągów oraz sieci
energetycznej i telefonicznej.
Pod względem geomorfologicznym rozważany teren położony jest w obrębie
erozyjno – akumulacyjnej terasy poziomu sandrowego I-go w lewobrzeżnej części
przełomowej doliny rzeki Warty; koryto Warty znajduje się w odległości ca 900 –
1000 m na wschód od wschodniego fragmentu omawianego terenu.
Powierzchnia terenu w tej części miasta – zgodnie z ukształtowaniem
geomorfologicznym jest nachylona na wschód z lekkim odchyleniem na południe –
ogólnie do doliny rz. Warty
wzdłuż ul. Wschodniej, usytuowanej na kierunku W – E, powierzchnia terenu
znajduje się na rzędnych od ca 76,1 – 76,2 m n.p.m. przy skrzyżowaniu
z ul. Żabikowską do ~ 64,6 – 64,9 m n.p.m. we wschodnim fragmencie, a więc
jej deniwelacje wynoszą ~ 11,5 – 11,6 m
wzdłuż ul. Jana Pawła II, poprowadzonej w przybliżeniu na kierunku N – S,
powierzchnia terenu usytuowana jest na rzędnych od ~ 70,9 – 71,4 m n.p.m.
w północnym fragmencie do ca 68,1 m n.p.m. w rejonie ul. Fabrycznej, a więc
jej deniwelacje na tym odcinku wynoszą ~ 3,3 m.
3. Budowa geologiczna
Wierceniami wykonanymi do głębokości 4,0 m p.p.t. stwierdzono, że pod
przypowierzchniową warstwą nasypów, a lokalnie gleby – humusu występują utwory
czwartorzędowe - plejstoceńskie, reprezentowane przez osady wodnolodowcowe
podścielone przez utwory lodowcowe:
osady wodnolodowcowe z serią zastoiskową dominują w przebadanej strefie
podłoża i wykształcone są jako piaski różnej granulacji oraz mułki zastoiskowe
o charakterze iłów warwowych:
− piaski, o uziarnieniu piasków drobnych lokalnie z soczewą piasków
próchnicznych, stwierdzono głównie w zachodniej i północnej części
terenu gdzie zalegają na stropie serii zastoiskowej, przy czym
w zachodniej części ul. Wschodniej (otwory 1 – 3) ich spągu do
głębokości 4,0 m p.p.t. nie osiągnięto a w północnej części ul. Jana Pawła
II (otwory 14 – 15) stwierdzono je w warstwie o miąższości ca 0,8 –
„GEOPROJEKT – Poznań”, Przedsiębiorstwo Geotechniczne i Geologiczne s.c.
ul. Reglowa 3, 60-113 Poznań
4
OPINIA GEOTECHNICZNA
dla ustalenia warunków gruntowo - wodnych i geotechnicznych
w podłożu projektowanej przebudowy ul. Wschodniej i al. Jana Pawła II
w LUBONIU
1,2 m; lokalnie piaski – o uziarnieniu piasków średnich, nawiercono też
w południowym fragmencie ul. Jana Pawła II (otwory nr 9 i 10) gdzie
występują jako warstwa rozdzielająca serię zastoiskową od glin
zwałowych
− mułki zastoiskowe stwierdzono na znacznych odcinkach projektowanych
ulic – otwory nr 4 – 6 wzdłuż ul. Wschodniej oraz 8 – 16 wzdłuż ul. Jana
Pawła II, gdzie występują w warstwie o różnych miąższościach od ~ 0,8
–> 3,5 m a w ujęciu technicznym wykształcone są jako gliny pylaste oraz
pyły i pyły piaszczyste, często wzajemnie przewarstwione i w znacznej
części także z drobnymi licznymi przewarstwieniami piasków drobnych
i pylastych
utwory lodowcowe – zlodowacenia środkowopolskiego budują spągową część
rozważanego podłoża i w przewadze podścielają ww. serię wodnolodowcową,
tylko lokalnie – we wschodnim, najniższym fragmencie ul. Wschodniej (otw.
nr 7), gdzie seria wodnolodowcowa w wyniku erozji się wyklinowuje,
występują bezpośrednio pod glebą.
4. Warunki geotechniczne
Warunki geotechniczne ustalono na podstawie wyników badań terenowych
i laboratoryjnych a parametry geotechniczne wydzielonych warstw gruntów ustalono
zgodnie z normą PN−B−04452 Geotechnika. Badania polowe, w oparciu
o doświadczenie własne i zależności regionalne, w tym normę PN−81/B−03020
a także normę PN−EN 1997-2:2007 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część
2: Badania podłoża gruntowego.
Gleba – humus – stwierdzona została od powierzchni terenu w otworach nr 6, 7 i 10
w warstwie o miąższości ~ 0,4 ÷ 0,6 m; w ujęciu technicznym jest to piasek
drobny próchniczny.
„GEOPROJEKT – Poznań”, Przedsiębiorstwo Geotechniczne i Geologiczne s.c.
ul. Reglowa 3, 60-113 Poznań
5
OPINIA GEOTECHNICZNA
dla ustalenia warunków gruntowo - wodnych i geotechnicznych
w podłożu projektowanej przebudowy ul. Wschodniej i al. Jana Pawła II
w LUBONIU
Nasypy niekontrolowane – stwierdzono je w pozostałych wykonanych otworach,
w obrębie istniejących dróg ziemnych, gdzie stanowią ich nawierzchnię
ziemną
oraz
zasypki
wykopów
w rejonie
istniejącego
uzbrojenia
podziemnego i zbudowane są w przewadze z mieszaniny piasków i glin
próchnicznych z domieszkami gruzu ceglanego i betonowego oraz żużla,
lokalnie – w rejonie skrzyżowania rozważnych ulic Wschodniej i Jana
Pawła II, stwierdzono nasypy zbudowane z gruzu ceglanego i betonowego.
Nasypy w punktach wierceń występują do głębokości ~ 0,5 ÷ 2,8 m p.p.t.
a punktowo wykonane sondowania DPL wykazały, iż nasypy zbudowane
w gruntów piaszczystych charakteryzują się stanem średniozagęszczonym
o zmiennym stopniu zagęszczenia ID(n) = 0,38 ÷ 0,69.
Uwagi dotyczące nasypów w podłożu dróg przeznaczonych do przebudowy:
1. Jak wynika z załączonych map sytuacyjno – wysokościowych, w rejonie
przeprowadzonych badań istnieje gęsta sieć uzbrojenia podziemnego,
w związku z czym należy mieć na uwadze, że na odcinkach pomiędzy
wykonanymi otworami (zwłaszcza w rejonie zasypek istniejącego
uzbrojenia podziemnego) skład i miąższość nasypów mogą być inne
(w tym o większym zasięgu głębokościowym) niż to stwierdzono
w otworach wiertniczych; wydzielenia warstw nasypów na przekrojach
geotechnicznych należy traktować orientacyjnie.
2. W rejonie skrzyżowania ulic Wschodniej i Jana Pawła II stwierdzono
nasypy zbudowane z gruzu ceglanego i betonowego, których w wielu
punktach (otwory nr 5′, 5′′, 5′′′, 5′′′′) nie można było przewiercić, może
mieć to wpływ na dobór technologii posadowienia konstrukcji
nawierzchni; głębokość zalegania nasypów w tym rejonie będzie można
stwierdzić na etapie prac wykonawczych.
3. Szczegółowy opis składu i stanu gruntów nasypowych przedstawiono
na załączonych kartach otworów badawczych i wykresach sondowań
gruntu.
„GEOPROJEKT – Poznań”, Przedsiębiorstwo Geotechniczne i Geologiczne s.c.
ul. Reglowa 3, 60-113 Poznań
6
OPINIA GEOTECHNICZNA
dla ustalenia warunków gruntowo - wodnych i geotechnicznych
w podłożu projektowanej przebudowy ul. Wschodniej i al. Jana Pawła II
w LUBONIU
Grunty rodzime występujące w rozważanym podłożu ujęto w trzech grupach
genetycznych, w których wydzielono warstwy geotechniczne o zbliżonych
wartościach parametrów fizyczno – mechanicznych.
Grupa I – zaliczono do niej grunty niespoiste, tj. piaski różnej granulacji, które
ze względu na zmienny stopień zagęszczenia i uziarnienie podzielono
na następujące warstwy geotechniczne:
warstwa IA – to piaski drobne i pylaste, lokalnie z domieszką piasku średniego lub
gliny
piaszczystej,
wilgotne
i
nawodnione,
w stanie
średniozagęszczonym, o uśrednionym stopniu zgęszczenia I (Dn ) = 0,50;
warstwa
IB
–
obejmuje
piaski
średnie,
nawodnione,
średniozagęszczone
o uśrednionym stopniu zagęszczenia I (Dn ) = 0,65;
warstwa IC – to piaski drobne lokalnie zaglinione, wilgotne i nawodnione, w stanie
zagęszczonym, o uśrednionym stopniu zagęszczenia I (Dn ) = 0,70.
Grupa II – obejmuje mułki zastoiskowe, wykształcone jako gliny pylaste, pyły
piaszczyste i pyły z licznymi przewarstwieniami piasków drobnych
i pylastych
–
grunty
nieskonsolidowane,
wg
p.
1.4.6
normy
PN−81/B−03020 oznaczone symbolem „C” geologicznej konsolidacji.
W zależności
od stopnia
plastyczności
grunty
tej
grupy
ujęto
w trzy warstwy geotechniczne:
warstwa IIA – to grunty w stanie plastycznym, o uogólnionym stopniu plastyczności
IL(n) = 0,35;
warstwa IIB – obejmuje grunty w stanie twardoplastycznym, o uogólnionym stopniu
plastyczności IL(n) = 0,20;
warstwa IIC – to grunty również w stanie twardoplastycznym, ale o uogólnionym
stopniu plastyczności IL(n) = 0,10.
„GEOPROJEKT – Poznań”, Przedsiębiorstwo Geotechniczne i Geologiczne s.c.
ul. Reglowa 3, 60-113 Poznań
7
OPINIA GEOTECHNICZNA
dla ustalenia warunków gruntowo - wodnych i geotechnicznych
w podłożu projektowanej przebudowy ul. Wschodniej i al. Jana Pawła II
w LUBONIU
Grupa III – obejmuje gliny zwałowe, nieskonsolidowane, wg p. 1.4.6 normy
PN−81/B−03020 oznaczone symbolem „B” geologicznej konsolidacji.
W zależności od stopnia plastyczności grunty tej grupy ujęto w dwie
warstwy geotechniczne:
warstwa IIIA – to gliny piaszczyste lokalnie na pograniczu glin, w stanie
twardoplastycznym, o uogólnionym stopniu plastyczności IL(n) = 0,15;
warstwa IIIB – to gliny piaszczyste i piaski gliniaste, w stanie półzwartym, o stopniu
plastyczności IL = 0,00.
Zwraca się uwagę na gliny pylaste, pyły i pyły piaszczyste grupy II oraz piaski
gliniaste i gliny piaszczyste grupy III, są to grunty bardzo wrażliwe na zmienne
warunki atmosferyczne oraz wpływ wody gruntowej, w tym głównie na zwiększone
zawilgocenie, ale także przesuszenie i przemarzanie. Grunty te przy zwiększonym
zawilgoceniu, a szczególnie w warunkach odprężenia w dnie wykopów, są podatne
na uplastycznienie, pod wpływem drgań ujawniają charakter tiksotropowy a według
kryteriów drogowych należą do gruntów wysadzinowych i bardzo wysadzinowych,
a więc bardzo łatwo mogą pogarszać swe właściwości geotechniczne. Ze względu na
opisany charakter, grunty te w trakcie robót wymagać będą ochrony przed
niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych i wody gruntowej, zgodnie z
zaleceniami podanymi m.in. w p. 2.4 normy PN−81/B−03020, natomiast ich
charakter wysadzinowy uwzględnić trzeba będzie przy ustalaniu rodzaju i miąższości
podbudowy, w tym warstwy odsączającej/mrozoochronnej pod konstrukcję
nawierzchni ulic.
Omawiane podłoże posiada prostą budowę geologiczną, ale pod względem
geotechnicznym wykazuje duże zróżnicowanie.
Przestrzenne
rozmieszczenie
rodzaju
i
warstw
gruntów
w
podłożu
przedstawiono na załączonych przekrojach, natomiast parametry geotechniczne
gruntów w wydzielonych warstwach podano w zestawieniu wyników badań
laboratoryjnych, na wykresach uziarnienia i zagęszczenia, a ich średnie wartości –
jako wartości charakterystyczne x(n), współczynniki materiałowe γm oraz wartości
obliczeniowe x(r) - podano w tabeli w ramach legendy do przekrojów.
„GEOPROJEKT – Poznań”, Przedsiębiorstwo Geotechniczne i Geologiczne s.c.
ul. Reglowa 3, 60-113 Poznań
8
OPINIA GEOTECHNICZNA
dla ustalenia warunków gruntowo - wodnych i geotechnicznych
w podłożu projektowanej przebudowy ul. Wschodniej i al. Jana Pawła II
w LUBONIU
5. Warunki wodne
Omawiane
podłoże
zbudowane
jest
z
gruntów
przepuszczanych
i słaboprzepuszczalnych.
Grunty przepuszczalne – to nasypy w przeważającej części zbudowane z gruntów
piaszczystych, a głównie piaski rodzime występujące jako:
− różnej miąższości warstwa piasków wodnolodowcowych o uziarnieniu
piasków drobnych i pylastych, lokalnie też średnich
oraz
− liczne drobne przewarstwienia piasków występujące przede wszystkim wśród
mułków zastoiskowych a lokalnie też wśród glin zwałowych.
Grunty słaboprzepuszczalne to:
− seria mułków zastoiskowych o uziarnieniu glin pylastych, pyłów i pyłów
piaszczystych
oraz
− gliny zwałowe w postaci glin piaszczystych i piasków gliniastych.
Woda gruntowa w rozważanym podłożu stwierdzona została:
− lokalnie w piaskach w obrębie nasypów (otwór nr 12)
a głównie
− w piaskach wodnolodowcowych na stropie mułków zastoiskowych gdzie
posiada zwierciadło swobodne,
− w przewarstwieniach piasków wśród serii mułków zastoiskowych, gdzie
występuje
jako
liczne
sączenia
albo
posiada
niewielkie
ciśnienie
hydrostatyczne,
− w piaskach wodnolodowcowych rozdzielających mułki od glin zwałowych,
gdzie posiada zwierciadło swobodne lub napięte, o niewielkim ciśnieniu
hydrostatycznym wywołanym przez spąg nadległych mułków,
− lokalnie też w przewarstwieniach piasków wśród glin zwałowych.
„GEOPROJEKT – Poznań”, Przedsiębiorstwo Geotechniczne i Geologiczne s.c.
ul. Reglowa 3, 60-113 Poznań
9
OPINIA GEOTECHNICZNA
dla ustalenia warunków gruntowo - wodnych i geotechnicznych
w podłożu projektowanej przebudowy ul. Wschodniej i al. Jana Pawła II
w LUBONIU
Jednorazowe obserwacje i pomiary wody gruntowej przeprowadzono
w otworach wiertnicznych w trakcie ich wykonywania w dniach 4 – 10 grudnia
2012 r. Rodzaj wodonośca oraz poziomy wody gruntowej w poszczególnych
wykonanych otworach przedstawiono w poniższej tabeli:
nr
otworu
rodzaj
wodonośca
rodzaj
zwierciadła
poziomy wody
zwierciadło
zwierciadło
nawiercone
ustabilizowane
m p.p.t.
m
m p.p.t.
m
n.p.m.
n.p.m.
ulica Wschodnia
1
2
3
4
5
piaski
wodnolodowcowe
piaski
wodnolodowcowe
piaski
wodnolodowcowe
//piasków wśród
mułków
//piasków wśród
mułków
6
swobodne
-
-
2,50
73,62
swobodne
-
-
1,15
73,23
swobodne
-
-
1,00
71,69
napięte
2,90
67,92
1,20
69,62
sączenia
-
-
2,40
67,02
wody nie zaobserwowano
7
//piasków wśród glin sączenia
zwałowych
ulica Jana Pawła II
-
-
1,00
63,64
15
14
13
12
11
5
5′′′′′
16
8
9
10
piaski
wodnolodowcowe
piaski
wodnolodowcowe
//piasków wśród
mułków
piaski w nasypach
swobodne
-
-
1,00
69,90
swobodne
-
-
1,50
69,80
sączenia
-
-
1,20
69,05
swobodne
-
-
1,90
69,50
//piasków wśród
mułków
//piasków wśród
mułków
//piasków wśród
mułków
//piasków wśród glin
zwałowych
//piasków wśród
mułków
piaski
wodnolodowcowe
piaski
wodnolodowcowe
sączenia
-
-
1,70
68,80
sączenia
-
-
2,40
67,02
sączenia
-
-
2,00
67,30
napięte
2,30
66,57
1,90
66,97
napięte
2,30
67,00
1,90
67,40
-
-
1,30
67,48
1,47
66,59
swobodne
napięte
2,50
65,56
„GEOPROJEKT – Poznań”, Przedsiębiorstwo Geotechniczne i Geologiczne s.c.
ul. Reglowa 3, 60-113 Poznań
10
OPINIA GEOTECHNICZNA
dla ustalenia warunków gruntowo - wodnych i geotechnicznych
w podłożu projektowanej przebudowy ul. Wschodniej i al. Jana Pawła II
w LUBONIU
Na podstawie danych z powyższej tabeli oraz przekrojów geotechnicznych
można podać następującą charakterystykę występowania wody gruntowej w podłożu
rozważanych ulic:
woda gruntowa, mimo różnego wodonośca oraz rodzaju zwierciadła, pozostaje
we wzajemnym kontakcie hydraulicznym,
ustabilizowane zwierciadło wody w okresie badań występowało na poziomach:
− wzdłuż ul. Wschodniej na głębokościach od ~ 2,50 m p.p.t. w otworze nr 1
do ca 1,00 m p.p.t. w otworze nr 7, na rzędnych odpowiednio ~ 73,6 – 63,6
m n.p.m.
− wzdłuż ul. Jana Pawła II na głębokościach ~ 1,0 – 2,4 m p.p.t., tj. ca 69,90 –
66,5 m n.p.m.
woda gruntowa wykazuje spływ zgodny z nachyleniem powierzchni terenu, tj.
w kierunku wschodnim/południowo-wschodnim – ogólnie do doliny rz. Warty
na podstawie danych dotyczących poziomów wody gruntowej z dokumentacji
archiwalnych „GEOPROJEKTU – Poznań” z rejonu tej części terenu ?? bardzo
ogólnie można założyć, że:
− w okresie pomiarów w ramach niniejszego opracowania, tj. w grudniu
2012 r. woda występowała w strefie średnich stanów
− w okresach stanów wysokich, tj. po wiosennych roztopach oraz/i po
długotrwałych opadach deszczu woda może wystąpić na poziomie o ~ 0,5 –
0,6 m płycej w stosunku do jej stanów z grudnia 2012 r.
− w ww. okresach może się też pojawić woda o charakterze zawieszonym –
jako sączenia, zarówno w obrębie nasypów jak i warstwy gleby/humusu, na
stropie słaboprzepuszczalnych mułków zastoiskowych oraz glin zwałowych.
„GEOPROJEKT – Poznań”, Przedsiębiorstwo Geotechniczne i Geologiczne s.c.
ul. Reglowa 3, 60-113 Poznań
11
OPINIA GEOTECHNICZNA
dla ustalenia warunków gruntowo - wodnych i geotechnicznych
w podłożu projektowanej przebudowy ul. Wschodniej i al. Jana Pawła II
w LUBONIU
6. Wnioski
Na podstawie badań przeprowadzonych w ramach niniejszego opracowania
można podać ogólną charakterystykę warunków gruntowo – wodnych w podłożu
projektowanych ulic:
od powierzchni terenu
− w obrębie istniejących ulic występują nasypy o charakterze nasypów
niekontrolowanych, które w przewadze posiadają miąższości ~ 0,5 – 1,1 m
ale jako zasypki ciągów uzbrojenia podziemnego ich miąższości są znacznie
większe; charakterystykę rodzaju i stanu gruntów w obrębie nasypów
podano w p. 4 niniejszego tekstu,
− poza istniejącymi ulicami – na ich projektowanych odcinkach – występuje
warstwa gleby/humusu o miąższościach ~ 0,4 – 0,6 m
poniżej nasypów i gleby rodzime podłoże budują:
− w zachodniej i północnej części terenu (otwory nr 1 – 3 oraz 14 – 15) różnej
miąższości – od ca 0,8 – 0,9 m do > 3,5 m – piaski wodnolodowcowe
w postaci piasków drobnych i pylastych w stanie średniozagęszczonym,
o ID(n) = 0,50 (warstwa IA) i zagęszczonym, o ID(n) = 0,70 (warstwa IC)
− w przeważającej części podłoża występują mułki zastoiskowe o charakterze
„iłów warwowych, w postaci glin pylastych, pyłów i pyłów piaszczystych,
często
wzajemnie
poprzewarstwianych
a
także
z
licznymi
przewarstwieniami piasków drobnych i pylastych, w stanie lokalnie
plastycznym warstwy IIA o IL(n) = 0,35 a w przewadze twardoplastycznym
warstw IIB i IIC o stopniu plastyczności odpowiednio IL(n) = 0,20 i 0,10,
− głębsze podłoże budują gliny zwałowe w postaci glin piaszczystych
i piasków gliniastych, lokalnie przewarstwionych piaskami, w stanie
twardoplastycznym (warstwa IIIA o IL(n) = 0,15) i półzwartym (warstwa IIIB
o IL = 0,00)
woda gruntowa występuje tu
− w warstwie piasków, gdzie posiada zwierciadło swobodne
− w przewarstwieniach piasków wśród mułków zastoiskowych i glin
zwałowych, gdzie występuje jako sączenia lub posiada zwierciadło napięte
o niewielkim ciśnieniu hydrostatycznym;
„GEOPROJEKT – Poznań”, Przedsiębiorstwo Geotechniczne i Geologiczne s.c.
ul. Reglowa 3, 60-113 Poznań
12
OPINIA GEOTECHNICZNA
dla ustalenia warunków gruntowo - wodnych i geotechnicznych
w podłożu projektowanej przebudowy ul. Wschodniej i al. Jana Pawła II
w LUBONIU
− w okresie badań – w grudniu 2012 r., ustabilizowane zwierciadło wody
występowało na głębokościach ca 1,0 – 2,5 m, na rzędnych ~63,6 –
73,6 m n.p.m, natomiast przy stanach wysokich wystąpić może na poziomie
o ok. 0,5 – 0,6 m płycej, może się też pojawić jako sączenia na stropie
słaboprzepuszczalnych mułków i glin
− woda gruntowa mimo różnego wodonośca posiada wzajemny kontakt
hydrauliczny i wykazuje spływ w kierunku wschodnim/południowo –
wschodnim, do doliny rzeki Warty.
Brak danych nt. poziomu niwelety projektowanych nawierzchni ulic oraz
poziomów ułożenia kanałów deszczowych nie pozwala na podanie szczegółowych
wniosków geotechnicznych, można jednak podać ogólne uwagi, które trzeba będzie
uwzględnić przy pracach projektowych.
1. Ułożenie kanałów deszczowych
Przy projektowaniu sposobu wykonania robót ziemnych uwzględnić trzeba
będzie, że:
kanały ułożone będą częściowo w obrębie gruntów piaszczystych
a w przewadze w obrębie gruntów spoistych i małospoistych zastoiskowych
i zwałowych,
grunty spoiste i małospoiste, z uwagi na ich opisaną wcześniej podatność na
uplastycznienie i charakter tiksotropowy, w obrębie wykopów wymagać
będą ochrony przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych
i wody gruntowej,
głębokość ułożenia kanałów usytuowana będzie na różnych poziomach
w stosunku do poziomów wody gruntowej, w tym częściowo poniżej jej
zwierciadła, a więc na czas robót konieczne może być odwodnienie
wykopów, co trzeba będzie wykonać w sposób zorganizowany:
− na odcinku gruntów spoistych za pomocą drenażu roboczego,
− na odcinku piasków, w zależności od aktualnych poziomów wody, za
pomocą drenażu roboczego lub igłofiltrów; zwraca się uwagę, iż na
odcinku piasków, ze względu na niebezpieczeństwo wywołania zjawisk
kurzawkowych
nie
należy
wypompowywać
wody
bezpośrednio
„GEOPROJEKT – Poznań”, Przedsiębiorstwo Geotechniczne i Geologiczne s.c.
ul. Reglowa 3, 60-113 Poznań
13
z wykopów.
OPINIA GEOTECHNICZNA
dla ustalenia warunków gruntowo - wodnych i geotechnicznych
w podłożu projektowanej przebudowy ul. Wschodniej i al. Jana Pawła II
w LUBONIU
2. Wykonanie nawierzchni ulic
Przy projektowaniu nawierzchni ulic uwzględnić trzeba będzie, że:
istniejące nasypy, przy stwierdzonym rodzaju i stanie gruntów, nie spełniają
kryteriów nośności i zagęszczenia podanych w normie PN−S−02205 i nie
mogą stanowić bezpośredniego podłoża konstrukcji nawierzchni ulic,
pod nasypami rodzime podłoże budują
− częściowo grunty piaszczyste o uziarnieniu piasków drobnych
− w przewadze mułki zastoiskowe oraz gliny zwałowe, a więc grunty
bardzo podatne na uplastycznienie, o charakterze tiksotropowym oraz
wysadzinowe i bardzo wysadzinowe,
dla
przygotowania
podbudowy
wykorytowana
będzie
warstwa
gleby/humusu a także przynajmniej wierzchnia warstwa nasypów i w dnie
wykopów występować będą częściowo jeszcze nasypy o różnej miąższości
a częściowo ww. grunty rodzime, tj. piaski, mułki i gliny – taki układ
powoduje, iż pod względem rodzaju i stanu gruntów podłoże nawierzchni
ulic będzie jest tu już bardzo zróżnicowane a ich dodatkowe zróżnicowanie
spowoduje też wykonanie zasypek wykopów po ułożeniu projektowanych
kanałów deszczowych; w takiej sytuacji konieczne będzie odpowiednie
przygotowanie podłoża, tj.
− na odcinku występowania gruntów wysadzinowych wykonanie dobrego
odwodnienia podbudowy,
− na całym odcinku wykonanie odpowiedniej miąższości warstwy
mrozoochronnej oraz podbudowy, która pod względem nośności
i zagęszczenia spełniać będzie kryteria podane w normie PN−S−02205;
przy tak zróżnicowanym podłożu zaleca się (przynajmniej na niektórych
odcinkach
ulic)
rozważyć
celowość/konieczność
ujednolicenia
parametrów podłoża i podbudowy przy zastosowaniu wzmocnienia za
pomocą odpowiedniego rodzaju geosyntetyków.
„GEOPROJEKT – Poznań”, Przedsiębiorstwo Geotechniczne i Geologiczne s.c.
ul. Reglowa 3, 60-113 Poznań
14
OPINIA GEOTECHNICZNA
dla ustalenia warunków gruntowo - wodnych i geotechnicznych
w podłożu projektowanej przebudowy ul. Wschodniej i al. Jana Pawła II
w LUBONIU
Uwagi ogólne
1. Przy wykonywaniu obliczeń projektowych można wykorzystać parametry
geotechniczne gruntów podane w tabeli – załącznik nr 4.
2. Grunty małospoiste i spoiste grup II i III odsłonięte w dnach wykopów wymagać
będą ochrony przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych
i wody gruntowej, według zaleceń podanych m.in. w punkcie 2.4 normy
PN−81/B−03020.
3. Rozpoznanie podłoża jest miarodajne w miejscach wykonanych otworów
a przedstawiony na załączonych przekrojach geotechnicznych układ rodzaju
i stanu gruntów, w tym szczególnie gruntów nasypowych na odcinkach pomiędzy
otworami został wyinterpretowany i ma charakter orientacyjny.
4. Ze względu na dużą zmienność rodzaju i stanu gruntów w podłożu oraz poziomy
wody gruntowej zaleca się aby roboty ziemne – związane zarówno
z wykonaniem
kanalizacji
deszczowej
jak
i
przygotowaniem
podłoża
i podbudowy nawierzchni ulic – prowadzone były pod nadzorem geologicznym/
geotechnicznym; celem nadzoru byłoby sprawdzenie zgodności rodzaju i stanu
gruntów
z
danymi
przedstawionymi
na
przekrojach
geotechnicznych
a w przypadku różnic podanie – w porozumieniu z projektantami – zaleceń
dotyczących sposobu prowadzenia robót.
„GEOPROJEKT – Poznań” pozostaje w dyspozycji do konsultacji na etapie
projektowym a także do prowadzenia prac w ramach ww. nadzoru.
„GEOPROJEKT – Poznań”, Przedsiębiorstwo Geotechniczne i Geologiczne s.c.
ul. Reglowa 3, 60-113 Poznań
15
Download