odwierty na działce w celu okreslenia rodzaju gruntu

advertisement
Autor: Zuzak Natalia
Temat: Odwierty na działce w celi sprawdzenia rodzaju
gruntu.
1. Lokalizacja obszaru badań:
Krosna należy do województwa podkarpackiego i położona jest w jego południowej części. Jest to
miasto powiatowe. Jego obszar rozciąga się pomiędzy miejscowościami Jedlicze na zachodzie i
Iskrzynią na wschodzie oraz Odrzykoniem na północy i Szczepańcową na południu. W centralnej
części Krosna zabudowa jest zwarta z zabytkowym centrum, natomiast w miarę oddalania się od
centrum miasta przybiera ona charakter przemysłowo-rolniczy.
Badania zostaną wykonana na boisku sportowym Kapusu PWSZ w Krośnie przy ul. Dmochowskiego.
2. Opis budowy geologicznej i warunkow hydrogeologicznych w rejonie zamierzonych prac
geologicznych:
Krosno i jego okolice położone są w obrębie zewnętrznych Karpat fliszowych, które są najbardziej
zewnętrzną jednostką Karpat. Krosno leży jedynie w jednostce tektonicznej śląskiej- reprezentuje
więc utwory piaskowcowo-łupkowe. Występuje tu pełny profil stratygraficzny począwszy od górnej
kredy (warstwy istebniańskie) po oligocen (warstwy krośnieńskie).Warstwy istebniańskie
(czarnorzeckie) w rejonie Krosna zostały stwierdzone w antyklinie Potoka jedynie w profilach
otworów wiertniczych. Wykształcone są jako szare łupki ilaste i mułowcowe z wyraźną laminacją. Są
one poprzedzielane niewielkiej miąższości piaskowcami drobno- i gruboziarnistymi, a także,
zwłaszcza w stropie warstw istebniańskich, zlepieńcami. Wiek tych warstw określono na senon–
paleocen.
Krosno położone jest w obrębie zlewni Wisłoka będącego lewobrzeżnym dopływem Sanu. Wisłok jest
dominującym elementem sieci hydrograficznej Krosna. Przepływa przez jego północną część i ma
generalny przebieg ze wschodu na północny zachód, charakteryzuje się deszczowo-śnieżnogruntowym sposobem zasilania z maksymalnym odpływem w miesiącach wiosennych i letnich . W
obrębie Dołów Jasielsko-Sanockich Wisłok traci swój górski charakter. Na obszarze Krosna zasilany
jest przez niewielkie, częściowo uregulowane cieki powierzchniowe, z których największym jest
Lubatówka z dopływem Olszyny.
Na podstawie zebranych materiałów geologicznych i hydrogeologicznych, na omawianym obszarze
można wydzielić następujące główne użytkowe poziomy wodonośne:
– czwartorzędowy,
– paleogeński,
– czwartorzędowo-paleogeński.
Największe znaczenie dla zaopatrzenia w wody zwykłe ma czwartorzędowy poziom
wodonosny zbudowany z osadów rzecznych doliny Wisłoka . Poziom ten występuje w utworach
tarasowych i ma ograniczony zasięg. Warstwę wodonośną tworzą otoczaki, żwiry i piaski o różnej
granulacji, często zapylone i zaglinione. Poziom ten ma słabą izolację od powierzchni w postaci glin i
pyłów o miąższości od 2 do 6 m. Głębokość występowania głównego poziomu wodonośnego wynosi
najczęściej do 5 m. Wydajności potencjalne studni wierconych zmieniają się od 2 do 5 m3/h.
3. Metodyka badań i rodzaj wykonanych badań :
Metody badań geologicznych, służące do określania rodzaju i układu skał oraz budowy wnętrza Ziemi,
można podzielić na bezpośrednie i pośrednie. Bada się skały występujące na powierzchni w
odsłonięciach skalnych oraz skały znajdujące się pod powierzchnią Ziemi.
Podstawową metodą bezpośrednią są wiercenia. Dzięki nim można ustalić budowę geologiczną
obszaru, tzn. rodzaje skał oraz ich ułożenie. Najgłębsze wiercenia sięgają 12 km. Ze względów
ekonomicznych najczęściej przeprowadza się je w celu poszukiwania bogactw mineralnych.
WIERCENIA:
Wiercenia - w archeologii, metoda prospekcji archeologicznej wymagająca pobierania próbek.
Badania przeprowadzane są za pomocą serii odwiertów.
Wiercenia wykonuje się za pomocą świdra geologicznego. Pobierane są próbki z głębokości zależnej
od stanowiska (od 5 do 10 metrów). Wydobyte z wnętrza ziemi rdzenie mają średnicę ok. 5-10cm i
stanowią przekrój przez stanowisko będąc wycinkami stratyfikacji stanowiska. Jeżeli badania są
przeprowadzane systematycznie, z wykorzystaniem siatki pomiarowej można pozyskać wiele
informacji o miąższości i strukturze warstw na stanowisku. Przy użyciu świdrów geologicznych,
możliwe jest wyciągniecie wraz z rdzeniem drobnych zabytków archeologicznych.
Wiercenia nie są możliwe, lub są bardzo utrudnione w przypadku stanowisk z architekturą kamienną i
na kamienistym terenie. Ważne jest także zachowanie szczególnej ostrożności w przypadku
stanowisk, na których możemy się spodziewać uszkodzenia zabytków (cmentarzyska).
Wiercenia należą do metod prospekcji archeologicznej wymagających pobierania próbek.
4. Cel i Wyniki badań:
Cel wierceń:
Wiercenia realizowane będą w ramach projektu badawczego stanowiącego połączenie rozważań
teoretycznych z weryfikacją eksperymentalną. Badania mają na celu kompleksowe ujęcie zagadnienia
prowadzenia badan geoinzynierskich.
Profile odwiertów:
Pomiar I
Głębokość
Barwa
Wałeczko
Rozpusz
-wanie
-czalność
Rozmakanie
Ścinarka
Penetrometr
[kg/m2]
[min]
0,00-0,20
brąz
7 razy
12,0
Małe ilości piasku
1,00
0,00
0,20-0,40
brąz
8razy
18,26
Większa ilość piasku
1,00
0,00
0,40-0,80
brąz
3
4,4
Duże ilość piasku
1,00
0,00
0,80-1,00
brąz
5
7,2
Różnorodne
1,00
0,00
1,5
0,00
kamienie,ostrokąciste
1,00-1,40
szarobrązowa
12
15,47
Drobny piasek w
dużej ilości
1,40-1,80
szarobrązowa
20
13,27
Znikoma ilość piasku
0,00
0,00
1,80-2,00
Pogłębiająca
21
6,00
Małe drobiny piaksu
0,00
0,00
19
4,2
Ostrokaciaste
0,00
0,00
się zmiana
barwy na
szarą
2,00-2,5
Szara
kamienie
2,50-3,00
Ciemno
25
7,30
Duże droiny piasku
0,00
0,00
szara, mokra
z odcieniem
brązu
3,00-3,20
Tj. wcześniej
3
1,20
-
0,00
0,00
3,20-3,50
Tjwczesniej
9
2,00
-
0,00
0,00
Barwa
Wałeczko
Rozpusz
Rozmakanie
Ścinarka
Penetrometr
-wanie
-czalność
Pomiar II
Głębokość
[kg/m2]
[min]
0,00-0,35
brąz
29 razy
5,46
brak piasku
1,00
0,10
0,35-0,75
Ciemny brąz
19razy
5,0
Brak piasku
1,50
0,10
0,75-1,5
Ciemny brąz
6
4,32
-
1,80
0,00
1,50-2,00
Ciemny brąz
28
7,30
Drobne ziarna
1,50
0,00
2,00-2,5
Ciemny brąz
19
5,54
Drobne ziarna piasku
2,5
0,20
2,50-3,00
miodowa
15
3,00
Małe drobiny piasku
2,00
0,20
3,00-3,5
Miodowa
13
4,06
Małe drobiny piaksu
3,00
0,20
3,5-4,00
Miodowa
7
12,00
Drobne kamienie
3,5
0,50
Zalecenia bezpieczeństwa i ochrony środowiska:
Wykonawca wierceń zachowa szczególną ostrożność podczas wykonywania robót wiertniczych oraz
prac ziemnych i będzie przestrzegał następujących zaleceń:
a) teren wykonywania prac powinien być zabezpieczony przed dostępem osób postronnych,
b) na granicy terenu objętego robotami powinny być zainstalowane tablice informacyjnoostrzegawcze,
c) w miejscach dostępnych będzie znajdować się podstawowy sprzęt gaśniczy,
d) w miejscu znanym wszystkim pracownikom będzie znajdować się apteczka z podstawowymi
środkami opatrunkowymi i lekami,pracownicy powinni posiadać odpowiednie przeszkolenia w
zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz posiadać aktualne badania lekarskie,
e) na terenie wykonywanych prac będzie znajdować się instrukcja postępowania w czasie wypadku
oraz instrukcja postępowania w czasie pożaru,w przypadku czasowego wstrzymania robót otwory
powinny być zabezpieczone przed zasypywaniem oraz przed dostępem osób nieupoważnionych,
f) pracownicy w czasie wykonywania prac powinni posiadać ubrania ochronne,
g) oznakowania i ogrodzenia taśmą terenu wykonywanych prac,
h) rekultywacji terenu prac i renowacji w pomieszczeniach,
i) prawidłowego wykonania wszystkich prac zgodnego z aktualnie obowiązującymi normami polskimi
oraz polskim prawem,
j) przestrzegania przepisów bhp i ppoż.,
k) zapewnić kadrę i nadzór z wymaganymi uprawnieniami,
l) zapewnić sprzęt spełniający wymagania norm technicznych,
ł) utrzymywać porządek na placu, na którym są prowadzone roboty w czasie realizacji prac, a w
szczególności usuwania na bieżąco z placu budowy odpadów pochodzących z wiercenia,
Wnioski i zalecenia:
W wyniku przeprowadzonych robót wiertniczych sporządzona będzie dokumentacja geologiczna, w
skład której wchodzić będzie:
1. Tabela z wynikami pomiarów
2. Profil geologiczny
3. Karta sondowania
*Zamierzone roboty geologiczne mogą być wykonane po uzyskaniu decyzji zatwierdzającej
niniejszy Projekt… przez Starostę Miasta Krosno, a zamiar rozpoczęcia zamierzonych robót
należy zgłosić właściwemu organowi administracji geologicznej oraz Burmistrzowi Miasta
Krosno.
*Projektowany sposób, technologia oraz materiały wykorzystane do wykonania
przedmiotowej studni, wykluczają negatywny wpływ tych robót na środowisko gruntowowodne.
*Prace geologiczne będą prowadzone pod nadzorem uprawnionego geologa.
* Niniejszy projekt robót geologicznych należy przedłożyć w 2 egzemplarzach Staroście
Miasta Krosna celem zatwierdzenia.
Literatura:
Bielawska A.,Maciejewska A. , Szafranek A. „ Podstawy gleboznawstwa z elementami kartografii gleb”
Wyd. Politechnika Warszawska 2011
Kuzak Ryszard, Żaba Jerzy „ Podstawy geologii strukturalnej.” Wyd. Naukowe PWN
WiłunZ.”Zarys geotechniki” Wyd. WKŁ 2013
Download