1 OCENA WNIOSKU O SFINANSOWANIE KOSZTÓW

advertisement
OCENA WNIOSKU O SFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA
USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW
Wnioskodawca: ……………………………………………………………................................
…………………………………………………………………………………………………...
Ocena formalna:
1.
2.
3.
Czy podmiot jest pracodawcą?
Czy pracodawca posiada siedzibę lub
prowadzi działalność na terenie miasta
Gdyni lub Sopotu?
Kompletność wniosku w zakresie
wymaganych załączników:
a) Oświadczenie wnioskodawcy – Zał. nr 1
b)
c)
d)
Oświadczenie o otrzymanej pomocy
publicznej i pomocy de minimis – Zał. nr 2
Oświadczenie podmiotu sektora
publicznego – Zał. nr 3
Formularz pomocy de minimis – Zał. nr 4
e) Wpis do KRS lub CEIDG
f)
g)
h)
i)
4.
5.
Program kształcenia ustawicznego lub
zakres egzaminu
Wzór dokumentu wystawionego przez
realizatora usługi kształcenia
potwierdzającego kompetencje nabyte przez
uczestników
Kopia umowy spółki w przypadku spółek
prawa cywilnego oraz koncesja/pozwolenie
na prowadzenie działalności – w sytuacji
gdy wymaga tego przepis prawa
Pełnomocnictwo do reprezentowania
pracodawcy (jeśli jest wyznaczona inna
osoba nie wymieniona w dokumentach
rejestrowych)
Posiadany przez realizatora usługi
kształcenia ustawicznego dokument, na
podstawie, którego prowadzi on
pozaszkolne formy kształcenia
ustawicznego (w przypadku kursów)
Zgodność wnioskowanych działań z
ustalonymi priorytetami wydatkowania
środków KFS
Ocena:
tak
nie
tak
nie
tak
nie
tak
nie
tak
nie
nie dotyczy
tak
tak
nie
nie
nie dotyczy
nie dotyczy
tak
nie
nie dotyczy
tak
nie
nie dotyczy
tak
nie
nie dotyczy
tak
nie
nie dotyczy
tak
nie
nie dotyczy
tak
nie
Pozytywna/ Negatywna/ Bez rozpatrzenia
(data i podpis osoby dokonującej oceny formalnej)
……………………………………………………..
1
Ocena merytoryczna:
1.
Zgodności kompetencji nabywanych przez
uczestnika kształcenia ustawicznego z
potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku
pracy:
2.
Koszt usługi kształcenia ustawicznego
wskazanego do sfinansowania ze środków
KFS w porównaniu z kosztami podobnych
usług dostępnych na rynku:
(punktacja obliczana jest w oparciu o przeciętny
koszt każdej usługi kształcenia ustalony na
podstawie danych przedstawionych przez
wnioskodawcę lub pozyskanych przez Urząd
Pracy)
3.
Racjonalność i gospodarność
(kryterium zostanie spełnione w sytuacji, gdy
Wnioskodawca uzyska 2 pkt. w kryterium nr 2).
3.
4.
5.
jeżeli z barometru zawodów 2017 dla miasta
Gdyni i Sopotu wynika, że od 81% - 100%
nabytych kompetencji jest zawodami
deficytowymi – 2 pkt
jeżeli z barometru zawodów 2017 dla miasta
Gdyni i Sopotu wynika, że od 51% - 80%
nabytych kompetencji jest zawodami
równoważnymi lub kompetencje te nie są objęte
tym dokumentem – 1 pkt
jeżeli z barometru zawodów 2017 dla miasta
Gdyni i Sopotu wynika, że do 50% nabytych
kompetencji jest zawodami nadwyżkowymi – 0
pkt
jeśli koszt od 81 % do 100% szkoleń jest
niższy od przeciętnego kosztu – 2 pkt
jeśli koszt od 51 % do 80% szkoleń jest
niższy od przeciętnego kosztu – 1 pkt
jeśli koszt do 50% szkoleń jest niższy od
przeciętnego kosztu – 0 pkt
spełnia – 1 pkt
nie spełnia – 0 pkt
Posiadane przez realizatora usług kształcenia
ustawicznego finansowanych ze środków KFS
certyfikaty jakości oferowanych usług
kształcenia ustawicznego:
jeśli od 81 % do 100% realizatorów usług
kształcenia ustawicznego finansowanych z KFS
posiada certyfikat jakości oferowanych usług –
2 pkt
jeśli od 51 % do 80% realizatorów usług
kształcenia ustawicznego finansowanych z KFS
posiada certyfikat jakości oferowanych usług –
1 pkt
jeśli do 50% realizatorów usług kształcenia
ustawicznego finansowanych z KFS posiada
certyfikat jakości oferowanych usług – 0 pkt
Plany dotyczące zatrudnienia osób, które będą
jeżeli wobec od 81% do 100% pracowników
objęte kształceniem ustawicznym
objętych kształceniem są plany dotyczące
finansowanym ze środków KFS:
zatrudnienia– 2 pkt
jeżeli wobec od 51% do 80% pracowników
objętych kształceniem są plany dotyczące
zatrudnienia – 1 pkt
jeżeli wobec do 50% pracowników objętych
kształceniem są plany dotyczące zatrudnienia –
0 pkt
Spełnienie warunków koniecznych do
tak – 1 pkt
udzielenia pomocy de minimis:
nie – 0 pkt
…………………………………………………
…………………………………………………
Skierowany do negocjacji:
tak
nie
Suma:
2
Ocena:
Dostępności środków KFS
Pozytywna/ Negatywna/ Bez rozpatrzenia
tak
nie
Wniosek rozparzono pozytywnie / negatywnie
……………………………….………..………
………………………………………………...
…………………………………………………
(data i podpis osób dokonujących oceny wniosku)
I. W przypadku ubiegania się o sfinansowanie w ramach środków KFS szkoleń/kursów, egzaminów
lub studiów podyplomowych wniosek zostanie pozytywnie, gdy:
1) jest poprawny pod względem formalnym;
2) realizator usługi kształcenia ustawicznego posiada dokument, na podstawie którego prowadzi
pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego (w przypadku kursów);
3) uzyska z oceny merytorycznej co najmniej 5 pkt (maksymalna liczba punktów możliwa do
uzyskania: 10 pkt);
4) dostępne są środki KFS.
II. W przypadku ubiegania się o sfinansowanie w ramach środków KFS:
- określenia potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego,
- badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po
ukończonym kształceniu,
- ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem,
wniosek zostanie pozytywnie oceniony, gdy:
1) jest poprawny pod względem formalnym;
2) koszt usługi kształcenia ustawicznego wskazanego do sfinansowania ze środków KFS w
porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku nie jest wyższy niż 20% od
przeciętnego kosztu tych usług ustalonego na podstawie danych przedstawionych przez
wnioskodawcę lub pozyskanych przez Urząd Pracy,
3) dostępne są środki KFS.
W sytuacjach budzących wątpliwości, dopuszcza się przeprowadzenie negocjacji treści wniosku
pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni a Pracodawcą, w celu ustalenia ceny usługi
kształcenia ustawicznego, liczby osób objętych kształceniem ustawicznym, realizatora usługi,
programu kształcenia ustawicznego lub zakresu egzaminu, z uwzględnieniem zasady najwyższej
jakości usługi oraz zachowaniem racjonalnego wydatkowania środków publicznych.
3
Download