raport z ewaluacji wewnętrznej wymaganie 5

advertisement
RAPORT Z EWALUACJI
WEWNĘTRZNEJ
WYMAGANIE 5
KSZTAŁTOWANE SĄ POSTAWY I RESPEKTOWANE
NORMY SPOŁECZNE
Opracowanie:
Marzena Jurga
STYCZEŃ 2017 R.
1
SPIS TREŚCI:
I.
Informacje o szkole …………………………………………………………….. str. 3
II. Opis ewaluowanego obszaru……………………………………………………... str. 4
III. Populacja objęta badaniem………………………………………………………. str. 5
IV. Sposób przeprowadzenia ewaluacji……………………..………….……………. str. 5
V. Prezentacja wyników ewaluacji………………………………..…….................... str. 6
VI. Wnioski…………………………………………………………...…………......str. 31
VII. Rekomendacje……………...………………………………………………….. str. 33
VIII. Załączniki:
nr 1 - Ankieta dla rodziców …………………………………………………………...str.34
nr 2 - Ankieta dla nauczycieli ……………………………………………………….. str.37
nr 3 - Ankieta dla uczniów…………………………………………………………... str. 39
nr 4 - Kwestionariusz wywiadu z dyrektorem szkoły ……………………………….. str.41
2
I. INFORMACJE O SZKOLE
NAZWA PLACÓWKI: Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Lądku.
DYREKTOR: Adrian Walkowiak.
ADRES:
Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Lądku
ul. Pyzderska 31
62 – 406 Lądek
tel. 632763013
Województwo: wielkopolskie
E-mail: [email protected]
STRONA INTERNETOWA SZKOŁY:
www.spladek.pl
CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY:
Liczba oddziałów: 8 ( w tym 1 oddział przygotowania przedszkolnego).
Liczba uczniów: 138 ( w tym uczniowie przygotowania przedszkolnego).
Liczba uczniów klas I – VI : 124.
Liczba nauczycieli zatrudnionych w roku szkolnym 2016/2017 - 16.
3
II. OPIS EWALUOWANEGO OBSZARU
CEL EWALUACJI:
● Ocena respektowania norm społecznych w szkole celem doskonalenia i modyfikacji działań
wychowawczych nauczycieli wzmacniających właściwe zachowania uczniów.
● Zebranie wszechstronnych informacji na temat organizacji warunków bezpiecznego
pobytu dziecka w szkole.
● Rozwijanie umiejętności zapewniających bezpieczeństwo sobie i innym.
● Kształtowanie właściwych zachowań, postaw oraz przyjaznej atmosfery w szkole, gdzie
każdy będzie się czuł, jak najlepiej, z dużym poczuciem pewności siebie i bezpieczeństwa.
Przedmiotem ewaluacji było respektowanie norm społecznych w szkole. Celem
badania było pozyskanie opinii na temat kształtowania postaw oraz informacji na temat
zachowania i przestrzegania norm społecznych wśród uczniów, które są gwarantem
bezpieczeństwa w placówce. Ponadto przeprowadzone badania i ich dokładna analiza
umożliwiły zebranie propozycji do planu działań mających na celu podniesienie poziomu
przestrzegania norm społecznych wśród społeczności szkolnej oraz przekazywania wartości
najbardziej pożądanych w obecnej rzeczywistości.
Pytania kluczowe:

Czy uczniowie znają swoje prawa i obowiązki oraz regulaminy obowiązujące w
szkole?

W jaki sposób szkoła reaguje na zachowania wychowanków zagrażające
bezpieczeństwu?

Czy podejmowane są działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń
oraz wzmacnianie właściwych zachowań?

Czy uczniowie, rodzice znają działania podejmowane przez szkołę w celu zwiększenia
poczucia bezpieczeństwa na jej terenie i czy przynoszą one pożądane rezultaty?

Jakie postawy dominują w szkole w Lądku, a jakie powinny być kształtowane,
(przekazywane) uczniom?
Kryteria ewaluacji:

Uczniowie znają zasady właściwego zachowania się w szkole.
4

Nauczyciele, wychowawcy reagują w szeroki i wieloraki sposób na poczynania
wychowanków, którzy nie respektują czy też naruszają w jakikolwiek sposób normy
społeczne obowiązujące w szkole.

Szkoła podejmuje różnorodne działania mające na celu eliminowanie wszelkich
zagrożeń na jej terenie oraz wzmacnia właściwe postawy.
III.
POPULACJA OBJĘTA BADANIEM
Grupę badawczą stanowili nauczyciele, wychowawcy ( 10 osób), liczna reprezentacja
rodziców uczniów klas „0” - VI ( 92 osoby), uczniowie klas III – VI (76 osób) oraz dyrektor.
IV.
SPOSÓB PRZEPROWADZENIA
EWALUACJI
W przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej realizowanej od września 2016r. do stycznia 2017r.
zastosowano opracowane przez przeprowadzającego ewaluację narzędzia badawcze. Obejmowały one
ankiety skierowane do uczniów, rodziców,
nauczycieli oraz kwestionariusz wywiadu
przeprowadzonego z dyrektorem szkoły.
Badanie zostało przeprowadzone w warunkach szkolnych.
W trakcie badań przeprowadzono:
● ankietowanie uczniów,
● ankietowanie rodziców uczniów,
● ankietowanie nauczycieli,
● wywiad z dyrektorem szkoły.
5
PREZENTACJA WYNIKÓW EWALUACJI
II.
WYNIKI ANKIETY DLA RODZICÓW:
Ankieta dla rodziców składała się z 13 pytań.
W badaniu ankietowym uczestniczyło 92 rodziców.
Czy według Państwa dziecko się czuje
w szkole bezpiecznie?
63
70
60
50
40
30
20
10
0
21
Czy według Państwa
dziecko się czuje w szkole
bezpiecznie?
4
TAK
NIE
TRUDNO
POWIEDZIEĆ
1. Znaczna część ankietowanych rodziców (63 odpowiedzi) są zdania, że ich dziecko
czuje się w szkole bezpiecznie, części rodziców trudno powiedzieć (21 odpowiedzi), a
część rodziców (4 odpowiedzi) uważa, że ich dziecko nie czuje się w szkole
bezpiecznie.
Jeżeli w szkole są miejsca, w których
czuje się ono mniej bezpiecznie, proszę
je wskazać.
35
30
25
20
15
10
5
0
32
22
10
7
2
6
Jeżeli w szkole są miejsca,
w których czuje się ono
mniej bezpiecznie, proszę
je wskazać.
2. Jako miejsce najmniej bezpieczne dla dzieci rodzice podali toalety (32 odpowiedzi),
dalej korytarz (22 odpowiedzi), kolejno boisko (10 odpowiedzi), szatnię (7
odpowiedzi) i najmniej klatkę schodową (2 odpowiedzi).
Czy Państwa dziecko zna zasady
właściwego zachowania się w szkole?
100
84
80
60
Czy Państwa dziecko zna
zasady właściwego
zachowania się w szkole?
40
20
1
0
0
TAK
NIE
ZNAK
ZAPYTANIA
3. Rodzice niemalże jednogłośnie są zdania, że ich dziecko zna zasady właściwego
zachowania się w szkole (84 odpowiedzi), a zaledwie jeden rodzic postawił tu znak
zapytania.
Czy przestrzega tych zasad?
67
70
60
50
40
Czy przestrzega tych zasad?
30
16
20
10
0
ZAWSZE
CZASAMI
4. W znacznej większości rodzice uważają, że ich dziecko przestrzega zasad
obowiązujących w szkole (67 odpowiedzi), a część uważa, że robi to czasami (16
odpowiedzi).
7
Czy zdarzyło się w szkole, że Państwa dziecko:
40
35
30
25
20
15
10
5
0
37
32
13
2
4
2
1
0
Czy zdarzyło się w szkole, że
Państwa dziecko:
5. Spora część rodziców uznała, że ich dziecko nie spotkała żadna z powyższych sytuacji
(37 odpowiedzi) , ale również niewiele mniejsza część uznała, że ich dziecko ktoś
obrażał, przezywał (32 odpowiedzi), ktoś uderzył (13 odpowiedzi), doświadczyło
przemocy psychicznej (4 odpowiedzi), taką samą liczbą głosów (2 odpowiedzi)
rodzice uznali, że dziecko było szantażowane, zastraszane czy tez doświadczyło
przemocy fizycznej. Żadne dziecko nie zostało nigdy okradzione.
Jeżeli dziecko było ofiarą przemocy w
szkole, to kto był jej sprawcą?
30
27
25
20
Jeżeli dziecko było ofiarą
przemocy w szkole, to kto był
jej sprawcą?
15
10
5
1
0
0
0
inni
osoby obce personel nauczyciele
uczniowie w szkole
szkoły
6. Jeżeli dziecko było ofiarą jakiejkolwiek przemocy, to sprawcami w głównej mierze
byli inni uczniowie (27 odpowiedzi), a zaledwie 1 rodzic podał, że osoby obce w
szkole.
8
Czy Państwa dziecko było świadkiem zdarzenia,
kiedy ktoś na terenie szkoły?
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
44
32
11
7
1
1
2
Czy Państwa dziecko było
świadkiem zdarzenia, kiedy ktoś
na terenie szkoły?
7. Na podstawie przeprowadzonego badania ankietowego wynika, że w znacznej części
dzieci były świadkami wielu zdarzeń na terenie szkoły. Sporo rodziców (44
odpowiedzi) stwierdziło, że ich dziecko było świadkiem, że ktoś obrażał kogoś,
przezywał. Również znaczna część rodziców zwróciła uwagę, że ich dziecko było
świadkiem, że ktoś używał wobec kogoś przemocy fizycznej (32 odpowiedzi),
natomiast zastraszania, szantażowania (7 odpowiedzi), rozpowszechniania plotek (2
odpowiedzi), wymuszania pieniędzy (1 odpowiedź), kradzieży (1 odpowiedź ).
Zdaniem znacznej grupy rodziców (32 odpowiedzi) ich dziecko nie było świadkiem
żadnych z powyższych zdarzeń.
Czy w szkole są podejmowane
działania, mające na celu
eliminowanie zagrożeń?
12
TAK
57
9
NIE
8. Znaczna część ankietowanych rodziców, którzy udzielili odpowiedzi w tej kwestii są
zdania, że w szkole są podejmowane działania mające na celu eliminowanie zagrożeń
(57 odpowiedzi). Natomiast 12 odpowiedzi zostało zaznaczonych , że szkoła takich
działań nie podejmuje.
Jakie znają Państwo działania podejmowane przez
szkołę mające na celu eliminowanie zagrożeń?
więcej opiekunów dla dzieci
1
apele
1
rozmowy indywidualne z uczniami
2
dyżury n-li
6
obecność n-li na korytarzach…
2
rozmowy z pedagogiem
5
spotkania z rodzicami
5
rozmowy z wychowawcą
Jakie znają Państwo działania
podejmowane przez szkołę mające na
celu eliminowanie zagrożeń?
8
monitoring
24
pogadanki z policjantem
10
0
5
10
15
20
25
30
9. Ankietowani rodzice znają różnorodny zakres działań podejmowanych przez szkołę
mających na celu eliminowanie zagrożeń, który zaprezentowali w pytaniu otwartym.
Wśród najbardziej licznych odpowiedzi pojawił się monitoring (24 odpowiedzi), choć
1odpowiedź była zupełnie innego zdania w tym temacie „Kamery, moim zdaniem,
jeden z najgłupszych pomysłów”. Na pogadanki z policjantem padło 10 propozycji
podanych przez ankietowanych, podobnie na rozmowy z wychowawcą 8 odpowiedzi,
dalej dyżury nauczycieli 6 odpowiedzi, tyle samo po 2 odpowiedzi rozmowy
indywidualne z uczniami oraz obecność nauczycieli na korytarzach, więcej opiekunów
dla dzieci 1 odpowiedź oraz apele 1 odpowiedź.
10
Czy podejmowane działania przynoszą
efekty?
12
TAK
57
NIE
10. Zdecydowanie większość ankietowanych rodziców uważa, że podejmowane przez
szkołę działania mające na celu eliminowanie zagrożeń przynoszą efekty (57
odpowiedzi). Natomiast 12 odpowiedzi zostało zaznaczonych, że jednak tych efektów
nie przynoszą.
Która z postaw, Państwem zdaniem,
dominuje w szkole?
2 0
25
koleżeństwo
62
obojętność
agresja
inna
11. Ankietowani rodzice są w znacznej części zdania, że w naszej szkole dominuje
koleżeństwo (62 odpowiedzi). Z kolei 25 odpowiedzi padło na obojętność, a 2 na
agresję.
11
Jakie postawy, Państwem zdaniem, powinna
kształtować szkoła w obecnej rzeczywistości?
radzenia sobie w różnych sytuacjach
1
pomocy słabszym
2
prawdomówności
1
patriotyzmu
1
kultury słowa
1
kultury osobistej
1
akceptacji
1
współpracy
1
uczynności
1
asertwności
1
uczciwości
1
prawdomówności
1
pracowitości
1
okazywania grzeczności starszym
1
wszechstronności
1
pomocy innym
2
otwartości
1
sprawiedliwości
1
obowiązkowości
1
wrażliwości na cudzą krzywdę
2
wyrozumiałości
1
szacunku dla cudzej własności
2
kreatywności
2
Jakie postawy, Państwem zdaniem,
powinna kształtować szkoła w
obecnej rzeczywistości?
4
empatii
koleżeństwa
7
tolerancji
7
szacunku do drugiego człowieka
25
0
5
10
15
12
20
25
12. W pytaniu otwartym rodzice wymienili szeroki i różnorodny wachlarz postaw, które
powinna kształtować szkoła w obecnej rzeczywistości. Z podanych propozycji
zdecydowanie na czoło wysuwa się szacunek do drugiego człowieka (25 odpowiedzi).
Dalej zaproponowali koleżeństwo (7 odpowiedzi) oraz tolerancję (7 odpowiedzi),
„Szkoła powinna uczyć tolerancji wobec inności innych dzieci. Należy podkreślać, że
w różnorodności jednostek jest siła społeczeństwa. Każdy może być wyjątkowy na
swój sposób.” Empatia pojawiła się w 4 odpowiedziach. Natomiast po 2 propozycje
otrzymały: pomoc słabszym , pomoc innym, wrażliwość na cudzą krzywdę, szacunek
dla cudzej własności, kreatywność. Zdaniem ankietowanych wśród postaw, które
powinna kształtować szkoła znalazły się również następujące pomysły (po 1
odpowiedzi) : wyrozumiałość, obowiązkowość, sprawiedliwość, otwartość,
wszechstronność, okazywanie grzeczności starszym, pracowitość, prawdomówność,
uczciwość, asertywność, uczynność, współpraca, akceptacja, kultura osobista, kultura
słowa, patriotyzm, prawdomówność, umiejętność radzenia sobie w różnych
sytuacjach.
13
WYNIKI ANKIETY DLA UCZNIÓW
Ankieta dla uczniów składała się z 13 pytań.
W badaniu ankietowym uczestniczyło 76 uczniów.
Czy znasz zasady właściwego
zachowania się w szkole?
0
3
TAK
NIE
CZĘŚCIOWO
73
1. Zdecydowanie niemalże wszyscy uczniowie znają zasady właściwego zachowania się
w szkole (73 odpowiedzi), a zaledwie 1 odpowiedź padła, że zna je częściowo.
Czy przestrzegasz tych zasad?
24
52
ZAWSZE
CZASAMI
2. Znaczna większość uczniów (52 odpowiedzi) zawsze przestrzega zasad właściwego
zachowania się w szkole. Choć istnieje też niemała grupa (24 odpowiedzi) , która
czasami tych zasad nie przestrzega.
14
Czy w szkole czujesz się bezpiecznie ?
12
62
ZAWSZE
CZASAMI
3. Ankietowani uczniowie w zdecydowanej większości czują się w szkole zawsze
bezpiecznie (62 odpowiedzi) . Natomiast 12 odpowiedzi padło, że czasami.
Jeżeli są w szkole miejsca, w których
czujesz się mniej bezpieczny (-a)
wskaż je .
20
20
15
10
5
0
17
15
7
Jeżeli są w szkole miejsca,
w których czujesz się
mniej bezpieczny (-a)
wskaż je .
4. Uczniowie znają kilka miejsc na terenie szkoły, w których czują się mniej bezpieczni.
Największa liczba odpowiedzi padła na korytarz (20 odpowiedzi). Podobna liczba (17
odpowiedzi) padło w tej kwestii na toalety. Również nieco mniej uczniów wskazało za
takie miejsce szatnię (15 odpowiedzi), a najmniej boisko (7 odpowiedzi).
15
Czy zdarzyło się w szkole, że …
nie spotkały cię wymienione sytuacje
24
doświadczyłeś innych form przemocy
fizycznej lub psychicznej
2
ktoś rozpowszechniał plotki i
oszczerstwa o Tobie (również…
ukradziono Ci jakiś przedmiot lub
pieniądze
1
4
byłeś zastraszany, szantażowany
Czy zdarzyło się w szkole, że …
3
ktoś Cię uderzył
15
ktoś Cie obrażał, przezywał
30
0
5
10
15
20
25
30
35
5. Zdaniem uczniów w szkole zdarzają się przykre sytuacje. Najliczniejsze z nich to
obrażanie, przezywanie (30 odpowiedzi). Nieco mniejsza liczba (24 odpowiedzi)
padły, że w szkole nie spotkały ich przykre sytuacje. Uderzenia zostały zaznaczone w
15 odpowiedziach, kradzieże 4 odpowiedzi, 3 odpowiedzi padły na zastraszanie,
szantażowanie, 2 odpowiedzi na doświadczenie innych form przemocy bez podania
rodzaju, a 1 odpowiedź – ktoś rozpowszechniał plotki, oszczerstwa o Tobie.
Kto jest sprawcą wyżej wymienionych
zachowań?
48
50
40
30
20
10
0
3
1
0
Kto jest sprawcą wyżej
wymienionych zachowań?
6. Zdaniem ankietowanych głównymi sprawcami wszelkich niepożądanych na terenie
szkoły zachowań są głównie inni uczniowie (48 odpowiedzi ), osoby obce w szkole (1
odpowiedź) oraz personel szkoły (1 odpowiedź ).
16
Czy byłeś świadkiem zdarzenia, że ktoś na
terenie szkoły
żadne z tych wydarzeń nie miały
miejsca.
15
rozpowszechniał plotki i
oszczerstwa o kimś
5
ukradł coś komuś
0
wymuszał pieniądze
7
szantażował kogoś, zastraszał
6
Czy byłeś świadkiem zdarzenia, że
ktoś na terenie szkoły
używał wobec kogoś przemocy
fizycznej
20
obraził kogoś, przezywał
42
0
10
20
30
40
50
7. Zdaniem udzielających odpowiedzi uczniów byli oni świadkami przykrych zdarzeń na
terenie szkoły. Największa liczba uczniów dostrzegła obrażanie, przezwiska (42
odpowiedzi), przemoc fizyczną (20 odpowiedzi), wymuszanie pieniędzy (7
odpowiedzi ), szantażowanie (6 odpowiedzi) oraz rozpowszechnianie plotek,
oszczerstw o kimś (5 odpowiedzi). Natomiast 15 odpowiedzi padło, że żadne z tych
zdarzeń na terenie szkoły nie miało miejsca.
Czy w szkole są podejmowane
działania, mające na celu
eliminowanie takich zagrożeń ?
20
43
TAK
NIE
17
8. Ankietowani uczniowie w znacznej części (43 odpowiedzi) dostrzegają, że w szkole
są podejmowane działania mające na celu eliminowanie zagrożeń, a w mniejszości (20
odpowiedzi ) padło, że takie działania nie są podejmowane.
Rodzaje działań podejmowanych przez szkołę
oczami uczniów.
30
28
25
20
15
15
10
5
9
1
2
1
0
1
1
1
Rodzaje działań podejmowanych
przez szkołę oczami uczniów.
Szkoła, zdaniem uczniów, podejmuje różnorodne działania mające na celu
eliminowanie zagrożeń. Najbardziej znane wśród udzielających odpowiedzi na to
pytanie są dyżury nauczycieli (28 odpowiedzi), monitoring - 15 odpowiedzi, a
rozmowy wychowawcy z uczniami 9 odpowiedzi. Wśród najmniej licznych
propozycji znalazły się: spotkanie z pedagogiem (2 odpowiedzi), spotkanie z
psychologiem (1 odpowiedź), spotkanie z pielęgniarką (1 odpowiedź), pomoc
koleżeńska (1 odpowiedź), zakaz używania telefonów komórkowych (1 odpowiedź)
oraz nagany (1 odpowiedź).
18
Czy podejmowane działania
przynoszą efekt?
19
48
TAK
NIE
9. Zdecydowana większość uczniów jest zdania, że podejmowane przez szkołę działania
przynoszą efekt (48 odpowiedzi), a w mniejszości znalazło się 19 odpowiedzi, że tego
efektu nie przynoszą.
Czy znasz prawa i obowiązki ucznia
swojej szkoły?
1
75
TAK
NIE
10. Jak wynika z powyższego wykresu uczniowie naszej szkoły niemalże wszyscy (75
odpowiedzi ) znają swoje prawa i obowiązki. Tylko 1 odpowiedź była przeciwna, że
nie.
19
Czy przestrzegasz norm zachowania
obowiązujących w szkole?
1
73
TAK
NIE
11. Zdaniem ankietowanych uczniów niemalże wszyscy (75 odpowiedzi ) przestrzegają
normy zachowania obowiązujące w szkole. Tu również 1 odpowiedź była przeciwna,
że nie.
20
Jakich zachowań, postaw oczekuje się od Ciebie
w szkole?
nie biegać po korytarzu
nie palić
szczerość
dbać o dobro wspólne
dawać dobry przykład
szacunek
lojalność
być miłym
być uprzejmym
nie dokuczać
bawić się razem
systematyczność
uczynność
dobrze się zachowywać
pomoc
dobro
tolerancja
nie używać przemocy
koleżeństwo
kultura osobista
dobrze się uczyć
grzeczność
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Jakich zachowań, postaw
oczekuje się od Ciebie w szkole?
2
2
3
3
4
5
9
10
15
17
17
0
5
10
15
20
12. Uczniowie podali szereg różnorodnych propozycji zachowań, postaw, których
oczekuje od nich szkoła. Wśród najliczniejszej liczby odpowiedzi znalazła się ich
zdaniem grzeczność (17 odpowiedzi) oraz dobrze się uczyć (17 odpowiedzi ). Dalej
spora grupa ankietowanych podała kulturę osobistą (15 odpowiedzi ), koleżeństwo (10
odpowiedzi), nie używać przemocy (9 odpowiedzi). Ponadto uczniowie
zaproponowali tolerancję (5 odpowiedzi), pomoc (3 odpowiedzi), dobrze się
zachowywać (3 odpowiedzi), uczynność (2 odpowiedzi), systematyczność (2
odpowiedzi). Po jednej propozycji otrzymały: bawić się razem, nie dokuczać, być
uprzejmym, być miłym, lojalność, szacunek, dawać dobry przykład, dbać o dobro
wspólne, szczerość, nie palić, nie biegać po korytarzu.
21
Która z postaw, Twoim zdaniem,
dominuje w szkole?
50
50
40
30
20
10
19
14
13
5
Która z postaw, Twoim
zdaniem, dominuje w
szkole?
0
13. Zdecydowana większość uczniów jest zdania, że w szkole dominuje koleżeństwo (50
odpowiedzi), dalej tolerancja (19 odpowiedzi). Podobna liczba uczniów podała, że
obojętność (14 odpowiedzi) oraz agresja (13 odpowiedzi). Natomiast wrażliwość
dostrzegło 5 ankietowanych.
22
WYNIKI ANKIETY DLA NAUCZYCIELI
Ankieta dla nauczycieli składała się z 9 pytań.
W badaniu ankietowym uczestniczyło 10 nauczycieli.
Czy czuje się Pan/Pani bezpiecznie w
szkole?
2
0
8
TAK
NIE
CZĘŚCIOWO
1. Ankietowani nauczyciele w znacznej większości (8 osób) czują się w szkole
bezpiecznie. Natomiast częściowo bezpiecznie czują się 2 osoby.
Czy zetknął/ęła się Pan/Pani z przejawami
agresji fizycznej lub psychicznej w stosunku do
siebie?
7
Nie
Tak, ze strony innych osób.
0
Tak, ze strony personelu szkoły.
0
Czy zetknął/ęła się Pan/Pani z
przejawami agresji fizycznej lub
psychicznej w stosunku do siebie?
1
Tak, ze strony nauczycieli.
2
Tak, ze strony uczniów.
0
2
4
6
8
2. Z przejawami agresji fizycznej lub psychicznej w stosunku do siebie ze strony innych
nauczycieli zetknęła się tylko jedna ankietowana osoba, a ze strony uczniów dwie.
23
Natomiast większość nie zetknęła się z przejawami agresji fizycznej lub psychicznej w
stosunku do siebie.
Czy Pana/Pani zdaniem uczniowie
przestrzegają norm społecznych
obowiązujących w szkole?
5
CZĘŚCIOWO
Czy Pana/Pani zdaniem
uczniowie przestrzegają
norm społecznych
obowiązujących w szkole?
1
NIE
4
TAK
0
2
4
6
3. Zdaniem badanych, którzy zabrali głos w tej kwestii uczniowie przestrzegają norm
społecznych obowiązujących w szkole (4 odpowiedzi), częściowo (5 odpowiedzi), a
jedna osoba uznała, że nie przestrzegają.
Jak reaguje Pan/Pani, gdy uczniowie nie respektują
norm społecznych obowiązujących w szkole?
1
stosuję inne środki
przeprowadzam lekcję
wychowawczą
4
powiadamiam dyrektora
4
powiadamiam pedagoga
4
przeprowadzam rozmowę z
rodzicem
Jak reaguje Pan/Pani, gdy uczniowie
nie respektują norm społecznych
obowiązujących w szkole?
5
7
wpisuję uwagę do dziennika
6
powiadamiam wychowawcę
przeprowadzam rozmowę
wychowawczą z uczniem
10
0
2
4
6
8
24
10
4. Ankietowani nauczyciele w różnoraki sposób reagują, gdy uczniowie nie respektują
norm społecznych obowiązujących w szkole. Jednogłośnie wszyscy przeprowadzają
rozmowę z uczniem (10 odpowiedzi). Wpisanie uwagi do dziennika uzyskało 7
odpowiedzi, powiadomienie wychowawcy 6 odpowiedzi. Natomiast taką sama liczbę
głosów (4 odpowiedzi) uzyskały: przeprowadzenie lekcji wychowawczej,
powiadomienie dyrektora, powiadomienie pedagoga.
Jakie działania mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz
wzmacnianie właściwych postaw podejmuje, Państwa
zdaniem, szkoła?
1
inne
10
współpraca z rodzicami
9
prelekcje dla rodziców
współpraca z poradnią psychologicznopedagogiczną
7
10
integracja zespołu (wycieczki, zabawy)
7
spektakle profilaktyczne
Jakie działania mające na celu
eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie
właściwych postaw podejmuje, Państwa
zdaniem, szkoła?
9
rozmowy z pedagogiem
lekcje wychowawcze
10
realizacja programu wychowawczego i
profilaktyki
10
0
2
4
6
8
10
5. Zdaniem ankietowanych szkoła podejmuje wielorakie działania mające na celu
eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych postaw. Wśród nich
jednogłośnie (10 odpowiedzi) znalazły się: współpraca z rodzicami, integracja zespołu
(wycieczki, zabawy), lekcje wychowawcze oraz realizacja programu wychowawczego
i profilaktyki. Podobnie (9 odpowiedzi) uzyskały prelekcje dla rodziców oraz
rozmowy z pedagogiem. Natomiast po 7 odpowiedzi uzyskały: współpraca z poradnią
psychologiczno – pedagogiczną oraz spektakle profilaktyczne. W kategorii inne –
„oglądanie filmów na lekcjach wychowawczych w celu omówienia zagrożeń i ich
eliminowania”.
25
Czy podejmowane przez szkołę
działania przynoszą pożądany efekt
wychowawczy?
1
1
TAK
NIE
8
CZĘŚCIOWO
6. Zdecydowanie większością głosów (8 odpowiedzi) podejmowane przez szkołę
działania przynoszą pożądany efekt wychowawczy. Natomiast jedna odpowiedź była,
że częściowo i jedna, że nie przynoszą pożądanego efektu wychowawczego.
Co zdaniem Pana/Pani, może zrobić szkoła – nauczyciele,
personel i rodzice, by zwiększyć poczucie bezpieczeństwa
całej społeczności szkolnej?
1
inne
na bieżąco wyciągać odpowiednie
konsekwencje
zdecydowanie reagować na zachowania
niepożądane ze strony uczniów
9
9
3
aktywnie pełnić dyżury na przerwach
konsekwentnie przestrzegać ustalonych
zasad
zwiększyć współpracę rodziców z
nauczycielami
Co zdaniem Pana/Pani, może zrobić
szkoła – nauczyciele, personel i rodzice,
by zwiększyć poczucie bezpieczeństwa
całej społeczności szkolnej?
9
3
0
2
4
6
8
10
7. Niemalże jednogłośnie ankietowani nauczyciele są zdania, że szkoła – nauczyciele,
personel i rodzice, by zwiększyć poczucie bezpieczeństwa całej społeczności szkolnej
może (taką samą liczbę głosów – 9) uzyskały następujące kategorie odpowiedzi: na
bieżąco wyciągać odpowiednie konsekwencje, zdecydowanie reagować na
26
zachowania niepożądane ze strony uczniów, konsekwentnie przestrzegać ustalonych
zasad. Natomiast mniejszą liczbą głosów cieszyły się (po 3 odpowiedzi): aktywnie
pełnić dyżury na przerwach oraz zwiększyć współpracę rodziców z nauczycielami. W
kategorii inne pojawiła się jedna propozycja – „na bieżąco omawiać trudne sprawy z
rodzicami”.
Która z postaw, Państwem zdaniem,
dominuje w szkole?
inna
1
agresja
1
obojętność
1
Która z postaw,
Państwem zdaniem,
dominuje w szkole?
7
koleżeństwo
0
2
4
6
8
8. W naszej szkole zdecydowanie dominuje koleżeństwo (7 odpowiedzi), ale pojawia się
też agresja (1 odpowiedź), obojętność (1 odpowiedź) oraz w kategorii inna –
rywalizacja (1 odpowiedź).
Jakie postawy (wartości), Państwem zdaniem,
powinna kształtować (przekazywać) szkoła w obecnej
rzeczywistości?
4
SZACUNEK
UMIEJĘTNOŚĆ RADZENIA SOBIE W…
JEDNAKOWE TRAKTOWANIE…
WZAJEMNE ZROZUMIENIE
WRAŻLIWOŚĆ
PATRIOTYZM
PRAWDA
KOLEŻEŃSTWO
EMPATIA
TOLERANCJA
KOMUNIKACJA
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
0
1
1
1
2
Jakie postawy (wartości), Państwem
zdaniem, powinna kształtować
(przekazywać) szkoła w obecnej
rzeczywistości?
1
1
2
4
3
1
2
1
2
3
27
4
9. W pytaniu otwartym pojawiły się różne propozycje dotyczące postaw, wartości, które
powinna kształtować szkoła w obecnej rzeczywistości. Na czoło wysuwają się, z taką
samą liczbą głosów (4 odpowiedzi) : szacunek, empatia. O jeden głos mniej uzyskała
tolerancja. Natomiast po dwie odpowiedzi padły na następujące propozycje:
wrażliwość, koleżeństwo, odpowiedzialność. Wśród pojedynczych głosów znalazły
się: umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach, jednakowe traktowanie
wszystkich, wzajemne zrozumienie, patriotyzm, prawda, komunikacja.
28
WYWIAD Z DYREKTOREM SZKOŁY
1. Czy uczniowie w Pana szkole znają swoje prawa i obowiązki?
Tak, uczniowie w mojej szkole znają swoje prawa i obowiązki.
2. Jakie działania mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie
właściwych postaw podejmuje Pan w swojej szkole?
W oparciu o rozpoznane w szkole potrzeby działań profilaktycznych, w oparciu
o uzyskaną wiedzę ze spotkań z przedstawicielami Komendy Wojewódzkiej Policji
w Poznaniu, w oparciu o informacje zdobyte na różnych szkoleniach i spotkaniach
z przedstawicielami Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty inicjuję oraz wspieram
wszelkie działania na terenie środowiska szkolnego w celu eliminowania zagrożeń
oraz wzmacniania właściwych postaw w szkole.
Do takich działań zaliczają się:





wyznaczenie priorytetu do ewaluacji wewnętrznej na rok szkolny 2016/2017,
zorganizowanie szkolenia dla nauczycieli „Wartości w życiu każdego
człowieka”,
zorganizowanie spotkania z przedstawicielem policji na temat
„Cyberprzemocy”,
swoją postawą daję przykład życzliwego podejścia do drugiego człowieka w
różnych sytuacjach życiowych,
wzmacniam i nagradzam właściwe postawy.
3. Czy konsultuje Pan z rodzicami – Radą Rodziców na jakie priorytety w kwestii
wychowania, bezpieczeństwa, kształtowania określonych postaw powinna szkoła
zwrócić szczególną uwagę?
Konsultacje są przeprowadzane przy tworzeniu programu wychowawczego
i programu profilaktyki, na spotkaniach z Radą Rodziców, na wywiadówkach
i w bezpośrednich rozmowach. W szkole działa monitoring wizyjny i dziennik
elektroniczny, co znacznie poprawia bezpieczeństwo i szybką wymianę informacji. W
oparciu o zgłaszane potrzeby przez rodziców organizowane są pogadanki, szkolenia
dla rodziców, nauczycieli i uczniów.
4. Jakie postawy chciałby Pan ukształtować u uczniów swojej szkoły? Na jakie
wartości chciałby Pan zwrócić szczególną uwagę?
Chciałbym, by uczniowie czerpali przyjemność z uczenia się. Chciałbym, by poprzez
stworzenie odpowiednich warunków materialnych i metodycznych w szkole,
uczniowie ukształtowali w sobie postawę wiary w swoje możliwości. Dzięki czemu
mogliby z odwagą podejmować próby, wyzwania mające na celu doskonalenie
zdobytej wiedzy i umiejętności w praktyce.
29
Szczególną uwagę zwracam na tworzenie atmosfery sprzyjającej rozwojowi. Ważne
są dla mnie umiejętności komunikacji z drugim człowiekiem. Dlatego szacunek do
drugiej osoby jest podstawową wartością.
5. Prosimy o dokończenie zdania: (zgodnie z Pana oczekiwaniami wobec
wychowanka)
Absolwent Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Lądku jest otwarty na
zdobywanie wiedzy na temat świata, w którym żyje i charakteryzuje się szacunkiem
do drugiego człowieka.
30
VI. WNIOSKI
● Zdaniem rodziców, uczniów i nauczycieli te trzy grupy szkolnej społeczności czują się w
Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Lądku bezpiecznie.
● Rodzice i uczniowie dostrzegają jednak miejsca, w których dzieci - uczniowie czują się
mniej bezpiecznie. Są to głównie toalety, korytarze czy też szatnie.
● Uczniowie znają swoje prawa i obowiązki oraz zasady właściwego zachowania się w szkole
i je w znacznej większości przestrzegają, czasami częściowo – jak zauważają nauczyciele.
● Niepokojącym faktem jest, że na terenie naszej szkoły, zdaniem rodziców, jak i uczniów
przykrym zjawiskiem jest przemoc słowna (obrażanie, przezywanie). Uczniowie jej doznają
oraz są jej świadkami. Natomiast sprawcami są głównie inni uczniowie.
● Wszystkie badane grupy podkreślają, że w szkole są podejmowane różnorakie działania
mające na celu eliminowanie zagrożeń na terenie placówki. Najczęściej przytaczane to:
monitoring, dyżury nauczycieli, rozmowy wychowawców z uczniami, pogadanki z
policjantem. Ponadto nauczyciele zaakcentowali współpracę z rodzicami, integrację zespołów
klasowych, lekcje wychowawcze, realizację programu wychowawczego i profilaktyki.
● Również dyrektor inicjuje oraz wspiera wszelkie działania na terenie środowiska szkolnego
w celu eliminowania zagrożeń oraz wzmacniania właściwych postaw poprzez następujące
działania:
- wyznaczenie priorytetu do ewaluacji wewnętrznej na rok szkolny 2016/2017,
- zorganizowanie szkolenia dla nauczycieli „Wartości w życiu każdego człowieka”,
- zorganizowanie spotkania z przedstawicielem policji na temat „Cyberprzemocy”,
- swoją postawą daje przykład życzliwego podejścia do drugiego człowieka w różnych
sytuacjach życiowych,
- wzmacnia i nagradza właściwe postawy.
● Dyrektor również prowadzi konsultuje z rodzicami – Radą Rodziców, na jakie priorytety w
kwestii wychowania, bezpieczeństwa, kształtowania określonych postaw powinna szkoła
zwracać szczególną uwagę. W oparciu o zgłaszane potrzeby przez rodziców organizowane są
pogadanki, szkolenia dla rodziców, nauczycieli i uczniów.
● W naszej szkole jednomyślnie dominuje koleżeństwo.
● Zdaniem uczniów szkoła oczekuje od nich głównie takich zachowań jak: grzeczności,
dobrych wyników nauczania, kultury osobistej, koleżeństwa.
● Natomiast dyrektor chciałby, by uczniowie czerpali przyjemność z uczenia się. Chciałby, by
poprzez stworzenie odpowiednich warunków materialnych i metodycznych w szkole,
uczniowie ukształtowali w sobie postawę wiary w swoje możliwości. Dzięki czemu mogliby
z odwagą podejmować próby, wyzwania mające na celu doskonalenie zdobytej wiedzy i
umiejętności w praktyce.
31
● W obecnej rzeczywistości szkoła powinna kształtować, przekazywać wiele cennych
wartości. Jednak w oczach rodziców i nauczycieli zdecydowanie na pierwszym planie jest
szacunek do drugiego człowieka. Również dla dyrektora naszej szkoły szacunek do drugiej
osoby jest podstawową wartością.
32
VII. REKOMENDACJE
● Należy wzmacniać poczucie bezpieczeństwa uczniów szczególnie w miejscach, w których
czują się niepewnie.
● Warto zwracać uwagę na to, że ważna jest znajomość praw i obowiązków oraz zasad
właściwego zachowania się przez uczniów w szkole, ale istotne jest ich bezwzględne
przestrzeganie.
● Nauczyciele, wychowawcy reagują w szeroki i wieloraki sposób na poczynania
wychowanków, którzy nie respektują czy też naruszają w jakikolwiek sposób normy
społeczne obowiązujące w szkole, ale smutnym faktem jest istnienie przemocy słownej wśród
uczniów (wyzywanie, obrażanie). By poprawić sytuację w tej kwestii należy bardziej
zdecydowanie reagować na zachowania niepożądane ze strony uczniów, na bieżąco wyciągać
odpowiednie konsekwencje, jednomyślnie przestrzegać ustalonych zasad przez wszystkich
nauczycieli.
● Istotne jest podejmowanie przez naszą szkołę różnorakich działań mających na celu
eliminowanie zagrożeń na terenie placówki oraz prowadzenie przez dyrektora konsultacji z
rodzicami – Radą Rodziców, odnośnie priorytetów w kwestii wychowania, bezpieczeństwa,
kształtowania określonych postaw. Należy wzmacniać i kontynuować prowadzone działania.
● Zdecydowanie mocną stroną naszej szkoły jest dominowanie koleżeństwa wśród wielu
innych postaw uczniów.
● Szkoła powinna wyjść na wprost oczekiwaniom rodziców, nauczycieli, jak i dyrektora i na
czołowym miejscu przekazywać swoim podopiecznym w obecnej rzeczywistości istotne dla
nich przytaczane wartości, ale przede wszystkim uczyć szacunku do drugiego człowieka.
● Cała społeczność szkolna powinna się starać, by absolwent Szkoły Podstawowej im.
Wojska Polskiego w Lądku był otwarty na zdobywanie wiedzy na temat świata, w
którym żyje i charakteryzował się szacunkiem do drugiego człowieka.
33
Załącznik nr 1
ANKIETA DLA RODZICÓW
DRODZY RODZICE!
Staramy się, aby Państwa dziecko czuło się w naszej szkole jak najlepiej, z dużym poczuciem
pewności siebie i bezpieczeństwa. Dlatego też chcemy się dowiedzieć , jakie są Państwa opinie na
temat respektowania norm społecznych w szkole. Prosimy więc o zaznaczenie odpowiedzi (poprzez
podkreślenie) .
1. Czy według Państwa dziecko czuje się w szkole bezpiecznie? (Można podkreślić tylko jedną
odpowiedź).
TAK
NIE
TRUDNO POWIEDZIEĆ
2. Jeżeli są w szkole miejsca, w których czuje się ono mniej bezpiecznie, proszę je wskazać.
(Można podkreślić kilka odpowiedzi).
KORYTARZ
BOISKO TOALETY SZATNIA INNE (Jakie?) …………………………
3. Czy Państwa dziecko zna zasady właściwego zachowania się w szkole? (Można podkreślić
tylko jedną odpowiedź).
TAK
NIE
4. Czy przestrzega tych zasad? (Można podkreślić tylko jedną odpowiedź).
ZAWSZE
CZASAMI
5. Czy zdarzyło się w szkole, że Państwa dziecko: (Można podkreślić kilka odpowiedzi).
a) ktoś obrażał, przezywał;
b) ktoś uderzył;
c) doświadczyło przemocy fizycznej;
d) doświadczyło przemocy psychicznej;
e) było szantażowane, zastraszane;
f)
zostało okradzione;
34
g) ktoś rozpowszechniał plotki (INTERNET, SMSY);
h) nie było takich sytuacji.
6. Jeżeli dziecko było ofiarą przemocy w szkole, to kto był jej sprawcą? (Można podkreślić kilka
odpowiedzi).
inni uczniowie, osoby obce w szkole, personel szkoły, nauczyciele,
inne osoby …………………………………………………………..
7.
Czy Państwa dziecko było świadkiem zdarzenia, kiedy ktoś na terenie szkoły? (Można
podkreślić kilka odpowiedzi).
a) obrażał kogoś, przezywał;
b) używał wobec kogoś przemocy fizycznej (jakiej?)……………………………………..;
c) szantażował kogoś, zastraszał;
d) wymuszał pieniądze;
e) ukradł coś komuś;
f) rozpowszechniał plotki i oszczerstwa o kimś (również poprzez SMS-Y lub
INTERNET)
g) żadne z tych wydarzeń nie miały miejsca.
8. Czy w szkole są podejmowane działania, mające na celu eliminowanie zagrożeń? (Można
podkreślić tylko jedną odpowiedź).
TAK
NIE
9. Jakie znają Państwo działania podejmowane przez szkołę mające na celu eliminowanie
zagrożeń? (Proszę o podanie choć jednego przykładu.)
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
35
10. Czy podejmowane działania przynoszą efekty? (Można podkreślić tylko jedną odpowiedź).
TAK
NIE
11. Która z postaw, Państwem zdaniem, dominuje w szkole? (Można podkreślić tylko jedną
odpowiedź).
koleżeństwo
obojętność
agresja
inna (jaka?) ……………………………..
12. Jakie postawy ( wartości), Państwem zdaniem, powinna kształtować (przekazywać) szkoła
w obecnej rzeczywistości? (Proszę o podanie choć jednego przykładu.)
…………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
Dziękujemy za wypełnienie ankiety.
36
Załącznik nr 2
ANKIETA DLA NAUCZYCIELI
DRODZY NAUCZYCIELE!
Zależy nam na tym, aby w naszej szkole każdy czuł się jak najlepiej, z dużym poczuciem pewności
siebie i bezpieczeństwa. Dlatego też chcemy się dowiedzieć , jakie są Państwa opinie na temat
kształtowania postaw oraz respektowania norm społecznych w szkole. Prosimy więc o zaznaczenie
odpowiedzi (poprzez podkreślenie) , które w pełni wyrażają Państwa poglądy.
1. Czy czuje się Pan/Pani bezpiecznie w szkole?
TAK
NIE
CZĘŚCIOWO
2. Czy zetknął/ ęła się Pan/Pani w szkole z przejawami agresji fizycznej lub
psychicznej w stosunku do siebie?
Tak, ze strony uczniów.
Tak, ze strony nauczycieli.
Tak, ze strony personelu szkoły.
Tak, ze strony innych osób.
Nie.
3. Czy Pana/Pani zdaniem uczniowie przestrzegają norm społecznych
obowiązujących w szkole?
TAK
NIE
CZĘŚCIOWO
4. Jak reaguje Pan/Pani, gdy uczniowie nie respektują norm społecznych
obowiązujących w szkole?
a) przeprowadzam rozmowę wychowawczą z uczniem,
b) powiadamiam wychowawcę,
c) wpisuję uwagę do dziennika,
d) przeprowadzam rozmowę z rodzicem,
e) powiadamiam pedagoga,
f) powiadamiam dyrektora,
g) przeprowadzam lekcję wychowawczą,
h) stosuję inne środki (jakie?) ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………...
37
5. Jakie działania mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie
właściwych postaw podejmuje, Państwa zdaniem, szkoła?
a) realizacja programu wychowawczego i profilaktyki,
b) lekcje wychowawcze,
c) rozmowy z pedagogiem,
d) spektakle profilaktyczne,
e) integracja zespołu (wycieczki, zabawy),
f) współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,
g) prelekcje dla rodziców,
h) współpraca z rodzicami,
i) inne (jakie?) …………………………………………………………………………………...
6. Czy podejmowane przez szkołę działania przynoszą pożądany efekt
wychowawczy?
TAK
NIE
CZĘŚCIOWO
7. Co zdaniem Pana/Pani, może zrobić szkoła – nauczyciele, personel i rodzice,
by zwiększyć poczucie bezpieczeństwa całej społeczności szkolnej?
a) zwiększyć współpracę rodziców z nauczycielami,
b) konsekwentnie przestrzegać ustalonych zasad,
c) aktywnie pełnić dyżury na przerwach,
d) zdecydowanie reagować na zachowania niepożądane ze strony uczniów,
e) na bieżąco wyciągać odpowiednie konsekwencje,
f) inne (Jakie?)
………………………………………………………………………………...................
8. Która z postaw, Państwem zdaniem, dominuje w szkole?
koleżeństwo
obojętność
agresja
inna (jaka?) ………………………………
9. Jakie postawy (wartości), Państwem zdaniem, powinna kształtować
(przekazywać) szkoła w obecnej rzeczywistości?
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
Dziękujemy za wypełnienie ankiety.
38
Załącznik nr 3
ANKIETA DLA UCZNIÓW
DROGI UCZNIU!
Chcemy, abyś w naszej szkole czuł się jak najlepiej, z dużym poczuciem pewności siebie i
bezpieczeństwa. Dlatego też chcemy się dowiedzieć , jakie są Twoje opinie na temat respektowania
norm społecznych w szkole. Prosimy więc o zaznaczenie odpowiedzi (poprzez podkreślenie) , które w
pełni wyrażają Twoje poglądy.
1. Czy znasz zasady właściwego zachowania się w szkole? (Możesz podkreślić tylko jedną
odpowiedź).
TAK
NIE
CZĘŚCIOWO
2. Czy przestrzegasz tych zasad? (Możesz podkreślić tylko jedną odpowiedź).
ZAWSZE
CZASAMI
3. Czy w szkole czujesz się bezpiecznie ? (Możesz podkreślić tylko jedną odpowiedź).
TAK
NIE
4. Jeżeli są w szkole miejsca, w których czujesz się mniej bezpieczny (-a) wskaż je
(Możesz podkreślić więcej niż jedną odpowiedź).
KORYTARZ
BOISKO TOALETY SZATNIA INNE (Jakie?) …………………………
5. Czy zdarzyło się w szkole, że (Możesz podkreślić więcej niż jedną odpowiedź). :
a) ktoś Cie obrażał, przezywał;
b) ktoś Cię uderzył;
c) byłeś zastraszany, szantażowany;
d) ukradziono Ci jakiś przedmiot lub pieniądze;
e) ktoś rozpowszechniał plotki i oszczerstwa o Tobie (również poprzez SMS-Y lub
INTERNET);
f) doświadczyłeś innych form przemocy fizycznej lub psychicznej (jakiej?)
…………………………………………………………………………………………...
g) nie spotkały Cię wymienione sytuacje.
6. Kto jest sprawcą wyżej wymienionych zachowań? (Możesz podkreślić więcej niż jedną
odpowiedź). :
inni uczniowie
osoby obce w szkole
personel szkoły
39
nauczyciele
7. Czy byłeś świadkiem zdarzenia, że ktoś na terenie szkoły (Możesz podkreślić więcej niż
jedną odpowiedź). :
a) obraził kogoś, przezywał;
b) używał wobec kogoś przemocy fizycznej
(jakiej?)……………………………………..;
c) szantażował kogoś, zastraszał;
d) wymuszał pieniądze;
e) ukradł coś komuś;
f) rozpowszechniał plotki i oszczerstwa o kimś (również poprzez SMS-Y lub
INTERNET);
g) żadne z tych wydarzeń nie miały miejsca.
8. Czy w szkole są podejmowane działania, mające na celu eliminowanie takich zagrożeń
(Możesz podkreślić tylko jedną odpowiedź).
TAK (jakie?)…………………………………………………………………………….………
NIE
9. Czy podejmowane działania przynoszą efekt? (Możesz podkreślić tylko jedną
odpowiedź).
TAK
NIE
10. Czy znasz prawa i obowiązki ucznia swojej szkoły? (Możesz podkreślić tylko jedną
odpowiedź).
TAK
NIE
11. Czy przestrzegasz norm zachowania obowiązujących w szkole? (Możesz podkreślić
tylko jedną odpowiedź).
TAK
NIE
12. Jakich zachowań, postaw oczekuje się od Ciebie w szkole? Wymień co najmniej 3.
.......................................................................................................................................................
13. Która z postaw, Twoim zdaniem, dominuje w szkole? (Możesz podkreślić więcej niż
jedną odpowiedź).
koleżeństwo
obojętność
wrażliwość
agresja
tolerancja
inna (jaka?) ………...
Dziękujemy za wypełnienie ankiety.
40
Załącznik nr 4
KWESTIONARIUSZ WYWIADU Z DYREKTOREM
Szanowny Panie Dyrektorze!
Zależy nam na tym, aby w naszej szkole każdy czuł się jak najlepiej, z dużym poczuciem pewności
siebie i bezpieczeństwa. Dlatego też chcemy się dowiedzieć , jakie są Pana opinie na temat
kształtowania postaw oraz respektowania norm społecznych w szkole.
Mamy nadzieję, iż zebrany materiał pozwoli nam na wykorzystanie ciekawych pomysłów i propozycji,
które w przyszłości przyczynią się do jeszcze efektywniejszego funkcjonowania placówki pod kątem
kształtowania postaw oraz respektowania norm społecznych przez społeczność szkolną.
1. Czy uczniowie w Pana szkole znają swoje prawa i obowiązki?
2. Jakie działania mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie
właściwych postaw podejmuje Pan w swojej szkole?
3. Czy konsultuje Pan z rodzicami – Radą Rodziców na jakie priorytety w kwestii
wychowania, bezpieczeństwa, kształtowania określonych postaw powinna szkoła
zwrócić szczególną uwagę?
4. Jakie postawy chciałby Pan ukształtować u uczniów swojej szkoły? Na jakie
wartości chciałby Pan zwrócić szczególną uwagę?
5. Prosimy o dokończenie zdania: (zgodnie z Pana oczekiwaniami wobec
wychowanka)
Absolwent Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego ……..
Dziękujemy za udzielenie wywiadu.
41
Download