makroekonomia

advertisement
MAKROEKONOMIA
PKB – produkt krajowy brutto – suma wartości wszystkich produktów wytworzonych w
gospodarce w ciągu roku oraz wyświadczonych usług.
PKB można obliczyć trzema metodami:
a) metodą sumowania produktów:
- sumowanie wartości tzw. produktów finalnych
Produkty finalne to produkty i usługi nabywane przez ostatecznego odbiorcę.
- sumowaniu tzw. wartości dodanej
Wartość dodana jest to przyrost wartości dóbr w wyniku procesu produkcji.
!!!
Metody sumowania produktów finalnych i wartości dodanej pozwalają uniknąć
wielokrotnego dodawania tych samych elementów. Takie liczenie wystąpiłoby gdybyśmy
dodawali do siebie wartości wszystkich dóbr i usług wytworzonych w gospodarce. Niektóre
produkty są bowiem zużywane w całości przy wytworzeniu innych produktów w tym samym
roku (są to produkty pośrednie).
b) metoda sumowania dochodów
Przy obliczaniu PKB tą metodą należy pamiętać o tym, aby uwzględnić jedynie te dochody,
które powstają w związku z wytworzeniem dóbr i usług. Z tego powodu płatności
transferowe nie powinny być uwzględnione w rachunku PKB.
Płatności transferowe przepływy kapitału, które nie wiążą się ze świadczeniem usług w
zamian i nie są dochodami z tytułu udziału w procesie produkcji; są to np. wypłaty rent i
emerytur z budżetu państwa, płatności zasiłków dla bezrobotnych stypendiów, subwencji dla
przedsiębiorstw.
c) metoda sumowania wydatków
Obliczanie tą metodą polega na sumowaniu wydatków na produkty finalne wytworzone przez
przedsiębiorstwa krajowe.
Wydatki te obejmują :
Ck – wydatki na krajowe produkty konsumpcyjne
Ik – wydatki na krajowe produkty inwestycyjne
Gk – wydatki rządowe na wytworzone w kraju dobra finalne i usługi z pominięciem
płatności transferowych
Ek – wydatki zagranicy na krajowe produkty eksportowane
PKB = Ck + Ik + Gk + Exk
k oznacza że pod uwagę bierzemy tylko na produkty krajowe pomijamy wszelkie dobra i
usługi z importu
Taki sam rezultat otrzymamy gdy dodamy wydatki na produkty krajowe i importowane, a
następnie odejmiemy wartość łącznego importu.
PKB = C + I + G +Ex – Im
Gdy różnicę między eksportem a importem ( Ex – Im ) czyli eksport netto oznaczymy przez
X wówczas otrzymamy postać:
PKB = C + I + G + X gdzie X (eksport netto) = Ex ( eksport) – Im (import)
Przedsiębiorstwa muszą część swoich przychodów ze sprzedaży przeznaczyć na zapłacenie
podatków pośrednich.
Podatki pośrednie to podatki nakładane na wydatki (VAT, akcyza). Podatki te uszczuplają
kwoty jakie przedsiębiorstwa mogą przeznaczyć na nabywanie czynników produkcji. Dlatego
w rachunku PKB należy je odjąć.
Podatki bezpośrednie to podatki nakładane na dochód ( np. podatek dochodowy od osób
fizycznych).
Natomiast subsydia otrzymane przez przedsiębiorstwa z budżetu państwa oznaczają wzrost
wydatków na czynniki produkcji. Dlatego w rachunku PKB musimy je dodać.
Uwzględniając podatki pośrednie i subsydia wyróżniamy dwie kategorie PKB:
PKB – w cenach rynkowych jest to miara produkcji krajowej w kategoriach cen płaconych
przez ostatecznych odbiorców a więc obejmujących podatki pośrednie.
PKB w cenach rynkowych = CK + Ik + Gk + Exk = C + I + G +Ex – Im = C + I +G + X
PKB w cenach czynników produkcji jest to miara produkcji krajowej z pominięciem
podatków pośrednich i uwzględnieniem subsydiów.
PKB w cenach czynników produkcji = PKB w cenach rynkowych – podatki pośrednie +
subsydia
PKN (produkt krajowy netto) – jest to różnica między PKB a amortyzacją
PKN = PKB – amortyzacja
Produkt narodowy brutto jest to miara łącznych dochodów osiągniętych przez obywateli
danego kraju niezależnie od miejsca świadczenia usług przez czynniki produkcji.
PNB = PKB + dochody netto z tytułu własności za granicą
Dochody netto z tytułu własności za granicą jest to nadwyżka napływu dochodów z tytułu
świadczenia usług czynników produkcji za granicą nad odpływem dochodów powstałych w
wyniku świadczenia przez cudzoziemców usług czynników produkcji w kraju.
Produkt narodowy netto PNN jest nazywany również dochodem narodowym, który
oznaczony jest zwykle symbolem Y.
Dochód narodowy jest to produkt narodowy netto w cenach czynników produkcji.
PNN w cenach czynników produkcji= dochód narodowy Y = PNB w cenach czynników
produkcji – amortyzacja
Nominalny PKB jest to miara produkcji krajowej wyrażona w cenach bieżących.
Realny PKB jest to miara produkcji krajowej wyrażona w cenach stałych.
Deflator = nominalny PKB / realny PKB x 100%
Dochody osobiste to PNB w cenach czynników produkcji pomniejszony o amortyzację,
podatki bezpośrednie płacone przez przedsiębiorstwa oraz zyski nie podzielone (tj. część
zysków przeznaczonych na rozwój przedsiębiorstwa a nie do podziału między akcjonariuszy)
Dochód osobisty = PNB w cenach czynników produkcji – amortyzacja – podatki
bezpośrednie płacone przez przedsiębiorców – zyski niepodzielone.
Rozporządzalne dochody osobiste są to dochody osobiste pomniejszone o podatki
bezpośrednie płacone przez gospodarstwa domowe i powiększone o otrzymane płatności
transferowe.
Rozporządzalne dochody osobiste = dochody osobiste – podatki bezpośrednie płacone
przez gospodarstwa domowe + płatności transferowe
DETERMINANTY DOCHODU NARODOWEGO
Produkcja potencjalna to produkcja, którą wytworzono by w gospodarce gdyby racjonalnie
zostały wykorzystane wszystkie czynniki produkcji tj. ziemi, kapitału i pracy.
Produkcja faktyczna to produkcja rzeczywiście wytworzona w gospodarce.
Agregatowy popyt jest to łączna ilość towarów jaką nabywcy są zdecydowani zakupić w
danych warunkach i czasie.
Agregatowy popyt zależy przede wszystkim od:
a) ogólnego poziomu cen towarów - gdy rosną ceny – agregatowy popyt spada; gdy
ceny maleją agregowany popyt rośnie
b) wysokości dochodów ludności – gdy dochód rośnie – agregatowy popyt rośnie; gdy
dochód maleje agregatowy popyt maleje
Agregatowy popyt jest malejącą funkcją ogólnego poziomu cen.
Agregatowy popyt jest rosnącą funkcją dochodów ludności.
Agregatowa podaż to łączna ilość towarów jaką producenci są zdolni wytworzyć w danych
warunkach, dostarczyć na rynek, zależy od:
a) zasobów czynników produkcji i efektywności ich wykorzystania – im większe
zasoby tym większa agregatowa podaż; im mniejsze zasoby tym mniejsza agregatowa
podaż
b) ogólnego poziomu cen towarów – wzrost poziomu cen powoduje wzrost agregatowej
podaży; im mniejszy poziom cen tym mniejsza agregatowa podaż
c) kosztów produkcji - im mniejsze koszty tym większa agregatowa podaż; im większe
koszty tym mniejsza agregatowa podaż
Agregatowa podaż jest rosnącą funkcją ogólnego poziomu cen.
Agregatowa podaż jest malejącą funkcją kosztów produkcji.
AD = C + I
AD – agregatowy popyt
C – konsumpcja
I – inwestycje
C = Ca + Ksk ∙ Y
Ca – konsumpcja autonomiczna – konsumpcja niezależna od dochodu narodowego
Ksk – krańcowa (marginalna) skłonność do konsumpcji
I = Ia – inwestycje = inwestycje autonomiczne – inwestycje niezależne od dochodu
narodowego i stopy procentowej
Y – dochód narodowy
Równowaga na rynku towarowym.- jest to sytuacja w której nabywcy chcą kupić dokładnie
taką ilość towarów jaką się w gospodarce wytwarza:
- łączne planowane wydatki na towary są równe wielkości produkcji towarów
- agregatowy popyt jest równy dochodowi narodowemu (wielkości produkcji).
R – punkt równowagi
Y = AD
AD = C + I
Y=C+S
=>
C+S=C+I
I (inwestycje) = S (oszczędności)
Lina 45° - pokazuje jakie powinny być rozmiary dochodu narodowego i agregowanego
popytu aby na rynku była zachowana równowaga.
Gdyby w gospodarce wytworzono dochód narodowy na poziomie wyższy od poziomu
zapewniającego równowagę o rozmiarze Y1 to na rynku powstałaby nadwyżka podaży o
rozmiarach AB , której producenci nie mogli by sprzedać.
Gdyby w gospodarce wytworzono dochód narodowy na poziomie niższym od poziomu
równowagi czyli od istniejącego popytu na towary o rozmiarze Y2 wtedy na rynku powstała
by nadwyżka popytu ( niedobór podaży)
Funkcja konsumpcji jest to zależność pomiędzy wydatkami konsumpcyjnymi a poziomem
dochodu narodowego. Funkcja to obrazuje poziom zmierzonych łącznych wydatków
konsumpcyjnych przy różnych poziomach dochodu narodowego.
C = Ca + Ksk ∙ Y
Przeciętna skłonność do konsumpcji jest to stosunek wydatków konsumpcyjnych do
poziomu dochodu narodowego. ( C ∕ Y )
Krańcowa skłonność do konsumpcji jest to stosunek przyrostu wydatków konsumpcyjnych
do przyrostu dochodu narodowego. Ksk = ∆C / ∆Y
Oprócz funkcji konsumpcji na rysunku zamieszczono linię 45° .
Obydwie linie przecinają się w punkcie A przy dochodzie narodowym równym 50 co oznacza
że przy tym poziomie dochodu wydatki konsumpcyjne są równe dochodowi ( C = Y).
Gdy Y<50 funkcja konsumpcji leży powyżej linii 45° co oznacza, że C > Y gdy zaś Y>50
funkcja konsumpcji leży poniżej linii 45° a więc C > Y.
Funkcja konsumpcji jest funkcja rosnąca gdyż wzrost dochodu powoduje wzrost
wydatków konsumpcyjnych.
Funkcja konsumpcji przecina oś pionową przy C = 10 co oznacza, że istnieją pewne wydatki
konsumpcyjne o charakterze autonomicznym (10) niezależne od poziomu dochodu wówczas
dochód wynosi 0.
Nachylenie prostej zależy od stosunku przyrostu ∆C / ∆Y czyli krańcowej skłonności do
konsumpcji. Tak więc nachylenie prostej ilustrującej funkcję konsumpcji zależy od wysokości
krańcowej skłonności do konsumpcji.
Funkcja oszczędności określa poziomy zmierzonych oszczędności przy różnych poziomach
dochodu narodowego.
S = Sa + Kso ∙ Y
S – oszczędności
Kso – krańcowa skłonność do oszczędzania
Przeciętna skłonność do oszczędzania jest to stosunek oszczędności do dochodu
narodowego ( S / Y )
Krańcowa skłonność do oszczędzania jest to stosunek przyrostu oszczędności do dochodu
narodowego (∆S / ∆Y).
Zjawisko polegające na spadku dochodu narodowego pod wpływem wzrostu oszczędności
nosi miano paradoksu zapobiegliwości.
SUMA KRAŃCOWEJ SKŁONNOŚCI DO KONSUMPCJI I KRAŃCOWEJ SKŁONNOŚCI DO
OSZCZĘDZANIA JEST RÓWNA 1 => PRZYROST DOCHODU PRZEZNACZONY JEST ALBO NA
DODATKOWE WYDATKI ALBO NA DODATKOWE OSZCZĘDNOŚCI !!!
Ksk + Kso = 1
Inwestycje – powiększenie lub utrzymanie zasobów kapitału fizycznego w postaci maszyn i
urządzeń, budynków oraz zapasów. Pełnią one dwie ważne role:
a) są częścią agregatowego popytu na towary, ich zmiany nie pozostają bez wpływu na
zmiany popytu oraz dochodu narodowego.
b) przyczyniają się w dłuższym okresie do rozbudowy zdolności wytwórczych
gospodarki i wzrostu produkcji potencjalnej.
I = Ia
Funkcja agregowanego popytu oznaczona jako AD = Ca + Ia + Ksk ∙ Y
określa poziom zmierzonych łącznych wydatków na towary przy różnych poziomach
dochodu narodowego.
Ksk = 0,8
AP = 20 + 0,8Y
Ca = 20 = autonomiczne wydatki konsumpcyjne (10) + oraz wydatki inwestycyjne ( 10
w całości autonomiczne o czym świadczy poziome położenie prostej)
Ksk – nie zmienia się => jest stałe
Przy danym poziomie wydatków autonomicznych agregatowy popyt może się zmieniać pod
wpływem zmiany dochodu (ruch wzdłuż prostej AD.
Zmiany agregowanego popytu mogą być spowodowane zmianami wydatków
autonomicznych ( równoległe przesunięcie prostej AD przy wzroście wydatków w górę , przy
spadku wydatków w dół).
Poziom dochodu narodowego w stanie równowagi.
Warunkiem równowagi na rynku towarów jest to , aby łączne zmierzone wydatki były równe
faktycznie wytworzonemu dochodowi narodowemu.
Y = AD = C + I
100 – stan równowagi
Poniżej 100 – nadwyżka popytu nad podażą
Powyżej 100 – nadwyżka podaży nad popytem
Poziom dochodu narodowego w stanie równowagi można wyznaczyć posługując się
funkcjami inwestycji i oszczędności.
I=Y–C
S=Y–C
I=S
Poziom dochodu narodowego w stanie równowagi – równość inwestycji i oszczędności.
100 – I = S => inwestycje są równe planowanym oszczędnością
I > S – łączne planowane wydatki inwestycyjne i konsumpcyjne są wyższe od
wytworzonej produkcji
I < S – planowane inwestycje są mniejsze od planowanych oszczędności - nadwyżka
podaży towarów
Mnożnik inwestycji informuje jak zmienia się dochód narodowy pod wpływem zmiany
autonomicznych wydatków inwestycyjnych.
Mi =
=>
1
1- Ksk
Kso = 1 – Ksk
=
1
Kso
=>
Ksk + Kso = 1
Wysokość mnożnika zależy od krańcowej skłonności do konsumpcji!
PIENIĄDZ
Pieniądz – powszechnie akceptowany w danym kraju środek płatniczy
Funkcje pieniądza:
a) środka wymiany (cyrkulacji)
Pieniądz może być wykorzystany jako środek wymiany przy spełnieniu następujących
warunków:
 Musi być powszechnie akceptowany
 Musi być łatwo przenośny
 Musi być podzielny na mniejsze jednostki
 Musi być trudny do podrobienia
b) jednostki obrachunkowej (miernika wartości dóbr i usług)
Pieniądz pełni funkcję jednostki obrachunkowej w której wyrażane są ceny towarów. Dzięki
temu, że wszystkie towary mają ceny wyrażone w pieniądzu, istnieje możliwość
sprowadzenia ich do wspólnego mianownika, a następnie określenia ilościowych relacji
między nimi. W tej funkcji pieniądz występuje w postaci idealnej wyobrażeniowo.
c) środka płatniczego ( realizacji odroczonych płatności)
W miarę rozwoju wymiany towarowej praktyką stały się transakcje kredytowe – zamiast
przekazywać pieniądze natychmiast odbiorcy zobowiązują się uregulować zobowiązanie w
terminie późniejszym. W momencie zawierania transakcji pieniądz nie wstępuje realnie –
pieniądz realny pojawia się dopiero gdy odbiorca ureguluje zobowiązanie – wówczas pieniądz
pełni funkcje środka płatniczego.
d) środka przechowywania bogactwa ( środka tezauryzacji)
Pieniądz jako środek wszędzie przyjmowany i poszukiwany pozwala przechowywać siłę
nabywczą tj. zdolność do nabywania dóbr o określonej wartości. Wszelkie zaoszczędzone
dochody przedsiębiorstw i ludności z chwilą odłożenia w postaci nagromadzonych pieniędzy
wychodzą z obiegu i stają się środkiem tezauryzacji. – wówczas pieniądz pełni funkcję środka
przechowywania wartości (gromadzenia bogactwa).
e) pieniądz światowy
W tym przypadku pieniądz spełnia wszystkie wcześniej wymienione funkcje (środka
wymiany, miernika wartości, środka płatniczego oraz środka gromadzenia oszczędności) w
odniesieniu do transakcji, realizowanych pomiędzy poszczególnymi krajami.
Funkcja ta polega na spełnieniu tych czterech funkcji (miernika wartości, środka cyrkulacji,
środka płatniczego, środka tezauryzacji, ale w skali międzynarodowej.
Zasoby pieniądza jest to suma wszystkich zidentyfikowanych form pieniądza posiadanych
przez ludność w danym momencie.
W Polsce wg zasad NBP wyróżnia się dwa agregat pieniężne:
a) agregat M1 obejmuje pieniądz gotówkowy w obiegu (tj. poza kasami banków),
depozyty złotowe na żądanie i oszczędnościowe gospodarstw domowych oraz
depozyty złotowe przedsiębiorstw na żądanie.
b) agregat M2 poza pozycjami wchodzącymi w skład M1 obejmuje również depozyty
terminowe gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Obydwa agregaty nie obejmują
rachunków walutowych.
Popyt na pieniądz jest to ilość pieniądza na jaką istnieje zapotrzebowanie zgłaszane przez
podmioty gospodarcze.
Popyt na pieniądz wiąże się głównie z :
a) obsługą procesu cyrkulacji dóbr
b) realizacją pewnych płatności i operacji
c) przewidywaniami i zachowaniami ludzi.
Wielkość popytu na pieniądz zależy od :
a) Wielkości produkcji różnych dóbr
b) Liczby zawieranych transakcji
c) Przeciętnego poziomu cen dóbr i usług
d) Nominalnej i realnej stopy oprocentowania środków pieniężnych
e) Kosztu posiadania pieniądza
f) Koszty zmiany jednych aktywów na drugie
Podaż pieniądza czyli jego ilość wprowadzana do gospodarki podlega regulacji państwa.
Państwo ma istotny wpływ zwłaszcza za pośrednictwem Banku Centralnego na wielkość
emisji pieniądza formy w jakich jest emitowany oraz cele które dzięki kolejnym emisjom
zamierza osiągnąć.
Czynniki wpływające na podaż:
a) Wielkość bazy monetarnej (sumy gotówki w obiegu oraz rezerw bankowych)
b) Stopa ubytku gotówki z systemu bankowego
c) Stopa rezerw obowiązkowych
d) Stopa całkowitych rezerw banków
Ilościowa teoria pieniądza.
Rozważając ilościową teorię pieniądza I. Fisher zaprezentował tzw. równanie wymiany,
które przy założeniu istnienia równowagi na rynku towarowym pozwala analizować zarówno
podaż pieniądza jak i popyt na pieniądz.
MxV=PxQ
M – ilość pieniądza w obiegu w ujęciu nominalnym
V – szybkość obiegu pieniądza ( wskazuje ile razy jedna jednostka pieniężna została w
danym okresie użyta przy zawieraniu transakcji)
P – przeciętny poziom cen produktów i usług (dla wszystkich transakcji)
Q – liczba transakcji zawartych w danym okresie
Ilościowa teoria pieniądza głosi, że przeciętny poziom cen w gospodarce jest proporcjonalny
do nominalnego zasobu pieniądza w obiegu. Zmiany M powodują zmiany P.
Motywy zapotrzebowania na pieniądz:
a) Motyw transakcyjny – popyt transakcyjny – wiąże się z posiadaniem(trzymaniem)
pieniądza w celu realizacji przewidywanych zakupów dóbr i usług.
b) Motyw przezornościowy – popyt przezornościowy – wiąże się z posiadaniem
pieniądza w celu realizacji nieoczekiwanych zakupów dóbr i usług.
Motyw transakcyjny i przezornościowy – wyjaśniają popyt na pieniądz w jego roli środka
cyrkulacji oraz środka płatniczego.
c) Motyw spekulacyjny – popyt spekulacyjny – wiąże się z posiadaniem pieniądza w
nadziei na przyszłe dochody wynikające ze spadku cen alternatywnych w stosunku do
pieniądza aktywów oraz innych ewentualnych okazji do korzystnych lokat pieniędzy.
Motyw spekulacyjny wyjaśnia popyt na pieniądz w jego roli środka przechowywania
bogactwa.
Przydatne definicje:
Parytet - jest to liczba jednostek wagowych złota przypadająca na jednostkę pieniądza
ustawowego.
Monometalizm, system pieniężny, w którym prawnym środkiem płatniczym jest jeden
kruszec (złoto lub srebro) - jest on zarówno towarem, jak i spełniającym wszystkie swe
funkcje pieniądzem. Warunkiem istnienia tego systemu jest równość ceny kruszcu jako
towaru i jego ceny jako pieniądza.
Bimetalizm, system pieniężny, w którym prawnymi środkami płatniczymi są równocześnie
dwa kruszce (złoto i srebro). Określony między nimi stały kurs ustawowy powinien być
równy relacji rynkowej wartości (cen) obu kruszców.
Deprecjacja pieniądza, obniżenie siły nabywczej (wartości) pieniądza.
Aprecjacja wzrost kursu waluty krajowej względem walut zagranicznych, oznaczający
wzrost siły nabywczej waluty
Baza monetarna - W ujęciu makroekonomicznym jest to łączna wartość banknotów i bilonu
jaka znajdujących się w obiegu oraz poza obiegiem bankowym. Jest ona podstawą
kształtowania podaży pieniądza.
Siła nabywcza pieniądza - realna wartość pieniądza, która określa ilość dóbr i usług jaką
można zakupić za określoną jednostkę pieniężną.
BUDŻET
Budżet państwa jest to plan finansowy zawierający dochody i wydatki państwa związane z
realizacją przyjętej polityki społecznej, gospodarczej i obronnej. Sporządzany na okres
jednego roku oraz zatwierdzany przez władzę ustawodawczą. Po zatwierdzeniu staje się
aktem prawnym.
Funkcje budżetu państwa:
a) funkcja fiskalna polega na gromadzeniu dochodów budżetowych(pochodzących
głównie z podatków)umożliwiających utrzymanie aparatu władzy i realizację zadań.
b) funkcja redystrybucyjna umożliwia dokonywanie zmian w podziale dochodu
narodowego np. zmniejszenie różnic rozwoju gospodarczego różnych regionów oraz
niwelowanie nadmiernego zróżnicowania grup społecznych, tworzenie warunków
bezpieczeństwa socjalnego dla grup najuboższych. Realizację tej funkcji umożliwia
np. system podatkowy oraz wydatki budżetowe dokonywane głównie w formie tzw.
Transferów.
c) funkcja stymulacyjna polega na oddziaływaniu dochodów i wydatków budżetu
państwa na życie gospodarcze i społeczne. Za pomocą odpowiednio skonstruowanych
systemów podatkowych oraz wydatków budżetowych można np. wpływać na tempo
wzrostu gospodarczego, regulować poziom i kierunki konsumpcji. W życiu
społecznym polityka fiskalna może np. pobudzać lub hamować przyrost naturalny,
zwiększyć poziom aktywności zawodowej.
d) funkcja alokacyjna umożliwia dokonywanie zmian struktury wytworzonego narodu
dochodowego. Państwo dysponując odpowiednimi dochodami budżetowymi może
przesunąć zasoby czynników produkcji do wytwarzania dóbr publicznych,
prowadzenia prac badawczo-naukowych.
Realizacja tych funkcji jest możliwa głównie dzięki kształtowaniu przez państwo
systemu podatkowego tj. określania podmiotów podlegających opodatkowaniu, rodzaju
podatków, wysokości stawek opodatkowania, ulg i zwolnień podatkowych oraz
kształtowaniu wydatków zgodnie z potrzebami państwa.
Zasady polityki budżetowej:
a) zasada rocznego budżetowania – plan wydatków i dochodów budżetowych
obejmuje okres jednego roku. Rok budżetowy nie musi być równy kalendarzowemu.
b) zasada zupełności – budżet obejmuje wszystkie dochody i wydatki państwa
c) zasada jedności – budżet państwa powinien tworzyć jedną całość tzn. wszystkie
dochody i wydatki państwa powinny być ujęte w jednym zestawieniu
d) zasada równowagi budżetowej – polega na dążeniu do tego, żeby bieżące dochody z
podatków i innych źródeł napływające do budżetu centralnego były wystarczające do
pokrycia płatności za dobra i usługi finansowane przez rząd, płatności transferowych i
innych wydatków budżetowych.
Deficyt budżetowy jest to nadwyżka wydatków państwa nad dochodami budżetowymi.
Źródła dochodów budżetu państwa:
a) podatki
b) cła
c) dochody ze sprzedaży prywatyzowanych przedsiębiorstw
d) spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz Skarbu Państwa;
e) wpłaty z zysku Narodowego Banku Centralnego;
f) wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych oraz jednoosobowych spółek
Skarbu Państwa;
g) opłaty skarbowe, sądowe i notarialne i inne
Podatki są to przymusowe, bezzwrotne i nieodpłatne świadczenia pieniężne pobierane przez
państwowa na podstawie przepisów prawa w celu uzyskania dochodów na pokrycie
wydatków państwa.
Podatki uzasadnione są koniecznością:
a) zdobycia pieniędzy na finansowanie wydatków sektora publicznego
b) dokonywania redystrybucji dochodów między różne sektory gospodarki i grupy ludności
dysponujące różnymi dochodami
c) ograniczenia konsumpcji niektórych produktów
d) prowadzenie polityki antycyklicznej (przeciwdziałania nadmiernym wahaniom tempa
wzrostu PKB wywołanym przez cykle koniunkturalne, polityka antycykliczna ma na celu
umacnianiu popytu krajowego w okresie, gdy gospodarka jest w fazie spowolnienia lub na
ograniczaniu dynamiki popytu krajowego wtedy, gdy gospodarka rozwija się zbyt szybko i
jest w fazie ożywienia) i antyinflacyjnej (polityka antyinflacyjna to zespół działań i decyzji
zmierzających do ograniczenia inflacji do poziomu niezagrażającego sprawnemu
funkcjonowaniu gospodarki).
Podatki możemy podzielić ze względu przedmiot opodatkowania:
a) podatki dochodowe – pobierane od dochodów osobistych ludności oraz od dochodów
osób prawnych
b) podatki konsumpcyjne – (podatki od wydatków) nakładane na dobra i usługi będące
przedmiotem obrotu np. VAT, akcyza
c) podatki majątkowe – płacone od posiadanego majątku oraz od przenoszenia praw do
majątku np. spadkowe
Podatki dzielimy również na:
a) bezpośrednie – nakładane na dochody i majątek – podmiot odpowiedzialny za płacenie
podatku ponosi cały jego ciężar i bezpośrednio rozlicza się budżetem państwa.
b) pośrednie – zawarte w cenie nabywanego dobra lub usługi - konsument płaci je pośrednio
za pośrednictwem sprzedawcy, który jest zobowiązany do uiszczenia podatku.
Wydatki budżetu państwa:
a) wydatki związane z tradycyjnym pełnieniem przez państwo takich funkcji jak obrona
narodowa, administracja i wymiar sprawiedliwości
b) wydatki związane z realizacją celów społecznych (oświata, kultura, obrona zdrowia,
świadczenia socjalne)
c) wydatki wynikające z pełnienia funkcji interwencyjnych w gospodarce (oddziaływanie na
inwestycje produkcyjne i infrastrukturalne, subsydia dla rolnictwa, przedsiębiorstw
państwowych i prywatnych oraz wydatki transferowe
Automatyczne stabilizatory koniunktury:
Polityka fiskalna – opiera się na wykorzystaniu podatków i wydatków budżetowych do
stabilizacji gospodarki oraz realizacji innych celów ekonomicznych i społecznych
a) aktywna polityka fiskalna podejmowanie decyzji dotyczących zmian dochodów i
wydatków budżetowych, które pozwolą osiągnąć zamierzone w danej sytuacji cele
gospodarcze.
b) pasywna polityka fiskalna polega na wykorzystywaniu właściwej niektórym
instrumentom wrażliwości na zmiany poziomu dochodu narodowego zatrudnienia i innych
wielkości ekonomicznych. Instrumenty te samoczynnie bez potrzeby podejmowania
konkretnych decyzji dostosowawczych reagują na zmianę koniunktury. Z tego właśnie
względu określone są często jako automatyczne stabilizatory koniunktury.
Automatyczne stabilizatory koniunktury są to środki stabilizujące rozmiary globalnego
popytu i łagodzące wahania w gospodarce wmontowane w system gospodarczy niezależnie
od bieżących decyzji gospodarczych.
Do najważniejszych stabilizatorów koniunktury należy zaliczyć:
a) podatki od dochodów ludności
b) podatki od przedsiębiorstw
c) podatki pośrednie nakładane na artykuły konsumpcyjne
d) zasiłki dla bezrobotnych i inne formy świadczeń społecznych
e) programy pomocy dla rolnictwa (subwencje, polityka gwarantowanych cen produktów
rolnych).
BEZROBOCIE
Bezrobocie - sytuacja, w której część osób w wieku produkcyjnym (18-59 dla kobiet, 18-64
dla mężczyzn), zdolnych i gotowych do pracy na typowych warunkach występujących w
gospodarce, pozostaje bez pracy, pomimo podejmowanych poszukiwań pracy.
Ludność w wieku produkcyjnym można podzielić na aktywnych zawodowo i biernych
zawodowo.
Do aktywnych zawodowo (zasobów siły roboczej) zalicza się te osoby w wieku
produkcyjnym, które są zdolne do pracy i gotowe do jej podjęcia na typowych
warunkach(zwłaszcza płacowych) istniejących w gospodarce.
Pozostałe osoby w wieku produkcyjnym tworzą grupę biernych zawodowo.
Stosunek liczby aktywnych zawodowo a więc zasobów siły roboczej (S) do liczby ludności w
wieku produkcyjnym (L) nazywamy współczynnikiem aktywności zawodowej (A)
A=
S
L
A – współczynnik aktywności zawodowej
S – zasoby siły roboczej
L - liczba ludności w wieku produkcyjnym
Im wyższy współczynnik, tym większa część ludności chce pracować zawodowo.
Wysokość współczynnika zależy od:
 poziomu i zmian stawek płac
 preferencji jednostek w zakresie kształcenia
 modelu rodziny
 liczby dzieci w rodzinie i sposobu ich wychowania
 możliwości znalezienia pracy.
Strumienie napływu z sektora zatrudnienia do zasobu bezrobocia:
 osoby zwolnione z pracy w ramach zwolnień grupowych
 osoby zwolnione z pracy w trybie indywidualnym
 osoby odchodzące z pracy dobrowolnie
Strumienie napływu z zasobu siły roboczej do zasobu bezrobocia:
 osoby które ponownie podjęły działania w celu podjęcia pracy
 bezrobotni absolwenci szkół
Strumienie odpływu z zasobu bezrobocia:
 osoby, które znalazły pracę
 osoby zniechęcone poszukiwaniami pracy i odchodzące na emeryturę i rentę.
LUDNOŚĆ W WIEKU PRODUKCYJNYM
„L”
AKTYWNI ZAWODOWO
( ZASOBY SIŁY ROBOCZEJ )
”S”
ZATRUDNIENI
„Z”
BIERNI ZAWODOWO
„Ns”
BEZROBOTNI
„B”
S=Z+B
S – siła robocza
Z – zatrudnieni
B – bezrobotni
Przekształcając wzór S = Z + B otrzymujemy:
B=S+Z
Przekształcając wzór A = S / L otrzymujemy:
S=AxL
Korzystając z obu wzorów otrzymujemy:
B=AxL–Z
Rozmiary bezrobocia zależą od 3 czynników:
 współczynnika aktywności zawodowej
 liczby ludności w wieku produkcyjnym
 rozmiarów zatrudnienia
Stopa bezrobocia wyraża stosunek liczby bezrobotnych do zasobów siły roboczej. Pokazuje,
jaką część zasobów siły roboczej stanowią bezrobotni
b = B / S x 100%
b - wskaźnik stopy bezrobocia
Typy bezrobocia:
Bezrobocie frykcyjne – powstaje w związku z powolnością przystosowań struktury podaży
siły roboczej i struktury popytu na siłę roboczą. Określa się mianem nieredukowalnego
minimum, które zawsze było, jest i będzie nierozłączną cechą każdej gospodarki
wolnorynkowej. Jest to bezrobocie przymusowe a kiedy nie przekracza 4 % jest bezrobociem
naturalnym.
Bezrobocie strukturalne - to niedopasowania dotyczące regionów (bezrobocie regionalne),
zawodów, miejsca i czasu wykonywanej pracy (bezrobocie sezonowe). Wynika przede
wszystkim z postępu technicznego (niedopasowania kwalifikacyjno-zawodowe),
geograficznego rozmieszczenia wakatów i pracy. Jest bezrobociem przymusowym.
Bezrobocie koniunkturalne - związane jest z nadwyżką całkowitej podaży siły roboczej nad
całkowitym popytem na siłę roboczą. Bezrobocie przymusowe.
Bezrobocie naturalne - występuje w sytuacji równowagi na rynku pracy i nie przekracza 4%.
Bezrobocie dobrowolne -dotyczy sytuacji, w której osoba bezrobotna nie akceptuje
oferowanej jej pracy, płacy albo warunków i okoliczności zatrudnienia. Decyzja
bezrobotnego zależy od porównania kosztów i korzyści związanych z zatrudnieniem i
bezrobociem.
Aktywna polityka państwa na rynku pracy opiera się na wykorzystaniu szeregu
instrumentów ekonomicznych. Dzieli się na:
Politykę makroekonomiczną, która polega wykorzystaniu instrumentów fiskalnych
( podatków i wydatków budżetowych) i pieniężnych (stopy procentowej i podaży pieniądza)
w celu redukcji bezrobocia.
Polityka mikroekonomiczna obejmuję:
 Publiczne programy zatrudnienia
 Subsydiowanie zatrudnienia
 Szkolenia zawodowe
 Pożyczki dla przedsiębiorstw
Pasywna polityka państwa obejmuje różnorodne formy pomocy finansowej dla
bezrobotnych przede wszystkim zasiłki dla bezrobotnych i odprawy.
INFLACJA
Rodzaje inflacji:
a) z punktu widzenia natężenia (nasilenia)
 inflacja pełzająca – gdy wskaźnik cen nie przekracza 5% rocznie występuje w
krajach nawet najbardziej rozwijających się. Jest ona zwykle pod kontrolą rządu i nie
zakłóca procesów w gospodarce.
 inflacja umiarkowana (krocząca) – gdy wskaźnik cen mieści się w granicach od 5%
do 10% rocznie ma tendencje do wymykania się spod kontroli rządu typowa dla
krajów, które po okresie ciągle przyspieszanego tempa wzrostu gospodarczego
wkraczają w okres stabilizacji tego tempa, utrzymując je jednak na wysokim
poziomie. Jest tutaj odczuwalny niewielki wzrost cen, generalnie mało przekładający
się na domowe budżety
 inflacja galopująca - gdy wskaźnik cen waha się od 10% do 150% rocznie
negatywnie wpływa na przebieg procesów gospodarczych typowa dla krajów słabo
rozwiniętych pod względem gospodarczym wkraczającym na drogę przyspieszonego
rozwoju gospodarczego, odczuwalna w zależności od swej wielkości
 hiperinflacja (szalejąca) – gdy ceny rosną w tempie przekraczającym 150% rocznie
najgroźniejsza dla gospodarki typowa dla krajów wyniszczonych wojną. Nie jest
tutaj możliwe racjonalne gospodarowanie ani w skali przedsiębiorstwa, ani
makroekonomicznej. Ucieczka od pieniądza krajowego i zastąpienie go innymi
towarami, powoduje ogromne zubożenie społeczeństwa
b) z punktu widzenia przyczyn
 popytowa - jest nadmierny popyt w stosunku do istniejącej podaży – ustalenie się
agregowanego popytu na towary na poziomie przewyższającym możliwości jego
zaspokojenia
 kosztowa - przyczyną inflacji jest wzrost kosztów produkcji niezależnie od
agregowanego popytu na towar. Gdy rosną koszty produkcji przedsiębiorstwa
przerzucają ten wzrost na ceny wyrobów gotowych obciążając w ten sposób
nabywców. Typy inflacji kosztowej:
 inflacja płacowa gdy rosną płace niezależnie od popytu na pracę
 inflacja wywołana przez zyski, gdy przedsiębiorstwa wykorzystują swoją
pozycję monopolistyczną aby podnieść ceny niezależnie od popytu na ich
wyroby
 inflację wywołaną przez ceny dóbr importowanych gdy ceny te rosną
niezależnie od poziomu agregowanego popytu
 inflację wywołaną przez podatki gdy wzrost podatków przerzucany jest na
ceny
 strukturalna - której przyczyną jest niedostosowanie struktury produkcyjnej do
zmieniających się potrzeb nabywców. Występuje wtedy gdy producenci nie są w
stanie nadążyć za zmianami struktury popytu i pojawiają się niedobory najbardziej
poszukiwanych produktów. Inflacja strukturalna ma charakter inflacji popytowo kosztowej
TEST
1. Do dóbr publicznych należy:
Obrona narodowa..
2. Sytuacja S > I oznacza:
lukę deflacyjną...
3. Stosunek przyrostu oszczędności do przyrostu dochodu to:
krańcowa skłonność do oszczędności
4. Ksk wystarczy do obliczenia:
mnożnika inwestycji...
5 Funkcja konsumpcji C = Ca + 0,9Y ile wynosi Ksk:
0,9
6. Do podatków majątkowych należy:
podatek Belki
7. Równowaga w uproszczonym modelu gospodarki oznacza sytuację, w której?
Oszczędności = Inwestycje
8 Mnożnik inwestycji w zrównoważonym modelu gospodarki wynosi:
1
9. PNN to:
PNB pomniejszony o amortyzację.
10. Nierównowaga na rynku towarów oznacza sytuację, w której:
łączne planowane wydatki na towary nie są równe wielkości produkcji
11.PKB w cenach czynników produkcji równy jest:
PKB w cenach rynkowych powiększonemu o subsydia i pomniejszonemu o podatki
12.W rozwiniętym modelu gospodarki występują:
wydatki rządowe
13. Paradoks zapobiegliwości to:
spadek dochodu narodowego pod wpływem wzrostu oszczędności.
Download