Mechanizm kreacji pieniądza przez system

advertisement
Pieniądz – współcześnie oznacza powszechnie akceptowalny instrument finansowy,
za pomocą którego dokonuje się płatności za towary lub usługi oraz realizuje zobowiązania
płatnicze.
Formy pieniądza:
- w średniowieczu dominującą formą pieniądza były monety srebrne i złote. Był to pieniądz
pełnowartościowy gwarantujący stabilność cen i całego sytemu finansowego, ale podlegający
dematerializacji. Obok pieniądza kruszcowego zaczął się pojawiać pieniądz papierowy. Bilety
emitowane przez banki prywatne, w pełni wymienialne na złoto i srebro, skutecznie zastępowały
kruszce w realizowaniu pieniądza;
-wprowadzenie pieniądza bezgotówkowego-był to kolejny krok w ewolucji obiegu pieniężnego.
Gromadzenie oszczędności w gotówce i przetrzymywanie jej w domu jako nieracjonalne
ustąpiło miejsca wygodniejszemu lokowaniu gotówki w banku w formie wkładu. Kiedy wiele
jednostek zaczęło lokować gotówkę w banku, przestało być niezbędne regulowanie zobowiązań
między klientami w pieniądzu papierowym. Wkład banku stał się równie dobrym pieniądzem jak
banknoty czy złote monety. Jednak wciąż drobne transakcje realizowane są w pieniądzu
gotówkowym;Pieniądz bezgotówkowy zwany jest także pieniądzem depozytowym, wkładowym
lub bankowym.
-pieniądz elektroniczny- produkt magazynujący wartość, w którym zapis środków pieniężnych,
jest przechowywany na urządzeniu elektronicznym, pozostającym w posiadaniu klienta.
Przykładem pieniądza elektronicznego są karty płatnicze czy karty kredytowe.
W polskiej gospodarce występuje dwustopniowy system bankowy: bank centralny i
podlegające mu banki prywatne. Krążą dwa rodzaje pieniądza: pieniądz banku centralnego oraz
pieniądz banków prywatnych, zwany pieniądzem bankowym, depozytowym albo wkładowym.
Pieniądz banku centralnego to pieniądz gotówkowy, będący równocześnie zobowiązaniem tego
banku (banknoty i monety – ogólnie dostępny i najczęściej używany; głównie pieniądz
dochodowy ludzi). Natomiast pieniądz banków komercyjnych jest pochodną pieniądza banku
centralnego zw. bezgotówkowym (bankowym), charakteryzuje się jedynie zapisami na
rachunkach.
Pieniądz kreowany jest w operacjach kredytowych banków.
Pierwotna kreacja pieniądza
KREACJA PIERWOTNA przebiega w banku centralnym, który udziela kredytów bankom
komercyjnym.
We współczesnych systemach bankowych emisję banknotów reguluje baza monetarna. Są to
aktywa finansowe banku centralnego. Najważniejszymi składnikami bazy monetarnej są:
1. Aktywa zagraniczne banku centralnego - są to najbardziej płynne składniki majątku na
rynkach zagranicznych.
2. Obligacje skarbowe - papiery dłużne rządu. Są emitowane w celu zredukowania deficytu
budżetowego.
Emisja obligacji ma charakter inflacyjny jeżeli kredytodawcą jest bank centralny (powiększa się
baza monetarna). Taką emisję nazywamy emisją fiducjarną - emisja banknotów pod zastaw
obligacji.
3. Przyjęte do redyskonta weksle.
4. Kredyty w rachunku otwartym (kredyty refinansowe) - kredyt pozostawiony do dyspozycji
innych banków.
Jednym słowem są to depozyty na rachunkach w banku centralnym powiększone o sumę
obiegających znaków pieniężnych (wielkość emisji); stanowią łącznie pieniądz banku
centralnego.
Bank centralny udzielając kredytu tworzy nowy pieniądz – nie sięga do środków
zdeponowanych w banku. Dla niego udzielenie kredytu nie jest wydatkiem. Dlatego jest to
kreacja pierwotna. Inna formą pierwotnej kreacji pieniądza jest wypłata gotówki przez bank
centralny na rzecz jednostki budżetowej. Ta forma kreacji pieniądza polega na emisji pieniądza
gotówkowego. Również w przypadku skupu przez bank centralny zagranicznych walut i dewiz
następuje pierwotna kreacja pieniądza.
Mówiąc o pierwotnej kreacji pieniądza należy wspomnieć o rodzajach rachunków bankowych.
Wyróżniamy następujące rodzaje rachunków bankowych:
1. Rachunki rozliczeniowe:
a) rachunki bieżące – mają podstawowe znaczenie dla podmiotów gospodarczych.
Wpływają na nie należności od odbiorców za sprzedawane towary i świadczone usługi,
podejmowane są z nich środki na wypłatę wynagrodzeń, pokrywane zobowiązania
wobec dostawców itp.
b) Rachunki pomocnicze – służą do przeprowadzania rozliczeń za pośrednictwem
innych banków niż bank prowadzący rachunek bieżący lub do dokonywania operacji w
ściśle określonym celu,
2. Rachunki lokat terminowych – służą do przechowywania środków pieniężnych przez
okres wynikający z umowy zawartej z bankiem. Korzystają z nich przedsiębiorstwa
obywające się bez kredytów, lokując na nich wolne środki. Zachęca je do tego
oprocentowanie wyższe niż na rachunkach bieżących.
3. Rachunki oszczędnościowe(wkłady oszczędnościowe) – są prowadzone dla osób
fizycznych, dla szkolnych kas oszczędności i pracowniczych kas zapomogowopożyczkowych. dowodem zawarcia umowy takiego rachunku jest książeczka
oszczędnościowa lub inny dokument imienny. Rachunków tych nie wolno
wykorzystywać do rozliczeń związanych z działalnością gospodarczą.
4. Rachunki powiernicze – prowadzone są na podstawie odrębnej umowy. Środki pochodzą
wyłącznie od osób trzecich, które powierzają je posiadaczowi rachunki (powiernikowi)
na podstawie zawartej z nim odrębnej umowy (umowy powierniczej).
Inne rodzaje rachunków bankowych wymienia jeszcze ustawa o Narodowym Banku Polskim
w art. 51, są to rachunki prowadzone przez NBP:
1. rachunki banków
2. rachunki budżetu państwa
3. rachunki Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
4. rachunki Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej
5. rachunki innych osób prawnych, dla których wymagana jest zgoda Prezesa Narodowego
Banku Polskiego.
Wtórna kreacja pieniądza
KREACJA WTÓRNA realizowana przez banki komercyjne, które udzielają kredytów swoim
klientom. W procesie kreacji pieniądza przez banki komercyjne możemy wyróżnić:
-wkład pierwotny – załóżmy że klient wpłaca do banku gotówkę np. 1000zł. Bank otwiera mu
rachunek na tę kwotę, którym ten klient może dysponować. Dokonany wkład jest to właśnie
wkład pierwotny. W wyniku tej operacji następuje przekształcenie pieniądza gotówkowego
(banknotów) w pieniądz bezgotówkowy, jakim jest wkład klienta na rachunku bankowym.
Zmiana ta nie wpływa na ilość pieniądza w obiegu, gdyż nastąpiła jedynie zamiana formy
pieniądza. Wkład ten ma pełne pokrycie w rezerwie gotówkowej banku.
- wkład pochodny – w wyniku uzyskanego przez bankowców doświadczenia okazało się że tylko
niewielka część zdeponowanych w bankach wkładów jest podejmowana w gotówce. Pozostała
część służy do rozliczeń bezgotówkowych albo przez długi czas nie jest podejmowana. Uznano
zatem, że nie ma potrzeby utrzymywania 100% - go pokrycia wkładu pierwotnego w postaci
gotówki w banku. Wystarczy utrzymanie jedynie określonej części wkładu w postaci rezerwy
gotówkowej. Pozostałą część można wykorzystać na udzielenie pożyczki innemu klientowi w
postaci otwarcia na jego rzecz rachunku bieżącego z wkładem, którym ten klient może
swobodnie dysponować. Taką transakcję polegającą na udzieleniu pożyczki klientowi w formie
rachunku bieżącego nazywa się tworzeniem wkładu pochodnego a sam wkład-wkładem
pochodnym.
Z wtórną kreacją pieniądza mamy do czynienia wówczas, gdy banki komercyjne
udzielają kredytów swoim klientom. Ta kreacja wyznacza wielkość podaży pieniądza. W czasie
stabilizacji gospodarczej banki nie muszą całej zgromadzonej w postaci wkładów gotówki
trzymać w skarbcu. Klienci dokonują wpłat i wypłat na przemian i wystarczy tylko stosunkowo
niewielka rezerwa gotówkowa, aby zrealizować wszystkie ich dyspozycje. Resztę środków banki
mogą spożytkować udzielając kredytu przedsiębiorstwom lub indywidualnym osobom,
zarabiając na tej transakcji. Pożyczone sumy wracają do banków, w postaci wpłat na rachunki i
mogą służyć do udzielenia kolejnej pożyczki, i tak dalej, i tak dalej. W ten sposób z pewnej
kwoty przyjętych na początku depozytów powstała znacznie większa suma pieniądza bankowego
w postaci kredytów. Banki zazwyczaj starają się udzielić jak najwięcej kredytów, aby
powiększyć swoje zyski. Bank komercyjny tylko do pewnej wielkości może udzielać kredytów.
Kreacja pieniądza bankowego postępuje aż do momentu tworzenia wkładów pochodnych przez
banki tzn. do momentu kiedy relacja między wkładem pierwotnym a sumą wkładów pochodnych
osiągnie granicę poniżej której nie może zejść ze względu na konieczność zachowania minimum
płynności płatniczej.
Kreacja pieniądza bankowego przez banki komercyjne następuje poprzez wzrost
wielkości kredytów udzielanych przez te banki, a także przez zwiększenie zakupu walut obcych.
Obie te operacje powodują wzrost środków płatniczych w danym banku lub w innym banku, na
którego konto zostały przekazane środki otrzymane w formie kredytu.
Ograniczenie kreacji pieniądza przez bank komercyjny wynika z konieczności
utrzymywania płynności. Każde udzielenie kredytu oznacza, że część tego kredytu może być
wypłacona w gotówce bądź też przekazana na rachunek innym bankom tzn. że tylko część
środków z udzielonego kredytu pozostanie na rachunku w banku. Te czynniki powodują, że bank
komercyjny musi posiadać odpowiednią wielkość pieniądza rezerwowego banku centralnego,
żeby móc bez ograniczeń pokryć wypłaty gotówkowe swoich klientów oraz pokryć ujemne dla
siebie saldo rozliczeń z innymi bankami.
Mechanizm kreacji pieniądza przez system bankowy
Rezerwa obowiązkowa wynosi 3,5% (tak jak w Polsce)
Depozyty
Banki
Rezerwy
na żądanie obowiązkowe
Kredyty
I
1000,00
35,00
965,00
II
965,00
33,78
931,22
III
931,22
32,59
898,63
IV
898,63
31,45
867,18
V
867,18
30,35
836,83
VI
836,83
29,29
807,54
VII
807,54
28,26
779,28
VIII
779,28
27,27
752,01
IX
752,01
26,32
725,69
X
725,69
25,40
700,29
Razem
8563,38
299,71
8263,67
20008,05
700,29
19307,76
28571,43
1000,00
27571,43
Wszystkie
pozostałe banki
System bankowy
ogółem
Cały system bankowy wykreował pieniądz w wysokości 28571,43 zł. Przyrost podaży pieniądza
wyniósł jednak nie 28571,43 zł, ale 27571,43 zł; 1000 zł to jedynie zamiana już wcześniej
istniejącego pieniądza banku centralnego (gotówki) na pieniądz bankowy.
To, ile cały system bankowy jest w stanie wykreować można obliczyć na podstawie wzoru:
D=
R
35
,D=
= 1000, gdzie:
r
0,035
R – wartość rezerw
r – wskaźnik rezerw obowiązkowych
D – wkłady na żądanie
O tym, ile wyniesie kreacja pieniądza bankowego przy danych zasobach pieniądza
gotówkowego, decyduje mnożnik kreacji pieniądza, będący odwrotnością wskaźnika
rezerwowego. Mnożnik kreacji pieniądza bankowego jest współczynnikiem określającym ile
zostanie udzielonych kredytów w zależności od wielkości wkładu początkowego (pierwszego
depozytu).
Podaż pieniądza, całkowita wartość znajdujących się w obiegu zasobów pieniądza,
traktowanego jako środek wymiany. Obejmuje ona wartość gotówki (banknotów i bilonu)
znajdującej się w obiegu pozabankowym oraz wkładów bankowych płatnych na każde żądanie.
Czynniki wpływające na podaż pieniądza bankowego:
1. Stopa rezerw obowiązkowych – stanowi minimalna relację rezerw gotówkowych do
wkładów, jaką muszą utrzymywać banki komercyjne na mocy decyzji banku centralnego (Rady
Polityki Pieniężnej). Jeśli zasób gotówki w banku komercyjnym spadnie poniżej obowiązkowej
stopy rezerw, wówczas musi on natychmiast pożyczyć gotówkę, najczęściej od banku
centralnego.
Rezerwa obowiązkowa składa się z dwóch części, są to:
a) kwoty odprowadzane na nie oprocentowany rachunek rezerw obowiązkowych w banku
centralnym;
b) kwoty zadeklarowane i przetrzymywane w kasach banku.
Obowiązkowe rezerwy bankowe wyznaczane przez bank centralny ograniczają kreację pieniądza
przez banki komercyjne. Równocześnie bank centralny tworzy rezerwę płynności dla każdego
banku komercyjnego, która może być uruchamiana w trudnej sytuacji finansowej banku.
Stopa rezerw obowiązkowych obliczana jest w odniesieniu do wartości zdeponowanych środków
pieniężnych w banku komercyjnym, czyli w postaci depozytów i lokat. W Polsce od 31
października 2003r. wynosi ona 3,5% do chwili obecnej. Wskaźnik ten ma istotny wpływ na
kształtowanie ilości pieniądza w obiegu. Bank centralny zmieniając poziom wskaźnika reguluje
wysokość rezerw obowiązkowych oraz oddziaływuje na płynność finansową, a w rezultacie
zobowiązuje banki komercyjne do zawężenia lub rozszerzenia akcji kredytowej. Podwyższenie
wskaźnika rezerw obowiązkowych zmusza banki komercyjne do utrzymywania większej części
aktywów w formie gotówki lub w postaci nieoprocentowanych wkładów w banku centralnym.
Aktywa te są zamrożone i nie mogą być przeznaczone na działalność kredytową, proces kreacji
pieniądza zatrzymuje się oraz zmniejsza się aktywność gospodarcza. Inaczej jest w przypadku
obniżenia wskaźnika, w tej sytuacji uwolnione fundusze banki komercyjne przeznaczają na
kredyty, a to powoduje wzrost ilości pieniądza w obiegu, wzrost siły nabywczej społeczeństwa,
a także wpływa na ożywienie się gospodarki.
2. Wskaźnik gotówkowy – czyli wskaźnik skłonności do utrzymywania gotówki zamiast
depozytów na żądanie.
Na wskaźnik gotówkowy największy wpływ mają dwa elementy:
a) dochód,
b) rynkowa stopa procentowa.
Im wyższe są dochody społeczeństwa, tym niższą ich część przechowuje się w gotówce. W
miarę wzrostu zasobności społeczeństwa coraz bardziej opłacalne staje się używanie czeków, za
pomocą których przelewa się fundusze z jednego rachunku na drugi. Dlatego obrót
bezgotówkowy rozpowszechnił się głównie w krajach rozwiniętych.
Odwrotna zależność istnieje między wskaźnikiem gotówkowym a rynkową stopą procentową.
Wzrost stopy procentowej sprawia, że coraz mniej opłacalne jest utrzymywanie gotówki
nieprzynoszącej żadnego dochodu. Lepiej ulokować ją w krótkoterminowych, a więc płynnych,
aktywach oprocentowanych. W razie potrzeby łatwo taki walor zamienić na pieniądz
gotówkowy. Jeżeli poziom stopy procentowej jest niski to zapotrzebowanie na pieniądz rośnie,
wtedy korzystne jest utrzymanie majątku w najbardziej płynnych aktywach, czyli w gotówce.
Na wskaźnik gotówkowy mają również wpływ: zaufanie społeczeństwa do systemu bankowego,
wysokość opłat banków za dysponowanie wkładami (rachunkami) na żądanie i opłat za
rozliczenia czekowe na rachunkach czekowych, a także rozwój techniki bankowej. Na przykład,
rozszerzenie stosowania kredytowych kart magnetycznych przy regulowaniu zobowiązań
zmniejsza zapotrzebowanie na gotówkę.
3. Wskaźnik rezerw nadobowiązkowych (nadwyżkowych) – banki komercyjne faktycznie
utrzymują nie tylko rezerwy obowiązkowe, ale i także i rezerwy nadobowiązkowe. W ten sposób
zabezpieczają się przed szczególnymi okolicznościami, mogącymi powodować wzmożone
wycofanie przez klientów gotówki.
Wskaźnik rezerw nadobowiązkowych określany jest przez poziom rynkowej stopy procentowej
i wahania depozytów. Gdy rynkowa stopa procentowa wzrasta, to mniej korzystne jest
utrzymywanie rezerw przez banki ponad niezbędne minimum. Nadwyżkę opłaca się przeznaczyć
na dalszą akcję kredytową. Należy jednak brać pod uwagę to, że zwyżka owego wskaźnika
rezerw nadobowiązkowych skłania do zmiany nieoprocentowanych wkładów na żądanie na
płynne aktywa rynku pieniężnego, co ogranicza podaż pieniądza. W wyniku hamowania
pożyczek znowu tworzą się rezerwy nadobowiązkowe. Najczęściej jednak jest tak, że wzrost
rynkowej stopy procentowej powoduje spadek rezerw nadobowiązkowych i wzrost podaży
pieniądza.
Do utrzymywania rezerw nadobowiązkowych skłaniają banki wahania depozytów na żądanie.
Zmienność wkładów wynika z kolei z sezonowości wypłat oraz działania innych czynników
trudnych do przewidzenia. Im wyższe są wahania depozytów na żądanie, tym wyższe muszą być
rezerwy nadobowiązkowe i tym mniejsza jest kreacja pieniądza bankowego.
4. Wskaźnik depozytów terminowych – to wskaźnik skłonności do utrzymywania depozytów
terminowych, zamiast depozytów na żądanie.
Ludność, czyli społeczeństwo, utrzymuje swój majątek nie tylko w formie wkładów na żądanie,
którymi można dysponować w każdej chwili, ale także w formie wkładów terminowych, które
lokujemy w banku na dłuższe okresy.
Na wskaźnik depozytów terminowych mają wpływ: dochód, stopa oprocentowania wkładów
terminowych i rynkowa, krótkoterminowa stopa procentowa.
Im wyższe są dochody, tym wyższy jest ten wskaźnik. W miarę wzrostu zasobności
społeczeństwa zwiększają się oszczędności, których jedną z form są właśnie wkłady terminowe.
Wzrost oprocentowania kredytów zwiększa ich wartość. Może to jednak mieć miejsce kosztem
innych aktywów, od których uzyskuje się rynkową, krótkoterminową stopę procentową, oraz
kosztem wkładów na żądanie. Może niejako nastąpić substytucja aktywów w ogólnym ich
portfelu, a czynnikiem sprawczym jest zmiana relacji stóp procentowych od różnych walorów.
Wzrost stopy oprocentowania wkładów terminowych zmniejsza mnożnik kreacji pieniądza,
oczywiście tylko wtedy, gdy wkładów terminowych nie wliczamy do pojęcia pieniądza.
Odwrotnie jest z rynkową, krótkoterminową stopą procentową. Jej wzrost w stosunku do
oprocentowania wkładów terminowych obniża wskaźnik wkładów terminowych i podwyższa
wskaźnik kreacji pieniądza.
5. Wskaźnik rezerw pożyczonych – czasami banki komercyjne korzystają z funduszy
pożyczonych od banku centralnego, ponieważ bardziej może im się opłaca ponoszenie kosztów
oprocentowania od pożyczonych środków finansowych w centralnej instytucji monetarnej niż
utrzymywanie rezerw nadobowiązkowych.
Na wskaźnik rezerw pożyczonych oddziałuje relacja dwóch stóp procentowych: rynkowej stopy
procentowej i redyskontowej stopy banku centralnego. Wzrost rynkowej stopy procentowej
zachęca banki komercyjne do pożyczania rezerw w banku centralnym w drodze redyskonta
weksli. Nagromadzone fundusze można z kolei ulokować na rynku pieniężnym, czyli rynku
walorów krótkoterminowych. Wzrost stopy redyskontowej zmniejsza skłonność do redyskonta
weksli. Gdy stopa redyskonta spada, to dzieje się dokładnie tak jak przy wzroście stopy
rynkowej. Należy podkreślić, że wpływ wskaźnika rezerw pożyczonych na podaż pieniądza jest
dokładnie odwrotny niż w przypadku wskaźników wcześniej opisanych. Jego wzrost powoduje
wzrost kreacji pieniądza, a tym samym wzrost ilości pieniądza bankowego.
Na wskaźnik rezerw pożyczonych oddziałuje jeszcze relacja stopy redyskontowej do stopy
panującej na hurtowym rynku międzybankowym. Banki handlowe wcale bowiem nie muszą
pożyczać potrzebnych im funduszy w banku centralnym, ale mogą to właśnie uczynić na rynku
międzybankowym. Wzrost stopy redyskontowej, czyli relatywny spadek stopy rynku
międzybankowego, zwiększa popyt na pożyczki na tym właśnie rynku, a zmniejsza popyt na
pożyczki zaciągnięte w banku centralnym. W skali całego systemu bankowego możliwości
pożyczkowe netto zmniejszają się, co hamuje ekspansję kredytową, wprawdzie dzięki
funduszom pożyczonym na rynku międzybankowym niektóre banki handlowe mogą rozszerzać
kreację pieniądza, ale dzieje się to kosztem innych banków, które akurat lokują nadwyżki swych
rezerw na omawianym rynku, co oczywiście ogranicza przyrost podaży pieniądza.
Spadek stopy redyskontowej, czyli relatywny wzrost stopy procentowej międzybankowego
rynku hurtowego, pobudza emisję pieniądza bankowego.
Wpływ rynkowej stopy procentowej, bazy monetarnej i częściowo dochodu na podaż pieniądza
jest pozytywny. Im wyższą wartość osiągają te czynniki, tym większa jest podaż pieniądza
i odwrotnie.
Wpływ banku centralnego na rezerwy banków komercyjnych
Istotną kwestią w procesie kreacji pieniądza jest pokazanie, w jaki sposób zmieniają się rezerwy
banków komercyjnych w banku centralnym. To ich wysokość decyduje o kreacji pieniądza
bankowego. Należy brać pod uwagę wszystkie rodzaje rezerw, zarówno obowiązkowe, jak i
nadobowiązkowe. W Polsce dotyczy to stanu rachunków rezerwy obowiązkowej i stanu
rachunków bieżących utrzymywanych w Narodowym Banku Polskim.
Pierwszym instrumentem są operacje otwartego rynku banku centralnego. Jest istotne, że
kupując bądź sprzedając weksle skarbowe w transakcjach z bankami komercyjnymi, bank
centralny zmienia ich rezerwy. Kupując weksle, powiększa rezerwy banków komercyjnych. W
tym momencie następuje kreacja nowego pieniądza, a mianowicie kreacja pieniądza banku
centralnego. Bank centralny kreuje swój pieniądz z niczego. Nie sięga bowiem do jakichś
wcześniej nagromadzonych funduszy, lecz tworzy całkiem nową siłę nabywczą. Emisja
pieniądza banku centralnego nie ma zabezpieczenia w zasobach złota banku centralnego, tak jak
to było w przeszłości. Obecnie już żadna waluta nie jest wymienialna na złoto i babki centralne
nie mają obowiązku uzależniania od niego emisji pieniądza.
Pieniądz banku centralnego emitowany jest w formie bezgotówkowej. Następnie może być
zamieniony na gotówkę. Jest to już jednak operacja czysto techniczna, zjawisko zamiany jedynie
formy pieniądza, nie zaś emisji pieniądza nowego. Bank centralny kreuje pieniądz do gospodarki
w formie bezgotówkowej.
Przyrost rezerw banków komercyjnych oznacza powiększenie bazy monetarnej. Zgodnie z
działaniem mnożnika pieniężnego następuje wzrost akcji kredytowej banków komercyjnych,
wielokrotny przyrost pieniądza bankowego i ogólnej ilości pieniądza w obiegu.
Istnieją też inne sposoby regulowania wysokości rezerw bankowych. Jednym z nich są operacje
redyskonta weksli handlowych (nie skarbowych). Bank centralny kupując weksle od banków
komercyjnych według stopy redyskontowej, zwiększa ich rezerwy i bazę monetarną.
Podobnie jest, gdy bank centralny udziela bezpośrednio kredytu bankowi komercyjnemu na
uzupełnienie płynności. Znów rezerwy i baza monetarna rosną. Oznacza to najpierw emisję
pieniądza banku centralnego, a następnie emisję pieniądza bankowego.
W jaki sposób deficyt budżetowy i deficyt bilansu płatniczego wpływają na podaż pieniądza w
kraju?
Gdy występuje deficyt budżetowy, to musi on być w jakiś sposób sfinansowany. Ważne jest kto
nabywa weksle skarbowe. Jeżeli przedsiębiorstwa, ludność i banki komercyjne, to w zasadzie nie
ma to wpływu na procesy emisyjne. Następuje tylko przesunięcie oszczędności od jednej grupy
podmiotów do innej. Oczywiście, udzielenie kredytu skarbowi państwa przez banki komercyjne
oznacza emisję pieniądza bankowego. Jednak trzeba mieć na uwadze, że najprawdopodobniej
banki komercyjne i tak udzieliłyby tych kredytów. Kredytowałyby nie skarb państwa lecz
przedsiębiorstwa i ludność. Emisja pieniądza bankowego i tak miałaby miejsce, chyba że
występowałby niedostatek popytu na kredyt bankowy ze strony przedsiębiorstw i ludności, czego
nie można wykluczyć. Finansowanie deficytu budżetowego oznaczałoby uruchomienie
oszczędności społeczeństwa i dodatkową kreację pieniądza bankowego. Ale jest sytuacja
wyjątkowa. Normalnie, opisany sposób finansowania deficytu budżetowego nie powoduje
dodatkowej emisji pieniądza.
Natomiast finansowanie deficytu budżetowego przez bank centralny powoduje dodatkową
emisję pieniądza. Gdy weksle skarbowe kupuje centralna instytucja monetarna, to emituje ona
pieniądz banku centralnego. Ten z kolei jest podstawą kreacji pieniądza bankowego. Taki
sposób finansowania deficytu budżetowego ma charakter inflacyjny, oznacza emisję pustego
pieniądza. Fachowo mówi się, że jest to monetyzacja długu publicznego. Ten inflacyjny
sposób pokrywania niedoborów budżetowych w Polsce jest już prawnie zakazany.
Na podaż pieniądza w kraju ma wpływ również saldo bilansu płatniczego. Deficyt bilansu
płatniczego powoduje odpływ cennych dewiz za granicę, gdyż płatności w walutach obcych są
wyższe od wpływów w walutach obcych. Importerzy kupują waluty obce w bankach
komercyjnych. Te z kolei nabywają je w banku centralnym. Do banku centralnego napływa
pieniądz krajowy jako zapłata za zakupione waluty obce. Spadkowi rezerw dewizowych banku
centralnego towarzyszy równolegle napływ pieniądza krajowego, co oznacza wycofanie
pieniądza z obiegu. Deficyt bilansu płatniczego powoduje więc spadek podaży pieniądza w
kraju.
Nadwyżka bilansu płatniczego powoduje z kolei wzrost ilości pieniądza w obiegu. Dodatnie
saldo bilansu oznacza, że wpływy w walutach obcych są wyższe od wydatków w tych walutach.
Nadwyżka cennych dewiz jest gromadzona w bankach komercyjnych. Te jednak nie chcą
utrzymywać wysokich rezerw walutowych i odsprzedają je bankowi centralnemu. W wyniku
tego rodzaju transakcji wzrastają rezerwy walutowe banku centralnego. Ale płacąc bankom
komercyjnym za dewizy obce pieniądzem krajowym, bank centralny kreuje własny pieniądz.
Zwiększa rezerwy bankowe i bazę monetarną. Proces emisyjny rozkręca się. Akurat w tym
przypadku nie możemy twierdzić, iż bank centralny kreuje pieniądz z niczego. Tak nie jest, gdyż
zabezpieczeniem dodatkowo wyemitowanego pieniądza banku centralnego są jego rezerwy w
walutach obcych. Ostatecznie nadwyżka bilansu płatniczego powoduje wzrost ilości pieniądza w
kraju, a deficyt bilansu płatniczego powoduje spadek ilości pieniądza w gospodarce.
W gospodarce krążą dwa rodzaje pieniądza:
1. pieniądz banku centralnego – jest to pieniądz gotówkowy, będący
równocześnie zobowiązaniem tego banku (banknoty i monety –
ogólnie dostępny i najczęściej używany; głównie pieniądz
dochodowy ludzi).
2. pieniądz banków prywatnych, zwany pieniądzem bankowym,
depozytowym albo wkładowym. Pieniądz ten jest pochodną
pieniądza banku centralnego zwany bezgotówkowym
(bankowym), charakteryzuje się jedynie zapisami na rachunkach.
Pieniądz kreowany jest w operacjach kredytowych banków.
Pierwotna kreacja pieniądza
KREACJA PIERWOTNA przebiega w banku centralnym, który udziela
kredytów bankom komercyjnym.
We współczesnych systemach bankowych emisję banknotów reguluje
baza monetarna. Są to depozyty na rachunkach w banku centralnym
powiększone o sumę obiegających znaków pieniężnych. Bank centralny
udzielając kredytu tworzy nowy pieniądz – nie sięga do środków
zdeponowanych w banku. Dla niego udzielenie kredytu nie jest wydatkiem.
Przykłady pierwotnej kreacji pieniądza:
- udzielenie kredytu;
- wypłata gotówki przez bank centralny na rzecz jednostki budżetowej;
-skup przez bank centralny zagranicznych walut i dewiz.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
Rodzaje rachunków bankowych wg ustawy Prawo Bankowe:
Rachunki rozliczeniowe:
a)
rachunki bieżące
b) rachunki pomocnicze
Rachunki lokat terminowych
Rachunki oszczędnościowe (wkłady oszczędnościowe)
Rachunki powiernicze
Rodzaje rachunków bankowych wg ustawy o NBP:
Rachunki banków
Rachunki budżetu państwa
Rachunki Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
Rachunki Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej
Rachunki innych osób prawnych, dla których wymagana jest zgoda
Prezesa Narodowego Banku Polskiego.
Wtórna kreacja pieniądza
KREACJA WTÓRNA jest realizowana przez banki komercyjne,
które udzielają kredytów swoim klientom.
W procesie kreacji pieniądza przez banki komercyjne możemy
wyróżnić:
-wkład pierwotny – następuje tutaj przekształcenie pieniądza
gotówkowego (banknotów) w pieniądz bezgotówkowy, jakim jest wkład
klienta na rachunku bankowym. Zmiana ta nie wpływa na ilość
pieniądza w obiegu, gdyż nastąpiła jedynie zamiana formy pieniądza.
- wkład pochodny – stwierdzono że nie ma potrzeby utrzymywania
100% - go pokrycia wkładu pierwotnego w postaci gotówki w banku,
ponieważ tylko niewielka część tych wkładów jest podejmowana w
gotówce. Wystarczy utrzymanie jedynie określonej części wkładu w
postaci rezerwy gotówkowej. Pozostałą część można wykorzystać na
udzielenie pożyczki innemu klientowi w postaci otwarcia na jego rzecz
rachunku bieżącego z wkładem, którym ten klient może swobodnie
dysponować. Taką transakcję polegającą na udzieleniu pożyczki
klientowi w formie rachunku bieżącego nazywa się tworzeniem wkładu
pochodnego a sam wkład-wkładem pochodnym.
W czasie stabilizacji gospodarczej banki nie muszą całej
zgromadzonej w postaci wkładów gotówki trzymać w skarbcu. Klienci
dokonują wpłat i wypłat na przemian i wystarczy tylko stosunkowo
niewielka rezerwa gotówkowa, aby zrealizować wszystkie ich
dyspozycje. Resztę środków banki mogą spożytkować udzielając
kredytu przedsiębiorstwom lub indywidualnym osobom, zarabiając na
tej transakcji. Pożyczone sumy wracają do banków, w postaci wpłat na
rachunki i mogą służyć do udzielenia kolejnej pożyczki itd.
Download