Podstawowe kanały dystrybucji usług agroturystycznych

advertisement
Marketing usług agroturystycznych
Zadania działalności marketingowej w
agroturystyce można określić następująco
[Wiatrak 2001]:
 Zdefiniowanie produktu, który zapewnia satysfakcję
turyście
 Zidentyfikowanie rynku
 Określenie konkurencji
 Określenie kanałów komunikacji i komunikowania
się z klientem
 Dystrybucja
 Wybór formy (techniki) sprzedaży
 Kontrola i badanie rynku
 Modyfikacja produktu
Strategie rynkowe usług
agroturystycznych
 koncepcja produkcyjna
 koncepcja produktowa
 koncepcja promocyjno-dystrybucyjna
 koncepcja marketingowa
Podstawowe elementy
strategii marketingowej w
agroturystyce
•
produkt
•
cena
•
dystrybucja
•
promocja
Wszystkie te elementy noszą nazwę
„marketingu 4 P” lub „marketingu mix”.
Produkt agroturystyczny tworzą:
 dobra materialne
 dobra naturalne
 dobra wolne
 usługi niematerialne
Produkt agroturystyczny posiada:
– rdzeń produktu
– produkt rzeczywisty
– produkt poszerzony
Cykl życiowy produktu
agroturystycznego:
1. wprowadzenie
2. wzrost
3. Dojrzałość
4. spadek
Cykl życia produktu
Rodzaje cen usług
agroturystycznych:
Z produktem agroturystycznym bardzo ściśle związana jest cena.
Możemy wyróżnić trzy rodzaje cen:
 ceny kosztowe, które możemy uznać jako minimalne ceny zbytu,
 ceny rynkowe, które kwaterodawca chciałby osiągnąć, a potencjalny
turysta nie zawsze akceptuje,
 rzeczywiste ceny rynkowe, stanowiące wypośrodkowanie pomiędzy
ceną kosztową a ceną rynkową.
Kryteria różnicowania cen:
sezon
jakość usługi
częstotliwość korzystania z usługi
rodzaj turystów
czas usługi
miejsce usługi
formy i terminy płatności
Metody ustalania cen:
 metoda oparta o koszty
 metoda oparta o popyt
 metoda oparta o konkurencję /
metoda porównawcza /
Nie należy zbyt często zmieniać cen, ponieważ traci się
prestiż i zaufanie turystów. Badania marketingowe
wykazują, że przy za wysokiej cenie usługi spada
sprzedaż, jak również przy zbyt niskiej cenie również
spada sprzedaż. W sytuacji kiedy spada sprzedaż
zamiast obniżać cenę lepiej jest podnieść jakość
świadczonej usługi i pomyśleć o rozszerzeniu zakresu
usługi.
Podstawowe kanały
dystrybucji usług
agroturystycznych:
 kanał bezpośredni
 kanał pośredni
 kanał mieszany
Przykładowe kanały
dystrybucji w agroturystyce
to:
- rolnicy,
- biura podróży,
- agencje turystyczne,
- stowarzyszenia agroturystyczne,
- organizacje turystyczne,
- system elektronicznej rezerwacji.
Zalety kanału
bezpośredniego:
- szybki przepływ informacji,
- możliwość szybkiego reagowania na zmiany popytu,
- pełna kontrola nad przepływem produktu i ustalaniem marż,
- przejmowanie marży handlowej,
- możliwość ustalania niskich, konkurencyjnych cen
[Trębacz1997].
Funkcje promocji w
turystyce wiejskiej:
Promocja spełnia trzy istotne funkcje:
- informacyjną
- pobudzającą
- konkurencyjną
Podstawowe zadania
promocji:
 przedstawienie korzyści wynikających z wypoczynku w naszym
gospodarstwie
 wyróżnienie naszej oferty na tle innych konkurencyjnych ofert
 budowanie wizerunku firmy i dążenie do stworzenia marki
 poinformowanie maksymalnie dużej ilości potencjalnych klientów o
rozpoczęciu działalności i naszej ofercie turystycznej.
Najbardziej rozpowszechnione środki
(narzędzia) promocji wykorzystywane w
agroturystyce to:
-
reklama produktu,
-
wydawnictwa
-
prezentacje
-
upowszechnianie wizerunku
-
sprzedaż osobista
-
internet
Podstawowe metody reklamy
usług agroturystycznych to:
 reklama prasowa
 reklama radiowa i telewizyjna
 listy reklamowe
Podstawowe zasady reklamy:
 zasada ciągłości
 zasada kolejności powtórzeń
 zasada równoczesnej różnorodności
 zasada koncentracji
 zasada kontrastowości
Wydawnictwa reklamowe w
promocji agroturystyki:
 ulotka – podkreśla charakter usługi, korzyści płynące z
formy wypoczynku, w sposób krótki informuje o
przygotowanej i posiadanej ofercie
 folder – zawiera główne składniki oferty, pokazuje
ogólny wizerunek gospodarstwa, informuje o sposobie i
możliwości zakupu usługi
 prospekt – przedstawia wizerunek gospodarstwa,
pokazuje świadczone usługi, informuje o korzyściach
płynących z wypoczynku
 katalog – przedstawia całą paletę gospodarstw
agroturystycznych, zawiera oferowane usługi
 plakat – wzmacniający środek reklamowy
Planowanie materiałów promocyjnych
Jaki chcemy stworzyć wizerunek naszego
produktu?
Jak najskuteczniej dotrzeć z ofertą do
odbiorcy?
Kiedy chcemy rozpocząć promocję?
Kto to zrobi?
Główne elementy materiału
reklamowego:
 nagłówek
 tekst główny
 stopkę redakcyjną
W pracy nad tekstem należy mieć kilka zasad na
uwadze:
 podkreślić zalety swojego produktu
 zaznaczyć ciekawe atrakcje turystyczne
 wymyślić hasło reklamowe
 używać określeń: pierwszy, najlepszy, największy, słynny
 można używać zabawnych gier słownych itp.
 używać w tekście zaimków osobowych
 tekst należy pisać w czasie teraźniejszym
 nie należy nadużywać cudzysłowów, nawiasów, średników,
myślników i skrótów
Przystępując do projektowania należy
kierować się pewnymi zasadami:
 nagłówek
 logo
 długość wersów
 rozmiar czcionki




odstępy
dopasować styl do odbiorcy
format i kolor
ilustracje
Download