Egipt gotowe - B+R Studio :: Analizy rynku meblarskiego

advertisement
Biznes starter: rynek meblarski w Egipcie
2012
B+R Studio Analizy Rynku Meblarskiego
www.brstudio.eu
Biznes starter: rynek meblarski w Egipcie
Opracowanie wykonane w czerwcu 2012 roku
Opracowanie merytoryczne: dr inż. Tomasz Wiktorski, mgr Milena Dorozińska; B+R STUDIO
Źródła danych: Organizacja Narodów Zjednoczonych, Międzynarodowy Fundusz Walutowy,
Ministerstwo Gospodarki RP i Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Egipcie, The World Factbook
Opracowanie graficzne: B+R Studio
Druk: B+R Studio
Wydanie 2012
© 2012. Prawo do powielania i rozpowszechniania dowolną techniką w celach komercyjnych
zastrzeżone.
Prawa autorskie posiada B+R Studio Tomasz Wiktorski.
W celach naukowych możliwe jest wykorzystanie niniejszego materiału z zachowaniem zasad
cytowania (z powołaniem się na źródło).
B+R Studio nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania danych prezentowanych
w niniejszym opracowaniu. Wszystkie obliczenia wykonane zostały przez B+R Studio bazując na
oficjalnych danych lub wywiadzie eksperckim. Dane szacunkowe wyraźnie zaznaczono.
Zaprezentowane zdjęcia w raporcie mają charakter ilustracyjny i nie stanowią podstawy do
stwierdzenia, że są one reprezentatywne dla kanonu obowiązującego w danym kraju. Wszystkie
zdjęcia z licencją Creative Commons pochodzą z serwisu www.flickr.com.
Na okładce: Library of Alexandria, Egypt by archer10
B+R Studio Tomasz Wiktorski
Kietlin, ul. Słoneczna 3
97-500 Radomsko
www.brstudio.eu
[email protected]
www.brstudio.eu
Strona 2
Biznes starter: rynek meblarski w Egipcie
Spis treści
Dlaczego warto inwestować w rynek meblarski w Egipcie? ............................................................... 3
Podstawowe informacje o Egipcie ...................................................................................................... 4
Położenie geograficzne i warunki życia ........................................................................................... 4
Gospodarka ..................................................................................................................................... 4
Turystyka ......................................................................................................................................... 5
Rynek meblarski .................................................................................................................................. 6
Produkcja mebli ............................................................................................................................... 6
Import mebli .................................................................................................................................... 8
Eksport mebli ................................................................................................................................. 12
Klienci i ich preferencje ................................................................................................................. 16
Handel meblami ............................................................................................................................ 17
Produkcja materiałów drewnopochodnych .................................................................................. 18
Informacje praktyczne ....................................................................................................................... 18
Bariery wejścia............................................................................................................................... 18
Wizy ............................................................................................................................................... 18
Komunikacja .................................................................................................................................. 19
Instytucje wspierające ................................................................................................................... 19
Lista firm, instytucji, targi .............................................................................................................. 19
Spis tabel i rysunków ......................................................................................................................... 21
Dlaczego warto inwestować w rynek meblarski w Egipcie?
Egipt to jedno z największych państw afrykańskich pod względem ludności. Zamieszkuje tu
prawie 84 mln ludzi. PKB w przeliczeniu na osobę wynosi 2,6 tys. USD. Panująca wewnątrz
kraju napięta sytuacja spowodowała osłabienie funta egipskiego w stosunku do dolara
amerykańskiego, a w wyniku światowego kryzysu gospodarczego inwestycje zagraniczne
zmniejszyły się. Pomimo wydarzeń politycznych mających miejsce w 2011 roku oraz
związanych z kryzysem gospodarczym na świecie, rynek egipski jest łatwo dostępny dla firm
z Europy, Bliskiego Wschodu, Afryki i Południowej Azji. Dobra znajomość języka angielskiego
pozwala na obsługę szerokiego zakresu klientów międzynarodowych. Gospodarka egipska
powoli budzi się po światowym kryzysie. Po spowolnionej dynamice wzrostu w latach 20102011 szacuje się, że w 2014 PKB wzrośnie o 5 %. Dzięki nowoczesnemu sprzętowi, dobrym
jakościowo surowcom oraz wykwalifikowanym rzeźbiarzom i tradycji rynek meblarski
w Egipcie jest atrakcyjny. Lokalna produkcja i eksport w dobie kryzysu odnotowała wzrost
nad importem i niesie ze sobą duży potencjał rozwojowy. Dobrze prosperujący sektor
turystyki stwarza potencjalnie możliwości dla importowanych mebli.
www.brstudio.eu
Strona 3
Biznes starter: rynek meblarski w Egipcie
Spis tabel i rysunków
Rysunek 1 Import i eksport mebli z Egiptu w latach 2007-2011 ............................................................. 8
Rysunek 2 Wartość importu mebli do Egiptu według grup CN w USD 2007-2011 ................................. 8
Rysunek 3 Import mebli do Egiptu według grup CN w tonach................................................................ 9
Rysunek 4 Przeciętna cena importowanych mebli do Egiptu według grup CN....................................... 9
Rysunek 5 Główni dostawcy mebli z grupy CN 9401 do Egiptu............................................................. 10
Rysunek 6 Główni dostawcy mebli z grupy CN 9402 do Egiptu............................................................. 10
Rysunek 7 Główni dostawcy mebli z grupy CN 9403 do Egiptu............................................................. 11
Rysunek 8 Główni dostawcy mebli z grupy CN 9404 do Egiptu............................................................. 11
Rysunek 9 Eksport mebli z Egiptu według grup CN w USD 2007-2011 ................................................. 12
Rysunek 10 Eksport mebli z Egiptu według grup CN w tonach 2007-2011 ........................................... 13
Rysunek 11 Przeciętna cena eksportowanych mebli według grup CN.................................................. 13
Rysunek 12 Główni odbiorcy mebli z grupy CN 9401 z Egiptu .............................................................. 14
Rysunek 13 Główni odbiorcy mebli z grupy CN 9402 z Egiptu .............................................................. 14
Rysunek 14 Główni odbiorcy mebli z grupy CN 9402 z Egiptu .............................................................. 15
Rysunek 15 Główni odbiorcy mebli z grupy CN 9402 z Egiptu .............................................................. 15
•
Tabela 1 Import i eksport mebli z Egiptu w USD 2007-2011 ................................................................... 8
Tabela 2 Import mebli do Egiptu według grup CN w USD 2007-2011 .................................................... 9
Tabela 3 Wolumen importu mebli do Egiptu według grup CN w tonach 2007-2011 ............................. 9
Tabela 4 Ceny importowanych mebli do Egiptu według grup CN 2007-2011....................................... 10
Tabela 5 Import mebli do Egiptu 2011: wartość, wolumen, cena CN 9401 - 9402 ............................... 11
Tabela 6 Import mebli do Egiptu 2011: wartość, wolumen, cena CN 9403 – 9404 .............................. 12
Tabela 7 Eksport mebli z Egiptu według grup CN w USD 2007-2011 .................................................... 13
Tabela 8 Wolumen eksportu mebli z Egiptu według grup CN w tonach 2007-2011............................. 13
Tabela 9 Cena eksportowanych mebli z Egiptu według grup CN 2007-2011 ........................................ 13
Tabela 10 Eksport mebli z Egiptu 2011: wartość, wolumen, cena ........................................................ 15
Tabela 11 Eksport mebli z Egiptu 2011: wartość, wolumen, cena cd. .................................................. 16
•
www.brstudio.eu
Strona 21
Download