Ochrona dóbr kultury

advertisement
SYLABUS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Element
Nazwa przedmiotu/
modułu kształcenia
Typ przedmiotu/ modułu
kształcenia
Instytut
Kod przedmiotu/ modułu
kształcenia
Kierunek, specjalność,
poziom i profil kształcenia
Forma studiów
Rok studiów, semestr
Forma zajęć i liczba godzin
dydaktycznych
wymagających
bezpośredniego udziału
nauczyciela i studentów
Punkty ECTS
Opis
Ochrona Dóbr Kultury
obowiązkowy
Instytut Nauk Technicznych
PPWSZ-A-2-202-s/n
kierunek: Architektura
poziom kształcenia: II stopnia
profil kształcenia: praktyczny
Stacjonarne
Rok I, sem. II
12
13
Stacjonarne:
Niestacjonarne:
Wykłady: 30 godz.
.
Wykłady: 30 godz.
2 ECTS
Nakład pracy studenta – bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta
11
Niestacjonarne
Rok I, sem. II
Obciążenie studenta
Studia stacjonarne
Studia niestacjonarne
Obciążenie studenta na zajęciach
godz.:32
ECTS: 1
wymagających bezpośredniego udziału
nauczycieli akademickich, w tym:
Udział w wykładach (godz.)
30 godz.
Udział w ćwiczeniach/ seminariach/
zajęciach praktycznych/ praktykach
zawodowych (godz.)
Dodatkowe godziny kontaktowe z
nauczycielem (godz.)
Udział w egzaminie (godz.)
2 godz.
Obciążenie studenta związane z nauką
godz.: 25
ECTS: 1
samodzielną, w tym:
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/
10
przygotowanie się do ćwiczeń (godz.)
Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu
5
(godz.)
Wykonanie zadań domowych (referat,
10
projekt, prezentacja itd.) (godz.)
Suma
(obciążenie studenta na zajęciach
wymagających bezpośredniego udziału
godz.:57
ECTS: 2
nauczycieli akademickich oraz związane z
nauką samodzielną)
Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny za
Prof. Dr hab. inż. arch. Maciej Bonawentura Pawlicki,
przedmiot/ moduł
(egzaminujący)
Nauczyciele
akademiccy
prowadzący
przedmiot/ moduł
Wymagania
godz.: 32
ECTS: 1
30 godz.
2 godz.
godz.: 25
ECTS:1
10
5
5
godz.:57
ECTS: 2
Prof. dr hab. inż. arch. Maciej Pawlicki, Mgr inż. arch. Tymoteusz Bąkowski
Zaliczenie przedmiotu Historia Architektury Powszechnej, Historia Architektury
14
15
(kompetencji)
wstępne
Założenia i cele
przedmiotu
Polskiej, Historia Kultury i Sztuki.
C1 – Nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych podstaw ochrony dóbr kultury,
opieki nad dziełami sztuki, zabytkami architektury i obiektami urbanistyki z pozycji
historii sztuki, estetyki, teorii wartości, użytkowania i unormowań prawa.
Efekty kształcenia
Opis efektów kształcenia w zakresie:
WIEDZY
W1
Ma świadomość konieczności ochrony
wartości kulturowych. Poznaje zasady
ochrony lokalnego dziedzictwa kultury,
poszerzenie zakresu wiedzy o obiektach i
zespołach światowego dziedzictwa
kultury i natury oraz metod zarządzania
dobrami kultury.
W2
Nabywa umiejętności posługiwania się
terminologią dyscypliny naukowej,
rozpoznawania specyficznych cech dóbr
kultury i weryfikacji ewidencji stanu ich
zachowania i oceny wartości umożliwia
samodzielne opracowywanie wytycznych
postępowania i przygotowywanie
postulatów ochrony dla celów
miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego.
UMIEJĘTNOŚCI
U1
Potrafi prawidłowo identyfikować
problemy konserwatorskie, rozpoznaje i
określa podstawowe problemy planowania
przestrzennego i regionalnego wobec
konieczności ochrony dóbr kultury.
U2
Potrafi prowadzić badania historyczne na
podstawie których rozpoznaje zasoby
dziedzictwa kulturowego
Odniesienie do
kierunkowych
efektów
kształcenia
Odniesienie
do efektów
kształcenia
dla obszaru
K_W07
T2P_W04
T2P_W06
T2P_W07
InzP_W02
InzP_W03
K_W06
T2P_W06
lnzP_W01
lnzP_W02
lnzP_W03
T2P_W04
T2P_W06
T2P_W07
lnzP_W02
lnzP_W03
K_W07
K_U01
T2P_U01
T2P_U02
T2P_U04
T2P_U06
T2P_U08
T2P_U09
T2P_U11
T2P_U12
T2A_U15
T2P_U16
T2P_U17
T2P_U18
T2P_U19
lnzP_U02
lnzP_U03
lnzP_U04
lnzP_U07
lnzP_U08
lnzP_U09
lnzP_U11
K_U06
T2P_U02
T2P_U03
T2P_U07
T2P_U08
T2P_U12
T2P_U16
T2P_U18
lnzP_U03
lnzP_U05
lnzP_U07
lnzP_U09
KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH
K1
Jest świadomy roli społecznej architekta i
rozumie pozatechniczne aspekty i skutki
jego działalności, w tym jej wpływ na
środowisko oraz związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje.
16
Treści kształcenia
K_K01
T2P_K01
T2P_K04
T2P_K05
T2P_K06
lnzP_K01
lnzP_K02
K2
Ma świadomość potrzeby postępowania
K_K02
T2P_K02
w sposób profesjonalny, postrzegania
T2P_K03
zasad etyki zawodowej i poszanowania
T2P_K05
różno-rodności poglądów i kultur.
lnzP_K01
lnzP_K02
Wykład konwencjonalny wybranych zagadnień, wraz z pokazem prezentacji
multimedialnej z zakresu problematyki:
1.
Ochrona dóbr kultury i natury, ochrona środowiska kulturowego. Strategia
gospodarowania zasobami dóbr kultury. Filozoficzne, etyczne i estetyczne
uwarunkowania kultu i ochrony zabytków. Organizacje międzynarodowej
organizacji UNESCO – Międzynarodowa Rada Ochrony Zabytków i Miejsc
Zabytkowych (ICOMOS), akty normatywne. Lista ochrony światowego
dziedzictwa kulturowego i naturalnego. Nauka i technika w zadaniach ochrony
dóbr kultury.
2.
Zagadnienia legislacyjne. Uwarunkowania prawne, Ustawa o zabytkach i opiece
nad zabytkami, Prawo budowlane, Prawo o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, normy i wytyczne techniczne budownictwa. Instytucje i
organizacje nadzorujące prace konserwatorskie. Prawo autorskie. Etyka zawodu.
3.
Przyczyny degradacji wartości zabytkowych obiektów historycznych
dziedzictwa kultury i natury (budowle, ogrody, parki).Ochrona rezerwatowa,
udostepnienie, opracowania naukowe, nauczanie i popularyzacja ochrony
dziedzictwa, publikacje i upowszechnienie w środkach przekazu medialnego i
gremiach opiniotwórczych.
4.
Analiza stanu zachowania zabytku i potrzeby ewidencji dóbr kultury. Ochrona
obiektów ujętych w GEZ. Postulaty naprawcze ochrony i adaptacji dóbr kultury,
obiektów, zespołów zabytkowych, miejsc historycznych i układów
architektoniczno-urbanistycznych w obszarów objętych opracowaniami MPZP.
5.
Systemy wartościowania dzieł sztuki. Autentyzm dzieła sztuki i architektury.
6.
Studia i badania terenowe. Weryfikacja stanu zasobów dziedzictwa kulturowego
i metody monitoringu. Odczytywanie faz rozwojowych budowli zabytkowej.
Postulaty ochrony dóbr kultury jako wnioski do miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego.
7.
Planowanie prac zabezpieczających i ochronnych. Adaptacje obiektów i
zespołów zabytkowych podlegających ochronie. Integracja form współczesnych
w środowisku zabytkowym.
8.
Wybrane przykłady ochrony dóbr kultury w Polsce i za granicą.
17
18
19
20
21
Stosowane metody
dydaktyczne
Metody weryfikacji
efektów kształcenia
(w odniesieniu do
poszczególnych
efektów)
Kryteria oceny
osiągniętych
efektów
kształcenia
Forma i warunki
zaliczenia
przedmiotu/ modułu,
w tym zasady dopuszczenia do egzaminu
/ zaliczenia z oceną
Wykaz literatury
podstawowej
Wykład informacyjny, wykład problemowy, wykład z prezentacją multimedialną,
praca samodzielna, dyskusja, pokaz, ćwiczenia.
Efekt
Sposób weryfikacji efektów kształcenia
kształcenia
W1
Pisemny – opracowanie pisemne, w trakcie którego student
prawidłowo rozpoznaje i charakteryzuje zagadnienia dotyczące
problematyki związanej z wybranymi zagadnieniami ochrony dóbr
kultury.
W2
Ustny- odpowiedź określająca zdolność posługiwania się
terminologią dyscypliny naukowej jak również rozpoznawania
specyficznych cech dóbr kultury.
U1
Projekt – student opracowuje wytyczne postępowania i
przygotowywania postulatów ochrony dla celów miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego i weryfikacji ewidencji
stanu ich zachowania i oceny wartości.
U2
Student samodzielnie przedstawia koncepcję rozwiązania problemu
projektowego i spełnia wszystkie wymagania stawiane przez prawo
K1
Student tworzy wypowiedzi ustne z użyciem słownictwa fachowego i
pojęć związanych architekturą i urbanistyką,i podejmuje własciwe
decyzje.
K2
Projekt studenta wyraża dbałość o określone wartości i cechy
przestrzeni, charakteryzujące daną przestrzeń i nadając jej cechy
indywidualne.
5,0 - student w pracach pisemnych, rysunkowych i ustnych potrafi
przedstawić w sposób wyczerpujący zadany problem. Potrafi integrować wiedzę z
zakresu dziedzin nauki sztuki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowania
kierunku. Student potrafi samodzielnie wykonać analizy projektowe, prace badawcze (
stratygrafia, zestawienie elementów zabytkowych) . Biegle posługuje się zdobytymi
wiadomościami z dziedzin architektury, konserwacji oraz konstrukcji. Wyniki osiągane
kolokwium, egzaminu i prac rysunkowych przekraczają 90 % możliwych do zdobycia
punktów.
4,0 - student opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony w treści
kształcenia. Zna zasady i wymagania dotyczące zasad konserwacji obiektów i
projektowania konserwatorskiego. Dobrze opanował rysunek odręczny, potrafi
samodzielnie rozwiązywać zadania projektowe zadane podczas egzaminu. Punktacja z
prac projektowych i rysunkowych wynosi 80% - 90% możliwych do zdobycia.
3,0 - Wiedza studenta obejmuje podstawowe wiadomości i umiejętności, z
trudnością przychodzi mu samodzielne rozwiązywanie zadanego problemu podczas
egzaminu.
Indywidualne konsultacje, bieżąca ocena postępu prac projektowych Przeglądy
cząstkowe podsumowujące kolejne etapy wykonywanego zadania projektowego, z
których uzyskanie ocen pozytywnych jest warunkiem zaliczenia przedmiotu i
dopuszczenia do egzaminu pisemnego i ustnego.
Egzamin w formie testu. Test przygotowany w oparciu o prezentację multimedialną,
podczas której student odpowiada na zadawane (wyświetlane) pytania (krótki opis lub
odpowiedź do wyboru)
1. Ustawa z 23 lipca 2003 r. O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, (dz. U. z
dnia 17 września 2003 r.)
2. Małachowicz, E., Ochrona środowiska kulturowego,.1-2, Warszawa 1988.
3. praca zbiorowa pod red. A. Tomaszewskiego, Ochrona i konserwacja dóbr
kultury w Polsce 1944 - 1989, uwarunkowania polityczne i społeczne Warszawa
1996.
4. Pawlicki, B. M., Megaron, Kraków, Zamość 2011.
5. Zachwatowicz, J., Ochrona zabytków w Polsce, Warszawa 1965.
22
Wykaz literatury
uzupełniającej
6. Kalinowski, W., Raport o stanie i potrzebach ewidencji dóbr kultury w Polsce,
Warszawa 1977.
7. Pruszyński, J., Ochrona Zabytków w Polsce – geneza, organizacja, prawo,
Warszawa 1989.
8. Tatarkiewicz, W., Estetyka starożytna, t. 1, Warszawa 1985,; Estetyka
średniowieczna, t. 2, Warszawa 1998; Estetyka nowożytna, t. 3, Warszawa 1991.
9. Tatarkiewicz, W., Historia filozofii, Warszawa 1983.
10. Wartość, etyka i estetyka, Antologia tekstów filozoficznych, Wrocław, Warszawa,
Kraków 1991.
23
Wymiar, zasady i
forma odbywania
praktyk
zawodowych
Download